ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานสินค้า
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานสินค้า

       
1.         ในช่วงภาวะเงินเฟ้อจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
            ก.    รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวลดลง                         ข.    รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น
            ค.    รายได้ประชาชาติที่แท้จริงลดลง                              ง.     รายได้ประชาชนชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้น
            จ.     รายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเงินลดลง
            ตอบ       ค. รายได้ประชาชาติที่แท้จริงลดลง               
การเปิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นจะมีผลต่อราคาของสินค้าและบริการทั่วๆ ไปสูงขึ้นอำนาจการซื้อสินค้าที่แท้จริงลดลงรายได้ประชาชาติที่แท้จริงลดลง
2.         การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการที่ประชาชนมีการบริโภคสูงขึ้นเกิดจากการทำงานของตัวใด
            ก.    MPC                                                                              ข.    MPI
            ค.    ตัวเร่ง                                                                             ง.     ตัวทวี
            จ.     ตัวเลขการบริโภค
            ตอบ       ง. ตัวทวี
                            เมื่อมีการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนเนื่องจากค่าตัวทวี
สมมติ ถ้าลงทุนเพิ่ม 10 ล้านบาทจะทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มมากกว่า 10 ล้านบาท
3.         โดยปกติค่าของเงินสามารถวัดได้จากข้อใด
            ก.    ระดับราคาสินค้าทั่วไป                                                      
            ข.    ระดับราคาหลักทรัพย์
            ค.    ปริมาณเงินตราต่างประเทศ                                             
            ง.     ปริมาณทองคำที่ธนาคารกลางเก็บสำรองไว้
            จ.     ผิดทุกข้อ
            ตอบ       ก. ระดับราคาสินค้าทั่วไป
ค่าของเงินสามารถวัดได้จากระดับราคาสินค้าทั่วๆไปถ้าราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นนั้นหมายถึง ค่าของเงินลดลงแต่ถ้าราคาสินค้าและบริการลดลงค่าของเงินจะสูงขึ้น ดังนั้นเงินเฟ้อ ค่าของเงินลดลง
4.         ดัชนีตัวใดสามารถวัดระดับการพัฒนาของประเทศได้ดีที่สุด
            ก.    ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภค                                           ข.    ดัชนีราคาขายส่ง
            ค.    รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล             
            ง.     จำนวนบริษัทที่ขออนุญาตตั้งใหม่
            ตอบ       ค. รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล
ดัชนีตัวชี้วัดระดับพัฒนาประเทศมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็น GDPรายได้เฉลี่ยต่อหัวบุคคลหรือครัวเรือน ฯลฯ แต่ตัวที่ชี้วัดได้ดีรายได้ประชาชาติที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล
5.         ข้อใดเป็นการจัดเก็บภาษีตามความสามารถของแต่ละบุคคล
            ก.    ผู้มีรายได้สูงเสียภาษีน้อยกว่าผู้มีรายได้ต่ำ
            ข.    ผู้มีรายได้สูงเสียภาษีมากกว่าผู้มีรายได้ต่ำ              
            ค.    ผู้มีรายได้ต่ำเสียภาษีมากกว่าผู้มีรายได้สูง
            ง.     จัดเก็บค่าธรรมเนียมคนต่างด้าวในจำนวนคงที่
            จ.     ยกเว้นภาษีแก่นักกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน
            ตอบ       ข. ผู้มีรายได้สูงเสียภาษีมากกว่าผู้มีรายได้ต่ำ                                  
                            ภาษีที่จัดเก็บตามหลักความสามารถทำในการเสียนั้นหมายถึงผู้มีรายได้มากเสียมาก ส่วนผู้มีรายได้เฉลี่ยต่ำก็เสียต่ำกว่าภาษีประเภทนี้คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเชื่อว่ามีความยุติธรรมในการจัดเก็บสูง
6.         ภาษีน้ำมันจัดเก็บตามจำนวนลิตรที่ซื้อหรือใช้นั้นเป็นการจัดเก็บภาษีตรงกับข้อใด
            ก.    ภาษีปรับตัวได้เอง                                                       ข.    ภาษีจัดเก็บตามรายได้
            ค.    ภาษีที่จัดเก็บตามราคา                                                 ง.     ภาษีที่จัดเก็บตามสภาพ
            จ.     ภาษีที่จัดเก็บตามมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน
            ตอบ       ง. ภาษีที่จัดเก็บตามสภาพ
ภาษีน้ำมัน ยาสูบเป็นการจัดเก็บภาษีตามสภาพซึ่งภาษีจะแบ่งการผลักภาระภาษีระหว่างผู้บริโภคกับผู้ขาย
7.         เส้นการผลิตที่เป็นไปได้ (PPC)จะเลื่อนสูงขึ้นไปทางขวามือได้ในกรณีใดบ้าง
            ก.    รายการสินค้าที่ค้าขายระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
            ข.    มูลค่าสินค้าที่ขายระหว่างประเทศสูงขึ้น
            ค.    การค้าระหว่างประเทศเป็นไปโดยเสรี
            ง.     ทรัพยากรการผลิตเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีดีขึ้น
            จ.     การค้าระหว่างประเทศดำเนินภายใต้การควบคุมองค์กรการค้าโลก(WTO)
