ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ปี 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ปี 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ ผู้มีวฺุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 4,000 อัตรา พ.ศ.2558 การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558

ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.
การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558
รับสมัครทหารเกณฑ์ 1,000 อัตรา พ.ศ. 2558 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดำรงตำแหน่งในสังกัด
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558
ศชต.
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดำรงตำแหน่งในสังกัด
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558
สมัครงาน สอบตำรวจ งานราชการ สอบตำรวจ รับสมัคร สอบ สอบตำรวจ 2557 สอบ สอบตำรวจ 57 สอบตำรวจ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบตำรวจ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่
สมัครผ่านเว็บไชต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.policeadmission.org/
ติดตามข่าวการสอบ สมัครสอบ กองการสอบตำรวจที่นี่
http://rcm.edupol.org/

คลิกถูกใจเฟสบุ๊คเพื่อรับข่าวการเปิดสอบตำรวจและแนวข้อสอบที่นี่
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 25 คะแนน
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
-  ความสารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
-  ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมˆลหรือสมมติฐาน
-  ความสามารถในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิด สรุปหาเหตุผล และอุปมาอุไม คณิตศาสาตร์
-  ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.วิชาภาษาไทย 25 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
3.วิชาภาษาอังกฤษ 25 คะแนน
4.วิช้าเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 25 คะแนน
5.วิชาจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 คะแนน
รู้แนวการสอบตำรวจแล้วอย่าลืมเตรียมตัวให้แน่นในการสอบนะครับข้อสอบ
ตำรวจ วิชากฎหมายทั่วไป

1. กฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกในกรณีฉุกเฉินคือกฏหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ ค.พระราชกำหนด
ข. พระราชกฤษฎีกา ง.กฏกระทรวง
ตอบ ค.พระราชกำหนด
2. สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น คือข้อใด 
ก. ลิขสิทธิ์ ค. สิทธิพิเศษ
ข. เอกลักษณ์  ง.กรมธรรม์
ตอบ ก.ลิขสิทธิ์
3. เด็กอายุ 8ขวบ ลักรถจักรยานยนต์ มีความผิดหรือไม่
ก. มีความผิด ปรับไม่เกิน5,000 บาท 
ข. มีความผิด ปรับไม่เกิน10,000 บาท   
ค. มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
ง. ไม่มีความผิดเพราะอายุยังไม่ถึง15 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข. มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
4. การกระทำระหว่างเอกชนกับเอกชน จะใช้กฎหมายใด   
ก. กฎหมายอาญา ค. กฏหมายปกคอง
ข. กฏหมายรัฐธรรมนูญ ง. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอบ  ง. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 
ก. นาย A นำรูปผู้ต้องหาลง Facebook 
ข. นาย B ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
ค. นายC คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
ง. นาย D ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
ตอบ  ก.นาย ก นำรูปผู้ต้องหาลง Facebook 
6. ข้อใดคือคดีลหุโทษ  
ก. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
ข. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
ค. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
ง. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ตอบ  ง.ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
7. การซื้อขายที่ดินโดยไม่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จะมีผลเป็นอย่างไร 
ก. โมฆะ ค. การเสียสิทธิ
ข. โมฆียะ  ง. ไม่มีผลใดๆ
ตอบ  ก. โมฆะ
จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปรามและสายเทคนิค  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกมาก
ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย เฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป 

ประกอบด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ 
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ 
ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ 
แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โครงสร้างของบทสนทนา Conversations Structure

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ใหม่ล่าสุด
สรุปสาระสำคัญวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยเฉลยละเอียดทุกข้อ

- ความรู้เกี่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
- ถามตอบนิติวิทยาศาสตร์
- การพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่ง พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 2553
- หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย Personality Test
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- แนวข้อสอบว่าด้วยความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
 จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายสิบตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาสรุป เฉลยพร้อมอธิบาย 
- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา 
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ

จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายสิบตำรวจ กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกมาก
ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย เฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ถาม – ตอบ งานอำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ
- (สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการปี พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการปี พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการปี พ.ศ.2556
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
หนังสือ + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS
หนังสือ + VCDติวบรรยาย ชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร 099-3293444  Line:0993293444
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS 
เป็นหนังสือ +MP3พรบ.ตำรวจ
 ราคา 679 บาท
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร 099-3293444  Line: 0993293444

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด 
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo 
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน  ตำแหน่งที่สอบและหน่วยงานที่สอบ

มาที่ amorn3498@hotmail.com หรือ Line: 0993293444
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ******* 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

