ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวมรวมเอกสารเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวมรวมเอกสารเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ


ลักษณะที่  1  ความประพฤติและระเบียบวินัย
ลักษณะที่  2  การปกครองบังคับบัญชา
ลักษณะที่  3  การรับสมัคร
ลักษณะที่  4  การบรรจุ
ลักษณะที่  5  การแต่งตั้ง
ลักษณะที่  6  การเกณฑ์และการปลดตำรวจ
ลักษณะที่  7  ยศและบรรดาศักดิ์
ลักษณะที่  8  การโอน
ลักษณะที่  9  การออกจากราชการ
ลักษณะที่  10  เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา

ลักษณะที่  11  การศึกษา การฝึกอบรม


ลักษณะที่  12  หน้าที่การงานของตำแหน่งงานต่าง ๆ


ลักษณะที่  13  ประวัติ


ลักษณะที่  14  การเลื่อนเงินเดือนและจรรยาบรรณ


ลักษณะที่  15  การรับและการส่งมอบหน้าที่


ลักษณะที่  16  การไว้พระสวดมนต์สำหรับตำรวจ
ลักษณะที่  17  การเคารพกองเกียรติยศ


ลักษณะที่  18  การจ้างตำรวจรักษาการณ์
ลักษณะที่  19  การถึงแก่กรรมและการฌาปนกิจ


ลักษณะที่  20  การแพทย์และการพยาบาล


ลักษณะที่  21  การลา


ลักษณะที่  22  การแต่งเครื่องแบบ


ลักษณะที่  23  การปฏิบัติราชการ

     บทที่ 1  กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ บทที่ 2  การลงชื่อ  และเวลาทำราชการของข้าราชการตำรวจ บทที่ 3  การทำบัญชีรายวันรับราชการ บทที่ 4  การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ บทที่ 5  หลักการปฏิบัติราชการแผ่นดิน บทที่ 6  แนวทางปฏิบัติต่อชาวต่างประเทศเพื่อนบ้านของตำรวจที่ปฏิบัติการอยู่ชายแดน บทที่ 7  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ บทที่ 8  ห้ามมิให้เลี้ยงนักเลงอันธพาล บทที่ 9  การช่วยเหลือประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ บทที่ 10  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในระหว่างการลาหรือไปราชการ บทที่ 11  ตำรวจภูธรควบคุมทางปฏิบัติการตำรวจอื่นในเขตอำนาจรับผิดชอบและพื้นที่ปกครอง พ.ศ. 2523 บทที่ 12  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการประชุม พ.ศ. 2524 บทที่ 13  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท  พ.ศ. 2527 บทที่ 14  การประสานงานด้านสาธารณูปโภค บทที่ 15  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินเชิญเสด็จ บทที่ 16  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ  พ.ศ. 2532 บทที่ 17  ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของกรมตำรวจ บทที่ 18  ว่าด้วยการวางแผน บทที่ 19  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจ

ลักษณะที่  24  บัตร


ลักษณะที่  25  หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่และกองรักษาการณ์


ลักษณะที่  26  การตรวจท้องที่ในเขตตำรวจนครบาลและระเบียบการปฏิบัติงานของรถวิทยุตำรวจ


ลักษณะที่  27  อาณัติสัญญาณ
ลักษณะที่  28  การรายงานประจำปี
ลักษณะที่  29  ความลับ

     บทที่ 1  ข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับ บทที่ 2  การรักษาความลับในราชการ บทที่ 3  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ บทที่ 4  การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เกี่ยวกับการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่ พ.ศ. 2544 บทที่ 5  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. 2525

ลักษณะที่  30  การแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ลักษณะที่  31  รักษาความสะอาดสถานที่ราชการและเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลักษณะที่  32  การพิมพ์ลายนิ้วมือ

บทที่ 1  ระเบียบปฏิบัติ  การพิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง  ผู้ถูกกักกัน และศพ บทที่ 2  ระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือขออนุญาตต่าง ๆ บทที่ 3  ระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอสมัครเข้ารับราชการ หรือเข้าทำงานเทศบาล  สุขาภิบาล บทที่ 4  การคัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร

ลักษณะที่  33  น้ำมันเชื้อเพลิง

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2  การอนุญาตและตรวจตราสถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บทที่ 3  ตั้งกรรมการพิจารณาสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร บทที่ 4  การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บทที่ 5  การป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง บทที่ 6  การอนุญาตและตรวจตราสถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนภูมิภาค บทที่ 7  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเก็บรักษาและบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว บทที่ 8  ระเบียบในการตรวจร่วมและสอบสวนดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎกระทรวง  ตาม ปว.  28  ธันวาคม 2514

