ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

                
1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กําหนดอายุการพัฒนาเด็กไวเทาใด
ก. 3 – 5 ปี ข. 4 – 6 ปี
  ค.  แรกเกิด – 5 ปี ง. 0 – 6 ปี
ตอบ ค. แรกเกิด – 5 ปี
2. พัฒนาการแต่ละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อใด
ก. สภาพแวดล้อม ข. การอบรมเลี้ยงดู
  ค. ประสบการณ์ที่เด็กไดรับ  ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3.  ระยะเวลาเรียนที่ใช้ในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย คํานึงถึง
ก. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ  ข. อายุ
ค. สิ่งแวดล้อม  ง. สภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญญา
ตอบ ข. อายุ
4. สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็ก 3 – 5 ป ประกอบดวยกี่สวนอะไรบาง
ก. 2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู
ข.  2 สวน คือ ประสบการณสําคัญและพัฒนาการของเด็กทุกดาน
ค. สวนเดียว คือ ประสบการณสําคัญ
ง. สวนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู
ตอบ ก. 2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู
5.  ขอใดไมใช สาระที่ควรเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก
ข. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ค. ธรรมชาติรอบตัว
ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก
ตอบ ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก
6. การสอนตามแนวคิดนีโอ ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อวา….?
ก. เด็กปฐมวัยเรียนรูจากการเลียนแบบ
ข. การสอนภาษาใหกับเด็กตองเปนการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก
ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได
ง. เด็กจะสืบคนหาขอมูลเพื่อหาคําตอบของตนเอง
ตอบ ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได

7.  ขอใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในชวงอายุ 4 ป
  ก. ประมาณ 5 นาที ข. ประมาณ 8 นาที
ค. ประมาณ 12 นาที ง. ประมาณ 15 นาที
ตอบ ค. ประมาณ 12 นาที
8.  กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี ควรใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเทาใด จึงจะเหมาะสม
ก. ประมาณ 20 นาที ข. ประมาณ 20 – 30 นาที
  ค. ประมาณ 30 – 40 นาที ง. ประมาณ 40 – 60 นาที
ตอบ ง. ประมาณ 40 – 60 นาที
9. ขอใดไมใชกิจกรรมเสริมประสบการณ
  ก. เลานิทาน ข. การทดลอง/ปฏิบัติการ
ค. การศึกษานอกสถานที่ ง. การวาดภาพระบายสี
ตอบ ง. การวาดภาพระบายสี
10.  ขอใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทําแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร
ก. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา  
ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ค. วิเคราะหสาระการเรียนรู
ง. กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ
ตอบ ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
11. การกําหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณใหกับเด็ก สามารถทําได 3 วิธี ขอใดไมใช
ก. ผูสอนและเด็กรวมกันกําหนด  ข. ผูสอนเปนผูกําหนด
ค. ผูบริหารกับผูสอนรวมกันกําหนด ง. เด็กเปนผูกําหนด
ตอบ ค. ผูบริหารกับผูสอนรวมกันกําหนด
12. ขอใดคือองคประกอบที่สําคัญในการเขียนแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ก. จุดประสงค, สาระการเรียนรู ข. กิจกรรม, สื่อ
ค. การประเมินผล ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ  
13. ขอใดคือการจัดมุมประสบการณที่เหมาะสมที่สุด
ก. มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ  ข. มุมบล็อกอยูติดกับมุมหนังสือ
ค. มุมหนังสืออยูใกลมุมบทบาทสมมุติ ง. มุมบล็อกอยูหางมุมบทบาทสมมุติ
ตอบ ก. มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ

14.  ขอใดคือคุณสมบัติขอแรกของครูผูสอนปฐมวัย ที่ผูบริหารสถานศึกษาควรคํานึงถึง
ก. มีความเปนระเบียบ สะอาด รูจักประหยัด
ข. รักเด็ก จิตใจดี ใจเย็น
ค. มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาล หรือผูที่ผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ง. พูดจาสุภาพเรียบรอย ชัดเจนเปนแบบอยางได
ตอบ ค. มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาล หรือผูที่ผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
15.  ขอใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา
ข. นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ
ค. เปนผูเสริมสรางการเรียนรู
  ง. จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ตอบ ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา
16. ขอใดคือ ความหมาย ของคําวา เด็กที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ
ก. เด็กพิการ  
ข. เด็กที่มีสภาพรางกาย สติปญญา อารมณจิตใจ ที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป
ค. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ง. เด็กดอยโอกาส
ตอบ ข. เด็กที่มีสภาพรางกาย สติปญญา อารมณจิตใจ ที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป
รูปภาพ: ครูสพฐ..jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2557   ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ประกอบด้วย ภาค ก.
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้ 

แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 

ภาค ข.
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ) 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+ MP3 ติวสอบ พรบ.การศึกษา ราคา 999 บาท
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+VCD การสอบสัมภาษณ์และ VCD ติวสอบ  ราคา 2500 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com
รูปภาพ: ครู.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้