รูปภาพ: po2.jpg
รูปภาพ: povcd1.jpg
รูปภาพ: ตำรวจปราบปราม.jpg
รูปภาพ: ตำรวจเทคนิค2.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
tam ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.       สำนัก งานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่.........กำหนด 
ก.       ก.ต.ช.                      ข. ก.ตร. ค. กฎกระทรวง                            ง. พระราชกฤษฎีกา
2.       ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น
ก.       ก.ต.ช.                      ข. ก.ตร. ค. กฎกระทรวง                            ง. พระราชกฤษฎีกา
3.       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีส่วนราชการอะไรบ้าง
ก.       สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  และ กองบัญชาการ
ข.       สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ และ กองบังคับการ
ค.       สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ , กองบังคับการ และ กองกำกับการ
ง.        สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ กองบังคับการ , กองกำกับการ และ สถานีตำรวจ
4.       การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3 ให้ตราเป็น
ก.       พระราชกำหนด          ข. พระราชกฤษฎีกา          ค. กฎกระทรวง    ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
5.       ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี หมายถึงผู้ใด
ก.       รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย                   ข. รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค.  ผบ.ตร.                                                          ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
6.       ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
ก.       นายกรัฐมนตรี  และ ผบ.ตร. ตามลำดับ     ข. นายกรัฐมนตรี  
ค.  ผบ.ตร.  และ นายกรัฐมนตรี ตามลำดับ      ง. ผบ.ตร.
7.       การประกาศรายชื่อกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิในกฎหมายกำหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ประกาศและประกาศในเอกสารใด
ก.       นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ  และประกาศในระเบียบ ก.ต.ช.
ข.       นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ  และประกาศใน กฎ ก.ตร.
ค.       นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.        นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ  และประกาศในสำนักนายกรัฐมนตรี
8.       ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. ในการออกกฎ ก.ตร.
ก.       ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข.       ออก ระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
ค.       ออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ง.        ออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการจ่ายสินบนนำจับ
9.       ร.ต.ท.สมชายฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานทะเบียนพล ตร.ว่า ตนเองจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2550  จึงได้ตรวจสอบสมุดประวัติแบบ กพ.7 ของตนพบว่า จนท.ผู้บันทึกประวัติได้กรอกข้อมูลคลาดเคลื่อน  โดยความจริงแล้วตนเองเกิดเมื่อวันที่ 2  ก.ย.2501 จะต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2551 จึงได้ยื่นคำร้องขอแก้ทะเบียนประวัติของตนต่อ ผบช.กำลังพล ตร.  ซึ่งก็ตรวจสอบแล้วพบว่าคลาดเคลื่อนจริง  ผบช.กำลังพล ตร. จึงได้สั่งการให้ จนท.กำลังพลทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ขอทราบว่า ผบช.กำลังพล มีอำนาจในการสั่งแก้ไขหรือไม่
ก.       สั่งแก้ไขได้  เพราะเป็นข้อผิดพลาดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่
ข.       สั่งแก้ไขได้  ถ้าได้รับความเห็นชอบจาก ผบ.ตร.หรือผู้รักษาราชการแทน
ค.       สั่งแก้ไขไม่ได้  เพราะเป็นอำนาจของ ก.ต.ช.             ง. สั่งแก้ไขไม่ได้  เพราะเป็นอำนาจของ ก.ตร.
10.    กฎ ก.ตร. มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก.       เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                ข. เมื่อพ้น 10 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.  เมื่อพ้น 15 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                        ง.  เมื่อพ้น 30 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
