ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เเนวข้อสอบ ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ 2544
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เเนวข้อสอบ ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ 2544

1.    คณะรัฐมนตรีมีมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยอาศัยกฎหมายข้อใด
ก.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28
ข.     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26
ค.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 และมาตรา 29
ง.      ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกต้อง
จ.     ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง
ตอบ

2.       ผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 คือ
ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                              ข.  ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง.  นายกรัฐมนตรี
จ.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง
ตอบ

3.       ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า
ก.    ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย
ข.     ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ
ค.    ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของรัฐ
ง.      ข้อ ก และข้อ ข  ถูกต้อง                              จ.  ข้อ ข และข้อ ค  ถูกต้อง
ตอบ
4.           หัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข.  ปลัดจังหวัด            ค.  นายกเทศมนตรี    
ง.  ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย                        จ.  ประธานสภาตำบล
ตอบ

5.           ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับแบ่งประเภทชั้นคือ
ก.    แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด          ข.  แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ลับเฉพาะ
ค.  แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ                  ง.  แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับสุดยอด ลับมาก ลับ
จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ

6.           ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือ
ก.  ชั้นความลับที่สุด         ข.  ชั้นความลับมาก       
ค.  ชั้นความลับ              ง.  ชั้นความลับเฉพาะ      จ.  ชั้นความลับสุดยอด
ตอบ

7.           ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ
ก.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                                   ข.  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ค.  นายตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป                           ง.  ปลัดจังหวัด
จ.  ประธานสภาตำบล
ตอบ

8.           หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ จะดำเนินการอย่างไร
ก.    แสดงชั้นความลับลงเอกสารกลางหน้ากระดาษบนและล่างทุกหน้ากระดาษด้วยหมึกสีแดง
ข.     แสดงชั้นความลับลงแผนที่หรือภาพเขียนกลางหน้ากระดาษด้านบนและด้านล่างทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ำเงิน
ค.    แสดงชั้นความลับลงที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือจานบันทึกด้วยหมึกสีแดง
ง.      ข้อ ก และข้อ ค ถูกต้อง จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ

9.    ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก.    การปรับชั้นความลับต้องให้ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ข.     การแก้ไขความลับให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมหรือลบออกแล้วแสดงเครื่องหมายชั้นความลับทกำหนดใหม่ใกล้ชั้นความลับเดิม

ค.    ข้อมูลข่าวสารที่มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยให้มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับนั้นแล้ว
ง.      ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง                        5.   ข้อ ก และข้อ ค ถูกต้อง
ตอบ

10.   ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ก.    หัวหน้าส่วนราชการ                                    ข.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กำหนดชั้นความลับ
      ค.  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ                         ง.  รองนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมอบหมาย
      จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ

11.   ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก.    การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องบรรจุซองทึบแสงมั่นคงข้อข้อมูลข่าวสารลับนั้น
ข.     การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคงระบุชั้นความลับให้ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านล่าง
ค.    การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต
ง.      ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง                               จ.   ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง
ตอบ

12.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.    การยืมข้อมูลข่าวสารลับจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน
ข.     ชั้นความลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลให้ผู้กำหนดชั้นความลับสั่งทำลายได้
ค.    ชั้นความลับชั้นลับทำลายได้ต้องส่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนจึงมีคำสั่งทำลายได้
ง.      คณะกรรมการการทำลายข้อมูลข่าวสารลับประกอบกรรมการไม่เกิน 3 คน
จ.     การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใดให้กระทำได้เมื่อมีคำสั่งให้เปิดเผยโดยไม่มีเงื่อนไข
ตอบ

13.   ใบปิดทับข้อมูลข่าวสารลับชั้นความลับที่สุดเป็นสีใด
ก.  สีแดง                   ข.  สีน้ำเงิน                   ค.  สีเหลือง               ง.  สีดำ
จ.  สีใดก็ได้ตามที่หัวหน้าหน่วยราชการสั่งการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
komkam505 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
โหลดยังไงครับ
desrock ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
เจ๋งเลยค่ะ
nickzazii ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
  ขอบคุณค่ะ กำลังจะสอบ พอดีเลย
kan_chaikan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณนะ
starbet863 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
ao2538 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากคะ
masashi548 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค้าบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 5 ก.พ.2544

