ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้าราชการ รัฐสภาสามัญ2555ทุกตำแหน่ง
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้าราชการ รัฐสภาสามัญ2555ทุกตำแหน่ง

1.  กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 12 ข. ฉบับที่ 13
ค. ฉบับที่ 14 ง. ฉบับที่ 15
ตอบ   ค. ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537)
  กฎ ก.ร. ฉบับที่ 14 ( พ.ศ. 2537)
2. กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับปัจจุบัน ให้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 ข. กฎ ก.ร. ฉบับที่ 4
ค. กฎ ก.ร. ฉบับที่ 5 ง. กฎ ก.ร. ฉบับที่ 6
ตอบ  ก. กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ข้อ 2
  ให้ยกเลิก กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และ กฎ ก.ร. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
3. การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ หรือข้อมูลที่ได้จากการประชุมลับของผู้ใด ซึ่งสภาพดังกล่าวยังมิได้มีมติให้เปิดเผยข้อมูลได้ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. รัฐสภา ข. วุฒิสภา
ค. สภาผู้แทนราษฎร ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ
  กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ข้อ 3
ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ หรือข้อมูลที่ได้จากการประชุมลับของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาดังกล่าวยังมิได้มีมติให้เปิดเผยได้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
4. การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เกินกว่ากี่วันถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. 3 วัน ข.  7 วัน
ค. 15 วัน ง. 30 วัน
ตอบ   ค.  15 วัน  
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ข้อ 3  
(10) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่ดำรงตำแหน่งใด
ก. กรรมการผู้จัดการ ข. สมาชิกพรรคการเมือง
ค. กรรมการพรรคการเมือง ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ข้อ 3
(14) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรง
ตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(15) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง
(16) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
6. ข้อใดไม่ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. การกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก
ข. การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ค. ความผิดลหุโทษ
ง. การดูหมิ่น เหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
ตอบ  ค.  ความผิดลหุโทษ
  กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ข้อ 3  (12) ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องต้อนรับ และให้ความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชน ผู้มาติดต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ ดูหมิ่นเหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

7. กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข.  ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.  7 วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาม
ตอบ   ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ข้อ 1
กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
8. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ร. ฉบับปัจจุบันนี้ด้วยเหตุผลใด
ก. ปรับปรุงกฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518)
ข.  ปรับปรุงกฎ ก.ร. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2520)
ค. เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2535
ง. ทุกข้อเป็นเหตุผลหมด
ตอบ    ข. ปรับปรุงกฎ ก.ร. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2520)
  หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้คือ โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงกฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ และกฎ ก.ร. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
9.  กฎ ก.ร. ฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ข. 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537
ค. 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ง. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ตอบ  ก.  23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
  ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ข้อ 1
กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

10. กฎ ก.ร. ฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ข. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ค. 5  ธันวาคม พ.ศ. 2537
ง.  7 ธันวาคม พ.ศ. 2537
ตอบ   ก.  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
  ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ข้อ 1
กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

1. กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรืองดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้ตามกฎหมายใด
ก. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2544
ข. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545
ค. พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ตอบ   ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ตามที่ได้มีประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2544 และประกาศรัฐสภาเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสียใหม่ โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการภายในสำนัก แต่เนื่องจาก กฎ ก.ร. ที่เกี่ยวกับอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนยังมิได้กำหนดให้อำนาจผู้อำนวยการสำนักไว้ในกฎ ก.ร. ดังกล่าว
2.  กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2544 ข. พ.ศ. 2545
ค. พ.ศ. 2546 ง. พ.ศ. 2547
ตอบ   ค.  พ.ศ. 2546
                 กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศ
ใช้ พ.ศ. 2546
3. กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้เมื่อ
พ.ศ. ใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ข.  ถัดจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ  ข.  ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
         กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 1 กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. กฎ ก.ร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (2518) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
ข. กฎ ก.ร. ฉบับที่  9 (2520) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
ค. กฎ ก.ร. ฉบับที่  12 (2537) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
ง. กฎ ก.ร. ฉบับที่ 15 (2540) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
ตอบ ค. กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (2537) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
  กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 2 ให้ยกเลิก กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน  
