ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การประปานครหลวง รับพนักงาน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> (5 – 25 มี.ค. 57)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การประปานครหลวง รับพนักงาน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> (5 – 25 มี.ค. 57)

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-08-30)
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน รวม 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> (5 – 25 มี.ค. 57)
การประปานครหลวง 
การประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ประกาศการประปานครหลวง

[td=1,1,1079]  การประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 


การประปานครหลวง ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน รวม 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา <รับออนไลน์> (5 – 25 มี.ค. 57)

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1. วิศวกร จำนวน 40 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร หลักสูตร 4 ปี สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว) ไม่ต่ำกว่าระดับภาควิศวกรสาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร หรือ
 ป.โท วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรสาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร
 หากไม่มีใบ ก.ว ในวันที่ยื่นสมัคร อนุโลมให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบ ก.ว. แทนได้ และต้องนำใบ ก.ว มายื่นภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้

2. นักการตลาด จำนวน 4 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

3. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ ป.ตรี หรือ ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. นักทรัพยากรบุคคล/บุคลากร จำนวน 2 อัตรา
 4.1 นักทรัพยากรบุคคล
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 4.2 บุคคลากร
 วุฒิ ป.โท ด้านบริหารธุรกิจ (หากสำเร็จการศึกษา วุฒิ ป.ตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. นักบริหารงาน จำนวน 3 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

6. นักบัญชี จำนวน 25 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางการบัญชี

7. นักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

8. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9. นิติกร จำนวน 2 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

10. ผู้ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางการบัญชี การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ (หากมีใบอนุญาตทางวิชาชีพ CIA CISA CPA CCSA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

11. นักประชาสัมพันธ์ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
 11.1 นักประชาสัมพันธ์ (ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์)
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟฟิก

11.2 นักประชาสัมพันธ์ (ด้านโสตทัศนูปกรณ์)
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือ ภาพยนต์และภาพถ่าย

12.วิศกร (โทรคมนาคม) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท วิศวกรรม สาขาโทรคมนาคม

13.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
 วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และผ่านหลักสูตรวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 6 วิชาพื้นฐาน

เงินเดือน

 ป.ตรี วิศวกรรมฯ 17,830 บาท
 ป.ตรี วุฒิอื่นๆ 16,830 บาท
 ป.โท วิศวกรรม 22,580 บาท
 ป.โท วุฒิอื่นๆ 20,030 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 25 มี.ค.57)
สำเร็จ ป.ตรี หรือ ป.โท (ต้องสำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค.57) กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองวุฒิแทนได้
มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันที่ 31 มี.ค.57) ดังนี้
TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบ Listening และ Reading) หรือ
TOEFL แบบ Paer Based Test ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ
TOEFL แบบ Internet Based Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ
IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบการหน่วยงานที่จัดสอบ
พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

สมัครงานราชการทาง internet ทาง   http://job.mwa.co.th
ค่าสมัครสอบ 200 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 4 เม.ย.57 ทาง http://job.mwa.co.th

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 773.62 KB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง (ก.ป.น.) ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกร

- นักการตลาด
- นักคอมพิวเตอร์
- นักทรัพยากรบุคล
- นักบริหารงาน
- นักบัญชี
- นักวิทยาศาสตร์
- นิติกร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคา 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์EMS  เป็นหนังสือ +VCD ติวสอบ ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763  Line : amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
wanyo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากค่ะ
tookta ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้ยคุนนะ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ได้ครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ความรู้พื้นฐานอื่นที่ควรทราบ
1.         “มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส” คือ ........ของการประปานครหลวง
          ก.    วิสัยทัศน์                                                                       ข.    พันธกิจ
                ค.    ค่านิยม                                                                           ง.     จรรยาบรรณ
2.     ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงในปัจจุบัน (พ.ศ. 2555 – 2558)  มีกี่ด้าน
                ก.    3  ด้าน                                                                            ข.    5  ด้าน
        ค.    7  ด้าน                                                                            ง.    10  ด้าน
3.   ใครเป็นผู้ก่อตั้งกิจการประปานครหลวงคนแรก
                ก.    รัชกาลที่ 3                                                                     ข.    รัชกาลที่ 4
                ค.    รัชกาลที่ 5                                                                     ง.     รัชกาลที่ 6

4.     ข้อใด มิใช่ อำนาจหน้าที่ของการประปานครหลวง
                ก.    สำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบ                                            ข.    ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
        ค.    จัดหาแหล่งน้ำดิบ                                                        ง.    ไม่มีข้อถูก
      
5.        จังหวัดใดที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจหน้าที่ของกรมประปานครหลวง
          ก.    กรุงเทพมหานคร                                                         ข.    นนทบุรี
                ค.    สมุทรปราการ                                                               ง.     สมุทรสาคร
6.     การอาบน้ำตามข้อใดเป็นการประหยัดน้ำมากที่สุด
                ก.    ใช้ฝักบัว                                                                        ข.    ใช้ขันตักน้ำราด
        ค.    ใช้อ่างอาบน้ำ                                                               ง.    อาบจากภาชนะที่เก็บน้ำไว้

7.   CALL CENTER  การประปานครหลวง คือ
         ก.    1115                                                                               ข.    1155
                ค.    1125                                                                               ง.    1555
8.     ข้อใด มิใช่ ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
                ก.    ความจำ                                                                          ข.    ความเร็ว
                ค.    น่าเชื่อถือ                                                                      ง.     ราคาถูก
9.     ข้อใด มิใช่ ส่วนงานคอมพิวเตอร์
                ก.    งานนำข้อมูลเข้า                                                          ข.    งานนำข้อมูลออก
                ค.    งานประมวลผล                                                           ง.     งานแสดงข้อมูล
10.  ระบบสำนักงานอัตโนมัติในองค์กรมีบทบาทที่สำคัญกี่ประการ
                ก.    2  ประการ                                                                     ข.    3  ประการ
                ค.    4  ประการ                                                                     ง.     5  ประการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. การประปานครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2457                    ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2485
2. การประปานครหลวงใช้แหล่งน้ำจากที่ใดผลิตน้ำประปา
ก. แม่น้ำบางประกง          ข. คลองแสนแสบ
       ค. คลองประปา               ง. แม่น้ำเจ้าพระยา
3. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม                                        
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์                     ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  นายสือ  ล้ออุทัย                              ง.  จุติ ไกรฤกษ์
5.  ผู้ว่าการ การประปานครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายเจริญ ภัสระ                            ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การประปานครหลวงมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่ใดบ้าง
            ก. กรุงเทพมหานคร                                ข. นนทบุรี
            ค. สมุทรปราการ                                 ง. ถูกทุกข้อ
7. การประปานครหลวงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                              ข. Metropolitan Department
ค. Metropolitan Waterworks Authority   ง. Authority Meteorological
8. ข้อใดคือพันธกิจของการประปานครหลวง
ก.  เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม        
ข. ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
ค. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร                        
             ง.  มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
9. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือข้อใด
ก. Stakeholder Strategic                              
ข. Financial Strategic
ค.  Customer Strategic
ง. Internal Process Strategic
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
              ก.ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านน้ำประปา
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้