ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพลวิทยุ ช่างวิทยุ นายช่างวิทยุสื่อสาร ทุกหน่วยงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพลวิทยุ ช่างวิทยุ นายช่างวิทยุสื่อสาร ทุกหน่วยงาน

1.   Q-CODE จะใช้ในลักษณะใด
     ก.   เป็นคําตอบอย่างเดียว                                        ข.   เป็นคําถามอย่างเดียว
     ค.   เป็นคําย่อทั่วไป                                                  ง.   เป็นได้ทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
2.  ประมวลสัญญาณQ-CODE ได้ถูกจัดพิมพ์ไว้ใน
     ก.   THE FCCRULE BOOK                                   ข.   THE AMERICAN RADIO RELAY LEAGUE
     ค.   RADIOCOMMUNICATIONBUREAU S25    ง.   RADIOREGULATION APPENDIX 14
3.  รหัสQ ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ท่านจะไปที่ไหน? และมาจากไหน?” คือ
      ก.QRA                             ข.QRB                                ค.QRD                                      ง.QRE
4. รหัส Q ในรูปของคําถามที่หมายถึง “ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด” คือ
       ก.QRI                                             ข.QRK                                   ค.QRM                                  ง.QRN
5.  รหัสQ ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ลดกําลังส่งลง” คือ
     ก.QRO                                              ข.QRP                                   ค.QRQ                                   ง.QRS
6.  รหัสQ ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ท่านพร้อมหรือยัง?” คือ
     ก.QRS                                               ข.QRT                                 ค.QRU                                   ง.QRV
7.  รหัสQ ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ใครกําลังเรียกข้าพเจ้า?” คือ
     ก.QRV                                               ข.QRW                                 ค.QRX                   ง.QRZ
8.  รหัสQ ในรู ปของคํ าถามที่ หมายถึง “ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ?” คือ
     ก.QSA                                              ข.QSB                                   ค.QSK                                   ง.QSL
9.  รหัสQ ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ต่ำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด?” คือ
     ก.QTA                                              ข.QTH                                   ค.QTR                                   ง.QRT
10. รหัส Q ในรูปของคําถามที่หมายถึง “ขณะนี้เวลาเท่าใด?” คือ
     ก. QTA                                             ข.QTH                                   ค.QTR                                   ง.QRT
11. รหัส Q-CODE “QRX” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด
     ก.   ท่านพร้อมหรือยัง?                                                                  ข.   เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?
     ค.   ใครเรียกข้าพเจ้า?                                                                     ง.   เมื่อใดจะถึงรอบ (คิว) ข้าพเจ้า?
12.  รหัสQ-CODE “QRE” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด
     ก.   ท่านพร้อมที่จะทํางานอัตโนมัติแล้วหรือ?                          ข.   ท่านพร้อมแล้วหรือ?
     ค.   ท่านกําลังเดินทางกลับไปที่  HOME แล้วหรือ?                 ง.   ท่านคาดว่าจะถึง HOME เวลาเท่าใด?

13.  รหัสQ-CODE “QRR” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด
     ก. ท่านพร้อมที่จะทํางานอัตโนมัติแล้วหรือ?                           ข. ท่านพร้อมแล้วหรือ?
     ค. ท่านกําลังเดินทางกลับไปที่  HOME แล้วหรือ?   ง. ท่านคาดว่าจะถึง HOME เวลาเท่าใด?
14.  รหัสQ-CODE “QSX” หมายถึง
     ก. ขอเปลี่ยนไปCONTACTที่ความถี่อื่น                    ข. ขอให้ไปรับสัญญาณที่ความถี่ที่กําหนดให้
     ค. ขอให้ไปส่งสัญญาณที่ความถี่ที่กําหนดให้                           ง.ขอให้ติดต่อผ่านสถานีอื่น
15.  รหัสQ-CODE “QSW” ในความหมายของคําถามหมายถึง
     ก.   คุณจะส่งได้ที่ความถี่เท่าใด?                                                  ข.   คุณจะรับที่ความถี่ ...ได้หรือไม่ ?
     ค.   ระดับเสียงของฉันขาดหายหรือไม่ ?                                   ง.  จะใหฉันส่งข้อความทีละคําใช่หรือไม่ ?
16.  ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นได้ใช้คําพูดในการติดต่อดังนี้
1. จะให้ข้าพเจ้าส่งสัญญาณ “V” ที่ความถี่นี้หรือ?
2. เสียงการเคาะสัญญาณของข้าพเจ้าผิดปกติหรือ?
3. โปรดส่งแต่ละคํา(หรือแต่ละกลุ่ม)สองครั้ง
   จากขอ 1. – 3. มีความหมายเป็นคําถามและคําตอบถ้าเปลี่ยนเป็นสัญญาณ Q-CODE คําตอบข้อใดถูกต้อง
     ก.  QSV , QSD, QSZ                                                                    ข.QSV , QSD , QSK
     ค.  QSB , QSV, QSK                                                                    ง. QSB , QSD , QSV
17.  ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นได้ใช้คําพูดในการติดต่อดังนี้
1.   ขณะท่านส่งสามารถรับสัญญาณของข้าพเจ้าได้หรือไม่ถ้ารับได้ข้าพเจ้าจะเบรคให้ท่านหยุดขณะ
2. ความถี่ของท่านเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
3. เมื่อไรจะถึงรอบ(คิว) ข้าพเจ้า?
     จากข้อ 1. – 3. มีความหมายเป็นคําถามและคําตอบเมื่อเปลี่ยนเป็นรหัส Q CODE ข้อใดถูกต้อง
     ก. QSK , QRH, QRY                                                                    ข.QSA , QSY , QRV
     ค. QSA , QRH, QRV                                                                    ง.QSK , QSY , QRY

