ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบกรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบกรมชลประทาน ใหม่ล่าสุดการชลประทาน

       ในอดีตกาลการชลประทาน คือกิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ การทดน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และควบคุมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด แต่ปัจจุบัน ทรัพยากรน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งนอกจากเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แล้วยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การชลประทานจึงไม่ได้จัดหาน้ำมาได้ใช้เพื่อการเพาะปลูกแต่เพียงอย่างเดียว ยังต้องจัดหาน้ำมาใช้ในด้านอื่น ๆ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ จึงให้ความหมายการชลประทานว่าเป็นกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำ เพื่อการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานด้วย
ประกอบด้วย
1.เขื่อน
2.ฝาย
3. อ่างเก็บน้ำ

วัตถุประสงค์ของการชลประทาน
1.เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
2. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก
3.เพื่อชะล้างและละลายเกลือในดินในเขตรากพืช
4.สามารถปลูกพืชได้หลายครั้งต่อ ปี
5.เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น
ดินสำหรับการชลประทาน( Soils for Irrigation)
หมายถึง วัตถุที่เป็นส่วนประกอบของสารซึ่งเกิดจากการสลายตัวและผุกร่อนของหิน อินทรีย์วัตถุ น้ำ และก๊าซ ซึ่งทำหน้าที่เป้นเครื่องยึดเหนี่ยวของลำต้น และเป็นคลังเก็บอาหาร และน้ำ ไว้ให้เพื่อใช้สำหรับการเจริญเติบโต
           คุณสมบัติของดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
           
1. สามารถอุ้มน้ำไว้ให้พืชใช้ได้ ปริมาณน้ำที่เก็บไว้ได้จะต้องไม่น้อยเกินไป จนต้องให้น้ำบ่อย ๆ
           2. มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี
           3. มีแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่มากพอ
           4. ความเข้มข้นของสารเคมีหรือเกลือในดินจะต้องไม่มากจนเป็นอันตรายต่อพืช
           

ชนิดของดิน
1.ดินทราย (Sands) ประกอบด้วยทรายมากกว่า 85 %ดังนั้นจะมีลักษณะร่วน เมล็ดดินไม่เกาะกันแต่ละเมล็ดสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เมื่อกำให้แน่นในมือขณะที่ดินแห้งแล้วคลายมือออกจะแตกร่วน ถ้ากำในขณะที่เปียกชื้นจะเป็นก้อนแต่แตกออกได้ง่ายเมื่อใช้นิ้วแตะเบา ๆ
2. ดินร่วนปนทราย (Sandy Loam) เป็นดินที่ประกอบด้วยทรายมากกว่า 50 % แต่ก็มีตะกอนทรายและอนุภาคดินเหนียว มากพอที่จะประสานให้เกาะกันเป็นก้อนได้ ทรายแต่ละเมล็ดสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เมื่อกำให้แน่นในมือ ขณะที่ดินแห้งจะเป็นก้อนแต่แตกออกจากกันได้ง่าย ถ้ากำในขณะที่เปียกชื้นจะเป็นก้อนและไม่แตกเมื่อใช้นิ้วแตะเบา ๆ
3. ดินร่วน (Loam) เป็นดินซึ่งมีส่วนประกอบของทราย ตะกอนทรายและอนุภาคดินเหนียว มากเกือบพอๆ กัน เปอร์เชนต์อนุภาคดินเหนียวต่ำกว่าทราย และตะกอนทรายเล็กน้อย มีลักษณะอ่อนนุ่มเมื่อจับ เมื่อเปียกจะเหนียวเล็กน้อย ถ้ากำให้แน่นในมือ ขณะที่ดินแห้งจะเป็นก้อนและไม่แตกออกจากกันเมื่อใช้นิ้วกดเบา ๆ ถ้ากำในขณะที่เปียกชื้นจะเป็นก้อนแข็ง
4. ดินร่วนปนตะกอนทราย (Silt Loam)เป็นดินที่ประกอบด้วยตะกอนทรายมากกว่า 50 % ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นทรายละเอียด ดินชนิดนี้เมื่อแห้งจะจับกันเป็นก้อน้อน แต่ทำให้แตกออกจากกันได้ง่าย ถ้าบี้ให้ละเอียดด้วยนิ้วจะรู้สึกรื่นเหมือนแป้ง เมื่อเปียกจะมีลักษณะเป็นโคลนและไหลไปรวมกันได้ง่าย
5.ดินเหนียว (Clay) เป็นดินเนื้อละเอียดซึ่งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งเมื่อแห้ง เหนียว สามารถปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ได้

วิธีการจัดการดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช


1. การจัดการดินอินทรียวัตถุต่ำบนคันดินรอบสระเพื่อปลูกพืช
การใช้ประโยชน์ที่ดินบนคันดินรอบสระที่มีอินทรียวัตถุต่ำนั้น จำเป็นต้องทำการปรับปรุงแก้โครงสร้างดินให้เหมาะสม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
- หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เมื่ออายุเหมาะสมประมาณ 55 – 60 วัน หรือเริ่มออกดอก สับกลบลงดิน เพิ่มอินทรีวัตถุให้แก่ดิน
- เตรียมดินให้ละเอียดสม่ำเสมอ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพิ่มอินทรียวัตถุ และปลูกพืชผักอายุสั้นที่ทำรายได้ดี เช่น ผักคะน้า ถั่วฝักยาว บวบ มะระ พริกขี้หนู กระเจี๊ยบเขียว หรือดอกไม้บางชนิดที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดปี
- เตรียมดินสำหรับปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด เช่น มะม่วง กล้วย บริเวณคันดินขอบสระ โดยปรับสภาพดินบริเวณหลุมให้เหมาะสม ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดิน ก่อนปลูกต้นไม้แล้วคลุมโคนต้นด้วยฟางข้าว


2. การจัดการดินด้วยอินทรียวัตถุในนาข้าว
- ไถกลบตอซังพร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรีน้ำ
- ใส่ปุ๋ยคอกและแกลบในแปลงเพาะปลูก
- ใส่ปูนขาว หรือปูนมาร์ล หรือเปลือกหอย หรือขี้เถ้าแกลบ ( ในกรณีที่เป็นดินกรด)
- ปลูกพืชปุ๋ยสด ( โสนอัฟริกา ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า)
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในช่วงก่อนข้าวตั้งท้อง
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสมุนไพรในช่วงเจริญเติบโต

3. การจัดการดินด้วยอินทรียวัตถุในพืชไร่
- กรณีกำจัดวัชพืชฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำเข้มข้นก่อนไถเตรียมดิน 1 วัน
- ไถกลบตอซังพร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
- ใส่ปูนขาว หรือปูนมาร์ล หรือเปลือกหอย หรือขี้เถ้าแกลบ ( ในกรณีที่เป็นดินกรด)
- ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนอัฟริกา หรือปลูกหญ้าแฝก
- นำเศษพืชคลุมดินหรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินระหว่างแถวปลูกพืชหลัก
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำในช่วงก่อนติดดอก และจากได้ผลผลิตแล้ว
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสมุนไพรในช่วงการระบาดของแมลงศัตรูพืช


4. การจัดการดินด้วยอินทรียวัตถุในพืชผัก
- ไถหรือสับกลบเศษตอซังพร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
- ใส่ปูนขาว หรือปูนมาร์ล หรือเปลือกหอย หรือขี้เถ้าแกลบ ( ในกรณีที่เป็นดินกรด)
- กรณีที่มีวัชพืชขึ้นมากฉีดปุ๋ยอินทรีย์น้ำเข้มข้น ก่อนไถเตรียมดิน 1 วัน
- ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกพร้อมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา
- ใส่พืชคลุมดินระหว่างแถวปลูกผัก หรือปลูกหญ้าแฝก
- ฉีดปุ๋ยอินทรีย์น้ำในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของผัก
- ฉีดปุ๋ยอินทรีย์น้ำสมุนไพรในช่วงที่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช


5. การจัดการดินด้วยอินทรียวัตถุในผลไม้
- ในกรณีเริ่มปลูกไม้ผลกำจัดวัชพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเข้มข้นก่อนไถเตรียมดิน 1 วัน
- หรือปูนมาร์ล หรือเปลือกหอย หรือขี้เถ้าแกลบ ( ในกรณีที่เป็นดินกรด)
- ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกพร้อมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาในหลุมปลูกไม้ผล และบริเวณรอบทรงพุ่มของไม้ผล (ช่วงเจริญเติบโต)
- ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน พืชผักและพืชอายุสั้นระหว่างแถวปลูกไม้ผลและปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวไม้ผล เพื่อป้องกันการชะล้างของผิวหน้าดิน
- นำวัสดุเศษพืชคลุมดินบริเวณโคนต้นไม้ผล
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนติดดอก หลังติดผลแล้ว
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสมุนไพรช่วงที่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช


6. การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชเศรษฐกิจเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การนำหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่เกษตรอย่างมีระบบจะช่วยรักษาความชื้นของดิน ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน และป้องกันชะล้างพังทลายของดิน โดยมีการจัดการดังนี้
- การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชผัก โดยปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวอยู่ระหว่างแถวของพืชไร่ เพื่อช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มความชื้นในดิน และตัดใบหญ้าแฝกใช้เป็นวัสดุคลุมดิน
- การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ปลูกไม้ผล โดยปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวอยู่ระหว่างแถวของไม้ผลเพื่อใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกตัดคลุมดินระหว่างแถว และปลูกหญ้าแฝกเป็นครึ่งวงกลมของไม้ผลเพื่อลดและ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

การจัดการดินเค็มก่อนการเพาะปลูกพืช
1. ไถพรวนดินในระดับลึกซึ่งจะทำให้ดินมีการระบายน้ำสูงขึ้น
2. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก แกลบ ในอัตราส่วน 2-3 ตันต่อไร่ หรือโดยการปลูกพืชปุ๋ยสดทนเค็ม เช่น โสนอัฟริกัน และปอเทือง แล้วไถกลบเมื่อออกดอก
3. ป้องกันการเคลื่อนที่ของเกลือจากน้ำใต้ดินไม่ให้สะสมในชั้นดิน โดยการรองพื้นด้วยแผ่นพลาสติก หรือถุงปุ๋ยที่ระดับความลึก 20-30 เซนติเมตรจากผิวดิน
4. คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว ในอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ เพื่อลดการระเหยน้ำของดิน
5. ใช้น้ำในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อเพิ่มการชะล้างเกลือ
6. ปลูกหญ้าทนเค็ม เช่น หญ้าดิกซี่ บนคันสระเพื่อป้องการชะล้างพังทลายของคันสระ
7. ปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มบนคันดินรอบ ๆ สระน้ำ เช่น ละมุด พุทรา สะเดา
8. เลือกพืชทนเค็มมาปลูก เช่น ผักบุ้ง มะเขือเทศ เป็นต้น

การจัดการดินเปรี้ยวจัดก่อนการเพาะปลูกพืช
เนื่องจากดินบริเวณรอบ ๆ สระน้ำที่ขุดในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่ขุดจากดินชั้นล่าง ๆ ขึ้นมา ทำให้เกิดกรดเพิ่มขึ้นและดินมีความเป็นกรดสูงมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินบนคันดินรอบ ๆ สระน้ำจำเป็นต้องทำการปรับปรุงแก้ไขสภาพความเป็นกรดและสภาพเนื้อดินให้เหมาะสม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. หว่านปูนทั่วพื้นที่บริเวณคันดินและพื้นที่รอบ ๆ สระ รดน้ำให้ชุ่มชื้นหรือมีฝนตก ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 20 วัน ก่อนเตรียมดินปลูกพืช
2. หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เมื่ออายุประมาณ 55-60 วัน หรือเริ่มออกดอก สับกลบลงดินเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
3. เตรียมดินปลูกพืชผักอายุสั้น โดนการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินในแปลงแล้วคลุมดินด้วยฟางข้าวรักษาความชื้น ใช้น้ำในบ่อรดพืชผัก
4. เตรียมดินสำหรับปลูกไม้ผลบางชนิด เช่น มะม่วง กล้วย ละมุด ใส่ปูนปรับสภาพดินบริเวณหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก คลุกเคล้ากับดินก่อนปลูก แล้วคลุมโคนต้นด้วยฟางข้าว