11.  นาย สดทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้นางสาวสวย โดยมอบพินัยกรรมให้พระภิกษุสินเก็บรักษาไว้ ต่อมานายสดตาย นายใสมาขอรับพินัยกรรมดังกล่าวไปจากพระภิกษุสิน แต่ไม่ยอมนำออกมาเปิดเผย เพื่อมิให้นางสาวสวยได้รับมรดกตามพินัยกรรมของนายสด เมื่อนางสาวสวยขอพินัยกรรมจากนายใส นายใสก็ไม่ยอมให้ดู นางสาวสวยจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ร้อยตำรวจโทก้องพนักงานสอบสวนมาสอบถามนายใสที่บ้านถึงเรื่องพินัยกรรม นายใสโกรธจึงพูดว่า “ตำรวจไม่มีความหมายสำหรับกู อยากจับก็มาจับเลยในเมื่อกูไม่ได้กระทำผิด”    ให้วินิจฉัยว่า นายใสจะมีความผิดฐานใด
ก.       นายใสมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งพินัยกรรมโดยประการน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ตาม ปอ.มาตรา 188 
ข.       นายใสมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ค.       นายใสมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งพินัยกรรมโดยประการน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ตาม ปอ.มาตรา 188  และดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ง.        นายใสไม่มีความผิดฐานใด
12.  สิบ ตำรวจตรีสมพรออกตรวจท้องที่โดยมีนายจองคนว่างงานขอตามไปด้วย ระหว่างทางพบนายไวแบกเลื่อยยนต์ผ่านมา สิบตรวจตรีสมพรอยากได้จึงแกล้งกล่าวหานายไวว่ากระทำผิดต่อพระราชบัญญัติ ป่าไม้ฯ ซึ่งไม่เป็นความจริง แล้วขอยึดเลื่อยยนต์ นายไวไม่ยอม นายจองจึงบอกนายไวว่าตนเองเป็นร้อยตำรวจเอกจอง หากไม่ยอมให้ยึดเลื่อยยนต์จะจับกุม นายไวจำยอมให้คนทั้งสองยึดเลื่อยยนต์ที่ตนได้มาโดยชอบไป สิบตำรวจตรีสมพรกับนายจองนำเลื่อยยนต์ไปขายเอาเงินมาแบ่งกัน ให้วินิจฉัยว่า สิบตำรวจตรีสมพรจะมีความผิดต่อเจ้าพนักงานและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ฐานใด หรือไม่     
ก.       มีความผิดต่อเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม ปอ.มาตรา 157 
ข.       มีความผิดต่อเจ้าพนักงานข่มขืนใจตาม ปอ.มาตรา 148 
ค.       มีความผิดต่อเจ้าพนักงานข่มขืนใจตามปอ.มาตรา148 และเจ้าพนักฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม ปอ.มาตรา 157
ง.        มีความผิดต่อเจ้าพนักงานข่มขืนใจตาม ปอ.มาตรา 148 และเจ้าพนักงานเรียกรับเงินตาม ปอ.มาตรา 149
13.   ตามข้อ 12. นายจองจะมีความผิดต่อเจ้าพนักงานและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ฐานใดหรือไม่
ก.       ผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน , แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและใช้ยศโดยไม่มีสิทธิตาม ปอ.มาตรา 157 ,86 ,145 ,146
ข.       ผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน , แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและใช้ยศโดยไม่มีสิทธิตาม ปอ.มาตรา 148 ,86 ,145 ,146
ค.       ผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน , ใช้ยศโดยไม่มีสิทธิตาม ปอ.มาตรา 148,86 ,145 ,146
ง.        ผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน , แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตาม ปอ.มาตรา 148 ,86 ,145 ,146
14     ห้าง หุ้นส่วนจำกัดว่องไวขนส่ง เป็นผู้รับขนส่งน้ำยางพาราของบริษัทร่ำรวย จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดว่องไวขนส่ง ได้ให้นายแสงลูกจ้างของตนขับรถยนต์บรรทุกไปรับน้ำยางพาราเต็มคันรถจากบริษัท ร่ำรวยจำกัด เพื่อนำไปส่งที่ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด ระหว่างทางนายแสงได้พบนายเดชซึงเป็นเพื่อน จึงชวนนายเดชร่วมกันขนเอาน้ำยางพาราดังกล่าวไปในระหว่างการขนส่งและนำไป จำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น แล้วเอาเงินไปแบ่งปันกัน    ให้วินิจฉัยว่า นายแสงจะมีความผิดฐานใด
ก.       มีความผิดฐานลักทรัพย์ ตาม ปอ.มาตรา 334
ข.       มีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ ตาม ปอ.มาตรา 335 (7) ,80
ค.       มีความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้าง ตาม ปอ.มาตรา 335 (11) 
ง.        ไม่มีข้อใดถูก
15     ตามข้อ 14 นายเดชจะมีความผิดฐานใด
ก.       มีความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้าง ตาม ปอ.มาตรา 335 (11)
ข.       มีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ ตาม ปอ.มาตรา 335 (7) ,80
ค.       มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนายแสงลักทรัพย์
ง.        ไม่มีข้อใดถูก
