เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบภาค ก/ข นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อปท. อบต.อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.2559 -> คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบภาค ก/ข นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อปท. อบต.อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-04 23:12

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบภาค ก/ข นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อปท. อบต.อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่ง พัฒนาชุมชน 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
- รวมข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชน 360 ข้อ
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้  ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 81-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****

admin 2012-08-06 08:28
แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
1.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์¬กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ของปี 3 พ.ศ.ใด
ก.   ปี 2546
ข.   ปี 2546 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
ค.   ปี 2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
ง.   ปี 2548
ตอบ   ง.   ปี 2548
2.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์¬กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
    2496
ข. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ
    ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
ค. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ค. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์¬กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันได้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.  
    2546
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นพ.ศ. 2546
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2546
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ตอบ   ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2546
4. องค์¬กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์¬กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
ข. เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบ   ข. เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
5. สภาองค์¬กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
ข.   สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค.   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง.   สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร
ตอบ   ง.   สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร
6. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข.   คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา
ค.   คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง.   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตอบ   ก.   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการ
       สนับสนุนการจัดทำแผนสภาตำบล
ข.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ
       สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ค.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย
       จัดตั้ง
ง.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา
ตอบ   ก.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการ
       สนับสนุนการจัดทำแผนสภาตำบล
8.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวผิด
ก.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา
ข.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด
ค.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ง.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบ   ข.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด
9.   อำเภอ หมายความรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์¬กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.   สุขาภิบาล
ข.   กิ่งอำเภอ
ค.   อำเภอเมือง
ง.   หมู่บ้านในเขตอำเภอ
ตอบ   ข.   กิ่งอำเภอ
10.   ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเมืองพัทยา
ข.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายอำเภอ
ค.   นายกเทศมนตรี และนายกเมืองพัทยา
ง.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตอบ   ข.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายอำเภอ
11.   สมาชิกสภาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาเมืองพัทยา
ข.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล
ค.   สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง.   สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ตอบ   ข.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล
12.    ปลัดองค์¬กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดเมืองพัทยา
ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดอำเภอประจำตำบล
ค.   ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง.   ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบ   ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดอำเภอประจำตำบล
13.   หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดเทศบาล
ค.   หัวหน้ากองวิชาการแผน และหัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ง.   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน และผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ตอบ   ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดเทศบาล
14.   พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   ข้าราชการส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนตำบล
ข.   พนักงานส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยา
ค.   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเทศบาล
ง.   พนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ตอบ   ข.   พนักงานส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยา
15.   แผนพัฒนา หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ
ข.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
ค.   แผนพัฒนาสามปี และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
ง.   แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนชุมชน
ตอบ   ข.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
16.   ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ “แผนยุทธศาสตร์¬การพัฒนา”ไม่ถูกต้อง
ก.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์
ข.   มีความต่อเนื่องและเป็นแผนกาวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
       ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
ค.   แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
       จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
ง.   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน
ตอบ   ข.   มีความต่อเนื่องและเป็นแผนกาวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน   

admin 2012-08-06 08:31
1.   คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง (ตอบ 3)

      1.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น

      2.  การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น

     3.  การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ

      4.  การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น

      5.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

2.   คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน  หมายถึง (ตอบ 4)

      1.  หมู่บ้าน

      2.  ตำบลหรือแขวง

      3.  ท้องถิ่น

      4.  กลุ่มคน

      5.  องค์กรต่าง ๆ

3.   เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา  แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่ สุด.....

      1.  ขบวนการ

      2.  กรรมวิธี

      3.  หลักการ

      4.  วิธีการ

      5.  บริการ

4.   ที่กล่าวกันว่า  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น  คำว่า  "จิตใจ" หมายถึงอะไร....(ตอบ 4)

      1.  คุณธรรม

      2.  มีศีลธรรม

      3.  การถือปฏิบัติพรหมจรรย์

      4.  พฤติกรรม  ค่านิยมและทัศนคติ

      5.  ความรู้คู่คุณธรรม

5.   หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน...(ตอบ 5)

      1.  อริยสัจ 4

      2.  อิทธิบาท 4

      3.  อัตตาหิ  อัตโนนาโถ

      4.  พรหมวิหาร 4

      5.  สังคหวัตถุ 4

6.   งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น  หมายถึง

      1.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน

      2.  การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต

      3.  การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

      4.  การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง

      5.  การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

7.   ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน  หมายถึง (ตอบ 1)

      1.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หรือกรรมการชุมชน

      2.   เศรษฐีเงินออกดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน

      3.   ผู้อำนวยการสำนักงานเขต  หรือนายอำเภอ  หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต  หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ

