ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเรียน ป.โท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเรียน ป.โท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ข้อสอบเรียน ป.โท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

1.        สภาการพยาบาล ข้อใดถูกต้อง 

           ก.   เป็นองค์กรวิชาชีพ                                                            ข.    เป็นนิติบุคคล 

           ค.   เป็นตัวแทนของวิชาชีพพยาบาล                                    ง.    ดำเนินการโดยพยาบาลเท่านั้น 

           ตอบ   ข.  เป็นนิติบุคคล 

2.        การกระทำในกฎหมายที่เกี่ยวกับการพยาบาลที่ถูกต้อง คือ

           ก.   ทำการรักษาพยาบาล                                                         ข.    การรักษาโรค 

           ค.   ป้องกันโรคระบาด                                                            ง.    การช่วยเหลือผู้ป่วย 

           ตอบ   ค.  ป้องกันโรคระบาด 

3.        คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นสมาชิกสามัญ คือ

           ก.   ไม่เป็นโรคระยะไม่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ             ข.    ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

           ค.   ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต                                         ง.    เป็นโรคไม่ร้ายแรง 

           ตอบ   ค.  ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

4.        สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ คือข้อใด

           ก.   เลือกตั้งนายกสภาการพยาบาล 

           ข.   สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาการพยาบาล 

           ค.   เลือกตั้งอนุกรรมการสภาการพยาบาล 

           ง.   ตรวจสอบการทำงานของนายกสภาการพยาบาล 

           ตอบ   ข.  สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาการพยาบาล 

5.        พยาบาลคนหนึ่งจบการศึกษาปีการศึกษา 2537 ในประเทศไทย เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานใน

           ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ไม่ได้ขอใบประกอบโรคศิลป์ ถ้าต้องการ 

           ขอใบประกอบโรคศิลป์จะต้องปฏิบัติอย่างไร 

ก. ผ่านการสอบของสภา และขอใบประกอบโรคศิลป์ 

ข. ผ่านการอบรม และขอใบประกอบโรคศิลป์ 

ค. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล 

ง. ไม่ต้องกระทำการใดๆ เพราะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ 

ตอบ   ค.  สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล 

6.        จากข้อ 5. พยาบาลคนดังกล่าวจะได้รับตำแหน่งอะไร และระดับไหน

           ก.   ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1

           ข.   พยาบาลวิชาชีพชั้น 2

           ค.   พยาบาลวิชาชีพชั้น 1

           ง.   พยาบาล และผดุงครรภ์ชั้น 2

ตอบ     

7.        การพ้นวาระของนายกสภาการพยาบาล เมื่อใด

           ก.   4 ปี                                                                                        ข.    เมื่อพ้นจากตำแหน่ง

           ค.   พ้นจากสมาชิกสามัญ                                                        ง.    ลาออก 

ตอบ   ข.  เมื่อพ้นจากตำแหน่ง 

8.        การเข้าสู่ตำแหน่งของบุคคลในข้อใด ที่ไม่ต้องเลือกจากสมาชิกสภาการพยาบาล

           ก.   อุปนายก                                                                              ข.    ประชาสัมพันธ์ 

           ค.   เลขาธิการ                                                                            ง.    เหรัญญิก 

ตอบ   ค.  เลขาธิการ 

9.        นางสาว ก ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ นางสาว ก จะต้องปฏิบัติอย่างไร

           ก.   ส่งคืนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันทราบว่าขาดจากสมาชิกภาพ

           ข.   ไม่ต้องคืนใบอนุญาต 

           ค.   ยื่นเรื่องขอสอบใบอนุญาตภายใน 15 วัน

           ง.   รอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ 

           ตอบ   ก.  ส่งคืนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันทราบว่าขาดจากสมาชิกภาพ

10.      เรื่องใดที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภานายกเป็นพิเศษก่อน

           ก.   การขอใบอนุญาตเมื่อขาดจากสมาชิกภาพ                    ข.    การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 

           ค.   พักใช้ใบอนุญาต                                                               ง.    การขอใบประกอบโรคศิลป์ 

ตอบ   ค.  พักใช้ใบอนุญาต 

11.      ในการประชุมของคณะกรรมการสภา มีคณะกรรมการมาประชุม 9 คน ถ้าจะมีการลงมติในที่ประชุม

           จะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าใด 

ก. ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น (เพราะกรรมการมีไม่ถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 16 คน)

ข. 5 เสียง

ค. 7 เสียง

ง. 9 เสียง (เท่ากับคณะกรรมการที่มาประชุม)

ตอบ   ก.  ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น (เพราะกรรมการมีไม่ถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 16 คน)

12.      สมาชิกที่เลือกจากบุคคลใน หรือนอกสภาการพยาบาล คือ

           ก.   กรรมการกิตติมศักดิ์                                                           ข.    กรรมการสภา 

           ค.   กรรมการวิจัย                                                                      ง.    กรรมการเลขาธิการ 

ตอบ   ก.  กรรมการกิตติมศักดิ์ 

13.      การพ้นวาระของสมาชิกกรรมการสภาการพยาบาล

           ก.   การล้มละลาย                                                                      ข.    ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

           ค.   เป็นโรคประจำตัว                                                              ง.    ถูกทั้งหมด 

ตอบ   ข.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

14.      ถ้าตำแหน่งของกรรมการสามัญว่างลง 1 ตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติอย่างไร

           ก.   ไม่ต้องเลือกใหม่ เพราะว่างเพียง 1 ตำแหน่ง

           ข.   แต่งตั้งได้เลยจากสมาชิกสามัญ 

           ค.   แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

           ง.   ไม่ต้องเลือกใหม่ รอให้พ้นวาระ 

           ตอบ   ค.  แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

15.      นางสาวแนนซี่ จบพยาบาลและผดุงครรภ์วิชาชีพจากต่างประเทศ เข้ามาทำงานเป็นอาจารย์พยาบาล

           อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งควบคุมโดยสภาการพยาบาลอย่างถูกต้อง ถ้านางสาวแนนซี่

           ขึ้นปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย ท่านคิดว่าการกระทำของนางสาว
แนนซี่ เป็นอย่างไร 

ก. ไม่ผิด เพราะทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลรับรอง 

ข. ผิด เพราะนางสาวแนนซี่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศไทย 

ค. ไม่ผิด เพราะเป็นการทำงานได้ตามวิชาชีพ 

ง. ผิด เพราะไม่ได้ผ่านการสอบของสภาการพยาบาลในประเทศไทย 

ตอบ   ข.  ผิด เพราะนางสาวแนนซี่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศไทย 

16.      การพิจารณาให้สมาชิกสามัญพ้นจากสมาชิกภาพ ต้องกระทำดังนี้คือ ถ้าคณะกรรมการมาประชุม

           ทั้งหมด 16 คน  จะต้องใช้เสียงกี่เสียง

           ก.   10  เสียง                                                                               ข.    8  เสียง

           ค.   11  เสียง                                                                               ง.    16  เสียง

ตอบ   ค.  11  เสียง

17.      เมื่อพยาบาลรายหนึ่ง ศาลได้พิจารณาถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิดทางอาญา ในการกระทำ

           การพยาบาลอย่างหนึ่ง พยาบาลรายนี้จะต้องผ่านสภาการพยาบาลอย่างไร 

           ก.   ไม่ต้องกระทำการใดๆ ถ้าเรื่องที่คณะกรรมการสภาดำเนินการอยู่ให้สิ้นสุดโดยไม่ต้องสอบสวน

                  ใดๆ ทั้งสิ้น 

ข. รอการสอบสวนจากคณะกรรมการสภาอีกครั้ง 

ค. ถูกพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว 

ง. คณะอนุกรรมการสอบสวน ต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

           ตอบ   ก.  ไม่ต้องกระทำการใดๆ ถ้าเรื่องที่คณะกรรมการสภาดำเนินการอยู่ให้สิ้นสุดโดยไม่ต้อง 

