ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปแนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4,5 สตง.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปแนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4,5 สตง.

        
1.     งบทดลองหลังการปิดบัญชีคือ                                                
        ก.    งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกๆบัญชี
        ข.    งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย และส่วนของเจ้าของ
        ค.    งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน
        ง.     งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
2.     การรับจ่ายเงินสดต้องบันทึกรายการในบัญชีภายในกี่วัน
        ก.    5  วัน                                                                                      ข.    7  วัน
        ค.    10  วัน                                                                                    ง.     15 วัน
3.     สาเหตุที่กิจการบางแห่งไม่บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันแต่บันทึกลงสมุดแยกประเภทโดยตรง
        ก.    พนักงานบัญชีมีความรู้ความสามารถสูง                        
        ข.    ไม่มีความจำเป็นต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง
        ค.    เสียเวลา
        ง.     งานบัญชีน้อย
4.     ถ้ากิจการใช้ระบบเงินสดย่อยแบบ  Imp rest System  เมื่อกิจการนำใบสำคัญจ่ายไปเบิกชดเชยเงินสดย่อย
        จะบันทึกบัญชีอย่างไร
        ก.    เดบิตเงินสด   -   เครดิต ใบสำคัญจ่าย
        ข.    เดบิตค่าใช้จ่าย   -  เครดิต เงินสด
        ค.    เดบิตค่าใช้จ่าย   -  เครดิต เงินสดย่อย
        ง.     เดบิตเงินสด -  เครดิต ใบสำคัญจ่าย
5.     การหายอดคงเหลือภายในสิ้นปี
        ก.    ปิดบัญชีแยกประเภทหลังจากทำรายการปรับปรุงเพื่อทราบยอดคงเหลือที่ถูกต้อง
        ข.    ปิดบัญชีแยกประเภทรายได้ค่าใช้จ่าย เพื่อทราบยอดคงเหลือยกไปในงบกำไรขาดทุน
ค.    ปิดบัญชีแยกประเภททรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการ เพื่อหายอดคงเหลือยกไป
ง.     ถูกทุกข้อ
6.     บัญชีใดที่จัดให้เป็น    Anti – Asset   หรือ  Valuation  Account
        ก.    ค่าเสื่อมราคา                                                                         ข.    ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค.    ค่าเผื่อหนี้สูญ                                                                       ง.     หนี้สูญ
7.     ข้อใดเป็นรายการค้า
        ก.    จ่ายค่าจัดงานเปิดป้ายร้านและค่าของชำร่วยแจกแขกผู้มีเกียรติ
        ข.    ออกบัตรสมนาคุณ ลดราคาสินค้าเป็นกรณีพิเศษแก่บุคคลสำคัญ
        ค.    ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้ในสำนักงาน
        ง.     ถูกทุกข้อ
8.     ถ้ากิจการใช้วิธีจดบันทึกสินค้าแบบ  Perpetual Inventory Method
        ก.    บัญชีสินค้านงบทดรอง จะปรากฏยอดคงเหลือต้นงวด      
        ข.    บัญชีสินค้าในงบทดรอง จะปรากฏยอดคงเหลือปลายยอด
        ค.    บัญชีสินค้าคงเหลือไม่ปรากฏในงบทดรอง
        ง.     ไม่มีข้อใดถูก
9.     ถ้ากิจการมีสินค้าคงเหลือต้นเดือน100 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ 10 บาท 
        12  ม.ค. 35 ขายไป  20  หน่วยในราคาหน่วยละ 18 บาท
        21  ม.ค. 35 ซื้อ 100 หน่วย ในราคาหน่วยละ 12 บาท
        30  ม.ค. 35 ขาย 20  หน่วย ในราคาหน่วยละ 18 บาท
        ต้นทุนขายในเดือนมกราคม จะเป็นเท่าใดถ้าใช้วิธี  Lifo. Perpetual  และ   Fifo Perpetual
      ตามลำดับ
        ก.    440,400                                                                                 ข.    440,440 
        ค.    400,400                                                                                 ง.     480,400
10.  ถ้าห้างหุ้นส่วนไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาการเข้าเป็นหุ้นส่วนว่าจะแบ่งกำไรขาดทุนกันอย่างไร
        ตามกฎหมายไทยให้แบ่งกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนใด
        ก.    แบ่งเท่าๆ กัน                                                                       
        ข.    แบ่งตามอัตราส่วนทุนที่นำมาลง
        ค.    แบ่งตามอัตราส่วนทุนเมื่อวันต้นงวด
        ง.     แบ่งตามอัตราส่วนทุนเมื่อวันปลายงวด
11.  การปรับปรุงตั้งหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่ต้องคำนึงยอดคงเหลือในบัญชีที่มีอยู่แล้วก ทำได้โดยการ
        ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยวิธี
        ก.    คำนวณเป็นอัตราร้อยละจากยอดลูกหนี้วันสิ้นปี
        ข.    วิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นรายตัว
        ค.    คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย
        ง.     ไม่มีข้อใดถูก
12.  ห้างหุ้นส่วนจะคิดโบนัสจากกำไรสุทธิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนตามลักษณะใด
        ก.    หุ้นส่วนที่เป็นผู้จัดการ                                                      
        ข.    หุ้นส่วนที่ลงทุนมากที่สุด
        ค.    หุ้นส่วนที่มีความสามารถและชำนาญงาน
        ง.     หุ้นส่วนที่มีเวลาทำงานให้ห้างหุ้นส่วนมากที่สุด
13.  ตามกฎกระทรวงพาณิชย์กำหนดรายการย่อของงบกำไรขาดทุนและงบดุลสำหรับ
        ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนไว้โดยให้แยกแสดงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานไว้ต่างหาก
        ดังนั้นเมื่อห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินสดเป็นส่วนแบ่งกำไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วนจะไปเดบิตบัญชีใด
        ก.    กำไรสะสม                                                                           ข.    ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
        ค.    งบเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน                                            ง.     กำไรขาดทุน
14.  เมื่อวันสิ้นเดือนกันยายน2535 นายวิชาญได้รับเงินเดือนเป็นเช็คจำนวน 14,200 บาทบริษัทนายจ้างได้หักภาษีเงินได้ไว้ 1,560 บาท นายวิชาญจะลงบัญชีเกี่ยวกับรายการนี้อย่างไร
        ก.    เดบิต  เงินสด            14,200                                                     
                           ภาษีเงินได้        1,560
                เครดิตเงินเดือน                     15,760     
        ข.    เดบิต  เงินสด            14,200                                                     
                เครดิตภาษีเงินได้                  1,560
                           เงินเดือน         12,640    
        ค.    เดบิต เงินสด            14,200                                                       
                เครดิตเงินเดือน                     12,640
                ภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย             1,560    
        ง.     เดบิต เงินสด            14,200                                                       
                ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย         1,560
         เครดิต เงินเดือน                   15,760    
15.  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ออกบิลเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากนักเรียน200 คน คนละ 1,500 บาท
        เมื่อวันที่20 พ.ค. 2535 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผู้ปกครองนำเงินมาชำระครบ 10 คน และอีก 3คน
        ทางโรงเรียนลดให้30 %   โรงเรียนจะลงรายการในวันที่ 30 พ.ค.อย่างไร
        ก.    เดบิต เงินสด             18,150
                เครดิตลูกหนี้            18,150                                                
        ข.    เดบิต เงินสด              18,150
                เครดิตรายได้ค่าธรรมเนียมเรียน       18,150

