ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย2555 วุฒิ ป.ตรี-โท ปวส.-ปวช.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย2555 วุฒิ ป.ตรี-โท ปวส.-ปวช.

                       
1. การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดโดยกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 โดยมีพลเอกสมชัย  มาระเนตร์เป็นประธานกรรมการ
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์
. นายภาวัช  ทองโรจน์                                     ง. นายอิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย
ตอบข้อ ก. แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน2549 โดยมีพลเอกสมชัย มาระเนตร์ เป็นประธานกรรมการ

2. ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกว่าอะไร
.  ประธานกรรมการ                                         ข. กรรมการผู้จัดการ
. กรรมการผู้จัดการใหญ่                                  ง.ผู้อำนวยการ
ตอบข้อ ค. ผู้บริหารสูงสุดในบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แก่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. ใครเป็นผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวายคำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย
.  สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเดช
. เจ้าหมื่นเสมอใจราช
. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
ตอบข้อ  ข. ในปี พ.ศ . 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราช หัวหมื่นมหาดเล็กวรสิทธิ์ได้ทำหนังสือบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวายคำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย
4. ผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์ไทยคนแรกคือ
.  สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเดช
. เจ้าหมื่นเสมอใจราช
. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
ตอบข้อ ก. เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเห็นชอบจึงทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเดช ผู้ทรงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือพิมพ์รายวัน“ ข่าวราชการ” ดำรงตำแหน่งราชการกรมไปรษณีย์

5. การเปิดไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด
.  4 สิงหาคม 2423                                             ข. 4 สิงหาคม 2424
. 4 สิงหาคม 2425                                              ง. 4 สิงหาคม 2426
ตอบข้อ ง. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเดชได้ทรงวางโครงการและเตรียมการไว้พร้อมที่จะเปิดบริการไปรษณีย์ได้แล้วก็ได้ประกาศเปิดรับฝากจดหมายหรือหนังสือเป็นการทดลองในเขตพระนครและธนบุรีเมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2426 มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ ตึกริมน้ำใหญ่เจ้าพระยาปากคลองโอ่งอ่าง ด้านทิศเหนือ(ปัจจุบันถูกรื้อเพื่อใช้ที่สร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธ)ที่ทำการแห่งแรกนี้ใช้เป็นที่ทำการไปรษณีย์สำหรับจังหวัดพระนคร ด้วยเรียกกันว่า “ไปรษณีย์ยาคาร ”

6. การสื่อสารแห่งประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อใด
. 25  กุมภาพันธ์ 2520                                       ข.  4  เมษายน  2522
.  12 พฤษภาคม  2523                                      ง.  21  พฤษภาคม  2529
ตอบข้อ ก. เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2520 ได้จัดตั้ง “ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท .) ” ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ. ศ.2519 โดยรับมอบกิจการด้านการปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาดำเนินการโดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

7. การแปรสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามติคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นหน่วยงานในข้อใด
. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                            ข.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน)
. บริษัท ทีโอเอ จำกัด (มหาชน )                     ง. ข้อ  ก และ  ข ถูก
ตอบข้อ ง . จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแปรรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เทียบเท่าภาคเอกชนซึ่ง กสท. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพกสท. ตามแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคมและพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ. ศ. 2524  แยกกิจการเป็น 2  บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546

8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด
.  กระทรวงคมนาคม                                        
. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
. กระทรวงการคลัง
. เป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด
ตอบข้อ ข.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ปณท.  ถนน แจ้ววัฒนะโดยปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ปรับปรุงบริการและการให้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไปและพัฒนาการให้บริการเชิงธุรกิจเพื่อให้ ปณท. ก้าวไกล ทันสมัยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป

9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
. เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล                                 
. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น
. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก.  วิสัยทัศน์ ( Vision) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วโลกไปว่าเป็นผู้ให้บริการรับ- ส่งข่าวสาร สิ่งของ บริการการเงินและบริการตัวแทนที่มีเครือข่ายกว้างและเชื่อถือได้มากที่สุด

10. ข้อใดคือภารกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                      
. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น
. ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ                                    
. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง . ภารกิจ( Mission )ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                      
2. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น
3. ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ
4. พัฒนาบริการและการบริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. “ มุ้งเน้นการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับ ”เป็นนโยบายของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ในด้านใด
.  ด้านการบริการ                                               ข. ด้านการตลาด
. ด้านการเงินและการลงทุน                           ง.ด้านบุคลากร
ตอบข้อ  ข. นโยบายด้านการตลาด คือมุ้งเน้นการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับ

