ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2555

ข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2555
 
1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมศิลปากร
ก.    http://www.sso.go.th                ค. http:// [url]www.fish.go.th[/url]
ข.    http://www.mol.go.th            ง. http:// [url]www.finearts.go.th[/url]
ตอบ   ง. http:// [url]www.finearts.go.th[/url]
2.    อธิบดีกรมศิลปากรคนแรกคือใคร
ก.    พระยาสุพรรณสมบัติ             
ข.    เจ้าพระยาภาสกรวงศ์     
ค.    พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ง.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา
3.    อธิบดีกรมศิลปากรคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายประสงค์ พูนธเนศ            ค. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
ข.    นางโสมสุดา     ลียะวณิช            ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมศิลปากรมีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
5.    กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    27  เมษายน พ.ศ.2454            ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454
ข.    27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454            ง. 27 มีนาคม พ.ศ. 2454
6.    ตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร  เป็นรูปอะไร
ก.    พระพิรุณทรงนาค                ค.ตราพระสุริยมณฑล 
ข.    ตราพระคเณศ                ง. ตราปักษาวายุภักษ์
7.    กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ก.    รัชกาลที่  4                    ค. รัชกาลที่  6
ข.    รัชกาลที่  5                    ง. รัชกาลที่  7
8.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมศิลปากร
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    Department of  Fisheries
ค.    The  finearts  Department
ง.    Department  The Customs 
9.    กรมศิลปากรตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    มีนบุรี                    ค. พระนคร
ข.    ลาดพร้าว                    ง. บางนา
ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมศิลปากร
ก.    สถาบันหลักในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ข.    สถาบันหลักในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ค.    สถาบันหลักในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

11.    ข้อใดคือพันธกิจของกรมศิลปากร
ก.    สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ข.    ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ค.    กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ง.    ถูกทุกข้อ
12.    ข้อใดคือหน้าที่ของกรมศิลปากร
ก.    สืบทอด สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ข.    จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค.    ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมธำรงจารีตประเพณี พระราชพิธี และรัฐพิธีให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทย
ง.    ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศิลปากรใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมศิลปกร
- ความรู้เบื้งต้นเรื่องการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
- วัสดุศาสตร์ (materials science)

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร
- การสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้