ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้อสอบ ตม.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้อสอบ ตม.)

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-01-24)
                        

        
1.       ใครคือผู้กำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุดของข้าราชการตำรวจในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ใน
          การปฏิบัติหน้าที่
          ก.   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                 ข.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
          ค.   คณะรัฐมนตรี                                                      ง.   ก.ต.ช.
          ตอบ   ง.       ก.ต.ช. (ย่อมาจาก  คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ)
มาตรา 9  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจําปีและ
          การลาหยุดราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดแต่ในกรณีจําเป็น
          เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ก.ต.ช. จะกําหนดให้ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
          วันเวลาที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้
2.       ข้อใดคือชั้นของข้าราชการตำรวจ
          ก.   สัญญาบัตร                                                          ข.   พลตำรวจ
          ค.   ประทวน                                                              ง.   ถูกทุกข้อ
          ตอบ  ง.        ถูกทุกข้อ
มาตรา 25  ชั้นข้าราชการตำรวจ มีดังต่อไปนี้
                (1) ชั้นสัญญาบัตร   ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป 
                (2) ชั้นประทวน  ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท  สิบตํารวจเอกจ่าสิบตํารวจ
                                       และดาบตำรวจ
                (3) ชั้นพลตำรวจ   ได้แก่  พลตำรวจสำรอง
3.       ข้อใดไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ตร.
          ก.   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                    ข.   ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
          ค.   รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ                       ง.   จเรตํารวจแห่งชาติ
          ตอบ  ก.       ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ก.ตร. ย่อมาจาก  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ)
4.       ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่
          เปลี่ยนแปลงไป  และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
          รายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้ว  การปรับอัตราเงินเดือนให้กระทำโดย
          ก.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                 ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ
          ค.   ตราเป็นข้อบังคับ                                                ง.   ตราเป็นหนังสือ
          ตอบ ก.       ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
                     ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา  และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภา   เพื่อการนั้นแล้วการปรับให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
5.       มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ยกเลิกความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติตำรวจ
          แห่งชาติ  พ.ศ. 2547
          ก.   มาตรา  66                                                             ข.   มาตรา  67
          ค.   มาตรา  68                                                             ง.   มาตรา  69
          ตอบ ข.       มาตรา  67
                     มาตรา3  ให้ยกเลิกความใน มาตรา 67  แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา67 อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
อัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน ฯลฯ
6.       มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ยกเลิกความในมาตราใดแพ่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547
          ก.   มาตรา  66                                                             ข.   มาตรา  67
          ค.   มาตรา  67                                                             ง.   มาตรา  69
          ตอบ ค.  มาตรา  67
                     มาตรา4  ให้ยกเลิกความใน  (5)  (6)  (7)  (7) (9) (10) และ (11) ของวรรคหนึ่งของมาตรา 67แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
               “(5) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก(พิเศษ)ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.5 ถึง ส.6
                (6) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.4 ถึง  ส.5
                (7) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.3 ถึง  ส.4
                (8) ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.2 ถึง  ส.3
                                ฯลฯ
7.       การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ  จะต้องปรับตามข้อใด
ก. อันดับและขั้น                                                      ข.   ระดับและชั้น
ค.   ชั้นและขั้น                                                           ง.   ถูกทุกข้อ
          ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ
                     การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เข้าอันดับและขั้น  ระดับและชั้น ระดับและขั้น  หรือชั้นและขั้น  แล้วแต่กรณี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ตร. กำหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้นหรือชั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่กำหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
8.       ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 67 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  ให้นำกฎหมายฉบับใดมาบังคับก่อน
ก.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537
ข.  พระราชกฤษฎีกาเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537
ค.  ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537
ง.   ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537
          ตอบ ก.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพ.ศ. 2537
                     มาตรา6 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาตาม มาตรา 67  วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537 มาใช้บังคับกับการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
9.       การประเมินสมรรถภาพ  ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่  ใครเป็น   ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                      ข.   คณะรัฐมนตรี
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                 ง.   ก.ตร.
          ตอบ ง.  ก.ตร.
               “ข้าราชการตำรวจตาม  (5)  (6)  (7)  (7)  (9)  (10) หรือ  (11)  ซึ่งได้รับเงินเดือน      เต็มขั้นสูงสุดของระดับที่ตนได้รับอยู่ในขณะนั้นในปีงบประมาณใด  หากผ่านการประเมินสมรรถภาพความประพฤติ  ความรู้ความสามารถ  และผลการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นตามที่กำหนดไว้ใน  (5)  (6)  (7)  (7)  (9)  (10)  หรือ  (11)  แล้วแต่กรณีอีกหนึ่งระดับ โดยเริ่มต้นให้ได้รับเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงไม่ต่ำกว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
                     การประเมินสมรรถภาพ  ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการได้รับเงินเดือนภายหลังผ่านการประเมิน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ตร. กำหนด
10.     ข้อใดถูก
ก.   ข้าราชการตำรวจต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น
ข.   กองบัญชาการหมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ค.   กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
ง.   กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ตอบ ข.  กองบัญชาการ หมายความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ(มาตรา. 4)