                             สอบสวนใดๆ ทั้งสิ้น 

18.      นางสาวน้ำฝน ได้ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยซึ่งมีอาชีพเป็นนักแสดงเข้ามาในโรงพยาบาล

ซึ่งทำแท้งมา และหลังจากนั้น นางสาวน้ำฝนไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง ซึ่งชื่อนางสาวสายฟ้า 

           นางสาวสายฟ้าได้ไปเล่าต่อให้บุคคลอื่นฟังจนเป็นที่เสียหายต่อผู้ป่วยรายนี้ ท่านคิดว่าตาม 

           กฎหมายวิชาชีพบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ คือ 

ก. นางน้ำฝน และนางสาว
สายฟ้า ผิด เพราะนำความลับของผู้ป่วยไปเปิดเผย 

ข. นางน้ำฝน และนางสาว
สายฟ้า ผิด เพราะเอาความลับไปเปิดเผยทำให้เสียหาย 

ค. นางสาว
สายฟ้า ผิด เพราะเป็นคนนำไปเล่าต่อจนเกิดความเสียหาย 

ง. ไม่มีใครผิด 

ตอบ   ก.  นางน้ำฝน และนางสาว
สายฟ้า ผิด เพราะนำความลับของผู้ป่วยไปเปิดเผย 

19.      จากข้อ 18 นางสาวสดสวย (ดารานักแสดง) รู้เรื่องเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 ถามว่าถ้าจะฟ้องร้อง

           จะต้องทำภายใน 

           ก.   27 มกราคม 2541                                                               ข.    1 มกราคม 2541

           ค.   27 ธันวาคม 2540                                                               ง.    26 มกราคม 2541

ตอบ   ก.  27 มกราคม 2541

20.      ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอนุกรรมการจริยธรรม                      

           ก.   ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย                               ข.    ต้องเป็นสมาชิกอนุกรรมการสามัญ 

           ค.   ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล                               ง.    ต้องเป็นสมาชิกสามัญ 

ตอบ   ก.  ต้องเป็นสมาชิกอนุกรรมการสามัญ 

21.      ความผิดอะไรที่ยอมความไม่ได้ตามกฎหมาย 

           ก.   ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโดยความประมาท 

           ข.   กระทำการโดยประมาทแต่ได้รับอันตรายเพียงเล็กน้อย 

           ค.   ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน 

           ง.   การลักทรัพย์ 

ตอบ     

22.      พยาบาลจะทำการปฏิเสธการรักษาและตรวจของการรักษาต่อผู้ป่วยได้อย่างไร 

           ก.   เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยถามแพทย์ 

           ข.   อธิบายผลการรักษาและการพยาบาลตามความจริงโดยความคิดเห็นของแพทย์ 

           ค.   ให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมการรักษาพยาบาล 

           ง.   อธิบายถึงผลเสียของการรักษา 

ตอบ     

23.      ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล 

           ก.   พยาบาลทุกคน                                                                  

           ข.   พยาบาลที่กำลังปฏิบัติงาน                                              

           ค.   นายกสภาการพยาบาล                                                     

           ง.   คณะกรรมการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ตอบ   ก.  พยาบาลทุกคน 

24.      เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาต หมายความว่า 

           ก.   ไม่มีสิทธิ์ประกอบโรคศิลป์ หลังจากนั้น 2 ปี สามารถทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

ข.   ห้ามประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ค.   ไม่มีสิทธิ์ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ 

ง.   ถูกสั่งพักราชการ 

           ตอบ   ก.  ไม่มีสิทธิ์ประกอบโรคศิลป์ หลังจากนั้น 2 ปี สามารถทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

25.      พยาบาลสามารถเป็นบุคลากรประเภทใดได้ใน พรบ.สถานพยาบาล 

           ก.   เป็นผู้จัดตั้งสถานพยาบาล                                                ข.    เป็นผู้ตรวจรักษาโรค 

           ค.   สามารถขายยาได้ทุกประเภท                                          ง.    ทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างง่ายได้ 

ตอบ   ก.  เป็นผู้จัดตั้งสถานพยาบาล 

26.      กรรมการสภาดำรงตำแหน่งวาระกี่ปี

           ก.   4 ปี                                                                                        ข.    5 ปี 

           ค.   1 ปี                                                                                        ง.    10 ปี 

ตอบ   ก.  4 ปี 

27.      ผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการพยาบาล จะให้ยาคนเจ็บไข้ได้ดังนี้ 

           ก.   เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดคนไข้นั้นได้สั่งไว้ 

           ข.   เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดโรคคนไข้นั้นได้สั่งไว้หรือเป็นการปฐมพยาบาล 

           ค.   เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์พิจารณาเห็นว่าควรจะให้ยาเพิ่มอีก 

           ง.   เมื่อเห็นว่าคนไข้จำเป็นต้องใช้ยา 

           ตอบ   ข.  เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดโรคคนไข้นั้นได้สั่งไว้หรือเป็นการปฐมพยาบาล 

28.      ผู้ป่วยนอนไม่หลับรอยานอนหลับจากพยาบาลแต่แพทย์ไม่ได้สั่งไว้ ควรทำอย่างไร 

           ก.   ให้กินยานอนหลับอ่อนๆ                                                ข.    รายงานแพทย์ 

           ค.   บอกให้ผู้ป่วยทำสมาธิแล้วนอนให้หลับ                       ง.    บอกผู้ป่วยว่าให้ไม่ได้เพราะแพทย์ไม่ได้สั่งไว้      

 ตอบ   ข.  รายงานแพทย์ 

29.      การประกอบโรคศิลป์ใดที่พยาบาลกระทำไม่ได้เพราะผิดพระราชบัญญัติ 

           ก.   ฉีดยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์สั่ง                                        ข.    ให้ยาสามัญประจำบ้าน 

           ค.   ตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ                                                  ง.    ให้ยาฉีดเพื่อทุเลาอาการปวดท้อง 

           ตอบ   ง.  ให้ยาฉีดเพื่อทุเลาอาการปวดท้อง 

30.      การประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันคือข้อใด                      

           ก.   การโกนผมให้คนที่เป็นเหา                                             ข.    การเช็ดตัวให้เด็กที่เป็นไข้สูง

           ค.   การนำผู้ป่วยตกต้นไม้ส่งโรงพยาบาล                            ง.    การให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดดำแก่คนท้องร่วง

           ตอบ   ง.  การให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดดำแก่คนท้องร่วง 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
เเนวข้อสอบป.โท ของม.มหิดล
เเนวข้อสอบป.โท ของม.ขอนเเก่น
เเนวข้อสอบป.โท ของ ม.เชียงใหม่
เนื้อหาการสอบของเเต่ละ มหาวิทยาลัยจะสอบวิชาเดียวกัน 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป(คณิต,ความถนัดทั่วไป)
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เเละการพยาบาลพื้นฐานทุกวิชา

ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
21.   ผู้ป่วย Hepatic encephalopathy  เกิดจากข้อใด ยกเว้น
   ก.   ได้รับยาขับปัสสาวะ   ข.   กินอาหารโปรตีนจำนวนมาก
   ค.   มีเลือดออกในทางเดินอาหาร   ง.   มีโปตัสเซียมมาก
   ตอบ   ก.  ได้รับยาขับปัสสาวะ
22.   ผู้ป่วยที่ผ่าตัด THYROID เกิดมีอาการกระสับกระส่ายมากร่วมกับมีอาการเพ้อคลั่ง พยาบาล
   ควรนึกถึงเรื่องใด
   ก.   hemorrhage   ข.   Acidosis
   ค.   thvrjoid crisis   ง.   Pneumonia
   ตอบ   ค.   thvrjoid crisis
23.   ผู้ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง ควรระวัง
   ก.   Cerebral concussion   ข.   Cerebral hematoma
   ค.   Cerebral concussion   ง.   Cerebral laceralate
   ตอบ   ข.  Cerebral hematoma
24.   ผู้ป่วย DKA จำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะและบันทึกจำนวนปัสสาวะทุกชั่วโมงด้วยเหตุผลใด
   ก.   เพื่อไม่ให้ปัสสาวะรดเพราะผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  
   ข.   เพื่อสามารถตรวจน้ำตาลในปัสสาวะได้ถูกต้อง
   ค.   เพื่อประเมินการทำงานของไต และแก้ไข
   ง.   เพื่อเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ วิเคราะห์การติดเชื้อ ภาวะไตล้มเหลวได้ทัน
   ตอบ   ข.   เพื่อสามารถตรวจน้ำตาลในปัสสาวะได้ถูกต้อง
25.   ข้อใดคือลำดับความต้องการในชีวิตของวัยผู้ใหญ่
   ก.   ความปลอดภัย ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ
   ข.   การมีชื่อเสียง
   ค.   การได้รับการยอมรับ
   ง.   ความมั่งคั่ง ร่ำรวย
   ตอบ   ก.   ความปลอดภัย ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ
26.   บุคคลข้อใดมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเหมาะสม
   ก.   นายศักดิ์ รับประทานซุปไก่สลัดและออกกำลังกาย
   ข.   นายซอ สูบบุหรี่มา 5 ปี เลิกโดยดื่มชาแทน
   ค.   นางนิด น้ำหนัก 85 กก. งดมื้อเย็นเพื่อลดน้ำหนัก
   ง.   นายผิว ดื่มเหล้าทุกวันมา 10 ปี ต่อมาเป็นโรคตับแข็ง จึงหยุดดื่มเหล้าแล้วมาดื่มน้ำหวานแทน
   ตอบ   ก.   นายศักดิ์ รับประทานซุปไก่สลัดและออกกำลังกาย
27.   พยาบาลควรให้การบำบัดรักษาทางการบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาภายใน
   ช่องปากอย่างไร
   ก.   รับประทนอาหารอ่อนรสจืด
   ข.   อม Xyiocaine virous ร้อยละ 2 หลังทานอาหารทันที
   ค.   แปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหลังทานอาหารทุกมื้อ
   ง.   แนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 1,500 – 2,000 ซี.ซี
   ตอบ   ค.  แปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหลังทานอาหารทุกมื้อ
สถานการณ์นางมะลิมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดแสบยอดอก คลื่นไส้อาเจียน หลังตรวจแล้ว
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
28.   การตรวจพิเศษข้อใดที่ช่วยยืนยันว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
   ก.   ultrasound abdomen   ข.   Cystoscopy
   ค.   UGI series   ง.   Cholecystogram
   ตอบ   ค.   UGI series
29.   พยาบาลควรให้คำแนะนำอย่างไรกับนางมะลิเพื่องดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
   ก.   ทานอาหารให้ตรงเวลา   ข.   หลีกเลี่ยงภาวะเครียด
   ค.   หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด สุราและบุหรี่   ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ
30.   ข้อใดไม่ใช่การบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีอาการกลืนลำบาก
   ก.   จัดอาหารอ่อน รสไม่จัดเพื่อลดการหลั่งกรด  
   ข.   แนะนำให้พักผ่อนเพื่อลดภาระเครียด
   ค.   ทานอาหารมากๆ เพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร  
   ง.   แนะนำให้นั่งทานอาหารเพื่อช่วยการเคลื่อนลงของอาหาร
   ตอบ   ค.   ทานอาหารมากๆ เพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร  
31.   การบำบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังทำ Cholecystectomy  คือข้อใด
   ก.   สังเกตอาการตัวเหลือง ปัสสาวะเข้มและอุจจาระซีด
   ข.   จัดอาหารโปรตีนต่ำ ไขมันต่ำและคาร์โบไฮเดรตลง
   ค.   Irrigate NG tube เมื่อมีอาการท้องอืด
   ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ
32.   การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นมีสาเหตุมาจากอะไร
   ก.   กรด HCL และเชื้อ H. pylon    ข.   Autolysis ของน้ำย่อย
   ค.   การระคายเคืองเป็นเวลานานๆ    ง.   การสลายของโปรตีน
   ตอบ   ก.   กรด HCL และเชื้อ H. pylon
33.   ผู้ป่วย Hepatic encephalopathy จะตรวจพบสารชนิดใดเป็นจำนวนมากในกระแสเลือด
   ก.   Protien   ข.   Potassium
   ค.   แอมโมเนีย   ง.   Creatinine
   ตอบ   ค.   แอมโมเนีย
34.   จากข้อ 33 พยาบาลให้การบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
   ก.   งดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เพื่อลดจำนวนของเสียในร่างกาย  
   ข.   จำกัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน
   ค.   ให้ยา Neomycin  ตามแผนการรักษาเพื่อกำจัดแบคทีเรียในลำไส้
   ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ

35.   บุคคลใดมีภาวะตับอ่อนอักเสบ
   ก.   ดาว ปวดท้องด้านขวา ตรวจเลือดพบ mylase 1000 m/dl
   ข.   เดือน มีไข้สูง ตาลอย ตัวเหลือง
   ค.   ตา คลื่นไส้อาเจียน ท้องอืดเวลารับประทานอาหารมัน
   ง.   นวล ปวดท้องข้างซ้าย จุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่
   ตอบ   ก.   ดาว ปวดท้องด้านขวา ตรวจเลือดพบ mylase 1000 m/dl
36.   ควรให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งอย่างไร
   ก.   การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อควรใช้หัวเข็มเล็กและคมมากขึ้น
   ข.   แนะนำให้ทานอาหารที่มีวิตามินบี 12 เพิ่มมากขึ้น
   ค.   จำกัดน้ำดื่มและวัดรอบท้องทุกวันเพื่อประเมินภาวะท้องบวมน้ำ
   ง.   หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และยาที่มีผลต่อตับ
   ตอบ   ง.   หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และยาที่มีผลต่อตับ
37.   ข้อใดไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนของ Cirrhosis
   ก.   Anemia   ข.   Ascitise
   ค.   hypertention   ง.   urernia
   ตอบ   ค.  hypertention  
38.   คำแนะนำเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของไส้เลื่อน
   ก.   การใส่กางเกงในชนิด Support   ข.   หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
   ค.   ใช้นิ้วดันลำไส้ที่เลื่อนมาเข้าช่องท้อง   ง.   ทานอาหารที่มีโปตัสเซี่ยมต่ำ  
   ตอบ   ก.  การใส่กางเกงในชนิด Support  
39.   พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรในการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
   ก.   บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกจากร่างกาย  
   ข.   วัดสัญญาณชีพก่อนตรวจ
   ค.   แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ
   ง.   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงก่อนตรวจ
   ตอบ   ค.   แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ
40.   ผู้ป่วยรายใดที่ต้องให้การพยาบาลเป็นอันดับแรก
   ก.   นายดำ มีรูปร่างใหญ่ กระดูกหนา กว้างทุกส่วน คางยื่น ฟันล่างยื่น แต่ละซีกห่างกัน
      น้ำหนักมาก ริมฝีปากหนา จมูกโต
   ข.   นางสม มีอาการหายใจลำบากมา 1 สัปดาห์ คลำพบคอโตผิดปกติ
   ค.   นางแดง ซึม ความจำเสื่อม พฤติกรรมเบี่ยงเบน
  