ลักษณะที่  34  การตรวจคนเข้าเมือง

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2  หนังสือเดินทาง บทที่ 3  การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  (VISA) บทที่ 4  การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว บทที่ 5  การประกัน บทที่ 6  ว่าด้วยการตรวจบุคคลและพาหนะทั่วไป บทที่ 7  หน้าที่แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง บทที่ 8  คนอยู่ชั่วคราว บทที่ 9  นักท่องเที่ยว บทที่ 10  คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร บทที่ 11  ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ บทที่ 12  คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้น บทที่ 13  การปฏิบัติแก่คนต่างด้าวที่ไม่มีสนธิสัญญากับประเทศไทยหรือคนต่างด้าวบางจำพวก บทที่ 14  การออกใบสำคัญและใบแทนใบสำคัญ บทที่ 15  การสลักหลังใบสำคัญ บทที่ 16  การกักตัวคนต่างด้าว บทที่ 17  การสอบสวน บทที่ 18  คนต่างด้าวต้องห้ามเข้าเมือง บทที่ 19  ระเบียบปฏิบัติแก่คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง บทที่ 20  คนต่างด้าวอพยพเข้ามาในประเทศไทย บทที่ 21  การปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็กหญิง บทที่ 22  การปฏิบัติในการช่วยเหลือสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด บทที่ 23  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บทที่ 24  ช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมือง บทที่ 25  การมอบอำนาจ บทที่ 26  ระเบียบการเงินและเงินล่วงเวลา บทที่ 27  การเก็บเอกสาร บทที่ 28  การสถิติคนเดินทางเข้าและออก บทที่ 29  การขอพิสูจน์สัญชาติ

ลักษณะที่  35  รถยนตร์

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2  รถที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษี บทที่ 3   การจดทะเบียนรถ บทที่ 4  การโอนทะเบียนและการแจ้งย้ายรถ บทที่ 5  การนำรถยนตร์ออกนอกราชอาณาจักร บทที่ 6  แผ่นป้ายทะเบียนรถยนตร์ บทที่ 7  การเรียกค่าธรรมเนียมและภาษีรถประจำปี บทที่ 8  การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและภาษีรถ บทที่ 9  การรับเงินและส่งเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม บทที่ 10  แบบพิมพ์ บทที่ 11  การลงนาม บทที่ 12  การแจ้งไม่ใช้รถ บทที่ 13  การจดทะเบียนรถบางประเภท บทที่ 14  การกำหนดน้ำหนักรถ น้ำหนักบรรทุกของรถ และจำนวนผู้โดยสาร บทที่ 15  การตอกหมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนตร์ บทที่ 16  ใบอนุญาตขับรถ บทที่ 17  การต่ออายุใบอนุญาต บทที่ 18  การจำหน่ายชื่อผู้ขออนุญาตขับรถยนตร์ บทที่ 19  การฝึกหัดขับรถยนตร์ บทที่ 20  การใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนตร์ของประเทศที่เป็นภาคีว่าด้วยการจราจรทางถนน บทที่ 21  การรับเงินและส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ บทที่ 22  การเรียกค่าธรรมเนียม บทที่ 23  การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตขับขี่ บทที่ 24  แบบพิมพ์

ลักษณะที่  36  ล้อเลื่อน

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2  ล้อเลื่อนทหาร บทที่ 3  การจดทะเบียนล้อเลื่อน บทที่ 4  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนล้อเลื่อน บทที่ 5  การเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนล้อเลื่อนที่เปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภท บทที่ 6  การโอนล้อเลื่อน บทที่ 7  อายุและการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนและรถยนตร์ บทที่ 8  การกำหนดวันรับจดทะเบียน บทที่ 9  การตอกเลขหมายประจำรถ บทที่ 10  การจำหน่ายทะเบียนล้อเลื่อน บทที่ 11  การขอใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน บทที่ 12  การถอนใบอนุญาตของผู้ขับขี่ล้อเลื่อนรับจ้างและบุคคล บทที่ 13  เครื่องแต่งกายผู้ขับขี่ล้อเลื่อนรับจ้าง บทที่ 14  การยกเว้นการเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ บทที่ 15  การใช้แบบพิมพ์เกี่ยวกับล้อเลื่อน บทที่ 16  การลงนามในแบบพิมพ์ บทที่ 17  การใช้และเขียนข้อความในใบเสร็จรับเงินธรรมดา บทที่ 18  การเงินและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน

