ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับสอบตำรวจจ่าดาบ50ปี 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับสอบตำรวจจ่าดาบ50ปี 2556

         
แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน  สอบจ่าดาบ 50 ปี
1. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร                                            ข.  นายสมัคร เชาวภานนท์
ค.  นายชวน  หลีกภัย                                                          ง.  นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ


2. บุคคลไม่ใช่ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ปี2556
ก. นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล                                                ข.  พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
ค.  นายโฆสิต สุวินิจจิต                                                      ง.  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์


3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ก. กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ง. เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ


4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
   ก.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
                       ข.   พงศ์เทพ เทพกาญจนา
                        ค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
                       ง. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์


5. ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนเท่าใด
ก.  60คน                                                                               ข.  80 คน
ค.  125 คน                                                                            ง.  120 คน


6. สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด
ก.  100 คน                                                                            ข.  150 คน
ค.  200 คน                                                                            ง.  120 คน


7. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจำนวนเท่าใด
ก.  64คน                                                                               ข.  74 คน
ค.  84คน                                                                               ง.  94 คน


8. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก.  66คน                                                                               ข.  76 คน
ค.  86คน                                                                               ง.  96 คน


9. ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.สุรยุทธ   จุลานนท์                                               ข.  ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์
ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์                                             ง.  พล.อ.พิจิตร กุลวณิชย์


10. ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พลเอกกิตติพงษ์ เกษโกวิท                                           ข.  พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ค.  พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ                                               ง.  พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์


11. ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.บุญกว้าง  เนียมประดิษฐ์                                    ข.  พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา                                       ง.  พล.อ.วินัย ภัททิยกุล


12. บุคคลตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550
ก.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ                                             ข.  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค.  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                        ง.  ประธานศาลฎีกา


13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.  ฉบับที่ 7       ข.  ฉบับที่ 8        

       ค.  ฉบับที่ 10          ง.  ฉบับที่ 11


14. จากคำถามข้อที่ 13  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติดังกล่าวใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2540-2545          ข.  2550-2555     

       ค.  2550-2554          ง.  2555-2559


15. ประชาธิปไตยหมายความว่า 
ก.  การมีสิทธิเท่าเทียมกัน                                                  ข.  การปกครองโดยประชาชน
ค.  การมีอิสรภาพ                                                                ง.  การปกครองตนเองอย่างอิสระ


16. อะไรคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การเมือง          ข. การศึกษา        

       ค. เศรษฐกิจ          ง. ประชาชน


17. กฎหมายฉบับใดที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และเสรีภาพของคนไทย
ก.  กฎหมายแพ่ง        ข. กฎหมายรัฐธรรมนูญ       

       ค. กฎหมายปกครอง       ง. กฎหมายอาญา


18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ                                          ข.  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ค.  พิจารณางบประมาณแผ่นดิน                                      ง.  อภิปรายซักถามนโยบายของรัฐบาล
       

19. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.  20  ปี         ข.  25  ปี      

       ค.  39  ปี          ง. 35 ปี


20. องค์กรใดมีหน้าที่ในการสั่งยุบพรรคการเมือง
ก.  ศาลฎีกา          ข. ศาลปกครอง  

      ค. ศาลรัฐธรรมนูญ          ง.  อัยการสูงสุด


21. พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างไร
ก.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม
ข.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง
ค.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้บางโอกาส
ง.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้เมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐสภา


22. ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแม่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก.  สหรัฐอเมริกา          ข. สหราชอาณาจักร      

       ค. กรีซ          ง.  ฝรั่งเศส  


23. ข้อใดคือหลักสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.  รู้จักพอประมาณ                                                             ข.  มีเหตุผล
ค.  มีคุณธรรม                                                                       ง.  มีความรู้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันมุ่งพัฒนาสู่......................    
ก.  สังคมสันติสุข                                                                 ข.  สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ค.  สังคมสมานฉันท์                                                           ง.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง


24. องค์กรการค้าโลก มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในหลักการข้อใด
ก.  การส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ                                       ข.  ใช้ระบบทุนนิยม
ค.  ผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกัน                                       ง.  การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า


25. ประธานรัฐสภามาจากตำแหน่งตามข้อใด
ก.  ประธานวุฒิสภา                                                            ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.  ประธานศาลฎีกา                                                           ง.  ประธานศาลปกครอง


26. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ตามมาตราใดที่กำหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาไว้
ก.  มาตรา 46         ข.  มาตรา  47  

       ค.  มารตา  48          ง.  มาตรา  49


27. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
ก.  จอมพลถนอม  กิตติขจร         ข.  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช
ค.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์         ง.  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช


28. ราชเลขาธิการปัจจุบันได้แก่
ก.  ม.ล. ทวีสันต์  ลดาวัลย์         
ข.  ม.ล. พีระพงศ์  เกษมศรี
ค.  ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร
ง.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย


29. แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
ก.  น.ป.ก.                                                                                      ข.  นปช.
ค.  พ.ธ.ม.                                                                                       ง.  ครม.


30. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
ก.  นายประพันธ์ นัยโกวิท           ข.  นายนาม ยิ้มแย้ม
ค.  นางสดศรี สัตยธรรม            ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์


31. พรรคใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับที่ 4ในการเลือกตั้งเมื่อ 3 ก.ค. 2554
ก.  พรรคภูมิใจไทย(ภท.)                                                  ข.  พรรคหลังชล
ค.  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)                       ง.  พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)


         33.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยคนปัจจุบันคือ
               ก.  พลเอกบุญรอด สมทัศน์            ข. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
             ค. พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต    ง. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

34. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยคนปัจจุบันคือ
       ก. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
      ข. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
      ค. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
      ง. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
35.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันคือ
       ก. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
      ข. พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
      ค. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

      ง. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

36.  กํานันเป๊าะ มีชื่อจริงว่าอย่างไร
       ก. สมบูรณ์ คุณปลื้ม
      ข. สมเกียติ คุณปลื้ม
      ค. สมศักดิ์ คุณปลื้ม

      ง. สมชาย คุณปลื้ม37.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนปัจจุบันคือ
             ก.  นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว 
            ข. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
             ค.นายดำรงค์ พิเดช 

      ง. เริงชัย ประยูรเวช

38.  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนปัจจุบันคือ
       ก. นายณรงค์ รัตนานุกูล
      ข. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
      ค. พลตำรวจเอกพงศ พงศ์เจริญ

      ง. พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง39.  เลขาธิการ ป.ป.ส. คนปัจจุบันคือ
       ก. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
      ข. พ.ท.เอนก ยมยินดา
      ค. พลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา

     ง.  พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

   40.  ผู้นำเกาหลีเหนือ คนปัจจุบันคือ
             ก. คิม จ็อง-อิล
             ข.  คิมอิล ซุง
             ค. คิมจองอึน

             ง.  คิม จอง คึน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
phai ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
รูปภาพ: ดาบตำรวจ.jpg
fox ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เชิญโหลดแนวข้อสอบ ตำรวจที่กำลังจะเปิดสอบคับ เตรียมตัวไว้
หน่วยงาน : ตำรวจ
ตำแหน่งงาน : ตำรวจชั้นประทวน (สายอำนวยการ)
วิชา : ตรวจคำตอบ ข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการ
โหลดเพิ่มเติมได้ที่   
http://www.ziddu.com/download/13569847/police52.doc.html
armorn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้บ้างจัง
thaiartit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยคนครับ
46125220137 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ขอบคุณค่ะ
ao2538 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคะ
milk ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
milk ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ขอบคณ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้