ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
kingcobra ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9

แนวข้อสอบมาตรฐานที่[font=arial  ]3 [font=angsana new  ]การจัดการเรียนรู้
[font=arial  ][font=sung  ]1.       [font=sung  ]“ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
[font=sung  ]. Hideo Yamazaki                                                             ข. Trapp
[font=sung  ]. Newman , Brian                                                              ง. Ryoko  Toyama

ตอบข้อ ก[font=sung  ].  Hideo Yamazaki

2.       ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา                 ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้

[font=sung  ]. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา                 ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

3.       ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. Information                                                                     ข. Data

[font=sung  ]. Knowledge                                                                      ง. Management

ตอบข้อ ก[font=sung  ]. Information

4.       ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. ทักษะในการงาน                                                            ข. งานฝีมือ

[font=sung  ]. การคิดวิเคราะห์                                                              ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง[font=sung  ]. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์

5.       ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว                                                                          

[font=sung  ]. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

[font=sung  ]. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

[font=sung  ]. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

[font=sung  ] 

6.       วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด[font=sung  ]

[font=sung  ]. ต่ำกว่า 3 ขวบ                                                   ข. 4 ขวบ

[font=sung  ]. 5 ขวบ                                                                ง. มากกว่า 6 ขวบ

ตอบข้อ ก[font=sung  ]. ต่ำกว่า 3 ขวบ  

7.       สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. สมองซีกซ้าย                                                    ข. สมองซีกขวา

[font=sung  ]. สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา                          ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข[font=sung  ]. สมองซีกขวา

8.       เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง [font=sung  ]“ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด ?

[font=sung  ]. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ

[font=sung  ]. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. ความรู้

9.       ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ

[font=sung  ]. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา

ตอบข้อง[font=sung  ].  ปัญญา

10.    [font=sung  ]Tacit Knowledge คืออะไร ?

[font=sung  ]. ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร      ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

[font=sung  ]. ความรู้ที่ได้จากการค้นหา                              ง. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ

ตอบข้อ ข[font=sung  ]. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

11.    ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. ทักษะการทำงาน                                            ข. งานฝีมือ

[font=sung  ]. ความชำนาญในอาชีพ                                   ง. คู่มือการเรียน

ตอบข้อ ง[font=sung  ]. คู่มือการเรียน

12.    [font=sung  ]Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร ?

[font=sung  ]. 50 %                                                                  ข. 60 %

[font=sung  ]. 80 %                                                                  ง. 100 %                                               

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. 80 %

13.    [font=sung  ]“การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร?

[font=sung  ]. วิจารณ์ บุญกิจ                                                  ข. วิจารณ์ พานิช

[font=sung  ]. Ryo Toyama                                                    ง. Newman

ตอบข้อ ข[font=sung  ]. วิจารณ์ พานิช

14.    โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. กพร.                                                                  ข. สคศ.

[font=sung  ]. พว.                                                                     ง. อจท.

ตอบข้อ ข[font=sung  ]. สคศ.

15.    ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. หัวปลา                                                              ข. เหลือกปลา

[font=sung  ]. ตัวปลา                                                               ง. หางปลา

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. ตัวปลา

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com
 

รูปภาพ: teser.jpg
รูปภาพ: wicha.jpg
akeda_kan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank
lddi42t ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ

สกกร42ะ
anuwat73 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
hualuang ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
top ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (kingcobra)
Thank you..............
nattha ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank
alizia_bam ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thnak
emmy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
baam ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
โหลดยังไง
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้