ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ

                       
1. งานช่างพื้นฐานมีหลายอย่างยกเว้น ข้อใด
ก. การเปลี่ยนก๊อกน้ำ                                            ข.  การเดินสายโทรศัพท์
ค.  การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน                             ง.  การออกแบบตกแต่งภายใน
ตอบ  ง.

2. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของงานช่างได้ถูกต้องที่สุด
ก. ไม่ถูกช่างเอารัดเอาเปรียบได้                        
ข.  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ค. สามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้จำนวนมาก                                       
ง. ประหยัดเงินโดยสามารถทำเองทุกอย่างโดยไม่ต้องพึ่งช่างมืออาชีพ
ตอบ  ข

3. ลักษณะของงานไฟฟ้าพื้นฐานคืออะไร
ก.  มีการรับติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
ข. สามารถซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด
ค. ต้องเรียนทางด้านไฟฟ้ามาโดยตรงจึงทำงานไฟฟ้าพื้นฐานได้
ง. เป็นงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจะต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีใช้และการเก็บบำรุงรักษา สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย
ตอบ  ง.

4. สาเหตุใดทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานโดยเกิดจากเครื่องอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ
ก.  ขาดความรอบคอบ                                           ข.  ไม่วางแผนการทำงาน
ค.  ใช้เครื่องมือผิดประเภท                                 ง.  สุขภาพไม่ดี เหน็ดเหนื่อยเกินไป

ตอบ  ค.

5. ข้อใด ไม่ใช้การป้องกันตนเองในขณะที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก.  ใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุม                                         ข.  ใส่ถุงมือ สวมรองเท้ายาง
ค.  ควรยืนบนพื้นที่แห้งขณะทำงาน                 ง.  ควรตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้งก่อนการตรวจซ่อม
ตอบ  ก.

6. ก่อนใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก.  ศึกษาวิธีการใช้ให้ดีก่อน                               ข.  ใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
ค.  ทำความสะอาดขณะเครื่องจักรทำงานอยู่   ง. ดูว่าแพงหรือไม่ ถ้าซื้อมาราคาแพงแสดงว่าคุณภาพต้องดี
ตอบ  ก.

7. วิธีการป้องกันอุบัติเหตุคือข้อใด
ก.  ใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมจนใกล้จะพัง       
ข.  ทำความสะอาดสถานที่ทำงานนานๆครั้ง
ค.  ระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน                                  
ง. จัดสถานที่ทำงานมุมแคบและเล็กเพื่อสะดวกในการทำงาน
ตอบ  ค.

8. หลักการในการช่วยชีวิตยามฉุกเฉินเป็นอย่างไร
ก.  ถ้าป่วยอาการสาหัสควรลองรักษาด้วยตนเองก่อนจึงจะนำส่งโรงพยาบาล
ข.  ก่อนนำผู้ป่วยไปหาแพทย์ควรได้รับการปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ค.  ถ้าผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุควรลองขยับตัวดูว่ามีส่วนใดหักขณะรอการปฐมพยาบาล
ง. ให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ป่วยเพื่อช่วยกันคิดหาวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
ตอบ  ข.

9. หลักทั่วไปก่อนการออกแบบจะต้องพิจารณาถึงสิ่งใดก่อน
ก.  ขนาดและสัดส่วน                                           ข.  รูปทรงและรูปร่าง
ค.  สีสันและความสวยงาม                                  ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

10. ในการเขียนแบบและการสเกตช์ภาพควรคำนึงถึงสิ่งใด
ก.  ควรมีเส้นประ
                                                  ข. เส้นบอกขนานมิติ
ค.  ควรมีเส้นศูนย์กลาง                                        ง.  ควรมีการใช้เส้นร่างก่อนและไม่นิยมการแรเงา
ตอบ  ง.

11. บรรทัดสำหรับเขียนเส้นโค้งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก.  เฟรนช์ลิป                                                         ข.  T-Square
ค.  Set Square                                                        ง.  เฟรนช์เคอร์ฟ
ตอบ  ง.

12. การเขียนภาพฉายถ้าเป็นรูปทรงที่มีลักษณะด้านตรงข้ามนิยมเขียนเพียงกี่ด้าน
ก. 
2                                                                          ข.  3
ค.  4                                                                          ง.  5
ตอบ  ข.

