ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คำถามที่พบบ่อย ในการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2555
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำถามที่พบบ่อย ในการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2555

                

คำถามที่พบบ่อย
ข้อ 1 ต้องการสมัคร สายงานป้องกันปราบปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ) หากหย่าแล้ว จะสามารถสมัครได้
หรือไม่
ตอบ สามารถสมัครได้ (โดยให้นำ หลักฐานมาแสดงในวันรายงานตัวเมื่อสอบข้อเขียนได้แล้ว) กรณีที่ถือว่า
ไม่โสด มีเพียงกรณีเดียว คือ จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการ
คนโสด ในสายงานป้องกันปราบปราม เพราะจะมีความคล่องตัวกว่าและไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่มีระยะเวลา 1 ปี
หากมีบุตรแต่หย่าแล้ว หรือมีบุตรโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถือว่าโสดเช่นเดียวกัน แต่มีข้อแนะนาจากแพทย์ว่า หากกำลังตั้งครรภ์ ไม่ควรจะสมัครสอบไม่ว่าสายงานใด เพราะเมื่อสอบข้อเขียนได้แล้ว ในการตรวจร่างกาย จะต้องมีการ x-ray ซึ่งอาจมีผลต่อเด็กในครรภ์

ข้อ 2 ต้องการสมัครสายงานป้องกันปราบปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ) หรือสมัครกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ต้องเกิดระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. อะไร ถึงจะสมัครได้
ตอบ สายงานป้องกันปราบปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ) ต้องมีอายุ 18 -27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (3 พ.ค. 2555) คือต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 2528 – 4 พ.ค. 2537 ส่วนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ต้องมีอายุ 18 –35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (3 พ.ค. 2555) คือต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง
วันที่ 4 พ.ค. 2520 – 4 พ.ค. 2537 ถึงจะสมัครได้ (เกินหรือขาด 1 วันก็ไม่สามารถสมัครได้)

ข้อ 3 จะสมัครตำรวจ 10,000 อัตราได้ที่ไหนบ้าง
ตอบ สมัครได้ทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com แห่งเดียวเท่านั้น ไม่ได้เปิดรับ
สมัคร ณ สถานที่แห่งใด รวมทั้งไม่ได้รับสมัครทางไปรษณีย์
การสมัครทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com มีความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เปิดให้สมัครตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(3 พ.ค. 2555) ที่เปิดถึง 16.30 น.

ข้อ 4 รับสมัครบุคคลภายนอกใช้วุฒิการศึกษาอะไรในการสมัคร
ตอบ รับวุฒิ ม.6, ปวช.(ทุกสาขา) หรือเทียบเท่า เท่านั้น ส่วนวุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า ของ
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ก็สามารถสมัครได้ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว ในวันรายงานตัว
ให้นำเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมปลาย (ม.6)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ไม่เกินวันปิดรับสมัคร (3 พ.ค. 2555)2
ส่วนผู้ที่มีวุฒิสูงกว่ำ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า เช่น ปวส. ปริญญาตรี ฯลฯ สามารถสมัครได้ แต่เมื่อสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว ในวันรายงานตัว ต้องนำ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับ
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ามาแสดง
หากปัจจุบัน หาเอกสาร/หลักฐานฯ ไม่พบหรือทา สูญหาย ให้รีบติดต่อสถานศึกษานั้นๆ แต่เนิ่นๆ เพื่อ
สามารถนา มาแสดงได้ทันเวลาในวันรายงานตัว

ข้อ 5 มีกำรกำหนดส่วนสูงหรือไม่
ตอบ สายงานป้องกันปราบปราม เพศชาย สูง 160 ซ.ม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม. ส่วน เพศหญิง
สูง 160 ซม.ขึ้นไป
สายอำนวยการและสนับสนุน เพศชาย สูง 160 ซ.ม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม. ส่วน เพศหญิง
สูง 150 ซม.ขึ้นไป

ข้อ 6 อยู่ระหว่างผ่อนผันทหารสมัครได้หรือไม่
ตอบ สมัครไม่ได้ กรณีรับหมายเรียกปี พ.ศ. 2555 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี พ.ศ. 2556 สมัครได้
ส่วนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในปี พ.ศ. 2555 (เดือน เม.ย. 2555) และต้องเข้ารับราชการทหาร สมัคร
ไม่ได้