ดินเค็ม
หมายถึง ดินที่มีปริมารเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทำให้พืชเกิดอาการขาดน้ำ และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย วิธีการแก้ไขลดระดับความเค็มดินลงให้สามารถปลูกพืชได้ ทำได้โดยการใช้น้ำชะล้างเกลือจากดินและการปรับปรุงดิน การให้น้ำสำหรับล้างดินมีทั้งแบบต่อเนื่องและแบบขังน้ำเป็นช่วงเวลา แบบต่อเนื่องใช้เวลาในการแก้ไขดินเค็มได้รวดเร็วกว่าแต่ต้องใช้ปริมาณน้ำมาก ส่วนแบบขังใช้เวลาในการแก้ไขดินเค็มช้ากว่า แต่ประหยัดน้ำ
ระดับความเค็มของดิน
ดินเค็มน้อย
หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือในดินประมาณ 0.12-0.25 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็มได้ 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร พืชที่ไม่ทนเค็มจะเริ่มแสดงอาการ เช่น การเจริญเติบโตลดลง ใบสีเข้มขึ้น ใบหนาขึ้น ปลายใบไหม้ ปลายใบม้วนงอ ผลผลิตลดลง
ดินเค็มปานกลาง
หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือในดินประมาณ 0.25-0.50 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็มได้ 4-8 เดซิซีเมนต่อเมตร ก่อนการปลูกพืชจะต้องมีการปรับปรุงดินเสียก่อนด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด
ดินเค็มจัด
หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือในดินประมาณ 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็มได้ 8-16 เดซิซีเมนต่อเมตร มีพืชบางชนิดเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้
1.ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ  
2.
เขื่อนพระรามหกใช้กั้นแม่น้ำอะไร    
3.
แม่น้ำใดที่ไม่มีเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำ
4.
เขื่อนใดที่ไม่ใช่เขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำขนาดใหญ่
5.
น้ำ1ลิตรหนักเท่าใด    
6.
น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรมีกี่ลิตร    
7.
ส่วนผสมคอนกรีตมาตราส่วน 1:2:4 ใช้ปูนชีเมต์กี่กิโลกรัม    
8.
จากข้อ 7.ต้องใช้ทรายปริมารเท่าใด  
9.
เหล็ก 1 ตันใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด  
10.
เสาตอม่อหมายถึงส่วนใด  
11.
กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี  
12.
การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน  
13.
กรรมวิธีการผลิตปูนชีเมนต์มีกี่วิธี  
14.
ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภทใดใช้มากที่สุด    
15.
เหล็กเส้นผสม 5มม ยาวกี่เมตร  
16.
ในการก่อสร้างอาคารสูง 10เมตรต้องมีรั่วชั่วคราวสูงเท่าใด    
17.
ท่อน้ำชนิดใดนำมาใช้ทำท่อน้ำหยด น้ำฉีด    
18.
พื้นที่ 4000 ตารางเมตรเป็นกี่ไร่    
19.
ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่เท่าไหร่    
20.
การระบายน้ำในทางชลประทานคือ
21.
ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอาคารควบคุมบังคับน้ำ
22.
การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของใคร
23.
ถ้าจะตรวจสอบว่าจะมีฝนตกไหมจะต้องเข้าเว็บอะไร
24.
ประเทศไทยประสบปัญหาของน้ำเรื่องอะไรมากที่สุด  
25. 3
ข-2 หมายถึงอะไร
26.
เครื่องมือชนิดใดใช้วัดการระเหยของน้ำ
27.
พืชต้องการใช้น้ำมากที่สุดเวลาใด
28.
โทรมาตรคืออะไร  
29.Planineter
คือเครื่องมือใช้ทำอะไร   คำนวณหาขนาดของพื้นที่
30.
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมใด
31.
ภาคกลางปลูกพืชชนิดใดมากที่สุด
32.
ภาคใดของประเทศไทยมีฝนตกชุกเฉลี่ยทั้งปีมากที่สุด
33.
ป่าโซน C คือป่าประเภทใด
34.
สัญลักษณ์  SS ในงานชลประทานหมายถึง
35.
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง
36.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนายช่างชลประทาน
37.
ชลประทานไม่จ่ายน้ำในระบบใดจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ประกอบด้วย
- โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน
การสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
กลุ่มงานบริการ


