ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง        
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
                ก.  14 มกราคม2546                                                ข.    14 มกราคม 2547
                ค.  15 มกราคม 2547                                                ง.  16 มกราคม 2547


2.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด
                ก.  15 มกราคม2546                                                ข.  15 มกราคม 2546
                ค.  1 มกราคม 2547                                                   ง.  2 มกราคม 2547
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม
                ก.  นายบรรหาร ศิลปอาชา                                     ข.  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
                ค.  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                                        ง.  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้
                ก. นายกรัฐมนตรี                                                     ข.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
                ค.  เลขาธิการก.พ.                                                    ง.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 มีกี่หมวด
                ก.  3                                                                             ข.  4
                ค.  5                                                                             ง.  6
6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
                ก.  2                                                                             ข.  3
                ค.  4                                                                             ง.  6
7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
                ก. พนักงานราชการทั่วไป                                     ข.  พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
                ค. พนักงานราชการพิเศษ                                      ง.  พนักงานราชการประจำ
8. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน
                ก.  2                                                                             ข.  4
                ค.  5                                                                             ง.  6
9. ข้อใด ไม่ใช่กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ
                ก. กลุ่มงานชำนาญการ                                            ข.  กลุ่มงานเทคนิค
                ค. กลุ่มงานทั่วไป                                                     ง.  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
10. ข้อใด ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ
                ก. มีสัญชาติไทย                                                        ข.  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
                ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                      ง.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
11. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด
                ก.  4 ปี                                                                         ข.  ไม่เกิน 4 ปี
                ค. ไม่เกินคราวละ 4ปี                                             ง.  ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี
12. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด
                ก.  ตามระเบียบก.พ.                                                ข.  ตามระเบียบ คพก.
                ค.  สากลนิยม                                                             ง.  ข้อกำหนดของกฎกระทรวง
13. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการภายในเดือนใด
                ก.  มีนาคม                                                                  ข.  พฤษภาคม
                ค.  มิถุนายน                                                               ง.  ธันวาคม
14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเป็นเวลาเท่าไรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
                ก.  7 วัน                                                                      ข.  ติดต่อกัน 7 วัน
                ค.  15 วัน                                                                    ง.  15 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
15. พนักงานประเมินไม่ผ่านการปฏฺบัติงานถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบตามข้อใด
                ก.  5 วัน                                                                      ข.  5 วันทำการ
                ค. ภายใน 7 วัน                                                         ง.  ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
16. ข้อใดคือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ
                ก.  ภาคทัณฑ์                                                             ข.  ตัดเงินค่าตอบแทน
                ค.  ปลดออก                                                               ง.  ไล่ออก
17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อย่อว่าอย่างไร
                ก.  ค.พ.ร.                                                                    ข.  คพร.
                ค.  คพ.ร.                                                                     ง.  ค.พร.
18. ใครเป็นประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
                ก. นายกรัฐมนตรี                                                     ข.  รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ได้รับมอบหมาย
                ค.  เลขาธิการก.พ.                                                    ง.  เลขาธิการ ก.พ.ร.
19. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี
                ก.  1                                                                             ข.  2
                ค.  3                                                                             ง.  4
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ
                ก. ลาป่วยได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน             
                ข. ลากิจได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน
                ค.  ลาพักผ่อนได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10วัน     
                ง. ลาเพื่อรับราชการทหารได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน
21. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ก. 
2 ประเภท                                                            ข.  4 ประเภท
ค. 6 ประเภท                                                             ง.  8 ประเภท


22. ข้อใด ไม่ใช่ประเภทของพนักงานราชการ
ก.  ทั่วไป                                                                    ข.  พิเศษ
ค.  บริการ                                                                   ง.  วิชาชีพเฉพาะ


23. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นพนักงานราชการ
ก.  มีสัญชาติไทย                                                      ข.  อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ค.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                      ง.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
ก.  กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข.  จงใจไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ค.  ไม่ปฏิบัติตามเลื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
ง. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน


25. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานราชการ
ก. 
ภาคทัณฑ์                                                             ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดเงินค่าตอบแทน                                             ง.  ไล่ออก


26. ข้อใด หมายถึงคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก.  คพร.                                                                      ข.  ค.พ.ร.
ค.  ค.พร.                                                                     ง.  คพ.ร


27. ข้อใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก. 
นายกรัฐมนตรี                                                     ข.  รองนายกรัฐมนตรี
ค.  รองนายกรัฐมนตรี                                             ง.  เลขาธิการข้าราชการพลเรือนจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้