ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2556
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2556


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2556 ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย (300 ข้อ)
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (300 ข้อ)
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ (300 ข้อ)
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (300 ข้อ)
- แนวข้อสอบ วิชาทัศนะคติ (รวมปี 51 52 และ 53)
- หนังสือประกาศ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เรื่องรับสมัครบุคคล)
- ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
- วิสัยทัศน์และภารกิจ
- ที่ทำการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
- คำศัพท์ไปรษณีย์
- สรุปแนวข้อสอบ
- ถาม-ตอบไปรษณีย์
- แนะนำเพิ่มเติม


ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหา+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ในราคาเพียงชุดละ 679 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

1.กิจการไปรษณีย์จัดตั้งเมื่อใด
. 4 สิงหาคม 2426 ข. 14 สิงหาคม 2426
. 4 สิงหาคม 2526 ง. 14 สิงหาคม 2526
2. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แยกออกจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัทเมื่อใด
. 4 สิงหาคม 2426 ข. 14 สิงหาคม 2426
. 4 สิงหาคม 2526 ง. 14 สิงหาคม 2526
3. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. นายมั่น พัธโนทัย
. นายสือ ล้ออุทัย ง. นายออกสิน ชีวะพฤกษ์
5. ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร
. พลเอกสมชัย มาระเนตร์ ข. นายมั่น พัธโนทัย
. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ง. นายออกสิน ชีวะพฤกษ์
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร
. พลเอกสมชัย มาระเนตร์ ข. นายมั่น พัธโนทัย
. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ง. นายออกสิน ชีวะพฤกษ์
7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. THATLAND POST ข. THATLAND POST CO
. THATLAND POST CO, LTD ง. THAT POST CO.LTD
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นปี่ที่เท่าไร
. ปีที่ 51 ข. ปีที่ 61
. ปีที่ 71 ง. ปีที่ 81
9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. ต . ท .ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด
. 19 สิงหาคม 2549 ข. 29 สิงหาคม 2549
. 19 กันยายน 2549 ง. 29 กันยายน 2549
10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
. การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ
. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้ในปัจจุบันนับเป็นฉบับที่เท่าได
. ฉบับที่ 16 ข. ฉบับที่ 17
. ฉบับที่ 18 ง. ฉบับที่ 19
12. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี อยู่วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี
. 3 ปี ข. 4 ปี
. 5 ปี ง. 6 ปี
13. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน
. 150 คน ข. 250 คน
. 480 คน ง. 630 คน
14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด
. 4 สิงหาคม 2550 ข. 14 สิงหาคม 2550
. 21 สิงหาคม 2550 ง. 24 สิงหาคม 2550
15. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
. 35 คน ข. 36 คน
. 40 คน ง. 45 คน
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ
. ประธานวุฒิสภา
. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
. 250 คน ข. 400 คน
. 480 คน ง. 630 คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2551) คือ
. นายยงยุทธ ติยะไพรัช ข. นายประสพสุข บุญเดช

. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ง. นายชัย ชิดชอบ

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 74 คน

. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 76 คน

.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 70 คน

. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 24 คน

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

. 17 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน

. 18 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน

. 19 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน

. 20 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน


รูปภาพ: นักเรียนการไปรษณีย์.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้