ง.   นางสุข ผิวหนังและปากแห้ง ตาลึกโบ๋ หายใจเบาตื้น ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือด 612 มิลลิกรัม
      เปอร์เซ็นต์  
   ตอบ   ง.  นางสุข ผิวหนังและปากแห้ง ตาลึกโบ๋ หายใจเบาตื้น ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือด
               612 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  
   สถานการณ์ นายดำมาโรงพยาบาลด้วยอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ซึม ตรวจร่างกายพบ muscle
   Tone และ relax ลดลง หายใจหอบลึก 32 ครั้ง/นาที และมีกลิ่นหวานเอียน (Acetone) ออกจาก
   ร่างกาย ความดันเลือด 80/50 mmHg. อัตราการเต้นของหัวใจ 120 ครั้ง/นาที น้ำตาลในเลือด 550 mg%
   และโปตัสเซียม 68 mg% ตอบข้อ 41-42
41.   ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่สำคัญที่สุด คือ
   ก.   เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากคามรู้สึกตัวลด
   ข.   เกิดภาวะช็อคเนื่องจากภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจากการมีน้ำตาลในเลือดสูง
   ค.   เกิดภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง เนื่องจากโปตัสเซียมถูกขับออกจากร่างกายมาก
   ง.   เสี่ยงต่อภาวะร่างกายขาดออกซิเจน เนื่องจากประสิทธิภาพการหายใจลดลง
   ตอบ   ข.  เกิดภาวะช็อคเนื่องจากภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจากการมีน้ำตาลในเลือดสูง
42.   ควรให้การบำบัดรักษาทางการพยาบาลอย่างไร
   ก.   วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง  
   ข.   ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตามแผนการรักษา
   ค.   จัดให้นอนศีรษะสูง
   ง.   งดน้ำและอาหาร
   ตอบ   ก.  วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง
  
   สถานการณ์ นายน้อยมาโรงพยาบาลด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด และปวดท้อง ให้ประวัติว่า
   ได้ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดประมาณ 3 วัน ท้องอืด ตรวจร่างกายเคาะท้องพบเสียงทึบทำ colonscopy
   พบ tumor ที่บริเวณ colon ชีพจน 92 / min R 30 / min BP 90 / 60 mmHg แพทย์วินิจฉันว่า CA
   Colon (ตอบข้อ 43-44)
43.   ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่สำคัญที่สุด คือ
   ก.   เสี่ยงต่อภาวะช็อคเนื่องจากเสียเลือด
   ข.   เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่
   ค.   เสี่ยงต่อเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณเลือดลดลง
   ง.   เสี่ยงต่อการมีของเสียคั่งในร่างกาย จากลำไส้อุดตัน
   ตอบ   ก.  เสี่ยงต่อภาวะช็อคเนื่องจากเสียเลือด
44.   จากข้อ 43 ควรให้การพยาบาลแก่นายน้อยอย่างไร
   ก.   งดอาหารและน้ำและติดตามผลการตรวจเลือด
   ข.   จัดอาหารที่มีกากใยสูงและผลไม้ทุกมื้อ
   ค.   สวนอุจจาระเพื่อลดอาการท้องอืด
   ง.   จัดให้นอนราบศีรษะต่ำและวัดสัญญาณชีพทุก 30 นาที
   ตอบ   ก.  งดอาหารและน้ำและติดตามผลการตรวจเลือด
45.   แพทย์ให้การรักษานายน้อย โดยการทำ Abdominal Perineum Resection พยาบาลควรให้การพยาบาล
   ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
   ก.   สังเกตลักษณะแผลที่หน้าท้อง แผล perineum และแผล colostomy
   ข.   ทำแผลบริเวณผ่าตัดด้วยเทคนิคไร้เชื้อ
   ค.   เปรียบเทียบลักษณะอุจจาระที่ออกมาทาง perineum  และทาง colostomy
   ง.   อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์
   ตอบ   ค.   เปรียบเทียบลักษณะอุจจาระที่ออกมาทาง perineum  และทาง colostomy
46.   จากข้อ 45 พยาบาลให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่นายน้อยอย่างไร
   ก.   ฝึกหัดการขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา
   ข.   แนะนำให้เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง เมื่อมีอุจจาระออก
   ค.   ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลาทุกวัน
   ง.   หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดแก๊ส ภาวะท้องผูกและท้องเสีย
   ตอบ   ถูกทั้ง ก ข ค ง
47.   การพยาบาลผู้ป่วยภายหลังทำ Hemorrholdectomy
ก.   เมื่อเลือดหยุดให้ดึง packing ออกทันที   ข.   ทำ Hot sits bath เช้าเย็น
ค.    ให้ขมิบทวารหนักบ่อยๆ   ง.   ให้อาหารกากใยสูง  
ตอบ   ข.  ทำ Hot sits bath เช้าเย็น
48.   การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำ Renal angiogram
   ก.   กระตุ้นให้ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2000-3000 ซี.ซี  
   ข.   ให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียง ห้ามงอเข่าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
   ค.   วางถุงทรายทับบริเวณที่ทำ
   ง.   สังเกตอาการแพ้สารทึบรังสีและเลือดซึมที่แผล
   ตอบ   ง.   ถูกทั้ง ข ค และ ง
49.   ผู้ป่วยรายใดที่ติดเชื้อที่เนื้อไตและกรวยไต
   ก.   นายแดง ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด ปวดบริเวณบั้นเอว
   ข.   นายหนู ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัดและไม่พุ่ง
   ค.   นางนก ถ่ายปัสสาวะแสบขัด มี discharge ปน
   ง.   นางนิด มีไข้ต่ำๆ ตรวจปัสสาวะพบ WBC
   ตอบ   ก.  นายแดง ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด ปวดบริเวณบั้นเอว
50.   ผู้ป่วยที่มีลมในเยื่อหุ้มปอด ควรได้รับการรักษาด้วยวิธีใด
   ก.   ทางยา   ข.   การใส่ท่อระบายทรวงอก
   ค.   กระตุ้นให้ลุกนั่งโดยเร็ว   ง.   ทำ postural drainage
   ตอบ   ข.  การใส่ท่อระบายทรวงอก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตัวอย่างข้อสอบสภาการพยาบาล

เอ็ดดี้ อายุ 6 ปี ปัสสาวะรดที่นอน ไม่ได้สาเหตุจากร่างกาย แม่ของเอ็ดดี้โศกเศร้าและตำหนิว่าเป็นปัญหาของพ่อ “ทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อ ” พยาบาลควรจะตอบอย่างไร
ก. ทำไมคุณถึงพูดเช่นนั้นคะ
ข. ไม่ใช่ความผิดของใครหรอกค่ะ
ค. คุณดูโกรธมากเลยนะคะ
ง. ทำไมคุณถึงตำหนิพ่อเอ็ดดี้อย่างนั้นคะ
คำตอบ ข้อ ค. เพราะเมื่อได้รับการอธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของบุตร มารดาของเอ็ดดี้โมโห และโยนความผิดให้กับผู้อื่น (พ่อของเอ็ดดี้ ) การยอมรับความรู้สึกนั้นจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นกับแม่ของเอ็ดดี้ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้ง่ายขึ้น (สาระทบทวน)
2. คารา อายุ 17 ปี รักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการไม่ยอมรับประทานอาหาร ท่านได้รับมอบหมายให้ไปดูแลผู้ป่วยขณะรับประทานอาหารเย็น คาราพูดว่า “ พยาบาลประจำตัวเชื่อใจฉัน ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่เชื่อใจฉัน ” ท่านจะตอบคาราอย่างไร
ก. ฉันเชื่อใจคุณ แต่ว่าฉันได้รับมอบหมายให้อยู่กับคุณ
ข. ดูจะเป็นเช่นนั้น ถ้าคุณกำลังบังคับให้ฉันเชื่อ
ค. ได้ค่ะ แต่เมื่อฉันกลับมา คุณต้องรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
ง. ใครคือพยาบาลประจำตัวของคุณ
คำตอบ ข้อ ข. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร มักจะสร้างความไว้วางใจได้ยากการเผชิญกับข้อต่อรองของผู้ป่วยจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองได้ (หนังสือจิตเวชศาสตร์)

