ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตรปี2557สายอำนวยการและสนับสนุน อก.2 อก.4
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตรปี2557สายอำนวยการและสนับสนุน อก.2 อก.4

1. การแบ่งส่วนราชการในการจัดตั้งกองบัญชาการตราขึ้นเป็นก. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชบัญญัติ
ข. กฏกระทรวงง. ประกาศของกระทรวง
2. ก.ต.ช. ย่อมาจาก
ก. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ  
ข. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ค. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการขาราชการตำรวจแห่งชาติ
3. ใครคือผู้กำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุด ของข้าราชการตำรวจในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. คณะรัฐมนตรีง. ก.ต.ช.
4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ ก.ตร.
ก. กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจและจัดระบบราชการตํารวจ
ข. พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง ผบ.ตร.
ค. พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ
ง. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
5. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
ก. 7 ชั้นค. 5 ชั้น
ข. 3 ชั้นง. 6 ชั้น
6. ข้อใดคือชั้นของข้าราชการตำรวจ
ก. สัญญาบัตร  ค. พลตำรวจ
ข. ประทวน  ง. ถูกทุกข้อ
7. การถอดหรือออกจากยศสัญญาบัตรทำโดยวิธีใด
ก. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค. ระเบียบของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ประกาศพระบรมราชโองการง.  ถูกทั้ง ก และ ข
8. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ตร.
ก. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ข. รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติง. จเรตํารวจแห่งชาติ
9. การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล คือหน้าที่ของใคร
ก. ก.ตร.ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ก.ต.ช.ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10. ใครเป็นผู้ประกาศรายชื่อกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติค. นายกรัฐมนตรี  
ข. คณะรัฐมนตรีง. รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้ง
11. ใครคือประธานใน ก.ต.ช. และ ก.ตร.
ก. นายกรัฐมนตรีค. คณะรัฐมนตรี
ข. ผบ.ตร.ง. ถูกทั้ง ก และ ข
12. กรรมการข้าราชการตำรวจเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ขณะเดียวกันไม่ได้เว้นแต่
ก. ผู้ช่วย ผบ.ตร. ค. รอง ผบ.ตร.
ข. ผบ.ตร.ง. ถูกทั้ง ก แล ข
13. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี และกี่วาระ
ก. 4 ปี วาระเดียว  ค. 2 ปี วาระเดียว
ข. 4 ปี 2 วาระติดต่อกันง. 2 ปี 2 วาระติดต่อกัน
14. การลงโทษโดยให้ทำงานโยธาการ ให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจำต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
ก. 3 ชั่วโมง ค. 5 ชั่วโมง
ข. 6 ชั่วโมงง. 7 ชั่วโมง
15. การลงโทษโดยการกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่กำหนด คือ
ก. กักขังค. ภาคทัณฑ์
ข. กักยามง. ทัณตกรรม
16. การลงโทษปลดออกต้องอุทธรณ์ต่อใคร
ก. ก.ตร.
ข. ก.ต.ช.
ค. ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ
ง. ไม่มีข้อถูก
17. การขอลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก. 30 วัน ค. 90 วัน
ข. 60 วัน ง. นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
18. ข้าราชการตํารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องจะร้องทุกข์ต่อใคร
ก. ก.ตร.          ค. ก.ต.ช.
ข. ผู้บังคับบัญชา     ง. ผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ตร.แล้วแต่ กรณี
19. เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความศรัทธาและเชื่อมั่น จึงจำเป็นต้อง
ก. กำหนดจรรณยาบรรณของตำตรวจ
ข. กำหนดวินัยของตำรวจ
ค. กำหนดหน้าที่และวินัย
ง. กำหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
20. สิ่งที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้ พิทักษ์สันติราษฎร์ คือ
ก. จรรยาบรรณ  ค. มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติ
ข. อิทธิบาท 4 ง. จริยธรรม
21. การทารุณหรือทารุณกรรม หมายความว่า
ก. การปฏิบัติหรือกระทำใดๆต่อร่างกายหรือจิตใจในลักษณะที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
ข. การปฏิบัติหรือกระทำใดๆต่อร่างกายหรือจิตใจที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
ค. การปฏิบัติหรือกระทำใดๆต่อร่างกายหรือจิตใจโดยการดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ
22. หน่วยงานที่ทำหน้าที่นำมาประมวลฯ มากำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ คือ
ก. โรงเรียนตำรวจ
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. สถาบันฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
23. ข้อใดแสดงถึงการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชน ศรัทธาและเชื่อมั่น
ก. มีท่าทีเป็นมิตร ค. มีความสุภาพความอ่อนโยน
ข. มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ง. ถูกทุกข้อ
24. ธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จคือ
ก. พรมวิหาร 4 ค. สติสัมปชัญญะ
ข. อิทธิบาท 4 ง. สัปปุริสธรรม 4
25. ธรรมที่ช่วยให้ไม่ผิดพลาดในการทำงาน
ก. สติ ค. อุเบกขา
ค. มุฑิตา  ง. สัปปุริสธรรม 4
26. หนังสือที่ได้รับมาแล้วปฏิบัติเสร็จแล้ว และมีคู่สำเนาเก็บไว้ ให้จัดการทำลายได้เมื่อใด
ก. 1 ปี ค. 5 ปี
ข. 3 ปี ง. 10 ปี
27. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ
ก. ตร. ค. ก.ต.ช.
ข. ตช. ง. ก.ตร.
28. คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายแก่รัฐสภาภายในกี่วัน
ก. 20 วัน ค. 90 วัน
ข. 60 วัน ง. 30 วัน
29. เมื่อประชาชนหรือจากส่วนราชการอื่นมาติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจะต้องแจ้งกลับภายในกี่วัน
ก. 7 วัน ค. 45 วัน
ข. 30 วัน ง. 15 วัน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด 
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล
- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง
- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน
- แนวข้อสอบระเบียบงานการเงิน
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ที่ออกบ่อยๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ใหม่ล่าสุด 
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา 
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
จำหน่าย VCD / MP3 ติวสายอำนวยการและสนับสนุน อก.2 อก.4 ราคาชุดละ 2500 บาท  จัดส่งถึงที่บ้าน