3. เจ้าาพนักงานพัสดุ 

กลุ่มงานเทคนิค
4. นายช่างโยธา 
8. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

9. นายช่างสํารวจ 

10. นายช่างเขียนแบบ 


12. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 

13. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

14. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16. นักจัดการงานทั่วไป 

17. นิติกร 

18. นักวิชาการประมง 

19. นักวิชาการเกษตร 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ


22. วิศวกรเครื่องกล 

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ +mp3 ในราคาเพียงชุดละ 679 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

                        
รูปภาพ: กรมชล.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ  
2.เขื่อนพระรามหกใช้กั้นแม่น้ำอะไร    
3.แม่น้ำใดที่ไม่มีเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำ
4.เขื่อนใดที่ไม่ใช่เขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำขนาดใหญ่
5.น้ำ1ลิตรหนักเท่าใด    
6.น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรมีกี่ลิตร    
7.ส่วนผสมคอนกรีตมาตราส่วน 1:2:4 ใช้ปูนชีเมต์กี่กิโลกรัม    
8.จากข้อ 7.ต้องใช้ทรายปริมารเท่าใด  
9.เหล็ก 1 ตันใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด  
10.เสาตอม่อหมายถึงส่วนใด  
11.กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี  
12.การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน  
13.กรรมวิธีการผลิตปูนชีเมนต์มีกี่วิธี  
14.ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภทใดใช้มากที่สุด    
15.เหล็กเส้นผสม 5มม  ยาวกี่เมตร  
16.ในการก่อสร้างอาคารสูง 10เมตรต้องมีรั่วชั่วคราวสูงเท่าใด    
17.ท่อน้ำชนิดใดนำมาใช้ทำท่อน้ำหยด น้ำฉีด    
18.พื้นที่ 4000 ตารางเมตรเป็นกี่ไร่    
19.ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่เท่าไหร่    
20.การระบายน้ำในทางชลประทานคือ
21.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอาคารควบคุมบังคับน้ำ
22.การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของใคร
23.ถ้าจะตรวจสอบว่าจะมีฝนตกไหมจะต้องเข้าเว็บอะไร
24.ประเทศไทยประสบปัญหาของน้ำเรื่องอะไรมากที่สุด  
25. 3ข-2ซ  หมายถึงอะไร
26.เครื่องมือชนิดใดใช้วัดการระเหยของน้ำ
27.พืชต้องการใช้น้ำมากที่สุดเวลาใด
28.โทรมาตรคืออะไร  
29.Planineter คือเครื่องมือใช้ทำอะไร    คำนวณหาขนาดของพื้นที่
30.ในช่วงเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมใด
31.ภาคกลางปลูกพืชชนิดใดมากที่สุด
32.ภาคใดของประเทศไทยมีฝนตกชุกเฉลี่ยทั้งปีมากที่สุด
33.ป่าโซน C คือป่าประเภทใด
34.สัญลักษณ์  SS ในงานชลประทานหมายถึง
35.การมีส่วนร่วมของประชาชนมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. จำนวน 1 ลิตร มีค่าเท่าใดของลูกบาศก์ฟุต

                ก. 0.03531 ลบ.ฟ.                                                                ข. 0.0313 ลบ.ฟ.

                ค. 0.03351 ลบ.ฟ.                                                                ง. 0.03135 ลบ.ฟ.

ตอบ ก. 0.03531 ลบ.ฟ.    