3. อลิเซีย อายุ 15 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค Anoxia nervosa ( เบื่ออาหาร ) หล่อนสูง 160 ซม. หนัก 45.5 กิโลกรัม วัตถุประสงค์แรกในการรักษาผู้ป่วยรายนี้คือ
ก. ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย
ข. เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับอาการผิดปกติ
ค. ช่วยลดความเข้มงวดของแม่เด็ก
ง. ช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้และมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
คำตอบ ข้อ ง. ผู้ป่วยที่อดอาหารรู้แล้วว่าสภาพร่างกายของตนเป็นอย่างไร ดังนั้นการช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวการณ์ขาดสารอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้รับประทานอาหารให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เป็นเป้าหมายแรกของการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ความวิตกกังวลเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้ป่วยอยู่แล้ว การรักษาที่ยาวนานจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจในอาการของโรคได้ ส่วนการสร้างความเข้าใจของครอบครัว ก็เป็นเป้าหมายหนึ่ง แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์แรก (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
4. ผู้ป่วยอายุ 15 ปี เข้ารับการรักษาด้วยอาการเบื่ออาหาร พยาบาลพบขวดยาที่ผู้ป่วยบอกว่าเป็นยาลดกรดใช้เมื่อปวดท้องพยาบาลควรทำอย่างไร
ก. ช่วยบอกอาการปวดท้องเป็นอย่างไร
ข. นี่ไม่ใช่ยาลดกรดฉันจะให้หมอสั่งยาให้
ค. บอกด้วยว่าคุณใช้ยาอะไรอีกบ้าง
ง. บางคนใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
คำตอบ ข้อ ก. เพราะผู้ป่วยติดยา และน่าจะใช้ยาเพื่อทำให้น้ำหนักลด ข้อมูลสำคัญ คืออาการปวดท้อง ซึ่งต้องมีการประเมินต่อ ข้อ3และข้อ4 จะเหมาะสมในระยะต่อไป เมื่อมีสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การใช้คำถามเป็นการเริ่มต้นที่ดี (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
5. การพยาบาลเพื่อปรับพฤติกรรมดูแลคือข้อใด
ก. ให้แสดงบทบาทสมมติเพื่อพบพ่อแม่
ข. ช่วยให้ผู้ป่วยหัดแสดงความรู้สึก
ค. จัดหาอาหารที่มีแคลรี่สูงและโปรตีนสูงในช่วงระหว่างมื้อ
ง. เข้มงวดกับผู้ป่วยให้กินอาหารจนน้ำหนักเพิ่ม 3 ปอนด์
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ การปรับพฤติกรรมควรมีทั้งด้านบวกและด้านลบสำหรับพฤติกรรมที่ต้องการและพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ ผู้ป่วยจำเป็นต้องกินเพื่อให้น้ำหนักเพิ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงความรู้สึก การให้อาหารแคลอรี่สูงไม่ใช่การปรับพฤติกรรม (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
6. ผู้ป่วยอายุ 74 ปี รับไว้ในบ้านพักคนชราด้วยอาการสับสน ขี้ลืมและพฤติกรรมต่อต้านครอบครัวบอกว่าผู้ป่วยสุขภาพดี เมื่อผู้ป่วยถามว่าฉันเป็นใคร พยาบาลควรตอบว่าอย่างไร
ก. ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลนะที่นี่ปลอดภัย
ข. แล้วคุณคิดว่าคุณอยู่ที่ไหน
ค. ครอบครัวของคุณบอกอะไรคุณ
ง. คุณอยู่ที่บ้านพักคนชรา
คำตอบ ข้อ ง. เพราะเป็นการบอกสถานการณ์จริง ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยจำได้ (สาระทบทวน)
7. ข้อใดเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่สับสนให้สามารถจำห้องของตัวเองได้
ก. นำภาพครอบครัวของผู้ป่วยมาตั้งไว้ให้ดูตลอด
ข. เขียนชื่อผู้ป่วยด้วยอักษรขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าฝาก
ค. เตือนให้ผู้ป่วยรู้ว่าห้องตัวเองอยู่ที่ไหน
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ พยาบาลเป็นคนที่ผู้ป่วยจะถามทางหรือข้อแนะนำ (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
8. ผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาด้วยอาการสับสนขี้หลงขี้ลืม และพฤติกรรมต่อต้านพยาบาลจะจัดกิจกรรมใดสำหรับผู้ป่วย
ก. จัดให้เข้ากลุ่มย่อย
ข. ให้ร้องเพลงไปเรื่อยๆ
ค. การทำกลุ่มพูดคุย
ง. ออกกำลังกายร่วมกับคนอื่น
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ ผู้ป่วยที่เสียความจำจะยิ่งกังวลและไม่ชอบใจขณะทำกิจกรรมการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบแผน จะช่วยลดความเครียด (หนังสือจิตเวชศาสตร์)
9. ผู้ป่วยอายุ 74 ปี รับไว้ในบ้านคนชรา เพราะสับสน ขี้ลืมและพฤติกรรมต่อต้าน ผู้ป่วยนอนไม่หลับตั้งแต่แรกรับ ข้อใดเป็นการวางแผนที่ดีที่สุด
ก. หานมอุ่นๆ ให้ดื่มก่อนนอน
ข. ขอให้แพทย์สั่งยานอนหลับอย่างอ่อน
ค. ดูแลไม่ให้ผู้ป่วยหลับในตอนกลางวัน
ง. ถามครอบครัวของผู้ป่วยว่า ผู้ป่วยชอบอะไร
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ เป็นการใช้ข้อมูลจากสมาชิกครอบครัว เป็นการวางแผนที่ดี
( การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต )
10. นายจิวอายุ 46 ปี ถูกพักงานเพราะว่ามีปัญหาเรื่องดื่มสุรา เขาสมัครใจที่จะเข้าโประแกรมเลิกสุรา ข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับการล้างพิษ (Detoxification )
ก. เวลาที่ดื่มใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ข. ความถี่ของการดื่มใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ค. ความถี่ในการดื่มใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ง. ความถี่ของการดื่มใน 1 เดือนที่ผ่านมา
คำตอบ ข้อ ก. เพราะ การให้ประวัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก ในการรับผู้ป่วยเข้ารับการล้างพิษ ซึ่งข้อมูลนี้จะมีส่วนช่วยให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการล้างพิษมากที่สุด (หนังสือจิตเวชศาสตร์ )