        ค.    เดบิต เงินสด              18,150
                รายได้ค่าธรรมเนียมเรียน                 1,350
             เครดิต ลูกหนี้             19,500
        ง.     เดบิต เงินสด               18,150
             ลูกหนี้                           1,350
             เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมเรียน  19,500
16.  งบการเงินของสมาคมสโมสรประกอบด้วยงบอะไรบ้าง
ก.    งบทดรองงบรายได้และค่าใช้จ่าย งบรายรับรายจ่าย
        ข.    งบรายรับรายจ่าย งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล
        ค.    งบรายรับรายจ่าย งบดุล งบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย
        ง.     งบทดลอง งบรายรับรายจ่ายงบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล
17.  นายสงวนซื้อหมูมาเลี้ยงไว้เพื่อขายจำนวน10 ตัว ราคาซื้อทั้งสิ้น 12,000 บาท โดยลงไว้ใน
        บัญชีต้นทุนสัตว์เพื่อขายต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2535 หมูตกลูกออกมา 2 ตัว ราคาลูกหมู
        ในท้องตลาดตัวละ300 บาท นายสงวนจะลงบัญชีอย่างไร
        ก.    เดบิต ต้นทุนสัตว์เพื่อขาย                   600
                เครดิตรายได้ขายสัตว์เลี้ยง                600
        ข.    เดบิต ต้นทุนสัตว์เพื่อขาย                   600
                เครดิตรายได้ขายสัตว์รับล่วงหน้า     600
        ค.    เดบิต สัตว์เพื่อขาย                              600
                เครดิต รายได้ของสัตว์เลี้ยง                600
        ง.     ไม่ต้องลงบัญชี
18.  เงินมัดจำที่ต้องจ่ายคืนแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อใด
        ก.    สินทรัพย์หมุนเวียน                                                            ข.    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
        ค.    หนี้สินหมุนเวียน                                                                ง.     ไม่แสดงในงบดุล
19.  ราคาตลาดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายขึ้นอยู่กับอะไร
        ก.    ความต้องการของผู้ลงทุนในตลาด
        ข.    อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยในตลาด
        ค.    อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
        ง.     การแข่งขันกับหุ้นกู้ของบริษัทอื่นที่นำออกขาย


เอกสารแนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สตง.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทางบัญชี
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- หลักการบัญชีเบื้องต้น


เอกสารแนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สตง.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com


****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้