5.  ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการภายในสำนัก หมายถึงผู้ใด
ก. ผู้อำนวยการรัฐสภา ข. ผู้อำนวยการส่วนราชการ
ค.  ผู้อำนวยการสำนัก ง. ผู้อำนวยการกอง
ตอบ  ค. ผู้อำนวยการสำนัก
  “ผู้อำนวยการสำนัก”  หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ภายในสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยกำหนดให้เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการภายใน
สำนักหรือส่วนราชการดังกล่าว
6. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการรัฐสภาสามัญ สามารถสั่งลงโทษผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงโดยสั่งตัดเงินเดือน
ครั้งหนึ่งไม่เกินเท่าใด
ก. ไม่เกิน 5 % ข.  ไม่เกิน 7 %
ค. ไม่เกิน 10 % ง. ไม่เกิน 15 %
ตอบ  ก.  ไม่เกิน 5 %
กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 4  ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีอำนาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน
7.  จากข้อข้างต้น ในการสั่งตัดเงินเดือนนั้น สามารถสั่งได้ไม่เกินกี่เดือนติดต่อกัน
ก. ไม่เกิน 1 เดือน ข. ไม่เกิน 2 เดือน
ค. ไม่เกิน 3 เดือน ง. ไม่เกิน 4 เดือน
ตอบ   ข.  ไม่เกิน 2 เดือน
         คำอธิบายดังข้อข้างต้น
8. ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอำนาจ
สั่งลงโทษตามข้อใด
  ก. สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน ง. ถูกทุกข้อ
         ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 5  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการวุฒิสภา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม
มาตรา 6 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบข้าราชการรัฐสภาสามัญ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายช่างปฏิบัติงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
วิทยากรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ


ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
๑. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
แต่งตั้งภายในกี่วัน นับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก
และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่น้อยกว่าเท่าใด
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
ก. ๑๕ วัน, หนึ่งในสาม
ข. ๓๐ วัน, หนึ่งในห้า
ค. ๔๕ วัน, หนึ่งในสาม
ง. ๖๐ วัน, หนึ่งในห้า
ตอบ ข้อ ข
๒. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ข้อใด
ต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานองคมนตรี
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ค. ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ง. ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ตอบ ข้อ ค
๓. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สมัย
ประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดเวลา ๑๒๐ วันแต่
พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไป
ก็ได้ ส่วนการปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน
จะกระทำได้แต่โดยความเห็นชอบตาม ข้อใดดังต่อไปนี้
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐสภา
ง. ประธานรัฐสภา
ตอบ ข้อ ค
๔. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในระหว่าง
สมัยประชุม ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือ
เงินตรา ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์
ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรา...……….…………………..ให้ใช้
บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ และต้องนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ภายใน …….………วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. พระราชกำหนด, ๓ วัน
ข. พระราชกำหนด, ๗ วัน
ค. พระราชกฤษฎีกา, ๓ วัน
ง. พระราชกฤษฎีกา, ๗ วัน
ตอบ ข้อ ก
๕. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ตำแหน่งใดต่อไปนี้ ก่อนเข้ารับหน้าที่ต้องปฏิญาณตนใน
ที่ประชุมรัฐสภา
ก. ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ข. องคมนตรี
ค. รัฐมนตรี
ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตอบ ข้อ ก
๖. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ผู้ที่
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถ้าประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาแล้วเป็นเวลาเท่าใด นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ก. ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ข. ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
ค. ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ง. เกินกว่าหนึ่งปื
ตอบ ข้อ ง
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ใช้ในปัจจุบัน ประกาศใช้  พ.ศ. ใด
    ก.    พ.ศ. 2549    ข.    พ.ศ. 2550
    ค.    พ.ศ. 2551    ง.    พ.ศ. 2552
    ตอบ       ค.  พ.ศ. 2551
            ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551    
2.    ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ฉบับนี้ประกาศใช้โดยอาศัยกฎหมายใด    
    ก.    ม. 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550
    ข.    ม. 135  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550
    ค.    ม. 136  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550
    ง.    ม. 137  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550
    ตอบ      ก.  ม. 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550
        อาศัยอำนาจตามความมาตรา 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  วุฒิสภาจึงตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นไว้
3.    ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
    ก.    นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
    ข.    ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ค.    3  วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ง.    7  วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ตอบ       ข.   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551   ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4.    ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551   ยกเลิกข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. ใด
    ก.    พ.ศ. 2544    ข.    พ.ศ. 2545
ค.    พ.ศ. 2546    ง.    พ.ศ. 2547
    ตอบ       ก.   พ.ศ. 2544  
             ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
    พ.ศ. 2544
5.    ผู้รักษาการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา คือผู้ใด
    ก.    ประธานสภา    ข.    ประธานวุฒิสภา
    ค.    คณะรัฐมนตรี    ง.    นายกรัฐมนตรี
    ตอบ       ข.   ประธานวุฒิสภา
              ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ  4   ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามข้อบังคับนี้     และมีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
6.    หมวด  1  ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาว่าด้วยเรื่องใด
    ก.    การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
    ข.    อำนาจหน้าที่ของประธานวุฒิสภา
