ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.

เตรียมสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.

1. เงินตราต่างประเทศเป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงการคำนวณเป็นเงินตราไทยจากที่ใด

ก.  ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข.  ธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

ค.  ธนาคารกลางโลก

ง´ ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

2.  เงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใด

ก.  อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน

ข.  อัตราการแลกเปลี่ยนในวันถัดไป

ค.  อัตราการเปลี่ยนในทุกวันจันทร์ต่อสัปดาห์ ของตลาดหลักทรัพย์

ง.  อัตราการเปลี่ยนในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์  ของตลาดหลักทรัพย์

3. กรณีที่ใช้อัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชย์ต้องใช้เพียงธนาคารใด ธนาคารหนึ่งเพียงธนาคารเดียว หากต้องการเปลี่ยนธนาคารที่อ้างอิงอัตราการแลกเปลี่ยนต้องอนุมัติจากผู้ใด

ก.  อธิการบดีสรรพากร

ข.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ค.  รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง

ง.  ปลัดกระทรวงการคลัง

4.  รางวัลที่ได้จากการชิงโชค เป็นเงินพึงประเมินรูปแบบใด

ก.  ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้

ข.  ไม่มีการประเมินใดๆในรางวัล

ค.  ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน

ง.  ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี

5.  บ้านพักที่จัดให้อยู่ฟรี จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด

ก.   ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้

ข.  ประโยชน์ซึ่งอาจคำคำนวณได้เป็นเงิน

ค.  ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี

ง.  ถูกทุกข้อ

6.  ได้รับค่าตอบแทนเป็น “หุ้น”  จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด

ก.  ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้

ข.  ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน

ค.  ค่าตอบแทน ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี

ง.  ถูกทุกข้อ

7.  การคำนวณเครดิตเงินปันผล  เพื่อบรรเทาภาษีซ้ำซ้อนของเงินปันผลที่ส่วนหนึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วคำนวณได้จาก

ก. เงินปันผล
x  

ข.  เงินปันผล  x   100 

ค. เงินปันผล  x   

ง.  เงินปันผล

8.  ผู้มีเงินได้จากส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวม สามารถคำนวณเครดิตเงินปันผลได้โดยมีการคำนวณอย่างไร

ก.  30% ของเงินปันผลจากกองทุน

ข. เงินปันผล x  

ค.   5% จากมูลค่าทั้งหมดของกองทุนรวม

ง.  เงินได้จากกองทุนไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษี  เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว


9.  แหล่งเงินได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41พิจารณาอย่างไร

ก. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ คือหน้าที่การงานกิจกรรม ทรัพย์สิน หรือ กิจการของนายจ้างที่เกิดขึ้น  สืบเนื่องหรือเกิดในประเทศไทย

ข. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศ คือหน้าที่การงาน กิจการงานหรือทรัพย์สินในต่างประเทศ  โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นและนำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษีนั้น

ค.  ถูกทั้งสองข้อ

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง


10. ผู้อยู่ในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร หมายถึงผู้ที่อยู่ในประเทศเป็นระยะเวลานานเท่าใด

ก.  ผู้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลา ไม่จำกัดระยะเวลา

ข.  ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเวลาหนึ่งหรือ หลายเวลารวมทั้งหมดถึง 3 เดือนขึ้นไป

ค.  ผู้ที่อยู่ในประเทศในเวลาหรือ หลายเวลารวมทั้งหมดถึง 180 วัน

ง.  ไม่มีข้อถูก


11.  นายจอห์น ชาวต่างชาติ เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2547 และกลับออกไปโดยได้รับเงินจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 นายจอร์น ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าใด

ก.  ไม่ต้องเสียภาษี

ข.  เสียภาษี 5% ของรายได้

ค.  หาข้อสรุปไม่ได้

ง.  ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนายจอห์น


12.  ข้อใดไม่ใช่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา

ก.  บุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างไทยกับต่างชาติ

ข.  สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล

ค.  บุคคลสัญชาติอเมริกาที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไทยให้ความยินยอม

ง.  บุคคลในธนาคารต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

13.  ข้อใด มิใช่เงินได้ที่รับยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา

ก.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะที่จ่ายไปโดยสุจริต เนื่องในงานของตน

ข.  เงินปันผลจากกิจการส่งเสริมการลงทุน

ค.  เงินที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือมิได้มุ่งในการค้าหรือหากำไร