            ตอบ       ง. ทรัพยากรการผลิตเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีดีขึ้น
        การที่เส้น PPC เลื่อนสูขึ้นไปทางขวามือนั้นแสดงถึงทรัพยากรการผลิตเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีดีขึ้นทำการผลิตเพิ่มมากขึ้นสินค้าจะได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น
8.         ถ้าสมการการบริโภค C = 50+0.7Ydถ้ารายได้ 1000 บาทการบริโภคจะเป็นจำนวนเท่าไร
            ก.    700 บาท                                                                        ข.    800 บาท
            ค.    750 บาท                                                                        ง.     600 บาท
            จ.     ผิดทุกข้อ
            ตอบ     ค. 750 บาท
                            สมการ C= 50+0.7Yd, Yd = 1000 บาท
                                        C = 50+0.7(1000) = 750
                            การบริโภคC = 750                                           
9.         ค่า BehaviourCoefficient จากสมการ C = a + byd คือ
            ก.    a                                                                                      ข.    b
            ค.    a,b                                                                                   ง.     a-b
            จ.     ไม่มีข้อถูก
            ตอบ     ข. b
                            สมการ C= a + byd
                            ค่า bหรือ b = MPC =                                 คือการเปลี่ยนแปลงการบริโภคต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ค่า MPC จะมีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่า1 เสมอ
10.      ถ้าสมการตลาดผลผลิต IS= 875 – 15r
            สมการตลาดผลผลิต 201= 750 + 10r
            อัตราดอกเบี้ยและรายได้ดุลยภาพ2 ตลาดเท่าไร (หน่วยล้านบาท)
            ก.    r = 5, y = 800                                                               ข.    r = 5, y = 750
            ค.    r = 3, y = 400                                                               ง.     r = 3, y = 800
            จ.     ผิดทุกข้อ
            ตอบ     ก. r = 5, y = 800
                            ดุลภาพตลาดเกิดจากIS = LM
                                     850 – 15r = 750 + 10r => 125 = 25r
                            อัตราดอกเบี้ยr = 5, แทน r = 5 ใน IS หรือ LM
                            แทนใน LM= 750 + 10(5) = 800 ล้านบาท, รายได้ดุลภาพ(Y)= 800 ล้านบาท   
11.      ถ้าการลงทุนมีความสัมพันธ์ดังสมการI = …..GEP+…..แสดงว่า
            ก.    การลงทุนมีความสัมพันธ์กับ GDPในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ i
            ข.    การลงทุนมีความสัมพันธ์กับ GDPในทิศทางตรงข้ามและสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ i
            ค.    การลงทุนสัมพันธ์กับ GDPและ i ในทิศทางเดียวกัน
            ง.     การลงทุนสัมพันธ์กับ GDPและ i ในทิศทางตรงกันข้าม
            จ.     ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ       ก. การลงทุนมีความสัมพันธ์กับGDP ในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ i
        การลงทุน (i) จะมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับGDP กล่าวคือ การลงทุนเพิ่มจะมีผลทำให้ GDP เพิ่มขึ้น แต่ถ้าการลงทุนลดลง (i) จะมีผลทำให้ GDPลดลงตาม แต่จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับอัตราดอกเบี้ย (i)กล่าวคือถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงปริมาณการลงทุนจะลดลง
12.      Money Wage เพิ่มขึ้น โดยที่ระดับราคาสินค้าคงที่ผลจะทำให้
            ก.    Real Wage คงที่ทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น
            ข.    Real Wage ลดลงทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น
            ค.    Real Wage ลดลงทำให้การจ้างงานลดลง                     
            ง.     ทำให้อำนาจการซื้อของคนลดลง
13.      ถ้าค่า MPC คงที่จะทำให้ค่า APC เป็นอย่างไร
            ก.    คงที่                                                                                ข.    เพิ่มขึ้น
            ค.    ลดลง                                                                              ง.     ถูกทั้งก. และ ข.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานสินค้าใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
-  การค้าระหว่างประเทศ
- ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ. 2551
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
แนวข้อสอบความรู้การต่างประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
-  องค์การการค้าโลก World Trade Organization WTO
-  อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ขอโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม
-  อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพของตลาด
- แนวข้อสอบ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
-  การสอบสัมภาษณ์
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้