ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด


คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.     บริษัทกขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000บาท ยอดคงเหลือ
        ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?
        ก.    31,000                                                                                   ข.    17,000
        ค.    25,000                                                                                   ง.     11,000
        ตอบข้อ ง.  คำนวณประกอบ
                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม             =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ
                                                                28,000                   =              10,000   +  ส่วนของเจ้าของ                             
\ส่วนของเจ้าของ                   =              28,000  - 10,000 บาท
=              18,000  บาท
                                              ส่วนของเจ้าของ                    =              ทุนเรือนหุ้น +  กำไรสะสม
                                                                18,000                   =              7,000 + 11,000
2.     ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัดมีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  2,000 บาทรายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท     รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?
        ก.    1,000                                                                                      ข.    2,000
        ค.    3,000                                                                                      ง.    4,000
        ตอบข้อ ข.  คำนวณประกอบ   
                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม             =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ
\ส่วนของเจ้าของ                   =              หนี้สินลด (Dr.)+ ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)
+  กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)
                                              จ่ายเงินปันผล                        =              ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)
- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)
=              2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท
                                                                                                =              2,000  บาท
3.     บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาทกำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
        กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน............. บาท
        ก.    35,000                                                                                   ข.    45,000
        ค.    55,000                                                                                   ง.    75,000

        ตอบข้อ  ง.  คำนวณประกอบ   
                              จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม                       =   หนี้รวม +ส่วนของเจ้าของ
=   40,000 + (15,000 + 20,000)
                                                                                                                =   75,000  บาท
4.     บริษัท มานาน จำกัดบันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน   จนกว่าจะถึงปีหน้าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ
        ก.    Clash Basis Accounting                                                    ข.    Accrual Accounting
        ค.    Historical Costing                                                               ง.    Improper Recognition
        ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  1. ประกอบ                                
5.     บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท  เมื่อเร็วๆนี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย
        ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาทและขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน
        เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ  85,000 บาท บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน
        เท่าไร
        ก.    100,000                                                                                 ข.    125,000
        ค.    140,000                                                                                 ง.    85,000
        ตอบข้อ  ก.    การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุนซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น
                                จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
                                มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
                                ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน(CostConcept) ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก
                                ความดำรงอยู่ของกิจการ(GoingConcept) และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม
(Materiality)
6.     การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ
        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Matching
        ค.    Materiality                                                                            ง.    Allocation
        ตอบข้อ  ข.   หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้  (Matching)จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาผลการดำเนินงานของกิจการโดยการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ (Revenue Recognition) และหลักเงินค้าง (The Accrual Basis)ของงวดบัญชีนั้น แล้วจึงนำค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ขึ้นมาจับคู่และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นๆ ด้วย
7.     บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัดมีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท
ณ วันปลายงวดผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท
กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ
        ก.    4,000                                                                                      ข.    2,000
        ค.    3,000                                                                                      ง.    1,000
        ตอบข้อ  ง.   คำนวณประกอบ
                                ส่วนของเจ้าของ ณวันปลายงวด                      4,600    บาท
                                บวก  จ่ายเงินปันผล                                            2,000    บาท
                                                                                                                48,000  บาท
หัก  ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด                  42,000
                                ลงทุนเพิ่ม                                                             5,000      47,000 บาท
\  กำไรสุทธิประจำปี                                       1,000    บาท         
8.     รายการทางบัญชีรายการใดมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญต่อการรายงานในงบการเงินเกี่ยวข้องกับ
        หลักการ
        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Materiality
        ค.    Comprehensiveness                                                            ง.    Periodicity
        ตอบข้อ  ข.   หลักการมีนัยสำคัญ (Materiality) คือ งบการเงินควรเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญซึ่งมีผลต่อ
                                การตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งนี้เพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจโดยถูกต้องถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงิน
                                และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหมายถึง เหตุการณ์
                                ซึ่งถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสรับทราบแล้วอาจตัดสินใจผิดไปจากกรณีที่รับทราบ
9.     การคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้สำหรับงวดบัญชีเดียวกันที่มีรายงานได้เป็นตัวอย่างของหลักการ
        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Matching
        ค.    Materiality                                                                            ง.    Stewardship
        ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  6  ประกอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

แนวข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
หลักการบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ +VCD เทคนิค
การสอบสัมภาษณ์และ VCD ติวบัญชี ราคา 679 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com
เปิดสอบ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
รับสมัครนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
ข้อสอบ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
เตรียมสอบกับแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
แนวข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
- การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

หลักการบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี


รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) , นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(เศรษฐศาสตร์) , นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์) <รับออนไลน์> (20 พ.ค.-10 มิ.ย.56)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) ,
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(เศรษฐศาสตร์) ,
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์)
รับสมัคร 20 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556 

http://job.oag.go.thจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้