16     นาย ดำกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกหกเดือนและปรับหนึ่งพันบาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้สองปี นายดำไม่มีเงินชำระค่าปรับจึงถูกกักขังแทนค่าปรั ระหว่างที่ถูกกักขังแทนค่าปรับนายดำกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 295 จึงถูกฟ้องขอให้ลงโทษในความผิดดังกล่าวและโจทก์มีคำขอให้เพิ่มโทษเพราะเป็น การกระทำความผิดอีก ทั้งขอให้นำโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีลักทรัพย์บวกเข้ากับโทษในคดีทำร้ายร่าง กาย และขอให้เปลี่ยนการกักขังแทนค่าปรับในความผิดฐานลักทรัพย์เป็นโทษจำคุกด้วย ถ้าศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกนายดำในความผิดฐานทำร้ายร่างกายมีกำหนดสี่เดือน ศาลจะสั่งให้เพิ่มโทษ บวกโทษที่รอและเปลี่ยนการกักขังแทนค่าปรับเป็นโทษจำคุกตามคำขอของโจทก์ได้ หรือไม่
ก.       ศาลจะสั่งให้เพิ่มโทษและเปลี่ยนการกักขังแทนค่าปรับเป็นโทษจำคุกตามคำขอของโจทก์ไม่ได้ แต่บวกโทษที่รอได้
ข.       ศาลจะสั่งให้เพิ่มโทษและเปลี่ยนการกักขังแทนค่าปรับเป็นโทษจำคุกตามคำขอของโจทก์ได้ แต่บวกโทษที่รอไม่ได้
ค.       ศาลจะสั่งให้เพิ่มโทษไม่ได้ แต่เปลี่ยนการกักขังแทนค่าปรับเป็นโทษจำคุกตามคำขอของโจทก์ และบวกโทษที่รอได้
ง.        ศาลจะสั่งให้เพิ่มโทษได้และเปลี่ยนการกักขังแทนค่าปรับเป็นโทษจำคุกตามคำขอของโจทก์ไม่ได้ แต่บวกโทษที่รอได้
17    นายเหลืองขับรถยนต์บรรทุกดินลูกรังสูงเกินกำหนดพอถึงจุดตรวจซึ่งมีแผงเหล็กเครื่องหมาย “หยุด” ตั้งอยู่กลางถนน สิบตำรวจโทม่วงซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจนั้นได้เป่านกหวีดและให้ สัญญาณหยุดรถ นายเหลืองกลัวถูกจับจึงไม่หยุดรถ แต่กลับเร่งเครื่องยนต์หลีกเครื่องหมายจราจรพุ่งเข้าใส่สิบตำรวจโทม่วงที่ ยืนอยู่ แต่สิบตำรวจโทม่วงกระโดดหลบทัน ในขณะที่รถยนต์ที่นายเหลืองขับกำลังจะพุ่งเข้าใส่สิบตำรวจโทม่วงนั้น ร้อยตำรวจโทเขียวหัวหน้าจุดตรวจเห็นเหตุการณ์โดยตลอด ร้อยตำรวจโทเขียวเกรงว่าสิบตำรวจโทม่วงจะได้รับภยันตราย ร้อยตำรวจโทเขียวจึงยิงปืนเข้าใส่ยางรถยนต์ที่นายเหลืองขับ ทำให้ยางรถยนต์ชำรุดเสียหาย  ดังนี้ นายเหลืองจะมีความผิดฐานใดหรือไม่(เนติ 50)
ก.       ผิดฐานพยายามทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ตาม ปอ.มาตรา 295 , 80  
ข.       ผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่น่าจะรับอันตราย ตาม ปอ.มาตรา 290  
ค.       ผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ตาม ปอ.มาตรา 289(2) , 80  
ง.        ไม่มีความผิด  
18     ตามข้อ 17 ร้อยตำรวจโทเขียว จะมีความผิดฐานใดหรือไม่
ก.       ผิดฐานพยายามฆ่านายเหลือง  แต่อ้างเหตุจำเป็นได้
ข.       ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ แต่อ้างเหตุจำเป็นได้
ค.       ไม่มีความผิดฐานใด
ง.        ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ แต่อ้างเหตุบันดาลโทสะได้
19    นาย แจ่มและนายแจ๋วขับรถยนต์แข่งกันในถนนยามวิกาล ร้อยตำรวจเอกกล้าซึ่งตั้งด่านตรวจได้เรียกให้หยุดแล้วขอตรวจใบอนุญาตขับรถ นายแจ่มนำใบอนุญาตขับรถออกแสดง ปรากฏว่าใบอนุญาตขับรถดังกล่าวเป็นสำเนาซึ่งนายแจ่มถ่ายมาจากต้นฉบับใบ อนุญาตขับรถของตนที่ภาพถ่ายหลุดหาย นายแจ่มจึงนำภาพถ่ายของตนมาปิดทับในสำเนาใบอนุญาตขับรถ แล้วอัดกรอบพลาสติกขนาดเท่าใบอนุญาตขับรถที่แท้จริงทั้งนี้เพื่อให้เจ้า พนักงานตำรวจและบุคคลทั่วไปหลงเชื่อว่าสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถดังกล่าว เป็นต้นฉบับใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องแท้จริงที่นายทะเบียนเป็นผู้จัดทำขึ้น ส่วนนายแจ๋วมีใบอนุญาตขับรถ แต่ปรากฏว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ของนายแจ๋วไม่ใช่แผ่นป้ายทะเบียนที่แท้ จริงที่ทางราชการออกให้ เนื่องจากแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ของนายแจ๋วที่ทางราชการออกให้ได้หลุดหาย นายแจ๋วจึงทำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ให้มีลักษณะ ขนาด ตัวหนังสือ และตัวเลขเหมือนกับแผ่นป้ายทะเบียนที่แท้จริง แล้วนำมาติดไว้กับรถยนต์ของตน       ดังนี้ นายแจ่มจะมีความผิดฐานใดหรือไม่
ก.       นายแจ่มผิดฐานปลอมเอกสาร 
ข.       นายแจ่มมีความผิดใช้เอกสารปลอม
ค.       นายแจ่มมีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
ง.        นายแจ่มไม่มีความผิดฐานใด
20     ตามข้อ 19 นายแจ๋วจะมีความผิดฐานใดหรือไม่
ก.       นายแจ๋วผิดฐานปลอมเอกสาร
ข.       นายแจ๋วมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม
ค.       นายแจ๋วมีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
ง.        นายแจ๋วไม่มีความผิดฐานใด