ข. 15 ก.พ. 2544

ค. 25 ก.พ.2544

ง. 5 มี.ค.2544

2. คณะรัฐมนตรีมีมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

โดยอาศัยกฎหมายข้อใด

ก. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28

ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 และมาตรา 29

ง.  ข้อ ข และ ค ถูก

3. ผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 คือ

ก.  ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง. นายกรัฐมนตรี

4. ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า

ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีคาสั่งไม่ให้เปิดเผย

ข. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ

ค. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของรัฐ

ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง

5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. ปลัดจังหวัด

ค. นายกเทศมนตรี

ง. ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

6. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับแบ่งประเภทชั้นคือ

ก. แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด

ข. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ

ค. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับสุดยอด ลับมาก ลับ

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

7. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะทาให้เกิดความเสียหายแก่

ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือ

ก. ชั้นความลับที่สุด

ข. ชั้นความลับมาก

ค. ชั้นความลับ

ง. ชั้นความลับเฉพาะ

8. ใครเป็นผู้มีอานาจกำาหนดชั้นความลับ

ก. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข. นายทเบียนข้อมูลข่าวสาร

ค. นายตารวจยศร้อยตรีขึ้นไป

ง.  ประธานสภาตาบล

9. หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ จะดาเนินการอย่างไร

ก.  แสดงชั้นความลับลงเอกสารกลางหน้ากระดาษบนและล่างทุกหน้ากระดาษด้วยหมึกสี

แดง

ข. แสดงชั้นความลับลงแผนที่หรือภาพเขียนกลางหน้ากระดาษด้านบนและด้านล่างทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ำเงิน

ค. แสดงชั้นความลับลงที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือจานบันทึกด้วยหมึกสีแดง

ง.   ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก. การปรับชั้นความลับต้องให้ผู้มีอานาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ข. การแก้ไขชั้นความลับให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมหรือลบออกแล้วแสดง

เครื่องหมายชั้นความลับที่กำหนดใหม่ใกล้ชั้นความลับเดิม

ค. ข้อมูลข่าวสารที่มีคาวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยให้มีเงื่อนไขหรือข้อจากัดใดให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับนั้นแล้ว

ง.   ข้อ ก และ ค ถูก

11. ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ

ก. หัวหน้าส่วนราชการ

ข. ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กำหนดชั้นความลับ

ค. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ง. พลนาสาร

12. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก. การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องบรรจุซอง

ทึบแสงมั่นคงข้อข้อมูลข่าวสารลับนั้น

ข. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้นอย่าง

มั่นคงระบุชั้นความลับให้ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านล่าง

ค.  การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต

ง. ถูกหมดทุกข้อ

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. การยืมข้อมูลข่าวสารลับจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน

ข. ชั้นความลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลให้ผู้กาหนดชั้นความลับสั่งทาลายได้

ค. ชั้นความลับ ชั้นลับ ทาลายได้ต้องส่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนจึงมีคาสั่ง

ทาลายได้

ง. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใดให้กระทาได้เมื่อมีคาสั่งให้เปิดเผยโดยไม่มีเงื่อนไข

14. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ง. นายกรัฐมนตรี

15. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของลับ

ก. หน่วยงานของรัฐมีคาสั่งมิให้เปิดเผย

ข. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการคลังของประเทศ

ค. การรายงานของนักวิชาการ

ง. การรายงานของแพทย์

16. ประโยชน์แห่งรัฐคือข้อใด

ก. การดาเนินการของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน

ข. การดาเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์รถยนต์ของบริษัทเอกชน

