ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า4 การไฟฟ้านครหลวง2556
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า4 การไฟฟ้านครหลวง2556

สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง  
1.    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศพระราชบัญญัติไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ 2 )  เมื่อ
-  วันที่ 14 กรฎาคม พ.ศ. 2530
2.    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ 2 )  
-  พลเอก ป. ติณสูลานนท์
3.    คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีจำนวน
- ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
4.    ในกรณีที่มีความจำเป็น ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้ แต่ต้องไม่เกิน
- 15 คน
5.    เมื่อการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในระบบการส่งหรือการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ข  ให้ดำเนินการคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
6.    ผู้ขัดขวางการกระทำของการไฟฟ้านครหลวงหรือพนักงาน มีความผิดต้องโทษ
- จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
7.    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 3
-  อานันท์  ปันยาชุน
8.    ผู้รักษาการพระราชบัญญัตินี้
-  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
9.    เงินสำรองของการไฟฟ้านครหลวง ให้ประกอบด้วย
- เงินสำรองเผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
10.    ประธานกรรมการและกรรมการได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
- 6 ปี
11.    สำหรับกรรมการในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดกี่ปี จึงให้ออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก
-  3 ปี
12.    การไฟฟ้านครหลวงจัดทำงบประมาณประจำปี  แยกเป็น
- งบลงทุนและงบทำการ
13.    งบลงทุนให้นำเสนอใคร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
-  คณะรัฐมนตรี
14.    งบทำการมให้นำเสนอใคร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
-  คณะรัฐมนตรี
15.    ประเภทงานส่วนที่สำคัญมีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ และมีสมุดบัญชีลงรายการ คือ
-  การรับและจ่ายเงิน  และ  สินทรัพย์และหนี้สิน
16.    ผู้สอบบัญชีมีสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของการไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจ
- ตรวจสอบสรรพ

ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดที่ 1 http://www.ziddu.com/download/16401265/gpn.pdf.html
ชุดที่ 2 http://www.ziddu.com/download/16401268/gpn1.pdf.html

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (ทุกตำแหน่ง)
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบ ไฟฟ้ากำลัง _คำนวณ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยกับไฟฟ้า
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การไฟฟ้านครหลวง


ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง
ทางไปรษณีย์EMS  เป็นหนังสือ +VCD การสอบสัมภาษณ์ + VCD ติวคณิตศาสตร์ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่ amorn3498@hotmail.com
เปิดสอบ
การไฟฟ้านครหลวงรับสมัครกรมการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง
ข้อสอบ
การไฟฟ้านครหลวง
เตรียมสอบกับแนวข้อสอบ
การไฟฟ้านครหลวง


จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. Data Communications หมายถึงข้อใด
ก. การขนส่งข้อมูล
ข. การสื่อสารข้อมูล
ค. การแปลงข้อมูล
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. การสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
2. “เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับส่งข้อมูล” คือข้อใด
ก. Noise
ข. Voice
ค. Sink
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. Noise
สัญญาณรบกวน (Noise) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางด้านผู้ส่งข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร และช่องสัญญาณ แต่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานมักจะสมมุติให้ทางด้านผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารไม่มีความผิดพลาดตำแหน่งที่ใช้วิเคราะห์ มักจะเป็นที่ตัวกลางหรือช่องสัญญาณ เมื่อไรที่รวมสัญญาณรบกวนด้านผู้ส่งข่าวสารและด้านผู้รับข่าวสารในทางปฏิบัติมักจะใช้วงจรกรอง (Filter) กรองสัญญาณแต่ต้นทางเพื่อให้การสื่อสารมีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วค่อยดำเนินการ เช่น การเข้ารหัสแหล่งข้อมูล เป็นต้น

3. ปัจจัยใดที่ทำให้สัญญาณไมโครเวฟมีสัญญาณอ่อนลงหรือหักเห
ก. ในที่มีอากาศร้อนจัด
ข. ในเขตชุมชนที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น
ค. ในสถานที่ที่มีพายุหรือฝน
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
เพื่อป้องกันการแทรกหรือรบกวนจากสัญญาณอื่นๆ แต่สัญญาณอาจจะอ่อนลงหรือหักเหได้ในที่มีอากาศร้อนจัด  พายุหรือฝน ดังนั้นการติดตั้งจานส่ง-รับสัญญาณจึงต้องให้หันหน้าของจานตรงกัน และหอยิ่งสูงยิ่งส่งสัญญาณได้ไกล
4. ข่ายการสื่อสารข้อมูลเป็นการรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางใด
ก. คลื่นไฟฟ้า
ข. แสง
ค. น้ำ
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.
ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.
ข่ายการสื่อสารข้อมูล หมายถึง การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางคลื่นไฟฟ้าหรือแสง อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลโดยทั่วไปเรียกว่า ข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communications Network)
5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของข่ายการสื่อสารข้อมูล
ก. Transmisstion Channel
ข. Translate Channel
ค. Receiving Unit
ง. Sending Unit
ตอบ ข. Translate Channel

องค์ประกอบการพื้นฐานของข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communications Network)
1. หน่วยรับข้อมูล (Receiving Unit)
2. หน่วยส่งข้อมูล (Sending Unit)
3. ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmisstion Channel)
6. การสื่อสารข้อมูล (Data Transmission) มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
ก. 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบอนุกรม และการสื่อสารแบบขนาน
ข. 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบไปกลับ และการสื่อสารแบบแจ้งรับ
ค. 3 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบอนุกรม การสื่อสารแบบขนาน และการสื่อสารแบบทางเดียว
ง. 3 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบไปกลับ การสื่อสารแบบทางเดียว และการสื่อสารแบบขนาน
ตอบ ก. 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบอนุกรม และการสื่อสารแบบขนาน
วิธีการสื่อสารข้อมูล (Data Transmisstion)
ลักษณะของการสื่อสารข้อมูลมี 2 รูปแบบคือ การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Data Transmission) และการสื่อสารแบบขนาน (Parallel Data Transmission)
7. สถานีไมโครเวฟลอยฟ้า เป็นคำเปรียบเสมือนจากข้อใด
ก. ดาวเทียม
ข. พระอาทิตย์
ค. จานดาวเทียม
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ดาวเทียม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง  กฟน.  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test
- การสื่อสารข้อมูล _Data Communication

- การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram
- ข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล ER Diagram และ SOA
- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
-แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
-แนวคิดเรื่อง SOA _Service Oriented Architecture
-ระบบคอมพิวเตอร์ Computer system

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้