เวอร์ชันเต็ม: [-- สื่อCaiสำหรับงบโรงเรียน สพฐ.สพม.เทศบาล ปี 2555 --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> สื่อCaiสำหรับงบโรงเรียน สพฐ.สพม.เทศบาล ปี 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

amorn3498 2012-03-06 10:00

สื่อCaiสำหรับงบโรงเรียน สพฐ.สพม.เทศบาล ปี 2555

 คุณสมบัติทั่วไป
1.คุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
1. เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows2000/XP/2003
2. เป็นโปรแกรมที่มีการออกแบบให้มีการทำงานแบบแยกส่วนระหว่างส่วนของผู้สอนและส่วนของผู้เรียน
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง  ช่วงชั้นที่ 3
4. มีบทเรียนครอบคลุมเนื้อหาในการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน
5. มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีเอกสารแสดงสิทธิ์การเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
6. ตรงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีปัจจุบัน พ.ศ. 2551 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระศิลปะ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
และเป็นโปรแกรมที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงบรรยายทุกเนื้อหา (รายละเอียดตามคุณลักษณะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน)
7. เหมาะสมกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ เช่น ร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์
8. มีแบบประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบของแบบทดสอบและเกมต่าง ๆ ทุกหน่วยการเรียนรู้
9. มีระบบประมวลผลข้อมูลรายงานผลการทำแบบทดสอบทันที เพื่อให้ผู้เรียนทราบพัฒนาการของตนเอง และครูสามารถตรวจความก้าวหน้าของผู้เรียนได้
10. มีระบบป้องกันข้อมูลเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
11. จัดเก็บในรูปแบบของ CD-ROM
12. โปรแกรมมีระบบการทำงานแบบเครื่องเดียว (Stan Alone)

15. มีโปรแกรมเก็บข้อมูลภาพ สามารถนำภาพเพิ่มภาพ และนำภาพไปประกอบกับชิ้นงานอื่น ๆ ได้
16. มีช่องทางสำหรับสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet จากโปรแกรมนี้ได้ทันที
17. โปรแกรมทำงานแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen) ทุกบทเรียน
18. ทุกบทเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเป็นรายชั่วโมง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนประกอบกับสื่อชุดนี้ได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดเพิ่มเติมในคุณลักษณะแผนการจัดการเรียนรู้)
19. สามารถแก้ไข เพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับสภาพจริงของนักเรียนและผู้สอนและพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
20. มีวิจัยพร้อมโครงงานทุกชั้นเรียน 5 กลุ่ม สาระ คือ ภาษาไทย,คณิต,วิทย์,อังกฤษ,สังคมฯ
21. มีจำนวนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่า 1,500 บทเรียน
22. ครอบคลุมเนื้อหาตลอดทั้งปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) โดยแบ่งบทเรียนตามระดับชั้นของแต่ละกลุ่มสาระอย่างชัดเจน
23. มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดซ่อมเสริมภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านภาษาไทย
24. มีคู่มือสอนการติดตั้งและการใช้งานทั้งแบบ CD และรูปเล่ม (หนังสือ)
25. รับประกันคุณภาพ 1 ปี (ชำรุดจากการใช้งานปกติตามเงื่อนไขการรับประกันจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่)


2. คุณลักษณะแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
1. ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึง ช่วงชั้นที่ 3
2. แผนการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นแผนรายชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง) โดยเฉพาะกลุ่มสาระหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น
3. ต้องจัดพิมพ์ในรูปแบบของเอกสารที่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ได้ง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนได้
4. แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงจะต้องประกอบด้วย แผนการสอน ใบงาน หรือ ใบความรู้  หรือใบกิจกรรม หรือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในหน่วยการเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน
5. แผนการสอนจะต้องมีความสัมพันธ์ในเรื่องของเนื้อหากับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
6. สามารถพิมพ์แผนการสอน แบบฝึก ใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้อง มาประกอบกับสื่อมัลติมีเดีย (บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ วีซีดีช่วยสอน)
7. แผนการจัดการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สาระคณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ สาระภาษาไทย สาระภาษาต่างประเทศ สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระศิลปะ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ต้องมีงานวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มสาระหลัก ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกช่วงชั้น
9. ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนต้องมีทั้งงานวิจัย 5 บท และวิจัยแบบง่าย (วิจัยหน้าเดียว)
10. มีตัวอย่างโครงงานประกอบการเรียนการสอนทุกช่วงชั้น


3. คุณลักษณะสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
1. ลักษณะทั่วไปของสื่อการเรียนการสอน
1.1 มีเนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2544
1.2 ต้องเป็นสื่อที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบทุกเรื่องในบทเรียน และครอบคลุมทั้งความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และมีการจัดทำแบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา
1.3 ต้องเป็นสื่อที่ผู้เสนอขายเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบผู้อื่น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
1.4 ทุกเนื้อหาจะต้องมีข้อความอธิบายและเสียงบรรยายประกอบ
2. ส่วนประกอบของสื่อการเรียนการสอนจะต้องประกอบด้วย
2.1 ชื่อบทเรียน
2.2 หัวข้อเรื่อง
2.3 ระดับชั้นที่สื่อการเรียนการสอนนั้น ๆ ใช้สอน
2.4 แบบทดสอบหรือแบบประเมินความสามารถของผู้เรียน
2.5 เนื้อหาบทเรียน
2.6 คู่มือแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอน
3. ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง
3.1 เนื้อหามีความถูกต้องและครอบคลุมจุดประสงค์เรียนรู้
3.2 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอเนื้อหามีความสัมพันธ์และต่อเนื่อง
3.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
3.4 การอธิบายเนื้อหาชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม (รวมข้อความ/เสียงบรรยาย)
3.5 นำเสนอเนื้อหาดึงดูดความสนใจ
3.6 ออกแบบบทเรียนเพื่อให้สามารถใช้เป็นสื่อประกอบหรือศึกษาด้วยตนเองได้
3.7 ภาพ/กราฟิกที่นำเสนอสอดคล้องตรงตามเนื้อหา
4. แบบทดสอบ
4.1 มีแบบทดสอบหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลือก ถูกผิด เติมคำตอบ เป็นต้น
4.2 มีการสรุปคะแนนรวมหลังการทดสอบทันที
4.3 มีการเสริมแรงในการทำแบบทดสอบอย่างเหมาะสม
4.4 มีข้อเฉลยที่ถูกต้องในบางสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม
5. ด้านเทคนิค
5.1 มีระบบการเข้าสู่โปรแกรมโดยอัตโนมัติ (Autorun) หรือมีช่องทางที่สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้ง่าย
5.2 มีปุ่มคำสั่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย
5.3 มีการแสดงผลเป็นภาษาไทย
5.4 มีการจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน สวยงาม ง่ายต่อการใช้
5.5 ตัวอักษรมีรูปแบบ ขนาด อ่านง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน
5.6 มีการเชื่อมโยงไปยังจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
5.7 ภาพและเสียงที่ใช้ประกอบเหมาะสมและดึงดูดใจผู้เรียน
5.8 มีเสียงบรรยายประกอบทุกเนื้อหา
5.9 มีคู่มือแนะนำการใช้สื่อ บทเรียน ชัดเจน ง่ายต่อการใช้
6. รายละเอียดคุณสมบัติตามสาระการเรียนรู้ของบทเรียน
6.1 ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย
6.2 พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์
6.3 พัฒนาการด้านภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
6.4 พัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
6.5. ช่วงชั้นที่ 1 – 3
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
- เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยคำนึงถึงลำดับขั้นของการเรียนรู้
- เนื้อหาต้องคำนึงถึงความยาก-ง่าย ความต่อเนื่อง และลำดับขั้นของเนื้อหา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น
- เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้
กลุ่มสาระภาษาไทย
- มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ตามหลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม
- สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น
- เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
- มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และการใช้หลักภาษาอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้
- ต้องมีชุดฝึกซ่อมเสริมภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสำหรับ นักเรียนที่ต้องการฝึกเพิ่มเติม
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
- มีเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรปัจจุบันโดยเน้นกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก  (PROJECTS : PLAY & LEARN)
- เป็นสื่อฯ ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้า เกี่ยวกับคำศัพท์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
- เป็นสื่อฯ ที่ฝึกทักษะการฟัง และการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
- เป็นสื่อฯ ที่ช่วยในการอ่านและทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
- เป็นสื่อฯ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสร์
- สอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้
- เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
- เนื้อหาสาระเอื้อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิด การวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์
- ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม สนองความต้องการของครูและผู้เรียน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กีฬา ยาเสพติด และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเหมาะสม
- สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น
- เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้
กลุ่มสาระศิลปะ
- มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
- สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น
- เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย อันดีงามต่อไป
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วย การใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมชุดสำนักงาน (Word,Excel,PowerPoint) รวมทั้ง Internet การออกแบบโฮมเพจ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น
- เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้


สนใจเอาสินค้าไปทำงบ ให้กับโรงเรียน ตามงบ  สพฐ.  สพม.  เทศบาล
 พ่วงกับคอมพิวเตอร์  ติดต่อ  083-0724566

