ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายE-bookเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายE-bookเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอววิชาภาษาอังกฤษ
ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ประจำปี 2557
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ
วิศวกร4 โยธา 
- Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิศวไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์มอนิก _ Harmonic 
Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
- แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า

วิศวเครื่องกล 
- กลศาสตร์ของไหล
Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิศวคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- สรุปความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

สถาปนิก
- การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
- การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ (ถาม-ตอบ)
ความรู้เรื่องคุณภาพและมาตรฐานน้ำ
- แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

นักบัญชี 4 
- การบริหารงบประมาณ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี _วิเคราะห์งบดุล
จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น


บุคคลากร 4 
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543

นักประชาสัมพันธ์ 4
- หลักการประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 1
แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 2

ช่างโยธา 3 
- Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
การบริหารงานก่อสร้าง
การประมาณราคาก่อสร้าง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสารวจ
แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

ช่างไฟฟ้า 
- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
- ความรู้เกี่ยวกับการวัดและเครื่องวัดไฟฟ้า _Measurement and Instruments_
ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า

ช่างเครื่องกล
- การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

พนักงานการเงินและบัญชี 
- การบริหารงบประมาณ
การวิเคราะห์งบการเงิน
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
หลักการบัญชีเบื้องต้น

พนักงานพัสดุ
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ

นักบริหารงานทั่วไป 4 นิเทศศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
หลักการประชาสัมพันธ์

นักวิเคราะห์ระบบงาน 4
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
- ความรู้เรื่องการเงิน
ถาม - ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบข้อสอบความรู้เรื่องการเงิน
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่อง Service-Oriented Architecture _SOA
- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์EMS +MP3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาคราคา 679 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 81-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****

คลิกถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบ กทม.เตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค สมัครสอบ สมัคร
รูปภาพ: กปภ2.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้