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763  หรือ Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งที่amorn3498@hotmail.com


รูปภาพ: 13079483-2.jpg
รูปภาพ: 13079483-1.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 5 ก.พ.2544
ข. 15 ก.พ. 2544
ค. 25 ก.พ.2544
ง. 5 มี.ค.2544
ตอบ  ก. 5 ก.พ.2544

2. คณะรัฐมนตรีมีมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
โดยอาศัยกฎหมายข้อใด
ก. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28
ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26
ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 และมาตรา 29
ง.  ข้อ ข และ ค ถูก
    ตอบ   ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26

3. ผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 คือ
ก.  ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี
    ตอบ  ง. นายกรัฐมนตรี

4. ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า
ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย
ข. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ
ค. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของรัฐ
ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง
ตอบ  ข. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดจังหวัด
ค. นายกเทศมนตรี
ง. ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ตอบ  ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

6. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับแบ่งประเภทชั้นคือ
ก. แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด
ข. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ
ค. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับสุดยอด ลับมาก ลับ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ   ข. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ

7. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะทาให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือ
ก. ชั้นความลับที่สุด
ข. ชั้นความลับมาก
ค. ชั้นความลับ
ง. ชั้นความลับเฉพาะ
ตอบ  ข. ชั้นความลับมาก

8. ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ
ก. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ข. นายทเบียนข้อมูลข่าวสาร
ค. นายตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป
ง.  ประธานสภาตำบล
ตอบ   ง.  ประธานสภาตำบล

9. หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ จะดำเนินการอย่างไร
ก.  แสดงชั้นความลับลงเอกสารกลางหน้ากระดาษบนและล่างทุกหน้ากระดาษด้วยหมึกสี
แดง
ข. แสดงชั้นความลับลงแผนที่หรือภาพเขียนกลางหน้ากระดาษด้านบนและด้านล่างทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ำเงิน
ค. แสดงชั้นความลับลงที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือจานบันทึกด้วยหมึกสีแดง
ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.   ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. การปรับชั้นความลับต้องให้ผู้มีอานาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ข. การแก้ไขชั้นความลับให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมหรือลบออกแล้วแสดง
เครื่องหมายชั้นความลับที่กำหนดใหม่ใกล้ชั้นความลับเดิม
ค. ข้อมูลข่าวสารที่มีคาวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยให้มีเงื่อนไขหรือข้อจากัดใดให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับนั้นแล้ว
ง.   ข้อ ก และ ค ถูก
    ตอบ   ง.   ข้อ ก และ ค ถูก

11. ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กำหนดชั้นความลับ
ค. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ง. พลนาสาร
ตอบ   ค. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

12. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องบรรจุซอง
ทึบแสงมั่นคงข้อข้อมูลข่าวสารลับนั้น
ข. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้นอย่าง
มั่นคงระบุชั้นความลับให้ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านล่าง
ค.  การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต
ง. ถูกหมดทุกข้อ
    ตอบ  ค.  การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://740874b1.linkbucks.com
ลิงค์สำรอง
วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พ.ร.บ.ตำรวจ
1. ผู้ที่จะเป็นเลขา ก.ต.ช. จะต้องมียศระดับใด                                  
ตอบ  พล.ต.ท.
2. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดวันหยุดนอกเหนือจาก ครม.                                            
ตอบ  ก.ต.ช.
3. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย                                                                  
ตอบ  ให้ออก
4. การออกจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องมีอายุกี่ปี                                    
ตอบ  อายุ 70  ปี
5. ไม่ใช่คุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                          
ตอบ  วุฒิปริญญาตรี (ม.20)
6. กรรมการ 6 คน ร้องให้ประชุม ต้องประชุมภายในกี่วัน
ตอบ  7 วัน
7. ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ตร. มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี                                                    
ตอบ   4 ปี
8. กรณี ก.ตร.เห็นว่าไม่ปฏิบัติตาม  จะต้องแจ้งต่อใคร                    
ตอบ    นายกรัฐมนตรี
9. ข้อใด ไม่ใช่ วินัยร้ายแรง                                                  
ตอบ   แตกสามัคคี
10. ข้อใดคือการทำทัณฑกรรม                                                              
ตอบ  ทำงานโยธา
11. รตอ. รอง สว.สส. ขอลาออก ต้องยื่นต่อใคร                  
ตอบ  สว.สส.
12. ให้หน่วยงานใดตรวจสอบงบการเงินและบัญชี          
ตอบ  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
13. ประธาน ส่วนภูมิภาคคือใคร                                                          
ตอบ   ร.ต.อ.
14. ระยะเวลาของการสืบสวน คือกี่วัน                                                
ตอบ  ภายใน 60 วันนับจากวันที่ทราบ
15. การนับระยะเวลาวันหยุด ทำอย่างไร                                                                            
ตอบ   ถ้าวันสุดท้ายแห่งระเวลาตรงวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มทำการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลานั้น
16. ใครมีหน้าที่ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา                
ตอบ  นำทนายหรือที่ปรึกษาเข้าได้ไม่เกิน 1 คน
17. ข้าราชการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยืดมั่นในศีลธรรม
ตอบ  เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่
18. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลัก                                                  
ตอบ   ข่มใจตัวเอง
19. ผู้มีอำนาจให้คำปรึกษาและแนะนำ คือใคร                  
ตอบ  จเรตำรวจแห่งชาติ
20. การประเมินบนพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายอะไร                                  
ตอบ   ผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้