12. “ พัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ”เป็นนโยบายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด
. ด้านการบริการ                                                ข. ด้านการเงินและการลงทุน
. ด้านการบริหารและการจัดการ                    ง. ด้านบุคลากร
ตอบข้อ ค. นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ  คือพัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ

13. รูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Service เป็นแผนงานในโครงการใด
. แผนพัฒนาระบบไปรษณีย์ออนไลน์                                         
. แผนงานปรับปรุงระบบนำจ่ายไปรษณีย์ระยะที่2
. โครงการระบบเคาร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ                                            
. แผนจัดตั้งเฟรนไชส์ไปรษณีย์
ตอบข้อ ค. โครงการระบบเคาร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ณเคาร์เตอร์รับฝากโดยการติดตั้งและพัฒนาระบบโปรแกรมเคาร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติทั่วประเทศประมาณ 1,200 ที่ทำการ เปิดให้บริการในรูปแบบ OneStop Service ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกประเภทในทุกช่องบริการ

14.  แผนส่งเสริมการให้บริการรับชำระเงิน PAYAT POST คือข้อใด
. เป็นตัวแทนชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยธุรกิจต่างๆเพิ่มมากขึ้น                             
. เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการในการส่งสิ่งของและเก็บเงินปลายทาง
. ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ ก.  แผนส่งเสริมการให้บริการรับชำระเงิน PAYAT POST   เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับเป็นตัวแทนชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยธุรกิจต่างๆเพิ่มมากขึ้น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
-
แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
-
แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย ฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล
-
แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย ฝ่ายวินัยและสอบสวน
-
แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย ฝ่ายการตลาด
- และ
แนวข้อสอบฝ่ายอื่นๆ
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


        
แนวข้อสอบไปรษณีย์ ฝ่ายวินัยและสอบสวน
1. พยานบุคคลที่พนักงานสอบสวนมิได้ทำการสสอบสวน อัยการโจทก์จะ
ก. อ้างพยานบุคคลนั้นเป็นพยานมิได้ เพราะยังมิได้มีการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน
ข. อ้างพยานบุคคลนั้นเป็นพยานบุคคลได้ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากศาล
ค. อ้างเป็นพยานบุคคลได้ แม้พนักงานสอบสวนมิได้สอบสวนเพราะไม่มีกฎหมายห้าม
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ (ค.)

2. ในคดีอาญา
ก. จำเลยจะต้องให้การว่ารับหรือปฏิเสธ เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองบริสุทธิ์เสมอ
ข. จำเลยจะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบ เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองบริสุทธิ์ก่อน
ค. จำเลยให้การหรือไม่ให้การก็ได้ โจทก์มีหน้าที่จะต้องนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย 

     ก่อน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ (ค.)

3.  คำให้การของพยานที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนแล้วต่อมาพยานได้ตายลงไม่สามารถมาให้การในชั้นศาลได้ คำให้การของเขา
ก. เป็นพยานโดยตรง                                                          ข.เป็นพยานบอกเล่า
ค. เป็นพยานชั้นหนึ่ง                                                         ง.ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ (ข.)

4. สิ่งใดต่อไปนี้ที่ศาลรับรู้เอง
ก. ถ้อยคำภาษาไทย                                                             ข.ธรรมเนียม ประเพณี ที่รู้กันอยู่ทั่วไป
ค. สิ่งธรรมดาธรรมชาติ                                                      ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ (ง.)

5. คำของผู้ตายที่ยบอกเล่าแก่ผู้อื่นในนข้อใดที่ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
ก. สอนป่วยหนักรู้ตัวว่าจะตาย บอกสีว่าได้เห็นจำเลยเป็นคนฆ่านายดำ ต่อมาสอนถึงแก่ความ

     ตาย
ข. นางมาลีถูกรถชน พูดกับนายชุมสามีที่โรงพยาบาลว่า “ฉันตายแน่ ๆ ฉันผิดเอง คนขับแท็กซี่

     เขาไม่ ผิดหรอก” ต่อมานางมาลีก็ตาย
ค. นายแก่นถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืนไปให้การต่อพนักงานสอบสวนว่านายเข้มเป็นคนร้ายแล้ว
     นายแก่นถึงแก่ความตาย
ง. คดีแดงฆ่าดำ ขาวซึ่งนอนป่วยหนักใกล้จะสิ้นใจ กล่าวว่า “ข้าพเจ้านายขาวเองเป็นผู้ฆ่านายดำ
     มิใช่แดง” แล้วขาวก็สิ้นใจตาย
ตอบ  ข.
            ข้อสังเกตหลักการรับฟังพยาน กรณีนี้มีคือ 1. ต้องเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับการทำให้ผู้กล่าวตาย2 ผู้ตายต้องเป็นบุคคลที่สามารถเป็นพยานได้หากรอดชีวิต 3.ผู้ตายจะต้องกล่าวในขณะรู้สึกหมดหวัง