ง.  เงินจากการถูกล๊อตตารี่ รางวัลที่ 1


14.  ข้อใด มิใช่แหล่งเงินได้ในประเทศไทย

ก.  แสดงทำงานต่างประเทศและถูกเงินกลับให้ภรรยา

ข.  ภรรยาของแดง ทำงานเป็นแม่บ้านของบริษัทในประเทศไทย

ค.  แม่ของแดง มีกิจการร้านอาหารในประเทศไทย

ง.  แดงมีทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย


15.  นายหม่ำ เป็นพนักงานบริษัทประเทศไทย ได้เดินทางไปใช้ชีวิตในอังกฤษ บริษัทได้จ่ายเงินเดือนในปีภาษี 2548 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหม่ำที่ประเทศอังกฤษ นายบอยต้องชำระภาษีหรือไม่ เพราะอะไร

ก.  ต้องชำระในปี 2548 เพราะเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย

ข.  ต้องชำระภาษีในปี 2548  เพียงบางส่วนเท่านั้น  โดยคำนวณจากวันที่ทำงานใน            ประเทศไทย

ค. ไม่ต้องชำระภาษีใด ในประเทศ เพราะไปทำงานต่างประเทศ

ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง


16.  หากนายหม่ำ เป็นคนสัญชาติอังกฤษ แต่เป็นพนักงานบริษัทในประเทศไทย และได้เดินทางไปใช้ชีวิตในอังกฤษ บริษัทได้จ่ายเงินเดือนในปีภาษี 2548 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร  นายหม่ำที่ประเทศอังกฤษ นายหม่าต้องชำระภาษีหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก.  จะเสียภาษีก็ได้หรือไม่เสียก็ได้ ได้รับการยกเว้น

ข.  ต้องชำรพภาษีในปี 2548  เพราะเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย

ค.  ไม่ต้องชำระภาษีใดๆ ในประเทศ เพราะเป็นชาวต่างประเทศ

ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

17. แหล่งเงินได้นอกประเทศไทย จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องชำระภาษี กรณีใดบ้าง

ก.  หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ

ข.  กิจการที่ทำในต่างประเทศ

ค. ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ

ง.  ถูกทุกข้อ


18.  กรณีเงินได้ที่เกิดจาก “หน้าที่งานที่ทำต่างประเทศ”  “กิจการที่ทำในต่างประเทศ” หรือ “ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ” จะต้องเสียภาษีต้องมีองค์ประกอบใดด้วย

ก.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นรวมกัน 180วัน

ข.  เงินได้เข้าประเทศในปีภาษีนั้น

ค.  ถูกทั้งสองข้อ

ง.  ผิดทั้งสองข้อ


19.  นายสมบัติ มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ แต่อยู่ในประเทศไทย เดือนเว้นเดือน มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องในปี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษี 2548 เป็นเงิน 20 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในประเทศหรือไม่

ก.  ต้องเสียภาษี

ข.  ไม่ต้องเสียภาษี

ค.  ไม่ชัดเจน

ง.  ไม่มีข้อถูก

20. นายสมบัติ มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ แต่อยู่ในประเทศไทย เดือนเว้นเดือน มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องในปี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษี 2549  เป็นเงิน 20 ล้านบาท หากปี พ.ศ. 2549 นายสมบัติกลับเข้ามาประเทศไทย 1 ธันวาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และต้องเสียภาษีในปีภาษีใด

ก. ต้องเสียภาษีเฉพาะในปีงบประมาณ 2548

ข.  ต้องเสียภาษีเฉพาะในปีงบประมาณ 2549

ค.  ต้องเสียภาษีในปีงบประมาณ 2548 และปีงบประมาณ 2549

ง.  ไม่ต้องเสียภาษี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก


ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือส่ง EMS + mp3  ราคา 679 บาท
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร 099-3293-444  Line:0993293444
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Ratchakrit  Wichayapus
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน  ตำแหน่งที่สอบและหน่วยงานที่สอบ
มาที่amorn3498@hotmail.com หรือ Line: 0993293444 หรือ ส่ง SMS มาที่ 099-3293444
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ******* 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกสารแนวข้อสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ อัตนัย
- ตำแห่นงฝ่ายวารสารนิเทศศาสตร์
- ตำแหน่งด้านกฎหมาย ธปท.
- ตำแหน่ง ด้านบริหารธุรกิจ ธปท.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.
1. ข้อใดอธิบายความหมายของ เงิน ในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้องมากที่สุด
        
