ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมธนารักธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา 22 ก.ค.-4 ส.ค.2559
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมธนารักธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา 22 ก.ค.-4 ส.ค.2559


ด้วยกรมธนารักษ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ภมิสารสนเทศ) นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาพัสดุ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานนำชม นายช่างสำรวจ(ปวส.) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์(ปวส.) นายช่างไฟฟ้า(ปวส.) นายช่างโยธา(ปวส.) พนักงานบริการ(ปวส.) เจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักทรัพยากรบุคคล

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน  :  5 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศษตร์กายภาพ(ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศษสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศษสตร์ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม)

3. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศษสตร์

4. นักวิชาพัสดุ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาทุกสาขาวิชา

5. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7. พนักงานนำชม

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง(ปวส)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาประวัติศษสตร์ โบราคดี สาขาวิชาบริหาระุรกิจ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยว) หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

8. นายช่างสำรวจ(ปวส.)

จำนวน  :  5 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง(ปวส)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

9. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์(ปวส.)

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง(ปวส)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10. นายช่างไฟฟ้า(ปวส.)

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง(ปวส)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11. นายช่างโยธา(ปวส.)

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง(ปวส)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

12. พนักงานบริการ (ปวส.)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง(ปวส)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

13. เจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.)

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิาชีพ(ปวช) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ในวันทำการของราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมธนารักธ์

[font=]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[font=]กรมธนารักธ์  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 กค - 4 สค 2559

[font=]แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

[font=]4 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

[font=]5 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

[font=]6 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

[font=]7 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

[font=]8 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

[font=]9 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

[font=]10 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

[font=]11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

[font=]4 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

[font=]5 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

[font=]6 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

[font=]7 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1

[font=]8 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2

[font=]9 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

[font=]10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน

[font=]4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

[font=]5 แนวข้อสอบ พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน

[font=]6 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

[font=]7 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ

[font=]8 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา

[font=]9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

[font=]10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 การบริหารจัดการองค์กร

[font=]4 การบริหารทรัพยากรบุคคล

[font=]5 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

[font=]6 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

[font=]7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR

[font=]8 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1

[font=]9 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2

[font=]10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 โครงสร้างข้อมูล Data Structure

[font=]4 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

[font=]5 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล

[font=]6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

[font=]7 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

[font=]8 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

[font=]9 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม

[font=]10 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

[font=]11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[font=]4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[font=]5 หลักการบัญชีเบื้องต้น

[font=]6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

[font=]7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

[font=]8 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี

[font=]9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ

[font=]4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏

[font=]5 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

[font=]6 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน

[font=]7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

[font=]8 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

[font=]9 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ

[font=]10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า

[font=]4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

[font=]5 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit

[font=]6 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

[font=]7 แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

[font=]8 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[font=]4 โครงสร้างและคอนกรีต

[font=]5 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง

[font=]6 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา

[font=]7 แนวข้อสอบงานด้านโยธา

[font=]8 การเตรียมงานก่อสร้าง

[font=]9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่

[font=]4 ภาพถ่ายทางอากาศ

[font=]5 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ

[font=]6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ

[font=]7 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS

[font=]8 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ

[font=]9 แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ

[font=]10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ พนักงานนำชม กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 ความรู้เรื่องการตอนรับ

[font=]4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี

[font=]5 แนวข้อสอบ เรื่องการบริการ

[font=]6 แนวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

[font=]7 การใช้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

[font=]8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

[font=]9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์

[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมธนารักษ์

[font=]1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

[font=]3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

[font=]4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี

[font=]5 ความรู้เรื่องการตอนรับ

[font=]6 ความรู้เกี่ยวเหรียญกษาปณ์ไทย

[font=]7 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ

[font=]8 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ

[font=]9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์


[font=]MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[font=]
[font=]

[font=]อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ facebook 

[font=]ดาวโหลดแจกฟรีแนวข้อสอบที่นี่ www.งานราชการไทย.com
[font=]ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ [font=]สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 409 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 699 บาท รวมค่าส่ง ems
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท รวมค่าส่ง ems

[font=]สั่งซื้อที่
[font=]

[font=]
[font=]
[font=]ผลงานของลูกค้าของเรา[font=]

[font=]
[font=]

[font=]
[font=]

[font=]
[font=]

[font=]
[font=]

[font=]
[font=]

[font=]
[font=]

[font=]
[font=]

[font=]
[font=]ชมรีวิวลูกค้าที่สั่งหนังสือที่นี่[font=]

[font=]
[font=]
[font=]

[font=]คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : งานราชการ สอบาชการ หางานราชการ

[font=]Tags : งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ

[font=]อ้างอิงจาก : http://xn--12clj7ch1ddc4kcc1t.com/

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้