ลักษณะที่  37  โรงรับจำนำและค้าของเก่า

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2  พนักงานเจ้าหน้าที่ บทที่ 3  คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ บทที่ 4  อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต บทที่ 5  อำนาจเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ บทที่ 6  การขอตั้งโรงรับจำนำ บทที่ 7  การตรวจโรงรับจำ บทที่ 8  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 9  คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับอนุญาตให้ค้าของเก่าและขายทอดตลาด บทที่ 10  เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต บทที่ 11  ผู้ขายทอดตลาดต้องปฏิบัติ บทที่ 12  ผู้ค้าของเก่าต้องปฏิบัติ บทที่ 13  การถอนใบอนุญาตผู้ค้าของเก่าและขายทอดตลาด บทที่ 14  การตรวจร้านค้าของเก่าและขายทอดตลาด

ลักษณะที่  38  ภาพยนตร์

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2  ขออนุญาตฉายภาพยนตร์ หรือส่งภาพยนตร์ออกนอกราชอาณาจักร หรือขอใบแทนใบอนุญาต บทที่ 3  การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ บทที่ 4  การลงหลักฐาน บทที่ 5  การขออนุญาต บทที่ 6  การประทับตรา บทที่ 7  การออกใบอนุญาตและการรับเงิน บทที่ 8  การยึดภาพยนตร์และโฆษณา บทที่ 9  การจัดทำสถิติ บทที่ 10  ข้อห้ามเปิดเผยการอนุญาตภาพยนตร์ บทที่ 11  การตรวจสถานที่ฉายภาพยนตร์

ลักษณะที่  39  โรงแรม
ลักษณะที่  40  ระเบียบปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี  พ.ศ. 2503
ลักษณะที่  41  การพนัน

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2  การพนันประเภทห้ามขาด บทที่ 3  การพนันประเภทอนุญาต บทที่ 4  กำหนดเวลาให้เล่นตามใบอนุญาต บทที่ 5  ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขการเล่นการพนันในบัญชี ข. บทที่ 6  ระเบียบการขออนุญาต  การอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เล่นการพนัน บทที่ 7  การออกใบอนุญาตให้เล่นการพนัน บทที่ 8  เงินค่าธรรมเนียมการพนัน บทที่ 9  วิธีเล่นการพนันปิงโกพลิกแพลง บทที่ 10  การขออนุญาตชนไก่และกัดปลา บทที่ 11  การเล่นบิลเลียด บทที่ 12  การพนันแข่งม้า บทที่ 13  การขออนุญาตเล่นโบลิ่ง บทที่ 14  การพนันต่อยลูกบอลล์ บทที่ 15  การปราบปรามการพนันทุกประเภท

ลักษณะที่  42  การเรี่ยไร
ลักษณะที่  43  ระเบียบเกี่ยวกับหญิง   เด็กหญิง  และวัตถุลามกอนาจาร
ลักษณะที่  44  การส่งวัตถุของกลางในคดีอาญาและวัตถุอื่น ๆ บางอย่างไปเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์
ลักษณะที่  45  การเตรียมพร้อม

บทที่ 1  การใช้กำลังตำรวจ  การเคลื่อนกำลังตำรวจ  และการเตรียมพร้อม บทที่ 2  การปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ เมื่อมีคำสั่งให้เตรียมพร้อม

ลักษณะที่  46  อากรแสตมป์
ลักษณะที่  47  ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องบิน

บทที่ 1  การประทับตราเครื่องถ่ายรูปที่นำมาในอากาศยานและการตรวจน้ำหนักบรรทุกของอากาศยาน บทที่ 2  การโดยสารเครื่องบินกองทัพอากาศของคณะกรรมการจังหวัด บทที่ 3  การปฏิบัติเมื่อเครื่องบินตก บทที่ 4  การให้ข้าราชการเดินทางโดยเครื่องบิน บทที่ 5  การใช้และการโดยสารอากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทที่ 6  การร่วมมือกับองค์การตำรวจสากลของตำรวจเวรประจำท่าอากาศยานดอนเมือง บทที่ 7  การรายงานเครื่องบินผ่านและเรือรบต่างชาติล่วงละเมิดอธิปไตย บทที่ 8  การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องบินกองทัพอากาศก่อนบินเดินทางไปสนามบินที่ไม่มีหน่วยทหารอากาศ บทที่ 9  การตรวจตราสอดส่องสนามบินและการขึ้นลงของเครื่องบิน บทที่ 10  การรายงานความเสียหายจากภัยทางอากาศ บทที่ 11  ว่าด้วยนักบินของกรมตำรวจ พ.ศ. 2535