2. กำแพงก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นใน 1 ตารางเมตร ใช้อิฐมอญจำนวนเท่าใด

                ก. จำนวน 100 ก้อน                                                            ข. จำนวน 120 ก้อน

                ค. จำนวน 130 ก้อน                                                            ง. จำนวน 140 ก้อน

ตอบ ค. จำนวน 130 ก้อน

3. กำแพงกันไฟในตึกแถวจะต้องทำทุกระยะเท่าใด

                ก. ทุก 4 ห้อง                                                                         ข. ทุก 5 ห้อง

                ค. ทุก 6 ห้อง                                                                         ง. ทุก 10 ห้อง

ตอบ ข. ทุก 5 ห้อง

4. ข้อใดเป็นการบ่มคอนกรีตที่ถูกวิธีที่สุด

                ก. การใช้น้ำสาดเช้า – เย็น

                ข. การใช้น้ำราดและผ้าคลุม

                ค. การใช้ผ้าคลุม

                ง. เครื่องจักรชนิดหนึ่งทำการบ่ม

ตอบ ข. การใช้น้ำราดและผ้าคลุม

5. ใน 1 แกลลอน มีจำนวนกี่ลิตร

                ก. 3.785 ลิตร                                                                        ข. 3.875 ลิตร

                ค. 3.758 ลิตร                                                                        ง. 3.587 ลิตร

ตอบ ก. 3.785 ลิตร

6. สิ่งแวดล้อมมี 2 ประเภท อะไรบ้าง

                ก. สิ่งมีชีวิต

                ข. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

                ค. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

                ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.7. ชื่อต่อไปนี้ชื่อใดที่แปลกหมู่ออกไป

                ก. ซีเมนต์ตราเสือ                                                                ข. ซีเมนต์ตราเพชร

                ค. ซีเมนต์ตราพญานาค                                                      ง. ซีเมนต์ตราช้าง

ตอบ ค. ซีเมนต์ตราเสือ

8. น้ำกระด้างมีอยู่

                ก. สามชนิด                                                                           ข. หนึ่งชนิด

                ค. สองชนิด                                                                          ง. สี่ชนิด

ตอบ ค. สองชนิด

9. Trap คือ

                ก. ห้องส้วม                                                                           ข. ที่ตักน้ำ

                ค. ท่อน้ำทิ้ง                                                                           ง. ส้วมชักโครก

ตอบ ก. ห้องส้วม

10. ในโรงภาพยนตร์มักใช้วัสดุรุ่นหนาและนิ่มปรุผนังด้านเพดานเพื่ออะไร

                ก. มีการหักเหของเสียงดี                                                    ข. มีความดึงดูดกลืนเสียงได้ดี

                ค. สะท้อนเสียงดี                                                                 ง. ส้วมชักโคก

ตอบ ข. มีความดึงดูดกลืนเสียงได้ดี

11. คอนกรีต 1 คิวบิหลา จะเท่ากับ

                ก. 9 คิวบิคฟุต                                                                       ข. 27 คิวบิคฟุต

                ค. 36 คิวบิคฟุต                                                                     ง. 80 คิวบิคฟุต

ตอบ ข. 27 คิวบิคฟุต

12. ซีเมนต์ชนิดใดแข็งตัวเร็วที่สุด

                ก. ตราช้าง                                                                             ข. ตรางูเห่า

                ค. ตราเสือ                                                                             ง. ตราเอราวัณ

ตอบ ง. ตราเอราวัณ

13. ความกว้างของตึกแถวตามเทศบัญญัติระบุว่า จะต้องกว้างไม่น้อยกว่า

                ก. 3.00 เมตร                                                                         ข. 3.50 เมตร

                ค. 4.00 เมตร                                                                         ง. 4.50 เมตร

ตอบ ข. 3.50 เมตร

14. ถ้าสี 1 แกลลอน ทาได้ 300 ตารางฟุต สี 5 แกลลอน จะทาได้

                ก. 130.15 ตร.ม.                                                                    ข. 139.35 ตร.ม.

                ค. 142.30 ตร.ม.                                                                    ง. 151.15 ตร.ม.

ตอบ ข. 139.35 ตร.ม.