18. “QSD” ในรูปของคําถาม (สากล) เป็นภาษาอังกฤษตรงกับข้อใด
     ก.   IS MYKEYING DEFECTIVE?                                          ข.   WILL YOU TRANSMIT ON…?
     ค.   WILL YOURELAY TO…?                                                 ง.   IS MY SIGNALS FADING?
19.  “DE JVY QSD?” จะสื่อความหมายในข้อใด
     ก. JVY กําลังมุ่งหน้าไปหาท่านหรือ?                                         ข.  JVY  ได้ยินแล้วตอบด้วย?
     ค.   เสียงเคาะสัญญาณของ JVY ผิดปกติหรือ?                         ง.   ใครเรียก JVY ขอให้ทวนอีกครั้ง?
20. “CQ CQ CQ DE JCS” จะสื่อความหมายในข้อใด
     ก.   เรียกสถานี JCS ให้ตอบ                                        ข.ใครก็ได้ที่ได้ยินขอให้ตอบด้วย
     ค.   JCS กําลังขอความช่วยเหลือ                                                  ง.ใครเรียกJCS ขอให้ทวนอีกครั้ง
21.  การเรียก“CQ AS,CQ AS,CQ AS”มีความหมายตรงกับข้อใด
     ก.   ให้ทุกสถานี  STANDBY                                      ข.ให้ทุกสถานีรอคอยการติดต่ออีกครั้ง
     ค.   ให้สถานีที่อยู่ในเขตทวีปเอเชียเท่านั้นตอบ                       ง.เรียกทั่วไปยกเว้นสถานีในเขตทวีปเอเชีย     
                                                                                                  ไม่ต้องตอบ
22.  อักษรS ในระบบ RST หมายถึง
     ก.   ความชัดเจนในการรับฟังข้อความ                       ข.   ความแรงของสัญญาณที่รับได้
     ค.   ความแจ่มใสของเสียงสัญญาณวิทยุโทรเลข       ง.   ถูกทุกข้อ
23.  ทําไมพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงรายงานสัญญาณด้วยระบบRST
     ก.   เพื่อให้สามารถรายงานสัญญาณเสียงที่รับได้
     ข.   เพื่อให้สามารถรายงานคุณภาพและความแรงของสัญญาณได้
     ค. เพื่อให้สามารถทราบสถานะของผู้ส่งและผู้รับว่าพร้อมที่จะทําการรับ-ส่ง
     ง. เพื่อให้สามารถรายงานความแรงของสัญญาณ
24.  คําว่า“BREAK” หมายความว่าอย่างไร
     ก.   ขอหยุดการติดต่อชั่วคราว                                      ข.   ขอยกเลิกการติดต่อ
     ค.   ขอขัดจังหวะการติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กําลังติดต่อกันอยู่
     ง. ขอให้คู่สถานีหยุดส่งข่าวสารเพื่อให้ทวนข้อความ
25.  คําว่า“ROGER” หมายความว่าอย่างไร
     ก.   รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วนและเข้าใจแล้ว   ข.   ขอให้ทวนข้อความ
     ค.   ขอแก้ข้อความ                                                                           ง.   เชิญให้คู่สถานีส่งข้อความได้
26.  คําย่อที่หมายถึงการติดต่อระยะไกลๆด้วยวิทยุ,ระยะทางไกล คือ
     ก. DA                                                ข.DB                                      ค.DF                                      ง.DX
27.  คําว่า“ดิจิ โหมด (DIGIMODE)” หมายถึงการรับ-ส่งสัญญาณชนิดใด
    ก. MCW                                                                            ข.SSB/FM
    ค.CW                                                                                 ง.ระบบดิจิตอลทั้งหมด (DIGITAL ALL MODE)
28.  การติดต่อสื่อสารในข้อใดเป็นระบบDIGIMODE
    ก.CW                                                 ข.MCW                                  ค.SSB/AM/FW                  ง.PACKETRADIO
29.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยระบบสัญญาณANALOG
    ก. ระบบโทรพิมพ์  RTTY                                              ข.ระบบสื่อสารข้อมูล PACKETRSDIO
    ค.   ระบบวิ ทยุโทรศัพท์  SSB                       ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง
30.  คําเฉพาะที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นประจําคําใดหมายถึงการปิดสถานีปิดเครื่องไม่ฟังและไม่
ตอบสถานีใดๆอีก
     ก.AR                                                 ข.AS                                      ค.SK                                      ง.CL

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพลวิทยุ ช่างวิทยุ นายช่างวิทยุสื่อสาร ทุกหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบอื่นๆที่ใช้สอบสำหรับหน่วยงาน

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รหัสวิทยุสื่อสาร
ความรู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้