ลักษณะที่  48  ระเบียบเกี่ยวกับสัญชาติ

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2  พนักงานเจ้าหน้าที่ บทที่ 3  การได้สัญชาติไทยของหญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ลักษณะที่  49  เอกสารหนังสือพิมพ์

บทที่ 1  พนักงานเจ้าหน้าที่และอำนาจเจ้าพนักงานการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ บทที่ 2  การเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตำรวจ บทที่ 3  การขอแจ้งความจากเอกชนหรือร้านค้า บทที่ 4  ระเบียบการหนังสือพิมพ์ตำรวจ

ลักษณะที่  50  สมาคม

บทที่ 1  หลักทั่วไปว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานคร บทที่ 2  วิธีการจดทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานคร บทที่ 3  วิธีการจดทะเบียนสมาคมของกองตำรวจสันติบาล

ลักษณะที่  51  การจัดทำตำราของกรมตำรวจ
ลักษณะที่  52  งานพิธี

บทที่ 1  ระเบียบปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับงานพิธี บทที่ 2  การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บทที่ 3  วิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน บทที่ 4  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ

ลักษณะที่  53  สำเนาทะเบียนสำมะโนครัว

ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556 (ล่าสุด) (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556)

บทที่ 1  งานสารบรรณตำรวจ บทที่ 2  การใช้บันทึกข้อความ บทที่ 3  การจัดทำหนังสือ บทที่ 4  การเสนองาน บทที่ 5  การรับและส่งหนังสือ บทที่ 6  การคัดสำเนา การลงชื่อตรวจ และการรับผิดชอบในหนังสือราชการ บทที่ 7  การกำหนดเลขที่ประจำหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทที่ 8  การใช้คำย่อในราชการตำรวจ บทที่ 9  การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่ง ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทที่ 10  การออกประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจร บทที่ 11  ไปรษณีย์สนามของตำรวจชายแดน

ลักษณะที่  54  งานสารบรรณ (เดิม เลิกใช้แล้ว)
บทที่ 1  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526   แก้ 2539 บทที่ 2  ระเบียบงานสารบรรณตำรวจ บทที่ 3  การใช้บันทึกข้อความ บทที่ 4  การจัดทำหนังสือ บทที่ 5  การเสนองาน บทที่ 6  การรับและส่งหนังสือ บทที่ 7  การคัดสำเนา การลงนามตรวจและการรับผิดชอบในหนังสือราชการ บทที่ 8  การใช้คำย่อในราชการตำรวจ บทที่ 9  การกำหนดเลขประจำหน่วยงานภายในกรมตำรวจ บทที่ 10  การส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ บทที่ 11  ไปรษณีย์สนามของทหารและตำรวจชายแดน บทที่ 12  คำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร บทที่ 13  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 2531 (ฉ.1-2) พ.ศ. 2532

ลักษณะที่  55  การทะเบียนคนต่างด้าว

บทที่ 1  บททั่วไป บทที่ 2  การออกใบสำคัญประจำตัว บทที่ 3  การต่ออายุใบสำคัญประจำตัว บทที่ 4  การออกใบสำคัญประจำตัวแทนฉบับเดิม บทที่ 5  การแจ้งย้ายภูมิลำเนาและการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด บทที่ 6  การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและการถูกเนรเทศ บทที่ 7  การตายของคนต่างด้าว บทที่ 8  การเปลี่ยนแปลงสัญชาติ อาชีพ ชื่อตัว ชื่อรอง  ชื่อสกุล  หรือรายการต่าง ๆ ในใบสำคัญประจำตัว บทที่ 9  คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย บทที่ 10  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมือง บทที่ 11  การเปลี่ยนรูปถ่ายใหม่ บทที่ 12  การเปลี่ยนใบสำคัญประจำตัวจากเล่มเก่าเป็นเล่มใหม่ บทที่ 13  การรับเงินค่าธรรมเนียม บทที่ 14  การปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน บทที่ 15  การทำบัญชีคุมคนต่างด้าว บทที่ 16  การรายงานสถิติคนต่างด้าว บทที่ 17  การเก็บเอกสารทะเบียนคนต่างด้าว บทที่ 18  การปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย บทที่ 19  การตรวจงานทะเบียนคนต่างด้าว

ลักษณะที่  56  การตรวจราชการ

บทที่ 1  การตรวจราชการของกรมตำรวจ บทที่ 2  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย    พ.ศ. 2533

