ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบวิชาชีพครู วิชาความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ..
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบวิชาชีพครู วิชาความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ..

-..ข้อสอบวิชาชีพครู วิชาความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ..


1. มาตรฐานวิชาชีพ มีกี่มาตรฐานได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ มี 3 มาตรฐาน ได้แก่
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน
2. จรรยาบรรณของวิชาชีพมาจากมาตรฐานวิชาชีพข้อใด
ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน
3. จรรยาบรรณวิชาชีพมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ มี 5 จรรยาบรรณ ได้แก่
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม
4. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึงอะไร
ตอบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม
5. ครูควรมีมาตรฐานความรู้อะไรบ้าง
ตอบ 1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู้
4. จิตวิทยาสำหรับครู
5. การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน
7. การวิจัยทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเป็นครู
6. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาเท่าใด
ตอบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. มาตรฐานการปฏิบัติงานมีกี่ข้อ
ตอบ 12 ข้อ
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ใครบ้าง
ตอบ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ (ศึกษานิเทศก์)
9. โทษทางจรรยาบรรณมี 5 สถาน ได้แก่
ตอบ 1. ยกข้อกล่าวหา
2. ตักเตือน
3. ภาคทัณฑ์
4. พักใช้ใบอนุญาต
5. เพิกถอนใบอนุญาต
10. ใครมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งตามโทษทางจรรยาบรรณ
ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
11. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี 4 ประเภท ได้แก่
ตอบ 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ศึกษานิเทศก์)
12. บุคคลที่จะขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุเท่าใด
ตอบ 20 ปีบริบูรณ์
13. จรรยาบรรณ หมายถึงอะไร
ตอบ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะ แสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
14. จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ
ตอบ กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู (คุรุสภา) เป็นผู้กำหนดและสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการละเมิดจะมีการลงโทษ
15. พฤติกรรมตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ คืออะไรบ้าง
ตอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
16. จรรยาบรรณครูไทย มีกี่ข้อ
ตอบ 9 ข้อ
17. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้น โดยทำเรื่องยื่นต่อใคร
ตอบ คุรุสภา
18. กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่น มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจ้งเรื่องต่อใคร
ตอบ คุรุสภา
19. สิทธิการกล่าวโทษ จะสิ้นสุดลงเมื่อ
ตอบ พ้น 1 ปี
20. ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อใคร
ตอบ คณะกรรมการคุรุสภาภายใน 30 วัน
21. สมรรถนะ คืออะไร
ตอบ สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลงานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. ความรู้
2. ทักษะ
3. ความสามารถ
4. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
22. สมรรถนะครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน
23. สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทำงานเป็นทีม
5. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
24. สมรรถนะประจำสายงานประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่
ตอบ 1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการในชั้นเรียน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5. ภาวะผู้นำครู
6. การสร้างความสัมผัสและความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้
25. สมรรถนะหลัก คือ เป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในองค์กรเป็นต้องมี
26. สมรรถนะประจำสายงานคือ เป็นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ควรมีเพื่อให้งานสำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
27. สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึงอะไร
ตอบ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
28. จากข้อ 27 ตัวบ่งชี้ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ความสามารถในการวางแผน กำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์การทำงาน ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
29. สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี หมายถึงอะไร
ตอบ ความตั้งใจ และความเต็มใจในการให้บริการ
30. จากข้อ 29 มีตัวบ่งชี้ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ 1. ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ
2. การปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
31. สมรรถนะหัก สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง หมายถึงอะไร
ตอบ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
32. จากข้อ 31 มีตัวบ่งชี้ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ
33. สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่ 4 การทำงานเป็นทีม คืออะไร
ตอบ การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงาน
34. จากข้อ 33 มีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง
ตอบ การแสดงบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษา
35. สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่ 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึงอะไร
ตอบ การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคม
36. จากข้อ 35 มีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง
ตอบ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
37. สมรรถนะประจำสายงาน สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมายถึง
ตอบ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
38. จากข้อ 37 มีตัวบ่งชี้ อะไรบ้าง
ตอบ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
39. สมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน หมายถึงอะไร
ตอบ ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย
40. จากข้อ 39 มีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง
ตอบ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
41. สาระความรู้ภาษาและเทคโนโลยีสำรับครู ประกอบด้วย
ตอบ ภาษาไทยสำหรับครู ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับครู เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
42. สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ประกอบด้วย
ตอบ 1. สามารถให้ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายได้ถูกต้อง
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
43. สาระความรู้ การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ 1. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
2. ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
3. วิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาการศึกษาไทย
4. ทฤษฎีหลักสูตร
5. การพัฒนาหลักสูตร
44. สมรรถนะ การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย
ตอบ สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย จัดทำหลักสูตร ประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
45. สาระความรู้ การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ตอบ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
2. รูปแบบการเรียนรู้
3. การใช้และการผลิตสื่อ
4. การประเมินผลการเรียนรู้
46. สมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ตอบ 1. สามารถนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค
2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
3. สามารถเลือกใช้พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