11. ลักษณะที่พบในผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดที่ยาดต่อการบำบัดคือข้อใด
ก. การจัดการกับความเครียดและวิตกกังวล
ข. การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
ค. สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
ง. การถูกจำกัด
คำตอบ ข้อ ก. เพราะ ผู้ติดสารเสพติดจพบำบัดได้ยาก หากไม่สามารถจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
12. ผู้ป่วยที่เลิกดื่มสุราแล้วมีอาการ เหงื่อออก ตัวสั่น (ลงแดง) อาการแสดงข้อใดที่บอกว่าอาการเลวลง
ก. ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติและภาวะความดันโลหิตสูง
ข. ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติและภาวะความดันโลหิตต่ำ
ค. ภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติและภาวะความดันโลหิตสูง
ง. ภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติและภาวะความดันโลหิตต่ำ
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ ผู้ป่วยที่มีอาการเพ้อคลั่ง จะมี ความดันโลหิต ชีพจร และอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น รวมทั้ง Psychomotor จะทำงานมากขึ้นด้วย (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
13. วิธีการรักษาที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางของผู้ที่ติดสารเสพติดคือ
ก. การรักษาเฉพาะกลุ่มบุคคลด้วยกลุ่มจิตบำบัด
ข. การรักษาเฉพาะกลุ่มบุคคลด้วยการปรับตัว
ค. กลุ่มบำบัด ในกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน
ง. กลุ่มบำบัด ในกลุ่มที่ติดสารเสพติดอื่น
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ การบำบัดด้วยกลุ่มผู้ติดสารเสพติดได้ผลโดยเฉพาะ กลุ่มผุ้ติดเหล้านิรนาม สำหรับการบำบัดรายบุคคลขึ้นอยู่กับการติดต่อระหว่างผู้ป่วยและผู้บำบัด วิธี Psychodynamic เน้นที่อิทธิพลภายในที่มีต่อพฤติกรรมภายนอก กลุ่มผู้บำบัดในผู้มีบุคลิกภาพแปรปรวนไม่สร้างความผูกพันให้สมาชิกกลุ่ม
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
14. โรตีอายุ 23 ปี เขาสมัครใจเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการวินิจฉัยโรคว่าจิตเภทที่ภาวะหวาดระแวง เมื่อพยาบาลให้การดูแล ผู้ป่วยพูดว่า ถ้าคุณเข้ามาใกล้ๆ ฉันจะตาย เป็นการแสดงออกแบบใด
ก. ประสาทหลอน
ข. หลงผิด
ค. หลงละเมอ
ง. ความแปรปรวนทางความคิด
คำตอบ ข้อ ข. เพราะ อาการหลงผิดจากการยึดติดกับความเชื่อที่ผิด (จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
15. พยาบาลเข้าไปพูดกับผู้ป่วยคนหนึ่ง ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยโรคจิตเวชที่มีภาวะหวาดระแวง ผู้ป่วยพูดว่า ถ้าคุณเข้ามาใกล้ๆ ฉันจะตาย การสนองตอบของพยาบาลต่อพฤติกรรมนี้คือข้อใด
ก. ฉันจะทำให้คุณบาดเจ็บได้อย่างไรคะ
ข. ฉันเป็นพยาบาลค่ะ
ค. คุณมีอะไรจะบอกฉันมากกว่านี้ไหม
ง. เป็นเรื่องเหลวไหลมากเลยนะที่คุณพูดแบบนี้
คำตอบ ข้อ ข. เพราะ พยาบาลต้องการให้ผู้ป่วยอยู่กับความจริง ปัจจุบันและไม่สนับสนุนอาการหลงผิด
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
16. โรตีเป็นชายหนุ่มที่เข้ารับการรักษาโรคจิตเภทที่มีภาวะหวาดระแวง เขาเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางกระวนกระวายใจ พยาบาลได้ยินเขาพูดว่า ฉันต้องไปจากหมอพวกนี้ เขาจะจับฉันส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา สิ่งที่พยาบาลควรประเมินต่อไปคืออะไร
ก. ขยายความให้เข้าใจเกี่ยวกับการรักษา
ข. สังเกตการณ์เกิดอาการวิตกกังวลของผู้ป่วย
ค. ทบทวนประวัติการรักษา
ตรวจสอบปริมาณยาที่ผู้ป่วยได้รับ
คำตอบ ข้อ ข. การประเมินความวิตกกังวลและความกระวนกระวายใจ ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมตนเองและให้การดูแลต่อไป (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
17. การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยที่มีภาวะหวาดระแวงหลักสำคัญคืออะไร
ก. ใช้เหตุผลและคงเส้นคงวา
ข. จัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดภาวะวิตกกังวล
ค. อธิบายข้อสงสัยและไม่โต้เถียง
ง. กระตุ้นให้มีการระบายออกเมื่อโกรธ
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ ผู้ป่วยที่มีความหวาดระแวงจะพัฒนาอาการหลงผิดขึ้นมาเพื่อปกป้องตนเองจากภาวะวิตกกังวล ดังนั้นการโต้เถียงกับผู้ป่วยจะเป็นการเพิ่มความวิตกกังวลขึ้น (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
18. กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับพยาบาลที่จะแนะนำผู้ป่วยที่พฤติกรรมวุ่นวาย
ก. กีฬาที่มีการแข่งขัน
ข. บิงโก
ค. วิ่งสามขา
ง. การพาไปเดินเล่นทุกวัน
คำตอบ ข้อ ง. การพาเดินทุกวันจะทำให้ผู้ป่วยมีความไว้วางใจพยาบาลมากขึ้น กิจกรรมที่มีการแข่งขันสูงจะเพิ่มความหวาดระแวงของผู้ป่วย (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
19. พยาบาลจะแยกบุคลิกภาพผิดปกติชนิด Bipolar และ Unipolar ได้จากอาการในข้อใด
ก. มักเกิดขึ้นกับผู้หญิง
ข. การมีความซึมเศร้าอย่างรุนแรง
ค. เกี่ยวกับพันธุกรรม
ง. แสดงอารมณ์ครึกครื้นร่าเริงผิดปกติ
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ Bipolar และ Unipolar จะมีภาวะซึมเศร้า ผู้ที่มีอารมณ์ 2 อย่างสลับไปมาจะวินิจฉัยจากอาการครึกครื้นร่วมด้วย Bipolar มักเกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสาเหตุของ Bipolar จะซับซ้อนและเกิดจากหลายสาเหตุมักพบว่าปัจจัยทางชีวภาพ กายภาพ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลและปัจจัยทางวัฒนธรรม อาจจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมด้วยไม่ใช่ความแตกต่างที่จะแยก Bipolar กับ Unipolar
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
20. ชายคนหนึ่งอายุ 34 ปี มาด้วย Bipolar disosder เวลา 02.00 น. พยาบาลพบว่าเขากำลังโทรศัพท์หาเพื่อนข้ามประเทศเพื่อพูดคุยถึงโครงการใหม่ในการกำจัดความอดอยากของโลก ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมเงียบพยาบาลควรรายงานให้ได้รับยาประเภทใด
ก. ยากลุ่มลดอาการซึมเศร้า
ข. ยาในกลุ่ม MAO- inhibitor antidepressant
ค. ยา Lithium carbonate
ง. ยาคลายความวิตกกังวล
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ ยาที่เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีอารมณ์แประปรวน คือ Lithium carbonate ส่วนยา tricyclic antidepressant อาจจะใช้สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคอารมณ์แปรปรวนได้เมื่อแพทย์เห็นว่าผู้ป่วยไม่อาจทนผลข้างเคียงของยาได้ และต้องติดตามผลของผู้ป่วยที่ได้รับยา Lithium MAO Inhibitors เป็นยาลดความซึมเศร้าแต่มีเหตุผลหลักในการจำกัดอาหารและไม่ใช้ร่วมกับ tricyclic antidepressant ยาคลายความวิตกกังวลใช้ในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกลัวและความผิดปกติทางกายและในผู้ป่วยได้รับความทรมานจากความกลัวอย่างรุนแรง (จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี)
21. การรักษาทางด้านจิตใจสำหรับผู้ป่วยผู้ซึ่งชอบโชว์ยกเว้นข้อใด
ก. จิตวิเคราะห์บำบัด
ข. จิตบำบัด
ค. สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
ง. บำบัดด้วยวิธีแก้ปัญหา
คำตอบ ข้อ ก. เพราะ Psychoanalysis เป็นการรักษาเชิงลึกและเน้นที่ความตระหนักรู้ ไม่ใช่เป็นการรักษาในภาวะ Bipolar disorder Cognitive therapy เป็นวิธีการรักษาที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนทัศนคติ การรับรู้และวิธีการคิด การสร้างสัมพันธภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเป็นพื้นฐานในพฤติกรรมที่ผิดปกติ Problem – solving therapy จะช่วยในการให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีใหม่ๆในการรับมือ การแก้ปัญหา (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
22. หญิงคนหนึ่ง อายุ 38 ปี มาโรงพยาบาล หลังจากพยาบาลฆ่าตัวตายด้วยการกินยาเกินขนาด ผู้ป่วยได้รับการรักษากับนักจิตวิทยาคลินิก 2 สัปดาห์/ครั้ง ใน 6 สัปดาห์ สามีบอกว่าขอแยกทางจากผู้ป่วยและลูกๆ หลังจาก 19 ปีของการแต่งงาน การฆ่าตัวตายของหญิงคนนี้มรเหตุผลมาจากมีปากเสียงกับสามีอย่างรุนแรง เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน หลังจากรับไว้ในความดูแล ผู้ป่วยมีท่าทางอ่อนเพลีย ซึมเศร้า ไม่พูด ไม่เคลื่อนไหว (ช้า) ไม่สนใจดูแลตนเอง หล่อนเชื่อว่าปานดำ บนใบหน้า เป็นมะเร็งซึ่งแพร่เข้าไปในสมองและเนื้อเยื่อ การวินิจฉัยของหญิงคนนี้คือ
ก. Bipolar disorder (โรคร่าเริงสลับซึมเศร้า)
ข. Depression with melancholia (โรคซึมเศร้าและหดหู่)
ค. Dysthimic disorder (จิตซึมเศร้า)
ง. Major depression (ซึมเศร้ารุนแรง)
คำตอบ ข้อ ง. ผู้ป่วยมีอาการแสดงหลายอย่างของภาวะซึมเศร้า เช่น ไม่เคลื่อนไหว ชอบอยู่นิ่งๆ ไม่สนใจตนเอง ไม่นอน พยายามฆ่าตัวตาย เพราะภาวะหลงผิดแต่ผู้ป่วยไม่มีภาวะของอารมณ์แปรปรวน
Depression กับ Melancholia, มีอาการคล้ายกับ Major depress แต่ส่วนมากโรคนี้จะไม่ได้มีเหตุมาจากการสูญเสียและไม่มีภาวะหลงผิด ส่วน Dysthymic disorder เป็นโรคเรื้อรังเพราะไม่ใช่โรคจิตในผู้ป่วยรายนี้มีการสูญเสีย และเกิดภาวะซึมเศร้ารุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นใน ช่วง 2 ปี หลังสูญเสีย
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
23. หญิงคนหนึ่ง เข้ารับการรักษาที่สถานบริการจิตเวชหลังจากพยายามฆ่าตัวตายโดยใช้ยาเกินขนาดไม่สำเร็จ หญิงคนนี้ มีอาการ ซึมเศร้า และเคลื่อนไหว เชื่องช้า วินิจฉัยการพยาบาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยเมื่อแรกรับคือข้อใด
ก. พร่องโภชนาการได้รับน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย
ข. ไม่สามารถรับมือ (แก้ปัญหา)กับปัญหาด้วยตนเอง
ค. เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง (ฆ่าตัวตาย)
ง. บกพร่องการดูแลตนเอง (ความสามารถมนการปฏิบัติกิจวัตรประจำลดลง )
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ ในระยะแรกรับสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วย คือ ความปลอดภัยเพราะผู้ป่วยทำร้ายตนเอง เนื่องจากล้มเหลวจากการฆ่าตัวตายและยังคงมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอยู่และอาจทำให้ผู้ป่วยคิดทำการฆ่าตัวตายซ้ำ ภาวะพร่องโภชนาการเป็นปัญหาที่สำคัญแต่ยังไม่ใช่ปัญหาแรก ข้ออื่นๆก็เช่นกัน