15. ผิวพื้นชนิดใดที่มีราคาถูกกว่าเพื่อน

                ก. หินขัด                                                                               ข. ไม้ปาเก้

                ค. กระเบื้องเคลือบ                                                              ง. โมเสด

ตอบ ค. กระเบื้องเคลือบ

16. เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างของเทศบาลนครกรุงเทพฯ เริ่มใช้เมื่อใด

                ก. พ.ศ. 2480                                                                         ข. พ.ศ. 2483

                ค. พ.ศ. 2485                                                                         ง. พ.ศ. 2490

ตอบ ข. พ.ศ. 2483

17. Aggregate เป็นชื่อของ

                ก. ยากันซึม                                                                           ข. ชื่อของเครื่องผสมคอนกรีต

                ค. วัตถุผสมคอนกรีต                                                           ง. ผิดหมดทั้ง 3 ข้อ

ตอบ ค. วัตถุผสมคอนกรีต

18. ลูกคอนกรีตที่ใช้สำหรับการทดลองทั่วไปมี

                ก. 5” x 12”                                                                            ข. 6” x 12”

                ค. 6” x 14”                                                                            ง. 5” x 10”

ตอบ ข. 6” x 12”

19. พื้นไม้ส่วนมากมีขายในขนาด

                ก. 1” x 3”                                                                              ข. 1” x 4”

                ค. 1” x 5”                                                                              ง. 1” x 6”

ตอบ ข. 1” x 4”

20. ท่อประปาที่ต่อเข้าบ้านโดยทั่วไปใช้

                ก. ท่อเหล็ก                                                                            ข. ท่อดีพลาส

                ค. ท่อเอสลอน                                                                      ง. ท่อเหล็กอาบสังกะสี

ตอบ ง. ท่อเหล็กอาบสังกะสี

21. ส่วนผสมคอนกรีตก้นหลุมเสาใช้ส่วนผสม

                ก. 1 ต่อ 2 ต่อ 4                                                                      ข. 1 ต่อ 2 ต่อ 3

                ค. 1 ต่อ 3 ต่อ 5                                                                      ง. 1 ต่อ 1 ½ ต่อ 2

ตอบ ค. 1 ต่อ 3 ต่อ 5

22. พื้นคอนกรีตที่ผสมด้วย Super Cement รื้อไม้ค้ำคานภายใน

                ก. 2 วัน                                                                                  ข. 14 วัน

                ค. 21 วัน                                                                                ง. 28 วัน

ตอบ ก. 2 วัน

23. โดยมากเมื่อถอดแบบคอนกรีตเป็นโพรง เกิดจาก

                ก. ผสมคอนกรีตข้นไป

                ข. การกระทุ้งคอนกรีตไม่ทั่วถึง

                ค. ส่วนผสมไม่ถูกต้อง

                ง. ตรงกลางเสาเข็ม

ตอบ ข. การกระทุ้งคอนกรีตไม่ทั่วถึง

24. การวัดขนาดเข็มไม้ที่จะตอกรองรับฐานรากมักจะวัดที่

                ก. ตรงกลางเสาเข็ม                                                             ข. หัวของเสาเข็ม

                ค. วัดที่ปลายเสาเข็ม                                                            ง. วัดที่ใดก็ได้

ตอบ ก. ตรงกลางเสาเข็ม

25. การบ่มคอนกรีตคือการกระทำอย่างไรกับคอนกรีตที่หล่อเสร็จใหม่

                ก. ใช้น้ำหล่อ                                                                        ข. ใช้ทรายปิดที่ราดน้ำ

                ค. ใช้กระสอบปิดและราดน้ำ                                            ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

26. การบ่มคอนกรีตทำเพื่อประโยชน์อะไร

                ก. รักษาความร้อนคอนกรีตให้ระเหยช้า

                ข. ลบรอยร้าวของผิวคอนกรีต

                ค. ให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้น

                ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

27. เลื่อยวงเดือน คือ

                ก. Band Saw                                                                         ข. Girular Saw

                ค. Rip Saw                                                                            ง. Grossgut Saw

ตอบ ข. Girular Saw


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมชลประทาน นายช่างชลประทาน  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วยทุกตำแหน่งที่สอบ  เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
- แนวข้อสอบงานด้านโยธา
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
- การประมาณราคาในงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบชลศาสตร์
- เกี่ยวกับการชลประทาน
- ความสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
อัพ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้