ค. การดาเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับพลังงาน

ง.  ถูกหมดทุกข้อ

17. ใครไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ก.  รมต.กลาโหม

ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ง. สมุหราชองครักษ์

18. ข้อไหนไม่ใช่การปรับชั้นความลับ

ก. การลดชั้นความลับ

ข. การเพิ่มชั้นความลับ

ค. การยกเลิกชั้นความลับ

ง. การตั้งชั้นความลับเพิ่มขึ้น

19. ทุกๆ กี่ปีเป็นอย่างน้อย นายกรัฐมนตรี ต้องจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบว่า

ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ให้

เหมาะสม

ก. 3 ปี

ข. 4 ปี

ค. 5 ปี

ง. 6 ปี

20. องค์การรักษาความปลอดภัยแบ่งออกเป็นข้อใหญ่ๆ ได้กี่ฝ่าย

ก. 2 ฝ่าย

ข. 3 ฝ่าย

ค. 4 ฝ่าย

ง. 5 ฝ่าย

21. สานักงานข่าวกรองแห่งชาติสังกัดหน่วยงานใด

ก. กระทรวงกลาโหม

ข. สานักนายกรัฐมนตรี

ค. กระทรวงมหาดไทย

ง. กระทรวงยุติธรรม

22. ศูนย์รักษาความปลอดภัยสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงกลาโหม

ข. กระทรวงมหาดไทย

ค. กระทรวงยุติธรรม

ง. สานักนายกรัฐมนตรี

23. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน หมายถึงข้อใด

ก. ศูนย์รักษาความปลอดภัย

ข. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ค. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

24. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารหมายถึงข้อใด

ก. ศูนย์รักษาความปลอดภัย

ข. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ค. สานักข่าวกรองแห่งชาติ

ง. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

25. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

ก. 6 ชั้น

ข. 5 ชั้น

ค. 4 ชั้น

ง.  3 ชั้น

26. การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาอะไร

เป็นองค์ประกอบ

ก. ความสำคัญของเนื้อหาและแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

ข. วิธีการนาไปใช้ประโยชน์และจานวนบุคคลที่ควรรับทราบ

ค. ผลกระทบหากมีการเปิดเผยและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ง. ถูกทุกข้อ

27. การแสดงชั้นความลับให้ได้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา

โดยใช้สีแดงหรือสีอื่น ที่สามารถมองได้เด่นและชัดเจน ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสาร

และการปฏิบัติให้แสดงชั้นความลับทุกหน้าเอกสาร ถ้าเอกสารนั้นเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอก

ปกและปกหลัง ด้วยการแสดงชั้นความลับให้แสดงเอกสารไว้ตรงไหนของทุกหน้าเอกสาร

ก. ด้านบนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ข. ตรงกลางทั้งด้านบนและด้านล่าง เฉพาะเอกสารหน้าแรก

ค. ตรงกลางทั้งด้านบนและด้านล่างของเอกสารทุกหน้า

ง. ด้านล่างทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

28. การปรับชั้นความลับอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้มีอานาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง แต่ต้องให้ผู้กำหนดชั้นความลับเดิมทราบ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเดิมแสดง

ข้อความการปรับชั้นความลับไว้ปนปกไหนหรือหน้าไหนของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับ โดย

แสดงไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม

ก. บนปกหลัง

ข. หน้าแรก

ค. หน้าหลัง

ง. หน้ากลาง

29. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง

ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. นายกรัฐมนตรี

30. การปฏิบัติเวลาฉุกเฉินต่อข้อมูลข่าวสารลับ ต้องมีแผนการปฏิบัติอย่างไร

ก. แผนการเคลื่อนย้าย

ข. แผนการพิทักษ์รักษา

ค. แผนการทาลายข้อมูลข่าวสารลับ

ง. ถูกหมดทุกข้อ

31. การตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544 และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านข้อมูลข่าวสารลับ

ต้องมีการตรวจสอบทุกๆ กี่เดือน และเสนอรายการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ทราบและสั่งการต่อไป