ลักษณะที่  57  ลักษณะเบ็ดเตล็ด

บทที่ 1  ระเบียบการนายตำรวจราชสำนัก บทที่ 2  มารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน บทที่ 3  การนำของของทางราชการผ่านศุลกากร บทที่ 4  การเขียนป้ายชื่อสถานที่ทำงานของรัฐบาล บทที่ 5  การขอความร่วมมืออุทิศเงินรายได้เพื่อสาธารณกุศลวันตำรวจ บทที่ 6  การสงเคราะห์ครอบครัวข้าราชการตำรวจ บทที่ 7  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสโมสรตำรวจ บทที่ 8  การใช้เครื่องจับเท็จ บทที่ 9  การรายงานตนเมื่อเข้าไปในกรุงเทพมหานคร บทที่ 10  การรายงานตนเมื่อผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าชั้นผู้บังคับการสั่งให้ปฏิบัติราชการลับหรือพิเศษ บทที่ 11  การรายงานตนเมื่อเป็นสมาชิกหรือกรรมการในสโมสรและสมาคม บทที่ 12  การรายงานเมื่อพบปะสนทนากับชาวต่างประเทศ บทที่ 13  การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน บทที่ 14  การจัดสร้างภาพยนตร์ บทที่ 15  การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง บทที่ 16  การควบคุมการโฆษณาโดยยานพาหนะเคลื่อนที่ บทที่ 17  การกำจัดเหตุน่ารำคาญ บทที่ 18  การป้องกันทรัพย์สินของสาธารณสมบัติ บทที่ 19  การชักธงชาติ บทที่ 20  การเพิ่มชื่อในทะเบียนสำมะโนครัว บทที่ 21  การใช้เครื่องหมายรูปโล่ของกรมตำรวจและเครื่องหมายของหน่วยราชการต่าง  ๆ ในกรมตำรวจ บทที่ 22  การจัดทำและรวบรวมแบบธรรมเนียมต่าง ๆ ในทางปฏิบัติราชการ บทที่ 23  การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และบัตรสนเท่ห์ บทที่ 24  คำนำนามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บทที่ 25  การติดธงและตราบนรถยนตร์ของสำนักงานสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษใน กทม. บทที่ 26  การให้ความคุ้มครองต่อชาวต่างประเทศ บทที่ 27  การถือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการข้ามแดน บทที่ 28  การทำคำแถลงชี้แจงเกี่ยวกับร่างกฎหมาย บทที่ 29  การป้องกันและปราบปรามการจับสัตว์น้ำโดยใช้ยาเบื่อเมาและวัตถุระเบิด บทที่ 30  การเสนอบัตรแสดงผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน บทที่ 31  การส่งเสริมข้าราชการตำรวจที่ดีเยี่ยมในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย บทที่ 32  การตรวจถุงเมล์และสินค้าติดตัวผู้โดยสารเครื่องบิน บทที่ 33  การใช้กระบี่สำหรับนายตำรวจ บทที่ 34  ข้อบังคับโรงพิมพ์ตำรวจ บทที่ 35  การนำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวมาใช้ราชการ บทที่ 36  การจัดทำโครงการ บทที่ 37  คำร้องของประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บทที่ 38  การส่งเสริมเกียรติคุณและสนับสนุนผู้ทำหน้าที่ครูในโรงเรียนตำรวจต่าง ๆ ในสังกัดกรมตำรวจ บทที่ 39  ระเบียบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ พ.ศ. 2506 บทที่ 40  ระเบียบกรมตำรวจ  ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกลางกรมตำรวจ บทที่ 41  การมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุ บทที่ 42  ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย บทที่ 43  การจัดตั้งโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม บทที่ 44  สวัสดิการอาหารในบริเวณกรมตำรวจ บทที่ 45  การเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น บทที่ 46  การมอบโล่หรือประกาศนียบัตรเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่จราจรชั้นประทวน บทที่ 47  สวัสดิการกรมตำรวจ  พ.ศ. 2536 บทที่ 48  การเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2536 บทที่ 49  กองทุนสวัสดิการสถานพักฟื้นและตากอากาศกรมตำรวจ  พ.ศ. 2540 บทที่ 50  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสนามกีฬากรมตำรวจ บทที่ 51  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการห้องประชุมกองสวัสดิการ บทที่ 52  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการวงดุริยางค์ตำรวจ บทที่ 53  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการสอบ พ.ศ. 2543
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://740874b1.linkbucks.com
ลิงค์สำรอง
วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้