ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติงาน กทม.
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติงาน กทม.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กทม.พนักงานปกครองปฎิบัติงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้
- สรุป พรบ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และแก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
- แนวข้อสอบการปกครองท้องที่
1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ให้ไว้เมื่อใด
ก. วันที่ 24 กรกฎาคม 2534 ข. วันที่ 24 สิงหาคม 2534
ค. วันที่ 26  กันยายน 2534 ง. วันที่ 10 ตุลาคม 2534
จ. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2534
2. พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534ให้ไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของใคร
ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข. สภาผู้แทนราษฏร
ค. วุฒิสภา  ง. รัฐสภา
จ. นายกรัฐมนตรี
3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป
ก. 60 วัน ข. 90 วัน
ค. 120 วัน  ง. 180 วัน
จ. 45 วัน
4. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 การทะเบียนราษฎร หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. งานทะเบียนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ข. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา สถานการณ์สมรส
ค. เลขประจำตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคล
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
5. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ ข. วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา
ค. ภูมิลำเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา
ง. ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ชื่อคู่สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆ
จ. ถูกทุกข้อ
6. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534เลขประจำตัว หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก.  เลขประจำตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคลแต่ละคน
ข. เลขที่ออกให้ในวันเกิดตามสูติบัตร ค. เลขที่ออกให้เพื่อยืนยันตัวบุคคลได้จริง
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค จ. ถูกทุกข้อ


7. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บ้าน หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง
ข. แพ
ค. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ง. สถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำ
จ. ถูกทุกข้อ
8. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ทะเบียนบ้าน หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน ข. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
ค. ทะเบียนประวัติบุคคลที่อยู่ในบ้าน ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
9. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ทะเบียนคนเกิด หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด
ข. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ค. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค
จ. ถูกทุกข้อ
10. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ทะเบียนคนตาย หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย
ข. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ค. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค
จ. ถูกทุกข้อ
11. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ทะเบียนบ้านกลาง หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย
ข. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ค. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค
จ. ถูกทุกข้อ
12. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534เจ้าบ้าน หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ข. ผู้เช่าบ้าน
ค. ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
13. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 นายทะเบียน หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง ข. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ
ค. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ง. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนเฉพาะกิจ และนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
จ. ถูกทุกข้อ
14. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 นายทะเบียนผู้รับแจ้ง หมายถึงข้อใดถูกต้อง
ก. นายทะเบียนอำเภอ  ข.นายทะเบียนท้องถิ่น
ค.ผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางได้กำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่
  การรื้อบ้าน และการกำหนดเลขประจำบ้านนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียน
กลางได้กำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน และ
การกำหนดเลขประจำบ้าน
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
15. ใครมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดหรือยกเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งการย้าย
ที่อยู่ การสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัวหรือ
การอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติได้
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. อธิบดีกรมการปกครอง
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จ. ไม่มีข้อไดถูก
16.ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ใครรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ


17. ข้อใดเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง
ก.ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ข. รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
18. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลางมีหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง
ก. รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ข. รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร
ค. รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกจังหวัด
ง. รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกอำเภอ
จ. ถูกทุกข้อ
19. ให้ใครเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ง. นายอำเภอทุกอำเภอ
จ. ถูกทุกข้อ
20. ใครเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ก. นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ข. ผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ค. รองผู้อำนวยการทะเบียนกรุงเทพมหานคร ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค
21. ใครเป็นนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. รองปลัดกรุงเทพมหานคร ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
ง. ถูกทุกข้อ
22. ใครเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร
ในเขตจังหวัด
ก. นายทะเบียนจังหวัด ข. ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด
ค. จ่าจังหวัด ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ


23. ใครเป็นนายทะเบียนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ปลัดจังหวัด ง. จ่าจังหวัด
จ. เสมียนตราจังหวัด
24. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด และอาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดได้
ก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ปลัดจังหวัด
ค. จ่าจังหวัด ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข
จ. ถูกทุกข้อ
25. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับนายทะเบียนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดได้
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดได้
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด
จ. ถูกทุกข้อ
26. ใครเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ
ก. นายทะเบียนอำเภอ ข. ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ค. ปลัดอำเภอ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
27. ใครเป็นนายทะเบียนอำเภอ
ก. นายอำเภอ ข. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
ค. ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
28. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับนายทะเบียนอำเภอ
ก. นายอำเภอเป็นนายทะเบียนอำเภอ
ข. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นนายทะเบียนอำเภอ
ค. ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นนายทะเบียนอำเภอ
  และอาจมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอำเภอได้
ง. นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ อำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
จ. ถูกทุกข้อ


29. ใครเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร
ในเขตปกครองท้องถิ่นนั้นๆ
ก. นายทะเบียนท้องถิ่น ข. ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น
ค. เจ้าพนักงานธุรการที่อยู่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่น ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
30. ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่น เป็นนายทะเบียน
ท้องถิ่น และอาจมอบอำนาจให้ใคร ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นได้
ก. รองปลัดเทศบาล ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
ค. รองปลัดเมืองพัทยา ง. ผู้ช่วยหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
จ. ถูกทุกข้อ
31. ในกรณีจำเป็นต้องมีสำนักทะเบียนสาขา หรือสำนักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตท้องที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ใครจัดตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การทะเบียนราษฎรสำหรับ
สำนักทะเบียนสาขาหรือสำนักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตท้องที่ของสำนักทะเบียนดังกล่าว
ก. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ง. นายอำเภอทุกอำเภอ
จ. ถูกทุกข้อ
32. เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร ให้ใครมีอำนาจเรียกเจ้าบ้าน หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
ให้แสดงหลักฐานต่างๆ ได้ตามความจำเป็น และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำนาจเข้าไปสอบถามผู้อยู่ในบ้านใดๆ
ได้ตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน ทั้งนี้ ให้กระทำได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ก. นายทะเบียน ข. เจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 7
ค. เจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 8 ง. เจ้าหน้าที่ปกครอง
จ. ไม่มีข้อใดถูก
33. เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนมีอำนาจเรียกเจ้าบ้าน หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
ให้แสดงหลักฐานต่างๆ ได้ตามความจำเป็น และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำนาจเข้าไปสอบถามผู้อยู่ในบ้านใดๆ ได้
ตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน ทั้งนี้ ให้กระทำได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ในการเข้าไปสอบถามให้นายทะเบียนแสดงอะไร
ก. บัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. แสดงตนโดยกล่าวว่าเป็นเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่
ค. กล่าวคำขออนุญาตตรวจค้น


ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค
จ. ไม่มีข้อใดถูก
34. เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร การตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร ให้สำนักทะเบียนกลางดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามที่ใครกำหนดและ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้ตรงต่อความเป็นจริงอยู่เสมอ
ก. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ข. รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
จ. ถูกทุกข้อ
35. การเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร การตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร ให้สำนักทะเบียนกลางดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ให้ตรงต่อความเป็นจริงอยู่เสมอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกำหนด
ค. พระราชกฤษฎีกา ง. กฎกระทรวง
จ. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
36. การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ไม่รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของบุคคล ข้อใดถูก
ก. รายได้ ข. ประวัติอาชญากรรม
ค. การชำระหรือไม่ชำระภาษีอากร ง. ข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
จ. ถูกทุกข้อ
37. เมื่อได้รับคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใดๆ ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเพื่อให้เกิด
ความถูกต้องตามความเป็นจริง ให้นายทะเบียนมีคำสั่งโดยเร็ว คำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับคำขอ หรือไม่ดำเนินการ
ตามคำขอทั้งหมดหรือบางส่วนให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในกี่วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง
จากนายทะเบียนกลาง
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 20 วัน ง. 30 วัน
ง. 60 วัน
38. ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดเลขประจำตัวแก่บุคคล
ที่อยู่ในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ำกัน การยกเว้นการให้เลขประจำตัวแก่บุคคล ให้กำหนดในอะไร
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกำหนด
ค. พระราชกฤษฎีกา ง. กฎกระทรวง
จ. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
39. ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็นความลับ และให้นายทะเบียนเป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบัติตามที่ได้
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแก่สาธารณชน เว้นแต่ ข้อใดถูกต้อง
ก. ผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วย
ข. เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ค. การดำเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ง. ไม่ว่าในกรณีใดจะนำข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้
จ. ถูกทุกข้อ
40. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งการเกิด คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือ
มารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้านภายในกี่วันนับแต่วันเกิด
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 20 วัน ง. 30 วัน
จ. 45 วัน
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้