ก. 3 เดือน

ข. 6 เดือน

ค. 9 เดือน

ง. 12 เดือน

32. การจัดส่งข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่นาสารต้องส่งให้แก่ใคร

ก. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ข.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ค. ผู้รับตามจ่าหน้า

ง. ถูกทุกข้อ

33. การตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนั้นและการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่

มีอยู่ในทะเบียนบ้านข้อมูลข่าวสารลับ โดยมีนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธาน

กรรมการ และมีเจ้าหน้าที่อื่นเป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่ากี่คน

ก. 2 คน

ข. 3 คน

ค. 4 คน

ง. 5 คน

34. ทะเบียนข้อมูลข่าวสารข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. ทะเบียนรับ

ข. ทะเบียนส่ง

ค. ทะเบียนควบคุม

ง. ถูกทุกข้อ

35. การปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงาน คือ

ก. ต้องใช้ปกข้อมูลข่าวสารลับ

ข. ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ

ค. ต้องใช้ปกข้อมูลข่าวสารลับ ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ

ง.  ถูกทุกข้อ

36. หน้าที่ของผู้อารักขานาสารและเจ้าหน้าที่นาสาร คือ

ก. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับ ตลอดเวลาที่นาออกนอกบริเวณ

ข. การจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่นายทะเบียนเอกสารลับ

ค. ถูกทั้ง ก และ ข

ง. ผิดทั้ง ก และ ข

37. องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่

ก. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี

ข. ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด

ค. กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

38. ในการสั่งทาลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทาลายข้อมูลข่าวสารขึ้นมาคณะหนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการได้ทาลายข้อมูลข่าวสารลับแล้ว

ให้จดแจ้งการทาลายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับและจัดทาใบรับรองการทาลาย

ข้อมูลข่าวสารลับด้วย ใบรับรองการทาลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยกี่ปี

ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ค. ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ง. ไม่น้อยกว่า 4 ปี

39. ข้อมูลข่าวสารลับ หมายความว่าอย่างไร

ก.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 16

ข. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 17

ค. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15

ง. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 18

40. คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อยกี่เดือน

ก. 3 เดือน

ข. 6 เดือน

ค. 9 เดือน

ง. 12 เดือน

41. คณะรัฐมนตรีมีมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยอาศัยกฎหมายข้อใด

ก. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28

ข. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 และมาตรา 29

ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกต้อง

จ. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง

ตอบ จ

42. ผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 คือ

ก. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง. นายกรัฐมนตรี

จ. ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง

ตอบ ง

43. ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า

ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีคาสั่งไม่ให้เปิดเผย

ข. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ

ค. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของรัฐ

ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง จ. ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง

ตอบ ง

44. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. ปลัดจังหวัด

ค. นายกเทศมนตรี

ง. ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จ. ประธานสภาตาบล

ตอบ ข

45. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับแบ่งประเภทชั้นคือ

ก. แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด

ข. แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ลับเฉพาะ

ค. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ

ง. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับสุดยอด ลับมาก ลับ

จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ค

46. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือ

ก. ชั้นความลับที่สุด

ข. ชั้นความลับมาก

ค. ชั้นความลับ

ง . ชั้นความลับเฉพาะ

จ. ชั้นความลับสุดยอด

ตอบ ข

47. ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ

ก. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข . นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร

ค. นายตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป

ง. ปลัดจังหวัด

จ. ประธานสภาตำบล

ตอบ จ

48. หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ จะดาเนินการอย่างไร

ก. แสดงชั้นความลับลงเอกสารกลางหน้ากระดาษบนและล่างทุกหน้ากระดาษด้วยหมึกสีแดง

ข. แสดงชั้นความลับลงแผนที่หรือภาพเขียนกลางหน้ากระดาษด้านบนและด้านล่างทุกหน้าด้วยหมึกสีน้าเงิน