      4.   เจ้าอาวาสวัด  หรือผู้นำทางศาสนาอื่น

      5.   ถูกทุกข้อ

8.   ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ (ตอบ 2)

      1.  โรคภัยไข้เจ็บ

      2.  ยาเสพติด

      3.  อาชญากรรม

      4.  ยากจน

      5.  ถูกทุกข้อ

9.   คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร (ตอบ 2)

      1.  เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง

      2.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม

      3.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี  จนเป็นที่ยอมรับ

      4.  เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ

      5.  เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์
ชุดที่ 1

1.    ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด 6.00×100×0.15 ม. จะต้องใช้ดินลูกรังประมาณ

      (1)  90 ม.3                                                                              (2)  100 ม.3

        (3)  90 ฟ.3                                                                              (4)  0.90 ม.3

        (5)  0.90 ฟ.3

2.    ในปัจจุบันขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น

        (1)  ปีคุณภาพชีวิต                                      (2)  ปีแห่งการท่องเที่ยว

        (3)  ปีมังกรทอง                                          (4)  ปีทองของการบริการประชาชน

        (5)  ปีเศรษฐกิจไทย  

3.    เทศบาลเมือง ได้แก่

        (1)  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด            (2) ท้องถิ่นชุมชนราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป

      (3)  มีราษฎรเฉลี่ยหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร

        (4)  ข้อ 1 และ 2                                                          (5)  ข้อ 1, 2 และ 3

4.    กสนพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินทอง หมายความถึง

        (1)  การพัฒนาสมบูรณ์พร้อมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ

      (2)  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี                                (3)  การพัฒนาชุดค้นแหล่งทรัพยากร

        (4)  การพัฒนาทำอุตสาหกรรมแร่ทองคำ

        (5)  การพัฒนาการท่องเที่ยว

5.    ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนเมือง

        (1)  ยึดถือจารีตประเพณี                                            (2)  ความหนาแน่นของประชากรสูง

        (3)  ขาดสาธารณูปโภค                                              (4)  ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน

        (5)  อาศัยพึ่งพากัน

6.    ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการพัฒนาชุมชน

        ก.  ยึดถือประชาชนเป็นหลัก                                   (2)  ยึดหลักในการปกครองตนเอง

        (3)  ยึดหลักตัวใครตัวมัน                                           (4)  ยึดหลักประชาธิปไตย

        (5)  ยึดทรัพยากรชาวบ้านเป็นหลัก

7.    ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุมชนนั้น คำย่อที่เรียกว่า กรอ. นั้นหมายถึง

        (1)  คณะกรรมการรัฐบาลและองค์การ                

        (2)  คณะกรรมการราชการและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

        (3)  คณะกรรมการรัฐมนตรีและองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา

        (4)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

        (5)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

8.    การวางแผนที่ดีเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสำคัญในการวางแผนได้แก่

        (1)    กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย                     (2)  ศึกษาข้อเท็จจริง

        (3)  วางแผนแก้ไขปัญหา                                        

        (4)  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลเพื่อทราบผลการดำเนินงาน

        (5)  ถูกทุกข้อ

9.    โครงการ พัฒนาชุมชนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจและเห็นว่าปีนี้เป็นตัวแบบที่ดี คือ โครงการ Saemual Uadong ของประเทศเกาหลีมีวิธีการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

        (1)  ปรับปรุงจิตใจ พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ      

        (2)  ปรับปรุงการเกษตร พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์การ

        (3)  ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงบุคคล ปรับปรุงการจัดการ

        (4)  พัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาการวางแผน พัฒนาการปกครอง

        (5)  พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง และการทหาร

10.  บทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล ได้แก่

        (1)  กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการ              (2)  ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน

        (3)  ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง             (4)  แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

      (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

11.  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล คือใคร

        (1)  รองปลัดเทศบาล                                                 (2)  หัวหน้าฝ่าย/กองสาธารณสุข

        (3)  เทศมนตรีที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข          (4)  พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้ง

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

12.  การดำเนินการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้นทำในรูปแบบของ

        (1)  การกระจายอำนาจส่วนกลางไปยังภูมิภาค  

        (2)  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยพัฒนากรทำหน้าที่นักพัฒนาแบบเอนกประสงค์

        (3)  การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ โดยมุ่งพัฒนากรทำหน้าที่นักวิชาการเฉพาะอย่าง

        (4)  การประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน

        (5)  ถูกทุกข้อ

13.  การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานกับกลุ่มคนเพราะ

        (1)  ทำงานกับกลุ่มที่ง่ายกว่า                                    (2)  ไม่ต้องเสียเวลาทำงานกับรายบุคคลหลายครั้ง