    ค.    การประชุมวุฒิสภา
    ง.    การเสนอญัตติ
    ตอบ       ก.  การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
            หมวด  1   การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
7.    ในการเลือกประธานวุฒิสภาในครั้งแรก ให้ผู้ใดดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว
    ก.    ประธานวุฒิสภาเดิม    ข.    ผู้อาวุโสที่สุด
    ค.    รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1    ง.    มติในที่ประชุม
ตอบ      ข.   ผู้อาวุโสที่สุด
        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ 5   ในการเลือกประธานวุฒิสภาและ
รองประธานวุฒิสภาครั้งแรก ให้เลขาธิการวุฒิสภาเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาดำเนินการเลือกตั้งประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และเพื่อให้ที่ประชุมสภาดำเนินการในเรื่องอื่นที่จำเป็นจะต้องประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย ในการดำเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในลำดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมt
8.    ในการเสนอชื่อเพื่อเลือกประธานวุฒิสภานั้น สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อโดยมีผู้รับรองไม่น้อย
    กว่ากี่คน
    ก.    5  คน    ข.   7  คน
    ค.    10  คน    ง.    15  คน
    ตอบ        ค.   10  คน
        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ  6   ในการเลือกประธานวุฒิสภา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ การเสนอนั้นต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ก่อนที่จะดำเนินการเลือกตั้งประธานวุฒิสภานั้น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะดำรงตำแหน่งต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในเวลาที่ที่ประชุมวุฒิสภากำหนด ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกว่าสองชื่อ ให้มีการลงคะแนนเป็นการลับโดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งตนประสงค์จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษ ใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ แล้วให้เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษรมาลงคะแนนเป็นรายคน โดยนำซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพื่อการนั้น ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนกรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ ให้ผู้ ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับเลือก
แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม ให้ดำเนินการดังนี้
        (1)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกหนึ่งคน และผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่สองหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลำดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ
        (2)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกเกินกว่าหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ
        (3)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกหนึ่งคนและมีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่สองเกินกว่าหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกและลำดับที่สองทุกคนมาให้สมาชิกลงคะแนน ทั้งนี้ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากให้ประธานของที่ประชุมประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมวุฒิสภา   และสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
lmnbv7mp ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Rui Mu was born July 14
No hate only tolerance
As one of the first batch of PhD supervisor, he was over 90-year-old still with a Ph.D., is no exaggeration to say that is a lifetime contribution to legal research and education, but after his death, the family is still the cost of his hospitalization and treatment worry about.
Southwest Associated Rui Mu character has not changed. CHAU Pui Yee recalled that Kunming's poor economic situation,air jordan pas cher, was the soaring prices and raging storms, and the persecution of progressive people, Rui Mu will continue to say publicly what my friends in class dissatisfaction with remarks, my friends are worried for him. To persuade a friend in the United States,polo ralph lauren, Rui Mu accepted the invitation of the University of Florida as a visiting scholar.
The writings of the number itself does not affect Rui Mu's position in legal circles. Zhang Shouwen opinion of the Peking University Law School Dean, Rui Mu creating a multiple of Law of the categories of subjects, has made pioneering and groundbreaking contributions in many areas. In addition to knowledge, at least in legal education and legislative participation.
Completed as early as during the war known as the 1949 civil law vanish "legal works, Rui Mu for many years been mistakenly believe that" the writings of legal experts. World Bank to solve the ICSID mediator Shaojing Chun, director of the Institute of International Economic Law, said, "Mr. Rui is one of the few outstanding works ranging body of jurists".
After the occurrence of the "Cultural Revolution", Rui Mu endure criticism in the unit begin the upgrade, and later labeled a "bourgeois reactionary academic authority" of the hat and put her into the stall in 1969, he was also the decentralization of Jiangxi carp Chau 7th cadre school "as porters.
Rui Mu is the founder of China's economic law and international economic law disciplines, civil law master, China has trained a large number of outstanding legal talent. Former director of the Peking University Institute of Economic Law and International Economic Law Institute. 70-year-old,ralph lauren pas cher, he also insisted that class to undergraduates.
Reform and opening up, China needs a large number of laws on foreign trade and economic develop foreign trade and foreign investment, two Basic Law --- that is, "Foreign Trade Law" and "Foreign Enterprise Law. "These two laws in the formulation process, Mr. Rui are the chief expert.
In 1971, the history gives an opportunity of the Mu Rui. Order to carry out the preparation of the Nixon visit to China, Zhou Enlai, commissioned by the Department of State to collect information about Nixon, again part of the mission of the Department of State to the Faculty of Law of Peking University. With this opportunity, Rui Mu able to return to the North. Wang Tieya beam West, Chen Zongling involved in translation of the United Nations and Disarmament, the United Nations Manual, Nixon's "Six crisis" Heath "Old World and New Prospects" Carter autobiography and other writings and a large number of files.