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
24. นางสุดสวยเข้ารับการรักษาด้วย อาการพยายามฆ่าตัวตายโดยการกินยานอนหลับ ได้รับการรักษาภาวะซึมเศร้า หลังจากจากสามีแยกทางหลังแต่งงานกันมา 23 ปี ในระหว่างที่เธอเข้ารับการรักษา เธอดูเหนื่อยล้ามาก ดูเศร้าและเคลื่อนไหวช้า การวางแผนให้กิจวัตรประจำวันของเธอเป็นปกติที่สุด คือข้อใด
ก. ให้นอนพัก
ข. ให้การรักษาด้วยกิจกรรมอย่างเต็มที่
ค. ให้สามีมาเยี่ยมพูดคุยในระยะเวลาสั้นๆ
ง. จัดตารางเวลาให้ได้รับการพักผ่อนและการรักษาด้วยกิจกรรม
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ ขณะที่ผู้ป่วยอ่อนเพลีย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม คือ การจัดตารางเวลาให้ได้พักและทำกิจกรรมพอดีกัน
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
25. พยาบาลคาดว่านางสุดสวยไม่ยอมรับความวิตกกังวลของตนเอง เมื่อประเมินผู้ป่วยรายนี้ สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือข้อใด
ก. อาการกระสับกระส่าย หงุดหงิด ไม่อยู่กับที่
ข. เคาะเท้ากับพื้น
ค. การบีบมือทั้ง 2 ข้าง
ง. ระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วย
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ การเคาะเท้า บีบมือ อยู่ไม่นิ่ง แสดงว่ากังวล แต่จะรู้ว่ากังวลมาต้องคุยแบบ Emphathy
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
26. เหมือนดาวอายุ 46 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะว่าครอบครัวของเธอไม่สามารถดูแลจัดการในเรื่องการล้างมืออย่างน้อย 30 ครั้ง/วัน พยาบาลสังเกตเห็นที่มือของเหมือนดาวว่ามือเธอเป็นสีแดงตกสะเก็ดและมีรอยถลอก เป้าหมายสำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยรายนี้ คือ
ก. ลดจำนวนครั้งในการล้างมือใน 1 วัน
ข. จำกัดจำนวนครั้งในการล้างมือ
ค. เตรียมการดูแลผิวหนัง
ง. ห้ามล้างมือ
คำตอบ ข้อ ก. เพราะโรคย้ำคิดย้ำทำพฤติกรรมที่แสดงความวิตกกังวล การลดจำนวนครั้งของการล้างมือเป็นสิ่งที่วัดได้ที่เป็นรูปธรรม
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
27. วีนัสเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชด้วยอาการล้างมือบ่อยๆ ก่อนการสวดมนต์ เมื่อนัดตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะให้ผู้ป่วยมาตรงเวลาพยาบาลควรทำอย่างไร
ก. เตือนให้เธอทราบถึงเวลานัดบ่อยๆ
ข. จำกัดจำนวนครั้งในการล้างมือ
ค. บอกให้เธอมีความรับผิดชอบในการตรงต่อเวลา
ง. เตรียมเวลาเผื่อไว้สำหรับสวดมนต์ให้เสร็จก่อน
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ การเตรียมเผื่อเวลาไว้ให้ล้างมือก่อนการสวดมนต์จะช่วยลดความวิตกกังวล
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
28. เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคย้ำคิดย้ำทำ เธอล้างมือวันละหลายๆครั้ง การรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนี้ คือ
ก. ไม่กำหนดแบบแผนตารางกิจกรรม
ข. กำหนดแบบแผนตารางกิจกรรม
ค. การให้คำปรึกษาแบบเอาจริงเอาจัง
ง. กล่าวตำหนิทุกครั้งที่ล้างมือ
คำตอบ ข้อ ข. เพราะ การกำหนดแบบแผนกิจกรรมให้แน่นอนจะช่วยลดความวิตกกังวล
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี )
29. หญิงคนหนึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช เธอเดินอยู่บนถนนหลวง สิ่งที่เห็นคือเธอผอม ผมเผ้ายุ่งเหยิง และสกปรก การประเมินภาวะโภชนาการ ผู้ป่วยรายนี้ คือ
ก. สังเกตการณ์รับประทานอาหารของเธอ
ข. ปรึกษาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษา
ค. ตรวจว่าได้รับอาหารจำนวนเท่าใด
ง. เปรียบเทียบน้ำหนักแรกรับกับน้ำหนักที่เคยเป็น
คำตอบ ข้อ ง. เพราะ น้ำหนักปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวปกติ จะบอกภาวะโภชนาการได้ดีที่สุด น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงในขณะผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไม่บอกนิสัยการกิน การสังเกตนิสัยการกินเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ไม่บอกภาวะโภชนาการ (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
30. นางดี อายุ 34 ปี เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวช หลังจากตำรวจนำส่งแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพราะเดินอยู่บนถนน พยาบาลสังเกตเห็นที่หน้าและมือทั้งสองข้างมีสีแดงและผิวหนังถลอก ผมยุ่งเหยิงเป็นก้อน มีประวัติว่าอยู่กับคนขับรถที่รู้จักแต่ชื่อ ในโมเต็ลมา 1 อาทิตย์ และอยู่คนเดียวมา 3 วัน โดยบอกไม่ได้ว่าทำอะไร เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ ผู้ป่วยล้างหน้าและมือหลายครั้งแต่ไม่ยอมอาบน้ำ การวินิจฉัยการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยรายนี้คือ
ก. ความสมบูรณ์ของผิวหนังลดลง
ข. กระบวนการคิดเปลี่ยนแปลงไป
ค. การเผชิญปัญหาไม่ดี
ง. การแยกตัวจากสังคม
คำตอบ ข้อ ค. เพราะ เป็นการวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ครอบคลุมปัญหาที่พบทั้งหมด การพยาบาลคือ ช่วยให้ผู้ป่วยสามรถ เปลี่ยนพฤติกรรมทางบวก และเป็นเกณฑ์ในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล การดูแลผิวหนัง (ล้างมือ ล้างหน้าบ่อยๆ )เป็นปัญหาที่แก้ไขยาก จากประวัติผู้ป่วยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ จนกว่าจะปรับพฤติกรรมทางบวกได้ (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของแมกนีเซียม
A. Neuromusclular ativity
B. Formation of bone and teeth
C. Contraction of myocardium
D. Transportation of sodium and potassium
ตอบ ข้อ B.
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. Alcohlism
B. Hypokalemia
C. Hyperalimentation
D. CRF
ตอบ ข้อ D.
3.ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรลัยท์ในข้อใดที่มักพบร่วมกับภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. Hyponatremia
B. Hyperkalemia
C. Hypocalcemia
D. Hyperphosphatemia
ตอบข้อ C.
4. ผู้ป่วยโรคหัวใจอาจเกิดภาวะ Digitalis toxicity จากภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรลัยท์ในข้อใด
A. Hypomagnesemia
B. Hypercalcemia
C. Hyperkalemia
D. Hyperphosphatemia
ตอบ ข้อ A.
5. นาย ก.มีภาวะแมกนีเซียมต่ำได้รับการรักษาด้วย 10 ml.MgSO4 in 5%D/N/2 1000 ml การให้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นที่สำคัญคือข้อใด
A. ประเมิน Trousseau's and Chvostek's signs
B. ให้สารละลายซ้ำเพื่อป้องกันการเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุก
C. ให้สารน้ำเพื่อเพิ่มการขับน้ำออกทางไตป้องกันการคั่งของแมกนีเซียม
D. ประเมิน Urine output หากออกน้อยกว่า 25 ml/hr ให้รายงานแพทย์
ตอบ ข้อ D.
6. นาย ข.ได้รับการวินิจฉัยว่า มีภาวะแมกนีเซียมต่ำ ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลการประเมินสภาพที่พบได้ในผู้ป่วยรายนี้
A. Decreased reflex and lethargy
B. Prolonged intravenous therapy
C. Tremors or twitching of face
D. EKG: Inversion T wave and ST depressed
ตอบ ข้อ A.
7. ข้อใดเป็นการพยาบาลที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแมกนีเซียมต่ำ
A. การให้เลือดทดแทน
B. การจำกัดสารน้ำที่ได้รับ
C. การให้ยาขับปัสสาวะ
D. การป้องกันและดูแลการชัก
ตอบ ข้อ D.
8. ภาวะใดเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแมกนีเซียมสูง
A. Staruation
B. Diabetic Ketoacidosis
C. Increased Calcium intake
D. Prolong use of potassium wasting diuratics
ตอบ ข้อ B.
9. ข้อมูลการประเมินร่างกายข้อใดพบในแมกนีเซียมสูง
A. Tachycardia
B. Hypertension
C. Hyperirritability
D. Decreased respiration
ตอบ ข้อ D.
10. พยาบาลควรให้คำแนะนำผู้ป่วยไตวายเรื้อรังหลีกเลี่ยงยา Antacid centainning magnesium Salt เพราะว่า
A. เกิดการตกตะกอนมีการทำลายไตเพิ่มขึ้น
B. อาจเกิดภาวะแมกนีเซียมสูง จากการขับน้ำลดลง
C. อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากโปแตสเซียมต่ำ
D. ทำให้เกิดภาวะ Calcium ต่ำจากการเพิ่มการขับออกทางปัสสาวะ
1. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมาย
ก. บังคับใช้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง
ข. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล
ค. มีการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ
ง. ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. กฎหมายกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน
ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์
ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพ
ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายวิชาชีพ
ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผู้บริโรค
3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด
1. เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ
3. เป็นความต้องการของผู้ซื้อบริการ
4. เป็นความต้องการของผู้รับบริการ
ก. 1,2,3 ข. 2,3,4
ค. 3,4,1 ง. 1,2,4
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงข้อใด
ก. กฎหมายที่วิชาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ
ข. ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพต่าง ๆ
ค. ข้อกำหนดที่สังคมต้องการให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ
ง. กฎหมายที่บ้านเมืองกำหนดขึ้นให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ
5. การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสำหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. การให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ข. การสร้างให้เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล
ค. การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ง. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม
6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณที่มีต่อ
ก. เพื่อนร่วมงาน
ข. สถาบัน
ค. วิชาชีพพยาบาล
ง. ผู้รับบริการ