6. ข้อใดเป็นสิทธิของพยานที่จะไม่ยอมเบิกวามเนื่องจากคำถามองคู่ความ
ก. เป็นคำถามที่หมิ่นประมาทพยาน ข. เป็นคำถามที่เกี่ยวกับประเด็น
ค. เป็นคำถามที่จะทำให้ผู้พิพากษาตุลาการต้องเบิกความถึงการพิจารณาพิพากษาคดี
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ค.
ตอบ (ก.) ข้อสังเกต ตามมาตรา 118วิแพ่ง

7. พยานข้อใดมีสิทธิไม่ต้องสาบานหรือปฏิญาณตนก่อนเบิกความ
ก. พราหมณ์                   ข. พระไทย                ค. บุคคลอายุ 14 ปี               ง. ถูกเฉพาะข้อ ข,ค
ตอบ (ข.)

8. ในแง่กระบวนวิธีพิจารณา จำเป็นที่จะต้องมีประเด็นเกิดขึ้นเพื่อวินิจฉัยเมื่อเกิดประเด็น จึงมีปัญหาว่าจำเลยจะยอมรับหรือปฏิเสธในประเด็นนั้น ในคดีอาญา ถ้าจำเลยปฏิเสธหรือเฉยจะถือว่า
ก. จำเลยไม่ยอมรับ โจทก์ต้องนำสืบ

ข. จำเลยไม่ยอมรับ แต่ไม่จำเป็นต้องนำสืบอีก
ค. ถือว่าเป็นการยอมรับแล้ว เพราะมีหลักฐานถูกมัดไม่จำเป็นต้องนำสืบอีก
ง. ศาลต้องส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้พยานหลักฐานเพิ่มขึ้นจน

พอใจ
ตอบ (ก.)

9. คดีที่ศาลจะต้องพิเคราะห์ทุกคดีเพื่อวินิจฉัยพิพากษานั้นสิ่งที่จะต้องพิเคราะห์คือ
ก. ข้อเท็จจริง                                                                        ข.ข้อกฎหมาย
ค. ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย                                           ง.ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ (ค.)

10. หลักที่ว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่ศาลต้องรับรู้เองนั้นหมายความเฉพาะกฎหมายไทยเท่านั้น คือ
ก. พระราชบัญญัติ                                                               ข.พระราชกำหนด
ค. พระบรมราชโองการ                                                     ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ (ง.)
ข้อสังเกต พระบรมราชโองการ ถือเป็นกฎหมายด้วย ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช

11. บุคคลชนิดใด ที่เป็นพยานศาลไม่ได้
ก. บุคคลซึ่งต้องตกเป็นจำเลยในคดีอาญา
ข. บุคคลที่ไม่สามารถเข้าใจคำถามทั้งไม่สมควรจะให้การตามข้อถามได้
ค. เด็กอายุ 3 ขวบ คนชราอายุ 90 ปี

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
ตอบ (ข.)
          ข้อสังเกตมาตรา 95 วิแพ่ง ที่ไม่เลือกข้อ ก. เพราะจำเลยอาจอ้างตนเองพยานได้

12. พนักงานสอบสวนเมื่อรับคำร้องทุกข์หรือคำแจ้งความกล่าวโทษไว้แล้วก็จะดำเนินการสอบสวนตามวิธีการที่บัญญัติไว้ เพื่อ
ก. ให้รู้ว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ข. ให้รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด
ค. ดำเนินการให้ได้ตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนแล้วทำสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงาน

    อัยการ เพื่อฟ้องผู้กระทำผิดนั้นต่อศาล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ (ง.)

13. ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนั้น หมายความว่า
ก. กฎหมายระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงใดเกิดขึ้นกฎหมายถือว่าเป็นอย่างนั้นอย่าง

     เดียวให้จะนำสืบหักล้างไม่ได้
ข. เป็นข้อสันนิษฐาน ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ แต่อาจหาพยานหลักฐานอื่นนำมาหักล้างก็ได้
ค. เป็นข้อสันนิษฐานโดยเฉพาะของศาล
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ (ก.)

