ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายE-bookเอกสารแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายE-bookเอกสารแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

คลิกถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบ กทม.เตรียมสอบกรุงเทพมหานคร สมัครสอบ สมัคร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร- 
การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
สรุปเหตุการณ์ เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน.
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน.
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน.
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.
-ช่างสำเรวจปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ.
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์EMS +MP3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  ราคา 679 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 81-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****

คลิกถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบ กทม.เตรียมสอบกรุงเทพมหานคร สมัครสอบ สมัคร

รูปภาพ: bkk.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
1.    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.    ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ข.    ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ค.    ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ง.    ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอบ    ค.  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
2.    ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.    ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข.    หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน
ค.    หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์
ง.    หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน
ตอบ    ข.  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3.    พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิก
ก.    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ข.    พระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ค.    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ง.    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕
ตอบ    ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
    มาตรา ๓  ให้ยกเลิก
(๑)    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒)    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
4.    “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า
ก.    ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ ก.ก. กำหนด
ข.    บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร
ค.    ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ง.    บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร
ตอบ    ง.  บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร
    มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
    “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5.    บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก.    นายกรัฐมนตรี
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ง.    ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ตอบ    ก.  นายกรัฐมนตรี
    มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ
6.    ก.ก.  เป็นคำย่อของอะไร
ก.    คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ
ข.    คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ค.    คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ง.    คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ตอบ    ข.  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
    มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร”  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ก.”  ประกอบด้วย
(๑)    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ
(๒)    กรรมการโดยตำแหน่ง  จำนวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการ ก.พ.ร.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  และเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
(๓)    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร  จำนวนสี่คน  ได้แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๔)    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง  จำนวนห้าคน  ได้แก่
(ก)    ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวนสองคน
(ข)    ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  จำนวนสองคน
(ค)    ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวนหนึ่งคน
(๕)    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งกรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓) และ (๔)  ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมาย  ด้านการศึกษา  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  จำนวนห้าคน
7.    ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคือใคร
ก.    นายกรัฐมนตรี
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ง.    ปลัดกรุงเทพมหานคร
ตอบ    ค.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
8.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีจำนวนเท่าใด
ก.    จำนวน  ๙  คน
ข.    จำนวน  ๗  คน
ค.    จำนวน  ๕  คน
ง.    จำนวน  ๓  คน
ตอบ    ค.  จำนวน  ๕  คน
    ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
9.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด
ก.    มีสัญชาติไทย
ข.    อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
ค.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ง.    มีเงินเดือนประจำ
ตอบ    ง.  มีเงินเดือนประจำ
    มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑)    มีสัญชาติไทย
(๒)    มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๓)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔)    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)    ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
ฯลฯ

10.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.    ๑  ปี
ข.    ๒  ปี
ค.    ๓  ปี
ง.    ๔  ปี
ตอบ    ง.  ๔  ปี
    มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
    เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับคัดเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้