        (3)  ในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ถาวรอยู่แล้ว                (4)  กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของราษฎรได้

        (5)  ถูกทุกข้อ

14.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งเน้น

        (1)  ความเป็นอยู่ของประชาชน                              (2)  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (วัตถุ)

        (3)  วางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ        (4)  วางแผนงบประมาณ

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

15.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6 มุ่งเน้น

        (1)  การพัฒนาจิตใจ                                                   (2)  การส่งออก

        (3)  ทางคมนาคม                                                        (4)  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

16.  ปัจจัยทางสังคมตามทัศนะของ Lionberger ว่าประกอบด้วย

        (1)  เพื่อนบ้าน ชุมชน ครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทางการ

        (2)  ค่านิยม ทัศนคติ                                                   (3)  อายุ การศึกษา ลักษณะทางจิตวิทยา

        (4)  รายได้ เกียรติยศ                                                  (5)  ถูกทุกข้อ

17.  ชุมชน แออัด (Slum) ในเขตเทศบาลนับว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนในเขตชนบทอพยพเข้ามาทำมาหากินในเมืองมากขึ้น การจะปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลให้ได้ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดต้องทำเป็นอันดับแรก คือ

        (1)  การไปเยี่ยมบุคคล                                               (2)  การไปให้บริการสาธารณสุข

        (3)  จัดหาสาธารณูปโภคให้                                     (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5

        (5)  ถูกทุกข้อ

18.  บทบาทของเทศบาลเกี่ยวกับชุมชนแออัด (Slum) ปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามอะไร

        (1)  พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496                              (2)  นโยบายของคณะเทศมนตรี

        (3)  ประชาชนในเขตชุมชนแออัด                         (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5

        (5)  ถูกทุกข้อ

19.  สภาพปัญหาชุมชนในเขตเทศบาล คือ

        (1)  ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในชนบท                    (2)  ประชาชนย้ายออกจากชนบทเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น

        (3)  ทำให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองได้รับบริการขั้นพื้นฐานมาก

        (4)  ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยมาจากหลายสาเหตุ      

        (5)  ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณสุขไม่เพียงพอ

20.  สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง

        (1)  ให้ความรู้แก่นักพัฒนาชุมชน โดยการอบรมสัมนา

        (2)  ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาชุมชน     (3)  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

        (4)                  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก              

21.  แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ที่เป็นบทบาทของเทศบาล คือ

        (1)  วิธีป้องกันภัย                                                       (2)  วิธีรื้อถอนทำลาย

        (3)  วิธีบูรณฟื้นฟู                                                        (4)  ข้อ 1 และ 3 ถูก

22.  การจัดทำแผนเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาชุมชน อยากทราบว่าขั้นตอนการจัดทำแผนมีกี่ขั้นตอน

        (1)  7 ขั้นตอน                                                             (2)  8 ขั้นตอน

        (3)  9 ขั้นตอน                                                             (4)  10 ขั้นตอน

        (5)  ไม่มีข้อถูก

23.  ปัญหา ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเป็นปัญหาใหม่ปัจจุบัน หากท่านสอบเป็นนักพัฒนาชุมชนได้ท่านคิดว่าวิธีกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมที่ สุดของเทศบาลควรใช้แบบใด

        (1)  จัดทำลายโดยใช้เตาเผา                                      (2)  จัดทำโดยฝังกลบ

        (3)  จัดทำลายโดยใช้ไฟเผาวันต่อวัน                      (4)  นำไปทิ้งทะเล

        (5)  ถูกทุกข้อ

24.  ปี 2525 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนตามโครงการสาธารณสุขพื้นฐานในเขตเมือง ซึ่งชุมชนดังกล่าวก็ได้แก้ปัญหาของเมืองได้พอควร ต่อมาชุมชนนั้น ๆ ได้วิวัฒนาการขึ้น จนปัจจุบันเราเรียกชุมชนนั้นว่าอะไร

        (1)  ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล                                 (2)  หมู่บ้าน อสม.

        (3)  คณะกรรมการซอย                                             (4)  หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

        (5)                  หมู่บ้าน อพป.                    