        

eosoelao 2017-08-17 10:00
Omtrent fire eller fem timer etter ? ha blitt innlagt p? sykehuset, var mor sterk smerte og sykepleieren ga henne en enkelt dose av Demerol og Phenergan. Fem minutter senere, babyens fosterets hjerte monitor var flat. Igjen, klarte obstetrikk sykepleier for ? varsle lege.
Identifisere en hendelse som kj?pet er knyttet til kan bidra til ? kvalifisere en mulighet. Dette er referert til som en overbevisende hendelse og eksempler er en kontrakt utl?per, mulberry norge priser lommeb?ker p? nett en dagens system blir avviklet, en organisatorisk endring, etc. Med kj?pet ? v?re knyttet til en hendelse, kan dere vite at utsiktene er mer sannsynlig ? gj?re noe og du vet om mulberry veske til salgs ebay morb?r vesken n?r de er sannsynlig ? gj?re noe som gj?r muligheten kvalifisert..
Scorer ett i hj?rnet av milj?vernere, men bare legge til flere komplikasjoner for de som pr?ver ? presse gjennom klima regninger ? endelig bringe USA inn i det 21. mulberry handvesker morb?r struts bayswater ?rhundre. Den massive oljeutslipp skapt av kollapsen av BPs oljerigg skapte umiddelbare ?kologiske og milj?hensyn, men konsekvensene var sikker p? ? gi gjenlyd i hele industrien og regjeringen for en stund..
P? en gjennomsnittsalder p? 43 de ga sin vekt og h?yde. Tretti ?r senere ble de testet for tegn p? mulberry dyer online nettbutikk Mulberry clutch avtagende tenkning og minne ferdigheter. De ca 33% som var overvektige mulberry vesker kj?pe online mulberry Holdalls eller fete i midten alder hadde omtrent en 80% st?rre risiko for Alzheimers og andre typer demens.
Dens en hard ork, som det er behov for en mengde alpine niv? metoder for ? ?ke takstene for ? avsl?re den pro og cons av en organisasjons. ITIL Trening kan v?re gunstig fordi det guider om ? IT Professionals Service Management vei til legitime administrert unders?kelse for ? skaffe seg n?yaktig og verdig utgang. Trenere av dette kurset omringe vurderinger og beregninger som per organisasjoner evne niv? som er verdifull for oppn?else av en organisasjon..
Med pulsen ytelsen bekreftet, ble test satt opp konfigurert for en puls sveip som kombinerte utgangene fra fire SMUs og tok m?linger for ? generere en IV kurve for en mulberry outlet york online luxury handvesker PN-diode som DUT. Det var utmerket mulberry salg morb?r p? Selfridges korrelasjon som en SMU gjennomf?rt DC soper opp til 3A, og en annen ble brukt for ett SMU puls soper opp til mulberry oslo butikk folkeh?gskoler i norge 10A. Deretter ble den utvidede kurve IV p? opp til 40A ved hjelp av fire SMUs for puls sveip, hver sender ut en puls 10A.
Det gir deg ogs? muligheten til ? l?re ? overleve en f?rste date gjennom ? l?re ? carryout noen Sm?prat og overlevende enhver diskusjon og bryte isen i enhver samtale. I ? finne bedre m?ter ? forelske seg og m?te nye mennesker, har speed dating blitt merket det mulberry oslo discount mulberry vesker best i forhold til ? m?te behovene til en mulberry brynmore chocolate brown norge i bilder travel befolkning. For alle som er opptatt og starter relasjoner og bedre sosialisering ferdigheter er noe de mulberry brynmore slim Mulberry eik mangler, b?r de ikke ignorere speed mulberry online nettbutikk deutschland butikk p? nett dating.
De meu computador pessoal posso pesquisar em qualquer loja, ler notcias gratuitamente. Ou p? mesmo jogar p? nett. Tudo en poucos klikkar mulberry vesker online sykkeltur i norge ingen mus. Hunden trening ansvar faller p? oss som eiere, og det er den eneste grunnen til at hunden kurs eksisterer. Dog lydighet kurs er for oss mennesker ikke p? langt klassiske vesker adax vesker n?r s? mye for v?re hunder. Lydighet Kurset er en hund trening hjelpemiddel eller verkt?y som b?r brukes for mulberry salg outlet fake mulberry bayswater vesken de fleste f?rste gang hundeeiere.
N?v?rende forskningspoeng til at mulberry outlet uk fake Polly presse l?s Mulberry bag det finnes potensial i en rekke medisinske anvendelser. Sekresjon av bambus brukes internt til ? behandle astma, hoste, og kan brukes som et afrodisiakum. Ingredienser fra roten hjelp behandle nyresykdom. I dagens levende alder, bare et par nettsteder publisere statisk innhold, antallet nettsteder mulberry mail orderbillig  Mulberry poser som publiserer dynamisk innhold vokser raskt og gj?r deres bred rekkevidde i respektive mulberry uk online nettbutikk poser mulberry markedssegmentet. Mange mulberry discount voucher mitzy tote mulberry bedrifter bruker intranett, internett, eller begge deler for ? gi enkel tilgang til dynamisk innhold. Nettbutikker som selger b?ker, musikk, elektronikk, apparels, datamaskiner, eller flere andre ting er eksempler p? en Internett-klient-server-programmet..


เวอร์ชันเต็ม: [-- สื่อCaiสำหรับงบโรงเรียน สพฐ.สพม.เทศบาล ปี 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.030775 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us