13. ในการอ่านแบบควรเริ่มต้นศึกษาเรื่องใดก่อน
ก.  อ่านแปลน                                                        ข.  การบอกระยะ
ค.  ชื่อชิ้นงานและมาตราส่วน                            ง.  อ่านภาพด้านหน้า-ด้านข้าง
ตอบ ค.

14. ข้อใด ไม่ใช่ส่วนประกอบของกาต้มน้ำแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ
ก.  หลอดไฟ                                                           ข.  ฝาครอบ
ค.  ลวดความร้อน                                                  ง.  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบไบเมทัล
ตอบ  ง.

15. วิธีการใช้กระทะไฟฟ้าคือข้อใด
ก.  ไม่ควรใส่น้ำหรืออาหารเกินขีด
MAXเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกนอกกระทะ
ข. ไม่ใส่น้ำแข็งหรือเติมของเหลวชนิดอื่นลงในกระทะไฟฟ้า
ค. สายไฟของกระทะไฟฟ้ามีขนาดยาวไม่ควรตัดหรือต่อ อาจทำให้เกิดอันตรายได้
ง.  ถ้าต้องการใช้น้ำร้อนให้เลื่อนปุ่มล็อกบนฝาครอบไปที่ POUR แล้วกด
ตอบ  ก.

16. การนั่งดูโทรทัศน์ควรนั่งห่างจากจอประมาณเท่าไร
ก. 
1-5 เมตร                                                            ข.  2-5 เมตร
ค. 3-5 เมตร                                                             ง.  4-5 เมตร
ตอบ  ค.

17. วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าคือข้อใด
ก. ปลั๊กตัวเดียวสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายชนิด
ข.  หมั่นตรวจสอบดูแลรักษาสายไฟฟ้าไม่ให้ขาดหรือรั่วซึม
ค.  เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
ง.  ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย ควรซ่อมเองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ตอบ  ข.

18. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง
ก.  ใช้กับระบบแสงสว่างได้ดี                             ข.  ใช้กับตู้เชื่อมหรือเครื่องเชื่อม
ค.  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังมากๆ           ง. ใช้ในการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
ตอบ  ง.

19. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนิยมใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด
ก.  วิทยุ                                                                    ข.  พัดลม
ค.  โทรทัศน์                                                           ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์
ตอบ ข.

20. สว่านไฟฟ้าเหมาะสมกับงานชนิดใด
ก.  ขันตะปู                                                              ข.  ต่อฟิวส์
ค.  ใส่สวิตช์                                                            ง.สามารถเจาะไม้ โลหะ และผนังคอนกรีต
ตอบ ง.

21. เมื่อใช้งานเลื่อยเสร็จแล้วควรเก็บบำรุงรักษาอย่างไร
ก.  วางเลื่อยให้ถูกแดดจัด
ข.  ชโลมด้วยน้ำส้มสายชูก่อนเก็บเข้าที่
ค.  อย่าปล่อยให้ใบเลื่อยเปียกน้ำควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น
ง.  ควรแต่งใบเลื่อยทุกครั้งพยายามให้ฟันใบเลื่อยเปลี่ยนจากรูปเดิม
ตอบ ค.

22. ข้อดีของท่อพีวีซีคืออะไร
ก.  แข็งแรงทนทาน                                              ข.  สามารถทนแรงกระแทกได้ดี
ค.  ราคาถูก ติดตั้งง่าย มีน้ำหนักเบา                   ง.  ใช้อุดปลายท่อเมื่อทางเดินท่อสิ้นสุดลง
ตอบ  ค.

23. สีฐานน้ำมันนิยมใช้ทาภายนอกมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก.  สีอัลคิด                                                              ข.  สีทนไฟ
ค.  สีทาบ้าน                                                            ง.  สีโฟโนลิค
ตอบ  ค.

24. วิธีการวัดขั้วไฟฟ้าว่ามีไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดใด
ก.  สิ่ว                                                                       ข.ไขควง
ค.  ประแจ                                                               ง.  คีมปากนกแก้ว
ตอบ  ข.

25. เทสท์แลมป์ชนิดเซอร์กิตเทสเตอร์ใช้ทำอะไร
ก.  วัดแรงดัน                                                          ข. วัดกระแสไฟฟ้า
ค.  วัดความต้านทาน                                             ง.  ตรวจวงจรขาด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
ตอบ  ง.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบระเบียบนโยบายเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- แนวข้อสอบพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
- วิธีการการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านโยธา)
 2. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์)
 3. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์)
 4. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)
 5. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านเครื่องกล)
 6. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้