ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

1. เป้าหมายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคือข้อใด
ก.เสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาแหล่งพลังงานของประเทศ
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 ค. ส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ง. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่หลักขององค์กรร่วมไทย- มาเลเซีย
ก.ทำสัญญาแบ่งปันผลผลิต
        ข. กำหนดโครงสร้างการบริหาร
        ค. ควบคุม ติดตามและกำกับดูแลแผนงานพัฒนา
        ง. ร่าง พรบ. ปิโตรเลียม

3. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ก.สำนักเลขานุการกรม
ข. กองแผนงานเชื้อเพลิง
ค. กองบริหารงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ง. สำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

4. แหล่งปิโตเลียมในประเทศไทยมีการแบ่งชนิดโดยใช้หลักการใด
ก.แบ่งตามมูลค่าของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้
ข.แบ่งตามสถานะของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้
ค.แบ่งตามคุณภาพของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้
ง.แบ่งตามแหล่งกำเนิดของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้
5. ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก.    เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่ตายไปเป็นเวลานานนับล้านๆปีและถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย ภายใต้แรงกดทับของเปลือกโลกและชั้นหินที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ข.    เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างก๊าซอะเซติลีนกับรังสีแอลฟา
ค.    เกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหินที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ง.    เกิดเกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหินที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม

6.  ประเทศไทยเริ่มการสำรวจหาปิโตรเลียมที่ใดเป็นแห่งแรก

ก.แหล่งฝางและจังหวัดกาฬสินธุ์
ข.แหล่งไชยปราการและจังหวัดอุบลราชธานี
ค.อ่าวไทย
ง.แหล่งน้ำพองและแหล่งบงกช
7. ชั้นหินเนื้อแน่นและชั้นหินเนื้อพรุนประกอบกันเรียกว่าอะไร
ก. ชั้นหินต้นกำเนิด
ข.  ชั้นหินรวม
ค. ชั้นหินกักเก็บ
ง. แหล่งกักเก็บ
8. ขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมประกอบด้วยa ขอกำหนดพื้นที่ bประเมินปริมาณสำรอง c ตรวจสอบปริมาณ d วิเคราะห์การลงทุนและวางแผน e เจาะหลุมประเมินผลจงเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมให้ถูกต้อง
ก. a e c d b
        ข. c e b d a
         ค.e b a d c
        ง. d a be c

9. ในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบจะมีการนำน้ำมันผ่าน Heater เพื่อให้เกิดผลอย่างไร
ก. เพื่อแยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ
ข. เพื่อให้น้ำมันดิบไม่แข็งตัวเป็นไข
ค. เพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันดิบ
ง. เพื่อให้น้ำมันดิบมีความหนาแน่นมากขึ้น

10. กระบวนการกลั่นแยกน้ำมันดิบเรียกว่าอย่างไร
ก.การแยกส่วน                                                     ข.การลำดับส่วน
ค.การกลั่นแยกน้ำมัน                                          ง.การกลั่นลำดับส่วน
11. ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ก. ค่าอนุญาตสัมปทาน
 ข. ค่าภาคหลวง
 ค. ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
 ง. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

12. ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมส่วนที่หนักที่สุดคืออะไร
ก. น้ำมันเบนซิน                               ข. น้ำมันดีเซล
ค. น้ำมันเตา                                  ง.ยางมะตอย
13. ประเทศไทยมีผลผลิตปิโตรเลียมต่อวันชนิดใดมากที่สุด
ก. น้ำมันดิบ
 ข. ก๊าซธรรมชาติเหลว
ค. ก๊าซธรรมชาติ
ง. LPG

14. วิศวกรปิโตรเลียมเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในข้อใด
ก. สำรวจหาวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
ข. สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
ค. ออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
ง. สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ
15. ข้อใดไม่ใช่สายงานของวิศวกรปิโตรเลียมที่เป็นสายงานเฉพาะ
ก. วิศวกรแหล่งกักเก็บ
ข. วิศวกรขุดเจาะ
ค. วิศวกรการผลิต
ง. วิศวกรสำรวจและออกแบบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

วิศวกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้