ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

       
1.       ภาคีอนุสัญญา  คือ  
ก.IMO                                                                                 ข. ICESCR
ค.CITESง. ICCPR
2.       กองทุนสัตว์ป่าโลก  ก่อตั้งเมื่อใด
ก.10 กันยายน พ.ศ.2504                                             ข. 11 กันยายน พ.ศ.2504
ค.12 กันยายน พ.ศ.2504                                              ง. 13 กันยายน พ.ศ.2504
3.       THAI FOREST BOLLETIN   คืออะไร
ก.วารสารที่เสนองานวิจัย บทความด้านอนุกรมว                                                             
ข.สารานุกรมพืชในประเทศไทย
ค.วารสารภาพวาดทางพฤกษศาสตร์                                                                           
ง.วารสารมหกรรมพืชสวนโลก
4.       ผู้ก่อตั้ง FACEBOOK  คือใคร
ก.ดัสติน มอสโควิตซ์ ข. ปีเตอร์ ทีล
ค.เอ็ดเวิร์ด ซักเคอร์เบิร์กง. มาร์ก เอลเลียต ซักเคอร์เบิร์ก
5.       สปก.  คือข้อใด
ก.สำนักงานป้องกันและช่วยเหลือที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                        
ข.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
ค.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม              
ง.สำนักงานป้องกันที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6.       รมว. ต่างประเทศคนปัจจุบัน  คือใคร
ก.นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์                                                 ข. นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล
ค.นายชุมพล  ศิลปอาชา                                                   ง. นายธีระ  วงศ์สมุทร

7.       พ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน  เริ่มประกาศใช้ในปีใด
ก.พ.ศ.2530ข. พ.ศ.2533
ค.พ.ศ.2534ง. พ.ศ.2540

1.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตั้งอยู่ที่ใด
ก.จตุจักรข. ลาดพร้าว
ค. พญาไท ง. บางนา

2.       ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช     
ก.DNP                                                                                 ข. NPG
ค.DG                                                                                    ง.EG
3.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงใด 
ก.กระทรวงพลังงาน
ข.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค.การกระทรวงการคลัง
ง.การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานในระดับใด 
ก. กองข.กรม
ค. ทบวงง.  กระทรวง
5.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด 
ก.1  ตุลาคม 2545ข. 3  ตุลาคม 2545
ค.  3  พฤศจิกายน  2545ง. 1  พฤศจิกายน  2545
6.       ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก.www.npg.co.th                                                              ข. www.dnp.com
ค.  www.dnp.go.th                                                             ง. www.npg.go.th
7.       ค่านิยม  PROTECT   กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชหมายถึงอะไร
ก. อนุรักษ์คุ้มครองข. ปกป้องคุ้มครอง
ค. ปกป้องรักษาง. คุ้มครองรักษา

8.       ข้อใดคือพันธกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. ผืนป่าหลากหลายสัตว์ป่ามากมาย ป่าไม่ยั่งยืน
ข.อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ค.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น                                    
ง.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
9.       ย่อหน้าต่าง WORD  ไปที่เมนูใด
ก.ZoomControl                                                                ข. Edit Cut
ค.OutlineView                                                                  ง.  Normal View
10.    ตั้งหน้ากระดาษ ไปที่เมนูใด
ก. แทรกข. มุมมอง
ค. เค้าโครงหน้ากระดาษง. ตรวจทาน
11.    ผู้ก่อตั้งบริษัท  APPLE  คือใคร
ก.สตีเฟน พอล จอบส์                                                       ข. สตีฟวอซเนียก
ค.โยฮานน์ ซิมพ์สัน                                                         ง.โมนา ซิมพ์สัน

1.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานระดับใด
- ระดับกรม
2.       กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานในสังกัด
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.       ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ได้แก่
- งานปลูกบำรุงป่า  งานวนวัฒนวิจัย  งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า  งานต้นน้ำ  และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า
4.       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมสังกัด
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.       กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับ
- การอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
6.       วุฒิสภาได้มีมติให้แยกงานที่เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองป่าไม้ออกจากกันเมื่อ
- วันที่  20 กันยายน 2545
7.       กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเมื่อ
-  2 ตุลาคม 2545
8.       ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคนแรก
- ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี
9.       วิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ
-  ผืนป่าหลากหลาย  สัตว์ป่ามากมาย  ป่าไม้ยั่งยืน
10.      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนปัจจุบัน คือ
-  นายมโนพัศ  หัวเมืองแก้ว
11.      ค่านิยม PROTECTหมายถึง
-  คุ้มครองรักษา


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- สรุป+แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
 เนื้อหาและถาม - ตอบ นักวิชาการป่าไม้
-    การจัดการเพื่อคุ้มครองอนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 -    การค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
 ในพื้นที่อนุรักษ์

-     การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจัดทําและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
-    การป้องกัน ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
 -   การบรหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ํา
 -   การบรหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า
-    การบรหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นเล่ม ราคา  679 บาท  พร้อมซีดีสอนภาษาอังกฤษ
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อมาที่ amorn3498@hotmail.com หรือ 081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com หรือ ส่งSMS มาที่ 081-6174763

สิ่งที่ต้องแจ้ง

- เวลาที่โอน (ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก)
- กรมหรือสำนักงาน (ที่สมัครสอบ)
- ตำแหน่ง (ที่เลือก)
- E-Mail (ที่รับข้อสอบ)
*แนะนำ : ให้ส่งรายละเอียดทาง E-Mail เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการรับส่งของอีเมลล์*
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

รูปภาพ: กรมอุทยานแห่งชาติ.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ รวม 51 อัตรา <รับออนไลน์>(15 มี.ค.-4 เม.ย.56)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ รวม 51 อัตรา <รับออนไลน์>(15 มี.ค.-4 เม.ย.56)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


[td=1,1,1079]  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ


เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.23 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
รูปภาพ: นักวิชาการป่าไม้.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้