ข้อ 7 ผู้ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 2555 (ทหารเกณฑ์) สมัครได้หรือไม่
ตอบ สมัครได้ แต่ถ้าปลดประจา การในช่วงเดือน พ.ย. 2555 ไม่สามารถสมัครได้

ข้อ 8 ผู้หญิงสามารถสมัครหน่วยไหนได้บ้าง
ตอบ ผู้หญิงสามารถสมัครได้ทั้งสายงานป้ องกันปราบปรามและกลุ่มงานอา นวยการและสนับสนุน โดย
สายงานป้องกันปราบปราม มี 3 หน่วยงานที่รับเพศหญิง ได้แก่ (1) กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(กรุงเทพฯ) รับ 150 อัตรา (2) ตำรวจภูธรภาค 4 (ขอนแก่น) รับ 150 อัตรา และ (3) กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน รับ 150 อัตรา
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน รับ 500 อัตรา มี (1) หน่วยงานส่วนกลางสา นักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวน 20 หน่วยงาน รับ 400 อัตรา ประกอบด้วย สา นักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
สา นักงานกา ลังพล สา นักงานงบประมาณและการเงิน สา นักงานกฎหมายและคดี สา นักงาน-
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สา นักงานจเรตำรวจ สา นักงานตรวจสอบภายใน สานักงานเลขานุการ
ตำรวจแห่งชาติ กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ สา นักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
กองบินตำรวจ กองวินัย สา นักงานนายตำรวจราชสา นักประจา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
3 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจ และ(2) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับ 100 อัตรา

ข้อ 9 สายอำนวยการและสนับสนุน มีการทดสอบ วิ่งว่ายน้ำ หรือไม่
ตอบ สายอา นวยการและสนับสนุน ในส่วนหน่วยงานส่วนกลางสา นักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 20 หน่วยงาน รับ 400 อัตรา ไม่ต้องทดสอบ วิ่ง ว่ายน้า มีเพียงสัมภาษณ์เท่านั้น ส่วนผู้สมัครสา นักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งรับ 100 อัตรา เมื่อสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ อีกครั้งและต้องผ่านเกณฑ์คะแนน 60% รวมทั้งมีการสัมภาษณ์ ด้วยเช่นกัน

ข้อ 10 ถ้าเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจมีคะแนนเพิ่มให้หรือไม่
ตอบ จะมีคะแนนเพิ่มให้เฉพาะกรณีต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย
หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู

ข้อ 11 สายป้องกันปราบปราม และสายอำนวยการและสนับสนุน สอบวิชาอะไรบ้าง
ตอบ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน

[table=medium][tr][td=1,1,308]วิชาที่ใช้สอบสายป้องกันปราบปราม 5 วิชา
[/td][td=1,1,308]วิชาที่ใช้สอบสายอำนวยการและสนับสนุน 6 วิชา
[/td][/tr][tr][td=1,1,308]1. ความสามารถทั่วไป 25 ข้อ
[/td][td=1,1,308]1. ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
[/td][/tr][tr][td=1,1,308]2. ภาษาไทย 25 ข้อ
[/td][td=1,1,308]2. ภาษาไทย 20 ข้อ
[/td][/tr][tr][td=1,1,308]3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25 ข้อ
[/td][td=1,1,308]3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
[/td][/tr][tr][td=1,1,308]4. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 25 ข้อ


[/td][td=1,1,308]4. ระเบียบสา นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ
[/td][/tr][tr][td=1,1,308]5. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
[/td][td=1,1,308]5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 20 ข้อ
[/td][/tr][tr][td=1,1,308]

[/td][td=1,1,308]6. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ
[/td][/tr][/table]


การสอบสายป้องกันปราบปราม จะจัดลำดับจากคะแนนผู้สมัครที่สอบได้สูงสุดไล่เรียงลงไป ส่วนการสอบสายอำนวยการและสนับสนุน จะจัดเรียงลำดับคะแนนจากสูงสุดไล่เรียงลงไปของผู้ที่สอบผ่าน
เกณฑ์ 60% ของทั้ง 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสำมารถทั่วไป (1. ความสามารถทั่วไป + 2. ภาษาไทย)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ + 4. ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม + 5. ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) + 6. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม)
รูปภาพ: ตำรวจวุฒิม.6.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้