ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระราชบัญญัติ สำนักส่งกำลังบำรุง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระราชบัญญัติ สำนักส่งกำลังบำรุง
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการตำรวจซึ่งไปปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่
ส่วนราชการ
พระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
คำสั่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถ
ส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2548-2550
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ.2546 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2541
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ.2549
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2548
ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี และไม่เกี่ยวกับคดี
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 เรื่องการแต่งเครื่องแบบ (หนังสือสั่งการเรื่อง
การแต่งกายเข้า-ออก บริเวณ ตร.)
ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 1
ความประพฤติและระเบียบวินัยพ.ศ.2555
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 การใช้คำย่อในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักงานตำราจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2550
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักงานตำราจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ.2547
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักงานตำราจแห่งชาติ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
กฎกระทรวง
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎ ก.ตร. / ระเบียบ ก.ตร.
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ สำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2553
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกัน มิให้
ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.2549
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน 
พ.ศ.2550
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]กฎก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น กับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร 
ถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549
เกี่ยวกับพัสดุ
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2531
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2529
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2528
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2528
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่2) พ.ศ.2523
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]แก้คำผิด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่12) พ.ศ.2510
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2503
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2502
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2502
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2501
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2499
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2499
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2498
เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2544
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
ประกาศ , คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]คำสั่ง ตร.ที่ 132/2553 เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ
ระเบียบ ก.ต.ช.
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ ในฐานะเป็นอธิบดี หรือตัวแทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2
)[img]http://www.logistics.police.go.th/images/hataup1.gif[/img]
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ ในฐานะเป็นอธิบดี หรือตัวแทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ
ในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
อื่นๆ
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2554 [img]http://www.logistics.police.go.th/images/hataup1.gif[/img]
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ (9 มี.ค. 2547)
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (24 ธ.ค.2546)
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( 12 ธ.ค.2546)
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกจายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ( 20 ก.พ.2547)
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ.2545
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction)
[img]http://www.logistics.police.go.th/images/1153209657.gif[/img]ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการ
จัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้