Proficient in foreign languages ??old and solid
Scholarship
This talent so that Rui Mu fluent in English, French and German, fluent in Russian and Latin Law countries in reading through the original to create excellent conditions for language.
Stay in the summer, Dr. Zhang Zhiyong 1998 after graduating from Beijing University to teach. The summer holidays in his hometown held a simple wedding. Back to school one evening,there are four, someone knocked on the door, Zhang Zhiyong, open the door and saw a teacher Mr. Rui and his wife! In a small room,air jordan, Mr. Rui a delicate music box and a written blessing greeting cards sent Zhang Zhiyong hands on his shoulder to encourage him to "Today's conditions may be disappointments, but it can inspire you hard efforts, progress and a better tomorrow in front. "
The Shao Jingchun remember his Dr. just graduated from the school to teach, a publishing house to find him, he hung Rui Mu's name to write a textbook. "At that time the Law textbooks is very limited, I think this a good thing, excitedly to Mr. I invited him coming."
Back to the Beijing University of Rui Mu still chilly wind turbid waves of the "Cultural Revolution": the house was the rebel faction occupy several times, had their homes searched. The misfortunes of that particular era, Rui Mu never mentioned. Peking University Law School associate professor Liu Dong the evaluation Rui Mu says, sir, there is no hatred, only tolerance.
Shaojing Chun memories, Rui Mu will always remind students if there is time to learn a foreign language ", the purpose is to enable students to read the original.
Rui Mu students, the Commerce Department of Treaty and Law, Deputy Director Yang Guohua said that the contribution of Mr. Rui is not limited to books and theory, he actually participated in China's foreign trade legislation in the field of China's foreign trade and economic undertakings made a groundbreaking contribution.
Rui Mu concern student life down in the Second, or in the academic's words and deeds. Peking University Law School Professor Shao Jingchun Rui Mu doctoral students returned from the European University Institute, wrote a "EU legal system. In this process, because he had some academic issues to ask Rui Mu. Rui Mu not only pro-read carefully Shaojing Chun manuscript, but also on the terminology of the Chinese expression, and patience to discuss with him.
Short history
I often tell my students mentioned "Song Biographies of Eminent Monks" in the words: "by name, false guests, in fact, return. Nominal, that celebrity; de facto, that the expert." Understands the proper name the relationship between the "vanity" and "reality" and free shuttle,burberry pas cher,Studies feast not collect money penalty Xiejian Tao, I act, which is Mr. Rui is the only way to school and even human.
Mrs. Zhou Rui Mu Peiyi later recalled, in order to be able to study in Germany, in France, he began to learn German. 1949 after a large number of Soviet experts in China, Rui Mu started learning Russian, to the extent of the Russian original can be read.
- Peking University Law School Associate Professor Guo Yu
Yang Guohua explained that China is now the big country of import and export trade, but many people do not understand the fundamental role played by foreign trade related laws and international treaties, in his view, "Mr. Rui at the behind the behind the unknown".
"Many of his students are retired cadres, but Mr. Rui is retired." Shaojing Chun believes that "for various reasons, the history some of his lack of impartiality." Wife Zhou Peiyi Shaojing Chun said, Rui Mu against the Kuomintang negative War practice, published a number of remarks, Chongqing Central University should not be dismissed by the school, and later shielding students reactionary remarks. Suggested Rui Mu in 1941 went to the Southwest Associated University in Kunming.
Gifted
's all for the learning experience. Repeated requests, Rui Mu wrote the words of an Eastern Han Xun Yue, "not a bubble, do not listen to the floating technique, do not adopt the Chinese name, fashion pseudo thing. Rui Mu added, in the words after "This is a man noble words, the simple truth is scholarship." Chengdao De believe that this is a true portrayal of Mr. Rui Mu's life.
1979 Legal Research fifth published article, "the United States and Western Europe Economic Law and International Economic Law Rui Mu, Mu Rui started to pay attention Economic Law and International Economic Law and Economic Law and International Economic Law at Peking University opened professional, the founder of the Economic Law Institute and the Institute of International Economic Law. Today, these professional law popular specialties.
Shaojing Chun introduction, Rui Mu understand the foreign language, but whenever students to consult him about the foreign language problem, sir, or a direct answer, or the first record in a few days will come to the phone to explain, or students called home to face to explain. Mr. know several foreign languages, home, foreign language books is rich in resources, but he still have to spend a few days, the "research" students to the seemingly simple, practical is not easy to be found in Shao Jingchun.
Rui Mu students, Peking University School of Law associate professor Guo Yu,polo ralph lauren pas cher, never heard of these shocks, the teacher complained. He not only said, and students do not say to their families. Wife on many occasions to complain that Mr. Rui obviously being hit in the "Cultural Revolution" vomiting blood, but how would not say "enemies" who asked anxious is a "do not remember.
With ethics
Writing not more far-reaching impact
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้