ค. แสดงชั้นความลับลงที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือจานบันทึกด้วยหมึกสีแดง

ง. ข้อ ก และข้อ ค ถูกต้อง จ. ถูกทุกข้อ

ตอบ จ

49. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก. การปรับชั้นความลับต้องให้ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ข. การแก้ไขความลับให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมหรือลบออกแล้วแสดงเครื่องหมายชั้นความลับกำหนดใหม่ใกล้ชั้นความลับเดิม

ค. ข้อมูลข่าวสารที่มีคาวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยให้มีเงื่อนไขหรือข้อจากัดใดให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับนั้นแล้ว

ง. ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง
จ. ข้อ ก และข้อ ค ถูกต้อง

ตอบ จ

50. ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

ก. หัวหน้าส่วนราชการ

ข . ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กำหนดชั้นความลับ

ค. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ง. รองนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมอบหมาย

จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ค

51. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก. การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องบรรจุซองทึบแสงมั่นคงข้อข้อมูลข่าวสารลับนั้น

ข. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคงระบุชั้นความลับให้ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านล่าง

ค. การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต

ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง

จ . ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง

ตอบ ค52. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. การยืมข้อมูลข่าวสารลับจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน

ข. ชั้นความลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลให้ผู้กาหนดชั้นความลับสั่งทาลายได้

ค. ชั้นความลับชั้นลับทาลายได้ต้องส่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนจึงมีคาสั่งทาลายได้

ง. คณะกรรมการการทาลายข้อมูลข่าวสารลับประกอบกรรมการไม่เกิน 3 คน

จ. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใดให้กระทาได้เมื่อมีคาสั่งให้เปิดเผยโดยไม่มีเงื่อนไข

ตอบ ง

53. ใบปิดทับข้อมูลข่าวสารลับชั้นความลับที่สุดเป็นสีใด

ก. สีแดง

ข. สีน้ำเงิน

ค. สีเหลือง

ง. สีดา

จ. สีใดก็ได้ตามที่หัวหน้าหน่วยราชการสั่งการ

54.  ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบด้วยการรักษาความลับของราชการ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ง.  นายกรัฐมนตรี

55.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของลับ
                ก.  หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

                ข.  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียต่อการคลังประเทศ

                ค.  การรายงานของนักวิชาการ

                ง.  การรายงานของแพทย์

56.  ประโยชน์แห่งรัฐคือข้อใด

ก. การดำเนินการของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน

ข. การดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์รถยนต์ของบริษัทเอกชน
ค. การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับพลังงาน
ง.  ถูกหมดทุกข้อ  ทั้งข้อ ก,ข และ ค

57.  ใครไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

                ข.  ปลัดกระทรวงกลาโหม

                ค.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

                ง.  สมุหราชองครักษ์

58.  ข้อไหนไม่ใช่การปรับชั้นความลับ

ก.  การลดชั้นความลับ

                ข.  การเพิ่มชั้นความลับ

                ค.  การยกเลิกชั้นความลับ

                ง.  การตั้งชั้นความลับเพิ่มขึ้น

59.  ทุกๆกี่ปีเป็นอย่างน้อย  นายกรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ  ของทางราชการ พ.ศ.2544  และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ให้เหมาะสม
                ก.  3 ปี

                ข.  4 ปี

                ค.  5 ปี

                ง.  6 ปี

60.  องค์การรักษาความปลอดภัยแบ่งออกเป็นข้อใหญ่ๆได้กี่ฝ่าย
                ก.  2  ฝ่าย

                ข.  3  ฝ่าย

                ค.  4  ฝ่าย

                ง.  5  ฝ่าย

61.  สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสังกัดหน่วยงานใด
                ก.  กระทรวงกลาโหม

                ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

                ค.  กระทรวงมหาดไทย

                ง.  กระทรวงยุติธรรม

62.  ศูนย์รักษาความปลอดภัยสังกัดกระทรวงใด

ก.  กระทรวงกลาโหม

                ข. กระทรวงมหาดไทย

                ค.  กระทรวงยุติธรรม

                ง.  สำนักนายกรัฐมนตรี

63.  องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนหมายถึงข้อใด

                ก.  ศูนย์รักษาความปลอดภัย

                ข.  สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

                ค.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

                ง.  กรมสอบสวนคดีพิเศษ

64.  องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารหมายถึงข้อใด

ก.  ศูนย์รักษาความปลอดภัย

                ข.  กรมสอบสวนคดีพิเศษ

                ค.  ศูนย์รักษาความปลอดภัย

                ง.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

65.  ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารแบ่งออกเป็นกี่ชิ้น

ก.  6  ชั้น

ข.  5  ชั้น

ค.  4 ชั้น

ง.  3  ชั้น

66.  การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด  เพื่อพิจารณาอะไรเป็นองค์ประกอบ

ก.  ความสำคัญของเนื้อหาและแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

                ข.  วิธีการนำไปใช้ประโยชน์และจำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ

                ค.  ผลกระทบหากมีการเปิดเผยและหน่วยงานที่รับผิดชอบในฐานะ

                ง.  ทั้งข้อ ก, ข และ ค

67.  การแสดงชั้นความลับให้ได้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา  โดยใช้สีแดงหรือสี  อื่นที่สามารถมองได้เด่น  และชัดเจน  ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสาร และการปฏิบัติให้แสดงขั้นความลับ  ทุกหน้าเอกสาร   ถ้าเอกสารนั้นเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกปกหน้าและปกหลังด้วยการแสดงชั้นความลับให้  แสดงเอกสารไว้ตรงไหนของทุกหน้าเอกสาร

ก.  ด้านบนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

                ข.  ตรงกลางทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

                ค.  ตรงกลางทั้งด้านบนและด้านล่าง

                ง.  ด้านล่างทั้งด้านและด้านขวา

68.  การปรับชั้นความลับ  อาจเปลี่ยนได้โดยผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่องแต่ต้อง  ให้ผู้กำหนดชั้นความลับเดิมทราบ  ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเดิมแสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้บนปก  ไหนหรือหน้าไหนของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับ  โดยแสดงไว้กับเครื่องหมายแสดงขั้นความลับเดิม

ก.  บนปกหลัง

                ข.  หน้าแรก

                ค.  หน้าหลัง

                ง.  หน้ากลาง

69.  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  ใครเป็นผู้แต่งตั้ง

ก.  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

                ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหม

                ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                ง.  นายกรัฐมนตรี

70.  การปฏิบัติในเวลาฉุนเฉินต่อข้อมูลข่าวสารลับ  ต้องมีแผนการปฏิบัติงานอย่างไร
                ก.  แผนการเคลื่อนย้าย

                ข.  แผนการพิทักษ์รักษา
                ค.  แผนการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ

                ง.  ถูกหมดทุกข้อ  ทั้งข้อ ก,ข และ ค.

71.  การตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.  2544  และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านข้อมูลข่าวสารลับ  ต้องมีการตรวจสอบทุกๆ กี่เดือน และเสนอรายการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ทราบและสั่งการต่อไป

ก.  3  เดือน

ข.  6  เดือน

ค.  9  เดือน

ง.  12 เดือน

72.  การจัดส่งข้อมูลข่าวสารลับ  เจ้าหน้าที่นำสารต้องส่งให้แก่ใคร

ก.  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

                ข.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

                ค.  ผู้รับตามจ่าหน้า

                ง.  ถูกทุกข้อ  ทั้งข้อ ก,ข  และ ค.

73.  การตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544  ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนั้นและมีการอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านข้อมูลข่าวสารลับ   โดยมีทะเบียนข้อมูลข่าวสารเป็นประธานกรรมการและมีเจ้าหน้าที่อื่นเป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่ากี่คน

                ก.  2  คน

                ข.  3  คน

                ค.  4 คน

                ง.  5  คน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้