21     นาง ดาวทำร้ายร่างกายนายเดือนจนได้รับอันตรายแก่กาย พันตำรวจโทเอกชัย พนักงานสอบสวน จึงจับกุมนางดาวเป็นผู้ต้องหาในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิด อันตรายแก่กาย นางดาวกลัวจะติดคุกจึงขอให้พันตำรวจโทเอกชัย พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเจ้าของคดีช่วยเหลือตนโดยเสนอเงินให้ห้าแสนบาท เพื่อเป็นค่าทำพยานหลักฐานให้อ่อนช่วยนางดาวให้พ้นผิด ทำให้พันตำรวจโทเอกชัยโกรธจึงแกล้งเปลี่ยนข้อหาเป็นพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วทำ สำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องเสนอพนักงานอัยการ ต่อมาพนักงานอัยการได้พิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานไม่พอฟ้องให้ศาลลง โทษ จึงมีคำสั่งไม่ฟ้องนางดาว ให้วินิจฉัยว่า นางดาว มีความผิดฐานใดหรือไม่ 
ก.       นางดาวมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ตามป.อาญา มาตรา 167  
ข.       นางดาวมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน ตามป.อาญา มาตรา 145  
ค.       นางดาวไม่มีความผิดฐานฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน เพราะไม่ได้มอบเงินให้จริง ๆ 
ง.        ไม่มีข้อใดถูก
22     ตามข้อ 21  พันตำรวจโทเอกชัย มีความผิดฐานใดหรือไม่
ก.       พันตำรวจโทเอกชัย มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทำการในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ ตาม ป.อาญา มาตรา 200 วรรคสอง
ข.       พันตำรวจโทเอกชัย ไม่มีความผิด เพราะข้อหาไม่ใช่ฐานความผิด
ค.        พันตำรวจโทเอกชัย มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตาม ปอ.มาตรา 145
ง.        ไม่มีข้อใดถูก
23     นาย ใหญ่ตระเตรียมวางแผนฆ่านายอ้วน โดยจะใช้อาวุธปืนสองกระบอกของตน แต่อาวุธปืนที่จะใช้ในการฆ่าได้ถูกคนร้ายลักไปก่อนโดยนายใหญ่ไม่ทราบ นายเล็กต้องการให้นายอ้วนตายเช่นกัน จึงแอบเอาอาวุธปืนของตนไปไว้ที่บ้านนายใหญ่โดยประสงค์ให้นายใหญ่ใช้ยิงนาย อ้วนโดยนายเล็กไม่รู้ว่าอาวุธปืนกระบอกนั้นมีผู้แอบเอากระสุนออกจนหมดแล้ว นายน้อยต้องการให้นายอ้วนตายเช่นกัน จึงเอาอาวุธปืนของตนไปไว้ที่บ้านนายใหญ่โดยประสงค์ให้นายใหญ่ใช้ยิงนายอ้วน ต่อมานายใหญ่เห็นอาวุธปืนทั้งสองกระบอกของนายเล็กและนายน้อยวางอยู่ นายใหญ่เข้าใจว่าเป็นอาวุธปืนสองกระบอกของตน นายใหญ่ได้หยิบอาวุธปืนของนายเล็กและเมื่อพบนายอ้วนได้ใช้อาวุธปืนกระบอก นั้นจ้องเล็งจะยิงนายอ้วน ให้วินิจฉัยว่า นายใหญ่ มีความผิดฐานใดหรือไม่ 
ก.       นายใหญ่ผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายนายอ้วน 
ข.       นายใหญ่ผิดฐานพยายามฆ่านายอ้วน 
ค.       นายใหญ่ผิดฐานพยายามฆ่านายอ้วนเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้  
ง.        นายใหญ่ไม่มีความผิด
24     ตามข้อ 23 นายเล็กมีความผิดฐานใดหรือไม่
ก.       นายเล็กผิดฐานร่วมกับนายใหญ่พยายามฆ่านายอ้วน
ข.       นายเล็กไม่ผิดฐานผู้สนับสนุนนายใหญ่และนายน้อยพยายามฆ่านายอ้วน
ค.       นายเล็กผิดฐานผู้สนับสนุนนายใหญ่พยายามฆ่านายอ้วนเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้
ง.        นายเล็กไม่มีความผิด
25     ตามข้อ 23 นายน้อยมีความผิดฐานใดหรือไม่
ก.       นายน้อยผิดฐานร่วมกับนายใหญ่พยายามฆ่านายอ้วน
ข.       นายน้อยไม่ผิดฐานผู้สนับสนุนนายใหญ่และนายน้อยพยายามฆ่านายอ้วน
ค.       นายน้อยผิดฐานสนับสนุนนายใหญ่พยายามฆ่านายอ้วนเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้  
ง.        นายน้อยไม่มีความผิด
26     ดำ เอาเงินไปฝากธนาคารกรุงเทพ  ต่อมาแดงได้เก็บสมุดฝากเงินของดำที่ตกหายได้ จึงปลอมลายมือชื่อเป็นดำ ไปถอนเงินจากธนาคารกรุงเทพ ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารหลงเชื่อว่าเป็นดำ จึงได้จ่ายเงินให้กับแดงไป ดังนี้ข้อใดถูกต้อง
ก.       ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานฉ้อโกง
ข.       ดำ เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานฉ้อโกง
ค.       ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานฉ้อโกง และ ปลอมเอกสาร
ง.        ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานฉ้อโกง  และความผิดฐานปลอมเอกสาร ส่วนดำเป็นผู้เสียหายความผิดฐานปลอมเอกสาร
27.    ดำ แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า นายแดงร่วมกับนายขาวหลอกลวงเอาเงินของตนเองไปทำให้ได้รับความเสียหาย  จึงแจ้งความร้องทุกข์และมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการจนกว่าคดีจะถึงที่ สุด  แต่จากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพบว่ามีน้ำเงินและเหลืองร่วมกระทำผิดกับแดง และขาวในครั้งนี้ด้วย  ดังนี้  พนักงานสอบสวนมีอำนาจดำเนินคดีกับน้ำเงินและขาวหรือไม่
ก.       มีอำนาจ เพราะถือว่าดำผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้ว
ข.       มีอำนาจสอบสวน  เพราะถือว่าเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่
ค.       ไม่มีอำนาจสอบสวน เพราะดำไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับน้ำเงินและเหลืองด้วย
ง.        ไม่มีอำนาจสอบสวน  เพราะดำไม่ใช่ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อาญา
28.    .ส.ดำ ยอมให้นายแดงทำแท้ง แต่ด้วยความประมาททำให้ น.ส.ดำ ถึงความตาย ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทน
. นายขาวบิดาของ น.ส.ดำ                              ข. นางเหลือง มารดาของ น.ส.ดำ

. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.                                ง. ไม่มีข้อใดถูก

 

29.    ดำ ฝากวิทยุกับแดงที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้แดงนำมาให้ภริยาของดำในจังหวัด นครพนม  เมื่อดำกลับมาถึงบ้านที่นครพนมจึงทราบว่าแดงไม่นำวิทยุมาส่งให้ภริยาตามที่ ฝากมา จึงได้ไปสอบถามแดง  แดงปฏิเสธว่าไม่ได้รับฝาก  ดำจึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนครพนม  ดังนี้  ผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

ก.       เหตุเกิดนอกราชอาณาจักร  อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

ข.       เหตุเกิดนอกราชอาณาจักร  แดงไม่มีความผิด

ค.       เหตุเกิดที่นครพนม  พนักงานสอบสวนนครพนมเป็นผู้รับผิดชอบ

ง.        เหตุเกิดต่อเนื่องระหว่างญี่ปุ่นกับนครพนม อัยการสูงสุดหรือผู้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ

 

30.    ข้อใดถือว่าผู้กระทำความผิดมีเจตนาเล็งเห็นผล

            ก. ดำเกลียดแดงที่เป็นคนชอบนินทาผู้อื่น จึงใช้ไม้หน้าสามตีที่ศีระษะแดงบาดเจ็บสาหัส

            ข. ฟ้าคึกคะนองระหว่างเที่ยวงานสงกรานต์ จึงเอาประทัดยักษ์โยนใส่ฝูงคนมีเสียชีวิตและบาดเจ็บ

            ค. ฟ้าขับรถซิ่งความเร็ว 180 กม./ชม. จนรถมอเตอร์ไซด์ของชมพูคว่ำเสียชีวิต

            ง. กู้ปลอมตัวเป็นเปรตหลอกแสดในซอยเปลี่ยว โดยที่แสดเป็นโรคหัวใจและกู้ไม่รู้มาก่อน จนแสดตกใจตาย

            จ. ถูกทุกข้อ

 

31.    การกระทำข้อใดที่กฎหมายยกเว้นโทษให้

            ก. ดำถูกหลอกให้กินยาหลอนประมาทแล้วคลั่งจนวิ่งไปแทงแดงตาย

            ข. ฟ้าถูกขาวใช้ปืนจ่อหัว บังคับให้บีบคอฟ้าจนตาย

            ค. ม่วงสามีของน้ำตาล ลักต่างหูเพชรของน้ำตาลผู้เป็นภรรยาไปขาย

            ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

 

32.    ดำ เกลียดแดงสุด ๆ และต้องการฆ่าให้ตาย จึงเอายาพิษให้กินโดยหลอกว่าเป็นยาบำรุงกำลัง แดงกินยาพิษเข้าไปจนหมดสติ ดำกลัวจะไม่ตายจริง จึงจับแดงกรอกยาพิษตามเข้าปากไปอีก โดยสิ่งที่ดำกรอกปากแดงไปในคราวนี้ จริงแล้วเป็นยาถอนพิษแต่ดำกลับเข้าใจว่าเป็นยาพิษ แดงจึงรอดตายเพราะยาถอนพิษนี้ ความรับผิดของดำต่อแดงคืออะไร

            ก. ดำกระทำโดยพลาด ตามมาตรา 6  ข. ดำยับยั้งกลับใจตามนัย มาตรา 82

            ค. ดำพยายามฆ่าแดง                                ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

33.    ข้อใดไม่เป็นการคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา

            ก. คุมตัว             ข. ควบคุม          ค. กักกัน                        ง. ขัง

                        

34.    สมศรีหยิบโทรศัพท์มือถือของสมชายมา โดยคิดว่าเป็นเครื่องของตน การกระทำของสมศรีเป็น

            ก. เจตนาลักทรัพย์                                    ข. พยายามลักทรัพย์

            ค. ลักทรัพย์โดยพลาด        ง. ไม่มีความผิด โดยยกเอาความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้

 

35.    สนใช้ให้เสือหนักไปข่มขืนเนียน โดยสัญญาว่าถ้าทำสำเร็จจะให้รางวัล 10,000 บาท แต่ว่าเสือหนักไม่กระทำตามที่สนใช้ ดังนั้น

            ก. สนและเสือหนักไม่มีความผิด                   ข. สนไม่ผิดแต่เสือหนักผิด

            ค. สนผิดแต่เสือหนักไม่ผิด              ง. สนและเสือหนักผิดทั้งคู่

 

36.    กรณีผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าวจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรในกรณีใด

            ก. เป็นความผิดประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

            ข. รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย

            ค. ผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษ                                  ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

 

37.    การกระทำในข้อใดได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา

            ก. สามีขโมยสร้อยคอภรรยาไปขาย  ข. คนบ้าเอามีดไล่แทงแม่ค้าในตลาด

            ค. ด.ช.ฟ้า อายุ 10 ขวบ ขโมยทอฟฟี่จากร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น     ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

 

38.    ในการลดโทษจำคุกตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดมาตรส่วนโทษหรือลดโทษที่จะลงให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก

            ก. 30 ปี                          ข. 20 ปี              ค. 50 ปี                                      ง. 40 ปี

 

39.    นายแดงได้กระทำความผิดอาญาหลายกรรมต่างกัน ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกฐานกระทำชำเราหญิง 5 ปี ฐานชิงทรัพย์ 10 ปี และฐานฆ่าผู้อื่น 15 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงนั้นแล้ว นายแดงจะต้องถูกจำคุกมีกำหนดไม่เกิน

            ก. 10 ปี              ข. 20 ปี              ค. 30 ปี                                      ง. 50 ปี

 

40.    นายก. เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกฐานทำร้ายร่างกายมีกำหนด 1 ปี แต่โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี นาย ก. ได้มากระทำผิดในคดีหลังอีกภายในกำหนด 1 ปี ศาลจะบวกโทษในคดีก่อนเข้ากับคดีนี้ไม่ได้ เมื่อคดีหลังนั้นเป็นความผิดดังต่อไปนี้

