ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ปปช. 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ปปช. 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช.

แนวข้อสอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 


๑.ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก.นายกรัฐมนตรี ข.ปลัดกระทรวง
ค.ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ง.ถูกทุกข้อ
๒.ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก.ส.ส. ข.รัฐมนตรี
ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง.ส.ว.
๓.พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก.๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ข.๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ค.๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ ง.๑๙ เมษายน ๒๕๔๔
๔.ผู้เสียหายตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ หมายถึง
ก.ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
ข.ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
ค.ผู้เสียหายจากการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตรต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
ง.ถูกทุกข้อ
๕.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายนี้
ก.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง
ข.ผู้เป็น ตัวการหรือ ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าว
ค.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางวินัย
ง.ถูกทุกข้อ
๖.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับ พนักงานไต่สวน
ก.คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งจาก ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข.คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นพนักงานไต่สวนก็ได้
ค.คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง.ผิดทั้งข้อ ก. และ ข.
๗.คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีทั้งหมดกี่คน
ก. ๕ คน ข. ๗ คน
ค.๙ คน ง.๑๐ คน
๘.คณะกรรมการสรรหาต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกทั้งหมดกี่คน และต้องเสนอต่อใคร ภายในกี่วัน
ก.๑๕ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๓๐ วัน
ข.๙ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๔๕ วัน
ค.๙ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน ๓๐ วัน
ง.๙ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน ๔๕ วัน
๙.มติของคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ข.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ค.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ง.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด


๑๐.ข้อใดต่อไปนี้คือ มติของวุฒิสภาในการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ข.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ค.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ง.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
๑๑.ในกรณีที่วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบด้วยกับบัญชีรายชื่อของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมา หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
ก.ต้องดำเนินการสรรหาใหม่เท่านั้น
ข.ประชุมเพื่อมีมติยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์
ค.ประชุมเพื่อมีมติยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ง.ถูกทั้ง ข. และ ค.
๑๒.ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ไม่สามารถสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อวุฒิสภาได้ภายในกำหนด คณะกรรมการสรรหาสามารถดำเนินการในวิธีการใดได้บ้าง
ก.ขอขยายระยะเวลาการสรรหาได้อีก ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข.ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการสรรหาแทน
ค.ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน ๒ คน เป็นกรรมการสรรหาแทน
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.
๑๓.ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่ คุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข.อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี บริบูรณ์
ค.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิทางกฎหมาย
ง.เคยเป็นรัฐมนตรี
๑๔.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือเป็นลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก.เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใน ๔ ปีก่อนหน้านี้
ข.ติดยาเสพติดให้โทษ
ค.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ง.เป็นข้าราชการการเมือง
๑๕.กรรมการ ป.ป.ช. มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. ๙ ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ
ข. ๙ ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ค.๗ ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ง.๗ ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๘ ปี
๑๖.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ทำให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากการดำรงตำแหน่ง
ก.ตาย
ข.อายุครบ ๗๐ ปี บริบูรณ์
ค.อายุครบ ๗๕ ปีบริบูรณ์
ง.ต้องคำพิพากษาให้จำคุก


๑๗.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยื่นถอดถอน ป.ป.ช.
ก.ส.ส.ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ข.ส.ส.ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสี่ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ค.ส.ส.ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ง.ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
๑๙.บุคคลในข้อใดต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าชื่อเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการ ป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ก.ส.ส.
ข.ส.ว.
ค.ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ง.ถูกทุกข้อ
๒๐.ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งรับคำร้องตามมาตรา ๑๗ และกรรมการที่เหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดต้องดำเนินการอย่างไร
ก.ให้คณะกรรมการสรรหาฯดำเนินการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อเป็นกรรมการชั่วคราว
ข.ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการชั่วคราว
ค.ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการชั่วคราว
ง.ไม่มีข้อถูก

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ 
-ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานปปช. 
-แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 
-แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
-แนวข้อสอบสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ปปช. 
-การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 
-หลักการประชาสัมพันธ์ 
-ความรู้เกี่ยวกับจิตสังคมและการศึกษา 
-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

-------------------------------------------------------------------------- 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งEMS ทางไปรษณีย์เป็นหนังสือ +MP3คณิตศาตร์+ภาษาไทย ราคา 679บาท 
ส่งEMS ทางไปรษณีย์เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาตร์+ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษราคา 1,500 บาท 

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line : amorn.cv 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด 
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo 
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

รูปภาพ: ปปช.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
๊UP
รูปภาพ: ปปช2.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้