25.  ปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งในการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลคืออะไร

        (1)  เจ้าพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบไม่เอาใจใส่                (2)  คณะกรรมการชุมชนไม่มีความรู้

        (3)  ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ                                             (4)  ประชาชนไม่เชื่อถือคณะกรรมการชุมชน

        (5)  ถูกทุกข้อ

26.  การจัดแบ่งงานราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม เกิดขึ้นในสมัยใด

      (1)  รัชกาลที่ 5                                                            (2)  รัชกาลที่ 6

        (3)  รัชกาลที่ 7                                                            (4)  ไม่มีข้อใดถูก
27.  ในสมัยอยุธยาการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับกรมใด

        (1)  กรมเวียง                                                               (2)  กรมวัง

        (3)  กรมคลัง                                                                                (4)  กรมนา

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

28.  กรมพัฒนาชุมชนตั้งขึ้นเมื่อใด

        (1)  พ.ศ. 2500                                                            (2)  พ.ศ. 2505

        (3)  พ.ศ. 2510                                                            (4)  พ.ศ. 2515

        (5)  พ.ศ. 2520

29.  ข้อใดเป็นวิธีให้การศึกษาสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือรีบด่วน

        (1)  วิทยุ                                                                        (2)  โทรทัศน์

        (3)  ไปรษณีย์                                                               (4)  วีดีโอ

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

30.  กฎหมายฉบับแรกที่ได้จัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปเทศบาล คือ

        (1)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2473            (2)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2474

        (3)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2475            (4)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476

31.  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ข้อใดที่อธิบายลักษณะของอำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์

        (1)  มีความเด็ดขาดไม่มีอำนาจอื่นใดมาจำกัด      

        (2)  ตามเหตุการณ์ปกติแล้วอำนาจเสื่อมสลายได้ไม่เป็นทางการ

        (3)  มีอำนาจครอบคลุมทั่วไปในรัฐ        (4)  ข้อ 1 และ 2                  (5)  ข้อ 1 และ 3

32.  ขณะนี้รายได้หลักที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่

        (1)  ข้าว                                                                         (2)  ข้าวโพด

        (3)  ยางพารา                                                               (4)  การท่องเที่ยว

        (5)  สิ่งทอ

33.  ส่วนประกอบของชุมชนในแง่สังคมวิทยา จะต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

        (1)  กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

        (2)  มีอาณาบริเวณของชุมชน

        (3)  กลุ่มคนในบริเวณชุมชนมีความสนใจในผลประโยชน์ร่วมกัน

        (4)  มีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิก                  (5)  ถูกทุกข้อ

34.  กิจการ ใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อ ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้น ขอทราบว่าองค์การที่จัดตั้งขึ้นนั้นเรียกว่า

        (1)  สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล                               (2)  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

        (3)  สหการ                                                                  (4)  IUAL

      (5)  ถูกทุกข้อ

35.  “สร้างพลังหมู่บ้าน ใช้พลังหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นอุดมกรณ์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของ

        (1)  นายสาย  หุตะเจริญ                                            (2)  นายประสงค์ อิสรภักดี

        (3)  นายนิรุติ ไชยฉันล                                                 (4)  นายสุวนัย  ทองนพ

        (5)  ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์                              

36.  การพัฒนาชุมชนทำได้ 2 ลักษณะ คือ คนในชุมชนดำเนินการเองและ

        (1)  รัฐ เข้าดำเนิน การ                                                                 (2)  คนภายนอกชุมชนเข้าร่วมดำเนินการ

        (3)  คนภายนอกเข้าไปร่วมโดยตัดสินใจทั้งหมด (4)  คนภายนอกเสนอแนะให้ชุมชนปฏิบัติ

        (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

37.  กระบวนที่จะต้องปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติแผน ประเมินผล และ

        (1)  สำรวจชุมชน                                                       (2)  ทบทวนแผน

        (3)  เสนอแนะ                                                             (4)  ร่วมกิจกรรม

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

38.  เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีกระบวนการ ขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติคือ

        (1)  วางแผน สำรวจชุมชน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล

        (2)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน สำรวจชุมชน ประเมินผล

        (3)  สำรวจชุมชน ประเมินผล วางแผน ปฏิบัติตามแผน

        (4)  สำรวจชุมชน วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล

        (5)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล สรุปผลงาน

39.  ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้ระบุเรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไว้ 2 แผนด้วยกัน คือ แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะกับ

        (1)  แผนพัฒนาคน                                                     (2)  แผนพัฒนาสังคม

        (3)  แผนพัฒนาวัฒนธรรม                                       (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

        (5)  ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3

40.  โดยทั่วไปแล้วบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาชุมชนแออัดอาจพิจารณาได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดซึ่งมีอยู่กี่วิธี

        (1)  6 วิธี                                                                       (2)  5 วิธี

        (3)  4 วิธี                                                                       (4)  3 วิธี

        (5)  2 วิธี

admin 2013-01-22 09:59
UP

admin 2014-04-19 08:03
UP


เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบภาค ก/ข นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อปท. อบต.อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.014595 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us