            ก. เป็นความผิดที่ศาลในคดีหลังลงโทษปรับสถานเดียว  ข. เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

            ค. เป็นความผิดลหุโทษ                                          ง. ถูกทุกข้อ

 

41     นาย ก. เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์มาเป็นเวลานาน มีความสามารถทางซ่อมเครื่องยนต์เป็นพิเศษ อยากทราบว่า นาย ก. เป็น

            ก. ผู้ชำนาญการพิเศษ        ข. ผู้เชี่ยวชาญ                 ค. ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ                   ง. ถูกทุกข้อ

 

42     ในกรณีที่อ้างว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ใครเป็นผู้สืบพยานก่อน

            ก. โจทก์ต้องสืบก่อนเพื่อให้จำเลยได้รับโทษ    ข. จำเลยไม่ต้องสืบเพราะถือว่าตัวเองไม่ผิด

            ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก                                              ง. ข้อ ก. และ ข. ผิด

 

43     กรณีใดบ้างที่ศาลจะสืบพยานในคราวเดียวกัน 2 คน

            ก. พยานมาพร้อมกัน         ข. พยานขัดกัน       ค. พยานคู่         ง. ประจักษ์พยานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

 

44     ปัญหาข้อเท็จจริงคือ

            ก. การปรับกฎหมาย                                 ข. การแปลกฎหมาย

            ค. การตีความกฎหมาย                              ง. ข้อโต้แย้งกระทำหรือละเว้นการกระทำ

 

45     ปัญหาที่ว่าสมควรจะรอการลงโทษจำเลยหรือไม่นั้นเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของศาลเป็นปัญหา

            ก. ข้อกฎหมาย                ข. ข้อเท็จจริง       ค. ข้อ ก. ถูก                    ง. ผิดหมดทุกข้อ

46     กฎหมายลักษณะพยานเป็นกฎหมายที่จัดอยู่ใน

            ก. กฎหมายเอกชน                                   ข. กฎหมายมหาชน

            ค. ทั้งกฎหมายเอกชนและมหาชน     ง. ไม่มีข้อใดถูก

 

47     การอ้างพยานเอกสารนั้น ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

            ก. ต้องพยายามค้นหาให้พบ                                    ข. ใช้สำเนาที่ไม่ได้รับรองก็ได้

            ค. พยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้  ง. พยายามสืบหาผู้ที่ทำเอกสารนั้นให้พบ

 

48     คำพยานผู้เชี่ยวชาญ หากเบิกความขัดกับคำประจักษ์พยานโดยตรง ศาลจะรับฟังคำพยานใด

. พยานผู้เชี่ยวชาญ เพราะเป็นพยานตามหลักวิชาการ

. ศาลย่อมฟังพยานโดยตรงยิ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญ เพราะได้รู้เห็นมาเอง

. รับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญ เพราะเป็นพยานชั้นหนึ่ง                   ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

 

49     ผู้ ชำนาญการพิเศษของตำรวจส่งรายงานการตรวจพิสูจน์ลายมือของจำเลยไปให้พนักงาน สอบสวนทำการสอบสวนจนฟ้องจำเลยต่อศาลและโจทก์อ้างรายงานนั้นเป็นพยานด้วย ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนี้

. ไม่ต้องส่งสำเนารายงานตรวจลายมือให้จำเลยก่อนวันเบิกความ 3 วัน

. ต้องส่งสำเนารายงานตรวจลายมือให้จำเลย ก่อนเบิกความ 3 วัน

. ต้องส่งสำเนารายงานการตรวจลายมือให้จำเลย ก่อนเบิกความ 6 วัน

. กฎหมายบัญญัติว่าจะส่งหรือไม่ก็ได้

 

50     จำเลยให้การว่าจำเลยทราบฟ้องของโจทก์แล้วขอให้การว่าตามวันเวลาดังกล่าวในฟ้องคือ 1 ม.ค.2521 จำเลยได้ขับขี่รถยนต์บรรทุกจริง แต่มิได้ขับกินทางเข้าไปในทางของโจทก์ เหตุที่รถของจำเลยไปชนรถนั่งของโจทก์ก็เป็นเพราะความผิดของโจทก์เองเนื่อง จากโจทก์ก็ไม่จุดโคมไฟรถยนต์ ทำให้จำเลยไม่เห็นรถยนต์ของโจทก์ขอให้ศาลยกฟ้องประเด็นแห่งคดีคือ

. เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2521

. จำเลยขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อชนรถยนต์

. จำเลยมิได้ขับรถกินทางเข้าไปในทางของโจทก์

. ถูกทุกข้อ

sirinapha ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
.มาตรา 1  พระราชกฤษฏีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ”
มาตรา 2 พระกฤษฏีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     เป็นต้นไป
ข้อ 1 การปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด  ให้เป็นไปเช่นใด?
ก.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.                                              
ข.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ พ.ร.ก.                                              
ค.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.                                                
ง.   ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ พ.ร.บ.
.ตอบ ก.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.(  มาตรา 3)
มาตรา 3 การปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.  (หวังว่าเข้าใจคำว่า ก.พ.ร.และ พ.ร.ก.แล้วนะครับหากยังไม่เข้าใจย้อนขึ้นไปดูนะครับ)
ข้อ 2  ในพระราชกฤษฏีกานี้  คำว่า “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า อย่างไร?
ก.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  
ข.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบ ง.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มาตรา 4)
มาตรา 4  ในพระราชกฤษฏีกานี้
“ ส่วนราชการ ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับข่องราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ ”หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกา
“ข้าราชการ ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ข้อ 3 “ข้าราชการ ”  ตามพระราชกฤษฏีกานี้หมายความรวมถึงใครบ้าง?
ก.    พนักงาน
ข.     ลูกจ้าง
ค.    ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ง.    ถูกหมด
ตอบ ง.ถูกหมด   (มาตรา 4 ดูคำเฉลยข้อ 2)
ข้อ 4 “รัฐวิสาหกิจ ”หมายความว่า อย่างไร?
ก.    รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ข.    รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฏีกา
     ค. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง
  ง. ถูกหมดทั้ง ก.และ ข.
ตอบ ง. ถูกหมดทั้ง ก.และ ข.
(มาตรา 4 ดูคำเฉลยข้อ 2)
ข้อ 5 ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พระราชกฤษฏีกานี้
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาระบบราชการไทย                                                    
ค.คณะรัฐมนตรี                                                                                                          
ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ก.นายกรัฐมนตรี มาตรา 5
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฏีกานี้
     ข้อ 6 ข้อใดเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
  ง.ถูกหมดทุกข้อ  
ตอบ ง.ถูกหมดทุกข้อ( หมวดที่ 1 มาตรา 6)
ข้อ 7 ข้อใดผิดเรื่องของบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
ข. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
ค. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง.   มีการวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ตอบ  ง.   มีการวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ( หมวดที่ 1 มาตรา 6)
nutvut ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผมรักในอาชีพนี้คับ
nopparat ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉลยแนวข้อสอบตำรวจ  2556

*************

1. ลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นที่  3  คือกฎหมายใด
ก. พระราชกฤษฎีกา                                                                ค. พระราชกำหนด
ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                             ง. พระราชบัญญัติ
ตอบ   ง. พระราชบัญญัติ
2. ข้อใดคือยาเสพติดประเภทที่  1
ก. มอร์ฟีน                                                                                 ค. เฮโรอีน
ข. กระท่อม                                                                               ง. โคเคน
ตอบ   ค. เฮโรอีน
3. โทษอาญาที่ใช้ลงแก่ผู้กระทำผิดมีกี่ประการ
ก. 4  ประการ                                                                            ค. 6  ประการ
ข. 3  ประการ                                                                            ง. 5  ประการ
ตอบ   ง. 5  ประการ   ได้แก่   1. ประหารชีวิต   2. จำคุก   3. กักขัง   4. ปรับ     5. ริบทรัพย์สิน
4. ใครเป็นผู้ออกหมายปล่อย
ก. ตำรวจ                                                                                    ค. ทนาย
ข. ศาล                                                                                         ง.  เจ้าพนักงาน
ตอบ   ข. ศาล
5. ผู้ที่ทำพินัยกรรมได้ต้องมีอายุกี่ปี
ก. 15  ปีบริบูรณ์                                                                       ค.  19  ปีบริบูรณ์
ข. 18  ปีบริบูรณ์                                                                       ง.  20  ปีบริบูรณ์
ตอบ   ก. 15  ปีบริบูรณ์
6. ข้อใดไม่ได้สัญชาติไทย
ก. มารดาสัญชาติไทย แล้วคลอดลูกนอกราชอาณาจักรไทย
ข. หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย
ค. ต่างด้าวที่มาท่องเที่ยวแล้วคลอดลูก
ง. ต่างด้าวซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต
ตอบ   ค. ต่างด้าวที่มาท่องเที่ยวแล้วคลอดลูก

7. อาญาที่ผู้ฟ้องต้องการยอมความต้องยอมความภายในกี่เดือน
ก. 1  เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
ข. 2  เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
ค. 3  เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
ง. 4  เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
ตอบ   ค. 3  เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
8. ถ้าคลอดลูกในรถแท็กซี่แล้วตำรวจจราจรทำคลอด ใครเป็นผู้แจ้งเกิด
ก. คนขับแท็กซี่                                                                         ค. บิดา  มารดา
ข. ตำรวจ                                                                                    ง. ใครก็ได้
ตอบ   บิดา  มารดา
9. โมฆียกรรมคืออะไร
ก. ผลผูกพันที่ไม่สมบูรณ์มาแต่ต้น                                      ค. ผลผูกพันจนกว่าจะบอกล้าง
ข. ผลผูกพันจนกว่าจะบอกล้าง ง. ผลผูกพันที่ไม่สามารถให้สัตยาบันได้
ตอบ    ข. ผลผูกพันจนกว่าจะบอกล้าง
10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะ
ก. สมรสแล้วหย่ากลับมาเป็นผู้เยาว์
ข. ผู้เยาว์สามารถบรรลุนิติภาวะได้โดยการสมรส
ค. ศาลอนุญาตให้สมรสกันได้เพราะมีเหตุควรสมรส แม้คู่สมรสจะมีอายุยังไม่ถึงสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ก็ตาม
ง. ศาลจะไม่อนุญาตให้มีการสมรสกับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
ตอบ    ก.  สมรสแล้วหย่ากลับมาเป็นผู้เยาว์
armorn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เหมือนกัน
0846809544ee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รับม.6เมื่อไหร่ช่วยบอกด้วย    เจ๋งงงง
หำำ
supalak ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
         ได้แต่ฝัน เพราะสอบไม่ผ่านซักที  
natjira ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากสอบมาก
ben1110 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอสอบได้สักครั้งก็ยังดีนะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้