ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก

 

        
แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. สำนักงบประมาณได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2548 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป
                ข.  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548  เป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป
ง. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป
ตอบ       ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘  คือใคร
ก.  นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์                                                  ข.  นายฤทธิรงค์ กิจวรรณ
ค.  นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์                                 ง.  นายณรงค์ศักดิ์  กำมเลศ
ตอบ       ค. นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์
3. สำนักเบิกส่วนกลาง  หมายถึงข้อใด
ก. สำนักงานคลังจังหวัด                                                   ข.  กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงบประมาณ                                                          ง.  กรมบัญชีภายใน
ตอบ       ข. กรมบัญชีกลาง
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
ส่วนราชการ”  หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
การจัดสรรงบประมาณ”  หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ”  หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดก่อประชาชนและประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง”  หมายความว่า เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด”  หมายความว่า  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามที่จังหวัดกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
แผนงบประมาณ”  หมายความว่า แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ”  หมายความว่า แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
ผลผลิต”  หมายความว่า ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
โครงการ”  หมายความว่า โครงการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
งบรายจ่าย”  หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เงินทดรองราชการ”  หมายความว่า เงินทดรองราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
แผนการปฏิบัติงาน”  หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปีงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ”  หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
สำนักเบิกส่วนกลาง”  หมายความว่า กรมบัญชีกลาง
สำนักเบิกส่วนภูมิภาค”  หมายความว่า สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ และสำนักงานคลังอำเภอด้วย
การโอนงบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  การเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือจำนวนเงินของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ  ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด  หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ”  หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ”  หมายความว่า ระบบการจัดทำและรับส่งข้อมูลการจัดการงบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมตามข้อใด
ก.  จาก  “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม  “แผนงบประมาณ”
ข.  จาก  “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม  “งบประมาณ”
ค.  จาก  “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม  “ผลงาน”
ง.  จาก  “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม  “รายจ่าย”
ตอบ       ก. จาก  “แผนงาน”  เป็นการขออนุมัติตาม  “แผนงบประมาณ”
                งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมซึ่งขออนุมัติตาม  “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม  “แผนงบประมาณ”  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
5. เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณคือข้อใด
ก. http://www.aa.go.th                                                      ข.  http://www.bb.go.th
ค.  http://www.cc.go.th                                                      ง.  http://www.dd.go.th
ตอบ       ข. http://www.bb.go.th
6. สำนักงบประมาณจะแจกจ่ายคู่มือและจัดประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกข้อมูลทางระบบใด
ก.  ระบบ AIS                                                                       ข.  ระบบ BIS
ค.  ระบบ CIS                                                                       ง.  ระบบ DIS
ตอบ       ข. ระบบ BIS
7. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ค. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๗
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ
                ข้อ ๓   ให้ยกเลิก
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๗จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกงบประมาณรายจ่าย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
081-6174763
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบรับราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
อัพเดตแนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้