ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปัจจุบันใช้ฉบับที่เท่าไร พ.ศ.อะไร

        1. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552                                         2. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

        3. ฉบับที่  1 พ.ศ. 2554                                        4. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ตอบ  ข้อ 4.

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                1. 60  วัน                                                               2. 90 วัน

                3. 120 วัน                                                              4. 180 วัน

ตอบ  ข้อ 2.

3. ก่อนจะใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ยกเลิกระเบียบใด

1.       ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

2.        ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2519

3.       ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2522

4.       ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ตอบ ข้อ 1.

4.มาตราการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่ที่เนความลับของราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้นจากการรั่วไหลของการจารกรรม เป็นความหมายข้อใด          

                1. สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ                               2. การักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

                3. ประมวลความลับ                                                             4. การป้องกันรั่วไหล

ตอบ ข้อ 2.

5. เหตุผลใดจึงยกเลิกฉบับเก่ามาใช้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 1. เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

                2. ต้องการให้คนยากจนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในปัจจุบัน

                3. มีบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมและรายละเอียดกำหนดไว้เกินความจำเป็น

4.ในปัจจุบันมีเหตุก่อการร้ายมากมาย กฎหมายที่บัญญัติไว้ไม่รัดกุมพอ

ตอบ ข้อ 3.

6.สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ คือ ข้อใด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552            

                1. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์                          

2. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน

                3. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน  การรหัส        

4. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน   การรหัส        ประมวลลับ

ตอบ ข้อ 4.


7. ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นความหมายในข้อใด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

                1. ข้อมูลข่าวสาร                                   2. ประมวลลับ

                3. ยุทธภัณฑ์                                         4  ที่สงวน

ตอบ  ข้อ 1.

8.ข้อใดไม่ได้หมายถึง “บริภัณฑ์” ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

        1. เครื่องจักร                                         2. สิ่งอุปกรณ์

        3. วัสดุใช้ไป                                         4. เครื่องกล

ตอบ ข้อ 3.

9. ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า สิ่งของทั้งหลายที่ใช้ประจำกาย หรือประจำหน่วยกำลังถืออาวุธของทางราชการ และสิ่งอื่นใดที่ กรช.ประกาศกำหนด

                1. ข้อมูลข่าวสาร                                   2. ประมวลลับ

                3. ยุทธภัณฑ์                                         4  การรหัส

ตอบ  ข้อ 3.

10. ข้อใดไม่ได้หมายถึง “ที่สงวน” ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

                1. ฐานทัพบก                                        2.โรงเรียน

                3. ชุมทางรถไฟ                                    4. โรงช่างแสง

ตอบ ข้อ 2.

11. .ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การใช้ประมวลลับ หรือรหัสแทนข้อความ หรือการส่งข่าวสารที่เป็นความลับ

1. ข้อมูลข่าวสาร                                   2. ประมวลลับ

                3. ยุทธภัณฑ์                                         4  การรหัส

ตอบ  ข้อ .4.

12. ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การนำตัวอักษร ตัวเลข คำพูด สัญญาณ สัญลักษณ์มาใช้แทนความหมายอันแท้จริงตามที่ตกลงกันไว้ เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าวหรือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

1. ข้อมูลข่าวสาร                                   2. ประมวลลับ

                3. ยุทธภัณฑ์                                         4  การรหัส

ตอบ  ข้อ 2.

13. “กรช” หมายความว่าอะไร

                1. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                              2.กรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

                3. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ              4.ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 3.

14. ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่าการกระทำใด ๆ  โดยทางลับเพื่อให้ได้ล่วงรู้หรือได้ไปหรือส่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้แก่ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ โดยมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นผลร้ายต่อความมั่นคงแห่งชาติ

                1. การก่อวินาศกรรม                                           2. การจารกรรม

                3. การบ่อนทำลาย                                                4. การก่อการร้าย

ตอบ ข้อ 2.

15.ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การกระทำใด ๆ เพื่อทำลาย ทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก หรือรบกวน ซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วน หรือความเสียหายทางการเมือง การทหาร

                1. การก่อวินาศกรรม                                           2. การจารกรรม

                3. การบ่อนทำลาย                                                4. การก่อการร้าย

ตอบ ข้อ 1.

16. “รั่วไหล” หมายความว่าอะไร

1.       สิ่งที่ทางราชการรักษาไว้เพื่อทางการเมืองของประเทศ

2.       สิ่งที่หน่วยงานรัฐไม่ให้ข้อมูลต่างๆของประเทศมีการไหลออกนอกประเทศ

3.       สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้ทราบโดยบุคคลผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่

4.       ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ตอบ ข้อ 3.

17. ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การกระทำสิ่งใดๆ  ที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน ความกระด้างกระเดื่อง ซึ่งนำไปสู่การก่อความไม่สงบ หรือความอ่อนแอภายในชาติ ในทางการเมือง การทหาร หรือทำลายความจงรักภักดีของประชาชนต่อสถาบัน

                1. การก่อวินาศกรรม                                           2. การจารกรรม

                3. การบ่อนทำลาย                                                4. การก่อการร้าย

ตอบ ข้อ 3.

18.ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิวิตและทรัพย์สิน

                1. การก่อวินาศกรรม                                           2. การจารกรรม

                3. การบ่อนทำลาย                                                4. การก่อการร้าย

ตอบ ข้อ 4.

19. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หมายถึง ในข้อใด

                1. หน่วยงานราชการ                                          2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย

                3. องค์การรักษาความปลอดภัย                         4. เจ้าหน้าที่รัฐ

ตอบ ข้อ 3.

20. ตามข้อ  5 แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในส่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร นอกจากต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบใดด้วย

1.       ระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

2.       ระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2544

3.       ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2517

4.       ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ตอบ ข้อ 4.

 


จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้