1. สิ่งที่สังคมยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
2. ปริมาณของธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ในระบบตลาด
3. มาตรวัดคุณภาพและราคาสินค้าต่อหน่วย
4. สื่อกลางในการดำเนินธุรกิจการค้า
2. เจ้าของสวนมะม่วงนำผลผลิตไปส่งให้แม่ค้าที่ตลาดเมื่อได้เงินจากการขายก็จะเก็บเงินจำนวนนั้นไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถือว่าเงินทำหน้าที่ในข้อใด
1. สื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้า
2. มาตรฐานวัดมูลค่าสินค้า
3. เก็บรักษามูลค่าของสินค้า
 4. มาตรฐานการชำระหนี้ในอนาคต
3. การทำหน้าที่ของเงินในข้อใดเป็นมาตรฐานวัดมูลค่าของสินค้า
1. สินค้า เกรด A ราคาแพงสินค้าเกรดB ราคาถูก
2. ธนบัตรไทยมีราคา 100บาท 500 บาท และ 1,000 บาท
3. หนังสือแบบเรียนสังคม ฯ ชั้น ม.5 ราคาเล่มละ 55 บาท
4. ใช้ธนบัตรใบละ 500บาท ซื้อสินค้า 480 ได้เงินทอน 20บาท
4. อุปทานของเงินในระบบเศรษฐกิจ หมายถึงข้อใด
1. ปริมาณของเงินตราที่หมุนเวียนอยู่ในมือของมหาชน
2. เงินของรัฐบาลที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
3. เงินคลังของรัฐบาลที่มีอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
4. เงินสดของรัฐบาลที่จัดทำขึ้นในแต่ละปี
5. ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือใกล้ปีใหม่ปริมาณเงินตราในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆ เรียกสภาพนี้ว่า
อย่างไร
1. เงินมีสภาพคล่อง
 2. อุปทานของเงิน
3. ภาวะเงินตรึงตัว
4. ภาวะเงินเฟ้อ
6. สินทรัพย์ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีประเภทใดมีสภาพคล่องสูง
1. บัตรเครดิต
 2. ที่ดินในย่านธุรกิจการค้า
3. เครื่องประดับและทองรูปพรรณ
 4. เงินตราในรูปธนบัตร
7. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไม่ปกติจนเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายถึงข้อใด
1. ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
 2. ราคาสินค้าลดต่ำลงเรื่อยๆ
3. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว
4. เศรษฐกิจชะลอตัวลง
ข้อสอบก่อนเรียน เรื่อง การเงินการธนาคาร และการคลัง หน้า 2
8. สถาบันการเงินประเภทใดเป็นแหล่งเงินออมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารพาณิชย์
3. โรงรับจำนำ
4. บริษัทประกันภัย
9. สถาบันการเงินประเภทใดมีหน้าที่หลัก คือ ส่งเสริมการออมทรัพย์และระดมเงินฝากจากประชาชนให้รัฐบาลกู้ไปใช้
พัฒนาประเทศ
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ฯ
3. สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตร
 4. ธนาคารออมสิน
10. ประชาชนที่ต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ จะต้องติดต่อให้ใครเป็นผู้ดำเนินการ
1. บริษัทหลักทรัพย์
2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
 4. บริษัทประกันภัย
11. ข้อใดอธิบายลักษณะของ โรงรับจำนำ ผิดความจริง
1. ให้สินเชื่อแก่ผู้กู้รายย่อยที่นำสิ่งของมีค่ามาค้ำประกัน
2. ผู้กู้ต้องนำโฉนดตราสารมาค้ำประกัน
3. เป็นแหล่งเงินกู้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนด
12. การคลังภาครัฐบาลมีขอบข่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้ น้อยที่สุด
1. การจัดเก็บภาษีอากรของรับบาล
2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล
3. การควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
4. หนี้สาธารณะและการกู้เงินของรัฐบาล
13. ข้อใดเป็นความหมายของ งบประมาณแผ่นดิน
1. แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของรับบาล
2. รายรับและรายจ่ายของกระทรวงการคลังประจำปี
3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจประจำปีของกระทรวงต่างๆ
4. รายการแสดงฐานะทางการเงินของรัฐบาลในรอบ1 ปี
14. การจัดทำงบประมาณขาดดุล ของรัฐบาล มีลักษณะอย่างไร
1. รายรับสูงกว่ารายจ่าย
2. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย
3. ดุลการชำระเงินขาดดุล
4. ลดรายจ่ายภาครัฐบาล
15. รัฐบาลมีวัตถุประสงค์อย่างไรจึงต้องจัดทำ งบประมาณขาดดุล ในปีใดปีหนึ่ง
1. ลดภาระหนี้สาธารณะให้น้อยลง
 2. ลดการใช้จ่ายภาครัฐบาล
3. กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัว
4. ชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ช้าลง

แนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเรื่อง การเงิน การธนาคาร และการคลัง
แนวข้อสอบเก่า ธปท.
- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด
- แบบทดสอบ Personality  Test
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test

แนวข้อสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ใหม่ล่าสุด


ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือส่ง EMS + mp3  ราคา 679 บาท
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร 099-3293-444  Line:0993293444
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Ratchakrit  Wichayapus
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน  ตำแหน่งที่สอบและหน่วยงานที่สอบ
มาที่amorn3498@hotmail.com หรือ Line: 0993293444 หรือ ส่ง SMS มาที่ 099-3293444
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ******* 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้