ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2557
  ดาวโหลดที่  http://www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html

แนวข้อสอบข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก คอมพิวเตอร์


1.   ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์

   ก.  ประมวลผล            ข.  เก็บข้อมูล   

ค.  รับข้อมูล               ง.  แสดงผลลัพธ์     

จ.  นำข้อมูลเข้า (คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ)

2.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า

   ก.  บิต    ( 1 กับ 0)            ข.  ไบต์     

ค. ฟิลด์                ง.  เร็คคอร์ด   

จ. ไฟล์   

3.  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร

   ก.  Document            ข.   Report   

ค.  Information            ง.  Output

จ.  Database

4.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด

   ก.  อนาล็อก               ข.  ดิจิตอล   

ค.  ไฮบริค               ง.  ไฟฟ้า

จ. อิเล็กทรอนิกส์

5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้

   ก.  การเปิดกล่องระเบิด            ข.  การเลือกผลไม้

   ค.  การก่อการร้าย            ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม 

จ.  การเก็บกู้ระเบิด

6.  IP Address คือ

   ก.  หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย

   ข.  โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ค.  หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

   ง.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

   จ. ถูกทุกข้อ7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง

   ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

        ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล

   ค.  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต

        ง. เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

   จ.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต

8.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์

   ก.  แถบชื่อ                       ข.  แถบสื่อสาร   

ค.  แถบสถานะ               ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ   

จ. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์

9.   s15550036@student.rit.ac.th  ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด

   ก.  Domain Name            ข.  Password       

             ค.  Sub Domain            ง.  Username   

             จ.  ISP

10. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด

   ก.  .doc               ข.  .zip     

ค.  .com               ง.  .txt     

จ.  .exe
11.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ

   ก.  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์      ข.  ความปลอดภัยของข้อมูล

   ค.  ลิขสิทธิ์                  ง.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล   

ง.  ถูกทุกข้อ12.  ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

   ก.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล         ข.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้

   ค.  ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่   ง.  ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล

จ.  กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

13. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS

   ก.  โปรแกรมภาษาโคบอล            ข.  โปรแกรมภาษาปาสคาล   

ค.  โปรแกรมภาษาเบสิค            ง. โปรแกรมภาษาซี   

จ..  โปรแกรม SQL

14. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ

   ก.  Attribute               ข.  Relationship     

ค.  Database               ง.  Field

จ.  File

15. กรณีที่กำหนดว่า “นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายคน   ” ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด

   ก.  แบบหนึ่งต่อกลุ่ม            ข.  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม   

ค.  แบบกลุ่มต่อหนึ่ง            ง.  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

จ.   ถูกทุกข้อ

16. “ความสัมพันธ์”  ที่กล่าวถึงในข้อ 15  หมายถึง

   ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอททริบิวต์      ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์

   ค.  ความสัมพันธ์ระหว่างเร็คคอร์ด      ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้

จ.  ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล

17. ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง

   ก.  1 : 1      ข.  1 : m    ค.  M : 1   ง.  M : n       จ.  1: n

18. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด

   ก.  One to One                 ข.  One to Many     

ค.  Many to Many               ง.  Many to One   

จ. ถูกทุกข้อ

19. ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้

   ก.  Programmers            ข.  DBA   

ค.  DBMS               ง.  Computer Analysis   

จ.  Data Entry

20. ข้อใด  ไม่ใช่  ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์

   ก.  เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ         ข.  เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก

   ค.  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล         ง.  เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

จ.  ผิดทุกข้อ

21. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร

   ก.  ดูแลรักษาข้อมูล         ข.  ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล 

   ค.  ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน      ง. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ข้อมูล

   จ.  ถูกทุกข้อ

22. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร

ก.  เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม             ข.  ผู้ใช้     

ค.  หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์            ง.  นักวิเคราะห์ระบบ

จ. นักออกแบบระบบ

23. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบฐานข้อมูล

   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์

   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์

   จ.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

24. ใน SQL   ต่อจากคำสั่ง SELECT  ต้องเป็นชื่อของอะไร

   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table     

 ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query

ง.  ถูกทุกข้อ

25. ใน SQL ต่อจากคำสั่ง FROM ต้องเป็น

   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table     

 ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query

จ.  ถูกทุกข้อ

26. Data type ชนิดไหน ที่เหมาะสำหรับใช้กับข้อมูลที่เป็นบาทและสตางค์

   ก.  Number                  ข.  Text           

ค.  Currency                  ง.  Memo

จ.  ถูกทุกข้อ

27  ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

   ก.  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ได้คุณภาพ

ข..  เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการทำงานที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับองค์กร

ค.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในระบบการทำงาน

   ง.  เพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติงานและบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร

   จ.  ข้อ ข และ ค. ถูกต้อง

28. ข้อใดเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการระบบสารสนเทศ มากที่สุด

   ก. เป็นเครื่องมือประมวลผลของระบบสารสนเทศ 

ข.  เป็นเครื่องมือจัดสร้างโปรแกรมของระบบสารสนเทศ

   ค.  เป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานให้ได้สารสนเทศ

   ง.  เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจของระบบสารสนเทศ

   จ. เป็นเครื่องมือช่วยประสานงานในระบบสารสนเทศ

29. ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด

   ก.  เป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กร

   ข.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือให้กับองค์กร

ค.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่องค์กร

   ง.  เป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มกำไร

   จ. ไม่มีข้อใดถูก

30. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ

   ก.  รวบรวมข้อมูล             ข. กำหนดความต้องการ   

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2557   ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ประกอบด้วย ภาค ก.
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้ 

แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 

ภาค ข.
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ) 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+ MP3 ติวสอบ พรบ.การศึกษา ราคา 999 บาท
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+VCD การสอบสัมภาษณ์และ VCD ติวสอบ  ราคา 2500 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com

ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการ

รวบรวมโดย... รุ่นพี่คนที่สอบได้อันดับต้นๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
mgigi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ่ค่ะ
ryu-10 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยทุกเอก ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763 Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
รูปภาพ: ครู.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
ก้อย ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ต้องการซื้อหนังสืออ่านค่ะ
kruveevi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank
kan_chaikan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ ขอบคุณ มากมาย
phunaun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เนื้อหาน่าสนใจค่ะ
tanthai ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
น่าจะมีเฉลยนะคับ
ann579 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุงจ้า
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้