7. เพื่อเป็นการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือ
ก. จริยธรรม
ข. ศีลธรรม
ค. วินัย
ง. ระเบียบและคำสั่ง
8. ปัจจัยใดที่เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด
ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ข. ความต้องการของผู้ซื้อบริการ
ค. ประชาชนมีความรู้ความต้องการสูง
ง. องค์กรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น
9. ข้อใดแสดงถึงการให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของพยาบาล
ก. นางสาวศิรินาถ ให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้น
ข. นางสาวศิริโฉม ให้การพยาบาลผู้ป่วยและพูดจาไพเราะกับทุกคน
ค. นางสาวศิรินภา ให้การพยาบาลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพราะผู้สูงอายุไม่ทำตามคำสั่ง
ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและให้บริการกับผู้ป่วยที่พูดเก่ง ไพเราะและมีของฝากจากญาติเสมอ
10. พยาบาลห้องคลอดเวรดึก ได้มอบหมายให้น้องนักศึกษาพยาบาลทำคลอดและอาบน้ำเด็ก หลังจากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ข้าง เมื่อสอบสวนพบว่าเกิดจากน้ำร้อนเกินไป ทำให้ต้องรักษาต่อจนหายจึงจะกลับบ้านได้ ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร
ก. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาล
ข. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาส
ค. มีสิทธิแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะเด็กได้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล
ง. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จากทางโรงพยาบาลได้
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้