                                                                                                ตาม มาตรา. 4 “ข้าราชตำรวจ”หมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   ตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ส่วนตัวเลือกอื่น

11.     ดาบหนวด  นาแตกเขิบ  อยากทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใด
ก.   สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ กองบัญชาการ / กองบังคับการ

          ข.   กองบัญชาการ / กองบังคับการ / กองกำกับการ
          ค.   สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ
          ง.   กองบัญชาการภาคต่าง ๆ / กองบังคับการ /กองกำกับการ / แผนก/งาน
          ตอบค. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ กองบัญชาการ (มาตรา. 10)  
12.     วัน เวลา ทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจ?
ก.   ก.ต.ร กำหนด                                                       ข.   ผบ.ตร.กำหนด                              

          ค.   ครม.กำหนด                                                         ง.   ประธาน ก.ต.ร.กำหนด
ตอบ  ค.  ครม.กำหนด (ม.9)
(ตาม มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจำปี และ

          การลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
          วัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้)
13.     กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่.......จะกำหนดให้แตกต่างจากข้อ12. ก็ได้ ?
          ก.   ก.ต.ร. กำหนด                                                      ข.   ผบ.ตร. กำหนด                             
          ค.   นายกรัฐมนตรี กำหนด                                      ง.   ก.ต.ช. กำหนด
ตอบ ง.  ก.ต.ช.กำหนด (ม.9)
(มาตรา. 9 วันเวลาทำงานวันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลา

หยุดราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้)
14.     ใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ได้รองจาก
ผบ.ตร.?
ก.   จเรตำรวจ                                                              ข.   รอง ผบ.ตร.                    
ค.   ผู้ช่วยผบ.ตร.                                                       ง.  ทุกข้อ ถูกต้อง
ตอบ ง.  ทุกข้อ ถูกต้องแล้ว  (ม.12)
(มาตรา. 12 ให้มีจเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย)
15.     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา. 17 ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านใดบ้าง?
          ก.   กฎหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาผู้นำ /การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ
          ข.   กฎหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาองค์กร /การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ
          ค.   กฎหมาย / การจัดองค์การ / การพัฒนาองค์กร /การวางนโยบายหรือการบริหาร / การจัดการ
          ง.   กฎหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ การวางนโยบายแผนงาน/ การจัดการ
          ตอบ ข.  กฎหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาองค์กร /การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ
          (มาตรา. 19)
          (มาตรา.19กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม มาตรา. 17 (2) ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ใน
          ด้าน กฎหมายการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร การวางแผนหรือการบริหาร และ การจัดการ
16.     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุตั้งแต่เท่าไร?
          ก.   65 ปี                                                                       ข.   55 ปี                                
          ค.   50ปี                                                                       ง.   40 ปี
          ตอบ ง.  40ปี (มาตรา. 20)
17.     จากข้อ 16มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี กี่วาระ?
          ก.   2 ปี ไม่เกิน 4 วาระ                                              ข.  4 ปี ไม่เกิน 4วาระ                       
          ค.   4ปี ไม่เกิน 2 วาระ                                              ง.   2 ปีไม่เกิน 2 วาระ
          ตอบ ค.   4ปี ไม่เกิน 2 วาระ (มาตรา 21)  
          (มาตรา21 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นตำแหน่ง
          ตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่ )
18.     เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว?
          ก.   ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ข.   ให้พ้นจากหน้าที่ภายใน30 วัน

          ค.   ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่
          ง.   ให้ประธานเตรียมเสนอชื่อเพื่อรับตำแหน่งอีกวาระ
          ตอบค. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่
                        (ม.21)
(มาตรา 21 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ง

          ใหม่ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นตำแหน่ง
          ตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่)
19.     ข้อใดผิด
ก.   ข้าราชการตำรวจมี 3ชั้น คือ ชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร               

          ข.   ชั้นพลตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจสำรอง
ค.   ตำรวจมียศพลตำรวจ รองจากสิบตำรวจตรี                                  

          ง.   ผิดทั้งหมด
ตอบ ค.  ตำรวจมียศพลตำรวจ รองจาก สิบตำรวจตรี(ปัจจุบันนี้ไม่มียศ พลตำรวจ ตามมาตรา 24

          แต่มี 3 ชั้นยศ มาตรา 25)                                               
20.     การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้ทำอย่างไร?
ก.   เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ             

          ข.   ให้ออกเป็นกฎกระทรวง
ค.   ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา                                         

          ง.   ให้ออกเป็น พระราชบัญญัติ
ตอบ ก. เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ม.28)  

          มาตรา 28 การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้ทำโดยประกาศพระบรมราชโองการ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
-  ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ

- แนวข้อสอบข้อสอบ พรฎ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   
- แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและ จริยธรรม  (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จริยธรรมในสังคมไทย)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คลิกถูกใจ facebook รับรหัสโหลดข้อสอบ รับข่าวสารการเปิดสอบหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ http://www.facebook.com/Promotethai
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้