14.  ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย คือ
ก. เป็นการรับฟังการกล่าวอ้างของพยาน
ข. การรับฟังข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขอันเกิดจากข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่ง
ค. เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงของพยาน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ (ง.)
15. ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันหรือถือว่ารับกัน คือ
ก. เป็นคำกล่าวอ้างของคู่ความทั้ง 2 ฝ่าย
ข. เป็นคำกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใดขึ้นมาและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับ
ค. เป็นคำกล่าวอ้างของความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ง. เป็นคำกล่าวอ้างของพยานที่ให้การต่อศาล
ตอบ (ข.)

16. ข้อใดที่จัดว่าเป็นเอกสารมหาชน
ก. หนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่
ข. พินัยกรรมที่ทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
จ. ใบสุทธิ
ฉ. ข้อ ก. และ ข. ถูก
ตอบ (ค.)

17. ตามปกติศาลจะไม่รับฟังในกรณีที่ใดที่มิใช่เป็นผู้ชำนาญการพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาเบิกความในศาลแต่คำเบิกความของพยานในข้อใดต่อไปนี้ ที่ศาลจะรับฟังได้
ก. เป็นความชำนาญพิเศษเฉพาะตัว
ข. เป็นความเห็นเรื่องลายมือเขียนหนังสือ
ค. เป็นผู้รอบรู้ในด้านกฎหมาย
ง. เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องจารีตประเพณี
ตอบ (ง.)

18. คู่ความฝ่ายที่อ้างพยาน จะใช้คำถามนำในการซักถามกับถามติงไม่ได้ แต่มีข้อยกเว้นได้ในกรณีใด
ก. เมื่อศาลถามเอง                                                ข.เมื่อพยานได้ทราบข้อที่ต้องนำสืบ
ค. เมื่อคู่ความฝ่ายหนึ่งยอม                                 งเมื่อพยานที่อ้างนั้นไม่เป็นปรปักษ์กับตน
ตอบ (ค.)
              ข้อสังเกตมาตรา 118 วิแพ่ง กำหนดข้อยกเว้น 2 ข้อคือ ผู้ความอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือศาลอนุญาต

19. ต่อไปนี้ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทเป็นพยานวัตถุ
ก. ร่างกายมนุษย์                                  ข.ใบอนุญาตขับขี่
ค. ที่ดิน                                                                  ง.ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ (ข.)
ข้อสังเกต ถือเป็นพยานเอกสาร

20. คำว่า “พยาน” นั้น มีความหมายอยู่สองอย่างคือความหมายตามหลักกภาษาไทยและวามหมายตามหลักกฎหมายความหมายต่อไปนี้ ข้อใดที่เป็นความหมายตามหลักกฎหมายหรือภาษากฎหมาย
ก. หมายถึงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ
ข. หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อ้างเป็นพยาน
ค. หมายถึงสิ่งที่จะนำไปอ้างต่อศาลในคดีต่าง ๆ
ง. หมายถึงสิ่งซึ่งจะต้องนำมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อศาล
ตอบ (ง.)

21. คำเบิกความของผู้ชำนาญการ
ก. ศาลรับฟังลงโทษจำเลยได้ทันที
ข. ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบกับพยานอื่น ๆ ลงโทษจำเลยได้
ค. ไม่น่าให้ศาลรับฟังเพราะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ง . น่ารับฟังเพราะเป็นผู้มีความรู้หลาย ๆ เรื่อง
ตอบ (ข.)

22. ระหว่างพิจารณาคดีของศาล เกี่ยวกับพยานวัตถุนั้น
ก. ต้องให้คู่ความหรือพยานตรวจดู ข.ผู้ที่กล่าวอ้างไม่ยอมให้คู่ความตรวจดูก็ได้
ค. ศาลจะอนุญาตให้พยานตรวจดูก็ได้ ง.ศาลจะไม่อนุญาตให้พยานตรวจดูก็ได้
ตอบ (ก.)

23. การพิจารณาคดีลับหลังจำเลย
ก. เป็นพยานที่น่าเชื่อถือเพราะพยานไม่กลัวจำเลย กล้าพูดความจริง
ข. ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เพราะขัดกับหลักกฎหมาย
ค. ศาลอนุญาตได้เสมอ

ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ (ข.)


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย ฝ่ายวินัยและสอบสวน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย

แนวข้อสอบความรู้ทางไปรษณีย์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง 
แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะพยานแก้ไขฉบับ 2551

-กฎหมายแรงงาน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย ฝ่ายวินัยและสอบสวน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย

- แนวข้อสอบความรู้ทางไปรษณีย์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง 
แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
แนวข้อสอบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล

- แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application
-แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล ER Diagram และ SOA
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้