47. สาระความรู้ จิตวิทยาสำหรับครู ประกอบด้วย
ตอบ 1. จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
2. จิตวิทยาการศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
48. สมรรถนะจิตวิทยาสำหรับครู ประกอบด้วย
ตอบ 1. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
2. สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3. สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
49. สาระความรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย
ตอบ 1. หลักการและเทคนิคการวัดผล
2. การสร้างและการใช้เครื่องมือการวัดผล
3. การประเมินตามสภาพจริง
4. การประเมินจากแฟ้มผลงาน
5. การประเมินภาคปฏิบัติ
6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
50. สมรรถนะการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย
ตอบ 1. สามารถวัดผลและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงได้
2. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการวัดการเรียนรู้และหลักสูตร
51. สาระความรู้การบริหารจัดการในห้องเรียน ประกอบด้วย
ตอบ 1. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
2. ภาวะผู้นำทางการศึกษา
3. การคิดอย่างเป็นระบบ
4. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
5. การทำงานเป็นทีม
6. การจัดโครงการฝึกอาชีพ
52. สมรรถนะการบริหารจัดการในห้องเรียน ประกอบด้วย
ตอบ 1. มีภาวะผู้นำ
2. สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
4. สามารถในการประสานประโยชน์
5. สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
53. สาระความรู้ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย
ตอบ 1. ทฤษฎีการวิจัย
2. รูปแบบการวิจัย
3. การออกแบบการวิจัย
4. กระบวนการวิจัย
5. สถิติเพื่อการวิจัย
6. การวิจัยในชั้นเรียน
54. สมรรถนะการวินิจฉัยทางการศึกษา ประกอบด้วย
ตอบ 1. สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
55. สาระความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย
ตอบ เทคโนโลยีสาระสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
56. สมรรถนะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย
ตอบ 1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรม
2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
3. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
57. สาระความรู้ความเป็นครู ประกอบด้วย
ตอบ 1. ความสำคัญของวิชาชีพครู
2. พัฒนาการของวิชาชีพครู
3. คุณลักษณะของครูที่ดี
4. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
5. การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
6. จรรยาบรรณวิชาชีพครูและกฎมายครู
58. สมรรถนะความเป็นครู ประกอบด้วย
ตอบ 1. รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
2. อดทนและรับผิดชอบ
3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
4. มีวิสัยทัศน์
5. ศรัทธาในวิชาชีพครู
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
59. สาระการฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย
ตอบ 1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
2. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การจัดทำโครงงานทางวิชาการ
60. สมรรถนะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย
ตอบ 1. สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน
2. สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3. สามารถจัดทำโครงงานทางวิชาการ
61. สาระการฝึกทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
ตอบ 1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดใช้ในการสอน
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
62. สมรรถนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
ตอบ 1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3. สามารถจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
63. ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรเป็นสาระความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู เรื่องใด
ตอบ การพัฒนาหลักสูตร
64. การใช้สื่อและการผลิตสื่อ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ เป็นสาระความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเรื่องใด
ตอบ การจัดการเรียนรู้
65. สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เรียนรู้ เป็นสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูเรื่องใด
ตอบ จิตวิทยาสำหรับครู
66. การประเมินแบบย่อยและแบบรวมเรียนรู้ เป็นสาระความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพเรื่องใด
ตอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
67. การติดต่อสื่อสารในองค์กรเรียนรู้ เป็นสาระความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูเรื่องใด
ตอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
68. สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นสมรรถนะเรื่องใด
ตอบ การวิจัยทางการศึกษา
69. ภาวะผู้นำทางการศึกษา เป็นสาระความรู้เรื่องใด
ตอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
70. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นสาระความรู้เรื่องใด
ตอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
71. สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ เป็นสมรรถนะเรื่องใด
ตอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
72. การออกแบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม เป็นสาระความรู้เรื่องใด
ตอบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
73. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เป็นสาระความรู้เรื่องใด
ตอบ ความเป็นครู
74. การคิดอย่างเป็นระบบเป็นสาระความรู้เรื่องใด
ตอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
75. การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นสาระความรู้เรื่องใด
ตอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
76. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อตนเอง
77. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
78. ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
79. ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
80. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
81. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
82. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
83. ครูถึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
84. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อสังคม
85. คุณธรรม คืออะไร
ตอบ เป็นธรรมฝ่ายดีที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล
86. จริยธรรม คืออะไร
ตอบ การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์
87. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เนื่องในงาน 200 ปีกรุงเทพ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ 1. การรักษาความสัตย์
2. การรู้จักข่มใจ
3. การอดทนอดกลั้น และอดออม
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต
88. คุณธรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่
ตอบ 1. ความรอบคอบ
2. ความกล้าหาญ
3. การรู้จักประมาณ
4. ความยุติธรรม
89. ธรรมของผู้ปกครองคือ ทศพิธราชธรรม
90. คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่คือ พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
91. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)
92. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน คือ สังคหวัตถุ 4
93. คุณธรรมของผู้ครองเรือนคือ ฆราวาส 4
94. ขันติ หมายถึง ความอดทนต่องานที่ตรากตรำ
95. คุณธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจคือ อธิฐานธรรม 4
96. หิริ หมายถึง ความละอายใจในการทำบาป
97. โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาปและผลแห่งบาป
98. วิชาชีพ หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาปฐมวัย
99. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษอย่างไร
ตอบ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
100. บุคคลอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้