ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เน้นๆแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายเทคนิค2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เน้นๆแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายเทคนิค2557แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1. ความสุขของมนุษย์คือข้อใด
                1. ความร่ำรวย
                2. มีบริวารคอยรับใช้
                3. ความหลุดพ้นจากกิเลส
                4. การบริจาคทรัพย์
2. จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด
                1. จิตฟุ้งซ่าน
                2. เมื่อจิตถูกบีบคั้น
                3. เมื่อจิตใจสบาย
                4. เมื่อควบคุมจิตได้
3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง
   “  ความรักและสันติ”
                1. วันวิสาขบูชา
                2. วันมาฆบูชา
                3. วันอาสาฬหบูชา
                4.วั นเข้าพรรษา
4. คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด
                1. เมตตา
                2. กรุณา
                3. เสียสละ
                4. มีวินัย
5. การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลายควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็น
หลักปฏิบัติ
                1. มีวินัย                                                                3.ซื่อสัตย์สุจริต
                2. กตัญญูกตเวที                                  4. ความรับผิดชอบ             
6. ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา
                1. ห้ามฆ่าสัตว์
                2. ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น
                3. ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก
                4. ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน1 คน
7. หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า “  โลกบาล”
                1. ขันติ – โสรัจจะ
                2. หิริ – โอตัปปะ
                3. ฉันทะ – วิริยะ
                4. เมตตา – กรุณา
8. การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง
                1. ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน
                2. สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน
                3. สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
                4. ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง
9. ทำไมจึงกล่าวว่า “  การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม”
                1. เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย
                2. เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน
                3. เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน
                4. เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน
10. “ มหาสมุทรที่กว้างใหญ่แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง”คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด
                1. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
                2. ความเป็นผู้ว่าง่าย
                3. ความอดทน
                4. การพบปะสมณะ
11. การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้มากที่สุด
                1. สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
                2. สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
                3. ความอดทน
                4. การพบปะสมณะ
12. ตามหลักพุทธศาสนาสิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น3 เรียกว่าไตรลักษณ์ได้แก่อะไร
                1. สุขเวทนา   ทุกเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา
                2. เวทนา    สัญญา    สังขาร
                3. วิญญาณ    กุศล   อกุศล
                4. อนิจจัง   ทุกขัง  อนัตตตา
13. ตามหลักพุทธศาสนาเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร
                1. ตัณหา 3  ได้แก่   กามตัณหา   ภวตัณหา  และวิภวตัณหา
                2. กิเลส   2   คือ  กิเลสกาม   และวัตถุกาม
                3. ขันธ์ 3  คือ   เวทนา   สัญญา  และสังขาร
                4. มิจฉาทิฏฐิ   พยาบาท  และอกุศลกรรม
14.ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีกได้แก่ศีลอะไร
                1. ศีลมหาสนิท                                                   
2. ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป
                3. ศีลล้างบาป                                                      
4. ศีลบรรพชาหรือศีลบวช
15. ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ
                1. ทาน   ศีล   บริจาค
                2. มัทวะ   ตบะ   อักโกธะ
                3. อาชวะ   อวิโรธนะ   ขันติ
                4. สมณทัสสนะ    โสวจตัสสตา  คารวะ
คลิกถูกใจเพื่อรับข่าวการเปิดสอบตำรวจและแนวข้อสอบที่นี่

จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปรามและสายเทคนิค  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกมาก
ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย เฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป 

ประกอบด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ 
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ 
ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ 
แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โครงสร้างของบทสนทนา Conversations Structure

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ใหม่ล่าสุด
สรุปสาระสำคัญวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยเฉลยละเอียดทุกข้อ

- ความรู้เกี่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
- ถามตอบนิติวิทยาศาสตร์
- การพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่ง พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 2553
- หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย Personality Test
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- แนวข้อสอบว่าด้วยความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

                                                                                                                                                                                                           จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายสิบตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย 
เนื้อหาสรุป เฉลยพร้อมอธิบาย 
- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา 
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ

จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายสิบตำรวจ กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกมาก
ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย เฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ถาม – ตอบ งานอำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ
- (สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการปี พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการปี พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการปี พ.ศ.2556
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
หนังสือ + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS
หนังสือ + VCDติวบรรยาย ชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร 081-6174763  Line:amorn.cv 
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS 
เป็นหนังสือ +MP3พรบ.ตำรวจ
 ราคา 679 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line : amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน ,ตำแหน่งและหน่วยงานที่สอบ
มาที่ amorn3498@hotmail.com หรือ Line : amorn.cv หรือ ส่ง SMS มาที่ 081-6174763

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ******* 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

รูปภาพ: 0001.jpg
รูปภาพ: ตำรวจเทคนิค.jpg
รูปภาพ: ตำรวจเทคนิค2.jpg
รูปภาพ: ตำรวจปราบปราม.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้