ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบบสำนักงานสถานธนานุบาล กทม.ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบบสำนักงานสถานธนานุบาล กทม.ทุกตำแหน่ง 
        
1. โรงรับจำนำสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน
-  หนึ่งแสนบาท

2. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ประกอบด้วย
-  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมอัยการอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ

3.  การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำต้องมีกรรมการมาประชุม
- น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
- ให้ถือเสียงข้างมาก

5. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
- ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. ตามมาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำเว้นแต่
-  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

7. ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
- สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาตคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

8. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้ใช้ได้ถึงวันที่
-  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต

9. ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่า
-  โรงรับจำนำ  ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำ

10. ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจำนำ เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนคำว่า“โรงรับจำนำ”ก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจาก
-  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ

11. ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราเงินต้นไม่เกิน๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ
-  2 ต่อเดือน

12. การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวันให้คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกินสิบห้าวัน
-  ให้คิดเป็นหนึ่งเดือนเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

13. ห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการรับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์จำนำในระหว่างเวลาตั้งแต่
18.00 น – 8.00 น.
14. ในกรณีที่ผู้จำนำไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย
- ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จำนำแทนบัตรประชาชน

15. ผู้รับจำนำทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลายื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต  
-  สี่เดือน

16. ผู้รับจำนำมิได้ขอไถ่ภายในกำหนดเวลา
-  สามสิบวันนับแต่วันประกาศ

17. ให้ผู้รับจำนำทำบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในระยะเวลา
- ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน

18. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีกำหนดไม่เกิน
-  สามเดือน

19. ผู้รับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
-  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

20.  ผู้รับจำนำผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้กระทำได้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจำนำไม่น้อยกว่า
-  เจ็ดวัน

21. ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับจำนำที่ตายจนล่วงเลยกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับจำนำตายหรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต
- ให้เลิกกิจการโรงรับจำนำ และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุมโรงรับจำนำ

22. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษ
-  ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานสถานธนานุบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถานธนานุบาล
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
บุคลากร
พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานกิจการสาขา

พนักงานสถานที่

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้