เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารติวสอบสำนักงานคุมประพฤติ  ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> เอกสารติวสอบสำนักงานคุมประพฤติ  ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

amorn3498 2011-10-15 19:19

เอกสารติวสอบสำนักงานคุมประพฤติ  ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง

1. ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด

ก. พ.ศ. 2473                    ข. พ.ศ. 2483

ค. พ.ศ. 2490                ง. พ.ศ. 2495

2. สำนักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการ ยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อใด

ก. 15 สิงหาคม 2535           ข. 7 สิงหาคม 2535

       ค. 7 มีนาคม 2535             ง. 15 มีนาคม 2535

3. กรมคุมประพฤติสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม                                         

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงยุติธรรม         

ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันคือใคร

ก.  นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ                 ข. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

ค.  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค                         ง.  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

5.  อธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นาย
ฤทธิรงค์ จัยสิน                           ข. นางวรัญญา  ภวภูตานนท์

ค. นาย
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ               ง. นาง
รัตนา กิจวรรณ6. "วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ" ตรงกับวันที่เท่าใด

            ก. วันที่ 15 มีนาคม                   ข. วันที่ 16 มีนาคม

            ค. วันที่ 17 มีนาคม                          ง. วันที่ 18 มีนาคม

7. อาสาสมัครคุมประพฤติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร

. อ.ค.พ.                               ข. อ.ค.ป.

ค. อ.ค.ส.                              ง. อ.ส.ส. 

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมคุมประพฤติ

ก. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน                

ข. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด

ค. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน                              

             ง. ให้การศึกษาผู้ถูกคุมประพฤติอย่างทั่วถึง

9. วิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติจะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปีใด

ก. พ.ศ. 2557                                        

ข. พ.ศ. 2559        

ค.  พ.ศ. 2560       

ง. พ.ศ. 2565        

10. ข้อใดคือค่านิยมร่วมของกรมคุมประพฤติ

              ก. ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

ข. โปร่งใส ตรวจสอบได้

ค. ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ง. ถูกทุกข้อ
11. เว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ มีชื่อว่าอะไร

www.probation.org  

www.probation.co.th

www.probation.go.th              

. www.probation.com

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมมีชื่อว่าอะไร

. www.moj.org                              

. www.moj.ac.th

. www.moj.net              

. www.moj.go.th          

ตอบ     ง. www.moj.go.th             

13. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด

ก.  1  ตุลาคม  2545                       ข.  30  ตุลาคม  2545 

ค.  20  กันยายน  2545                        ง.   30  กันยายน  2545 

14. สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  มีกี่แห่งในประเทศไทย

ก. 10  แห่ง           

ข. 20  แห่ง

ค. 30  แห่ง

ง. 40  แห่ง

15.  การคุมประพฤติแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน

ก.  1 ขั้นตอน                                        ข.  2 ขั้นตอน

ค.  3 ขั้นตอน                                     ง.   4 ขั้นตอน

16. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนก่อนศาลพิพากษาคดี 

ก. การควบคุมและสอดส่อง                              

ข. การสืบเสาะและพินิจ 

ค.การคุมประพฤติ              

ง. ไม่มีข้อถูก

17 . บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใด

ก.  มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป                                   ข.  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน

ค.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ง.   ถูกทุกข้อ

18. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.ใด

ก.  พ.ศ.2545                         ข.  พ.ศ.2546

ค. พ.ศ.2547                          ง. พ.ศ.2548

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556          ข.  2556-2558      

 ค.  2555-2559          ง.  2555-2560

 

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      

ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       

ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       

ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน       

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ  สำนักงานคุมประพฤติ ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- ข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช พ.ศ.2479  แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522    แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถปริ้นเพื่ออ่านได้เลย 

ราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  amorn3498@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut  naewolo 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 083-0724566


 

 

เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารติวสอบสำนักงานคุมประพฤติ  ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.014657 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us