ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงาน กศน.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงาน กศน.

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในวันใด

. 5 พฤษภาคม พ.. 2554

. 5 พฤษภาคม พ.. 2555

. 5 ธันวาคม พ.. 2555

. 5 ธันวาคม พ.. 2554

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด

จำนวนกี่คน 

. 200 คน

. 242 คน

. 250 คน

. 270 คน

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) .. 2549 มี

จำนวนกี่คน 

. 25 คน

. 35 คน

. 100 คน

. 200 คน

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล

. หลักนิติธรรม 

. หลักธรรมรัฐ 

. หลักคุณธรรม 

. หลักการปกครองประเทศ 

5. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยามข้อความนี้ตรงกับข้อใด

. พระบรมราชโองการ

. พระบรมราโชวาท
             
. พระราชดำรัส
            
. พระราชดำริ 

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย

. ประธานศาลปกครองสูงสุด

. ประธานศาลยุติธรรม

. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

. ประธานศาลฎีกา

7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด

. มีชื่อย่อว่า คตส.

. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ  2550

. แต่งตั้งโดย คปค.

. มีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน

8.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
               .   น.ป.ก.
               .   นปช.
               .   พ.ธ.ม.
                ง.    ครม. 

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย

. คปค.

. สนช.

. คมช.

. คตส.

10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด

. คปค.

. คมช.

. สนช.

. ปปช.

12. การเลือกตั้ง สส. ที่เกิดขึ้น ในปี 2554 ตรงกับวันที่เท่าไหร่

. 3 มิถุนายน 2554

. 7 มิถุนายน 2554

. 7 กรกฎาคม 2554

. 3 กรกฎาคม 2554

13. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
              นายประพันธ์ นัยโกวิท         นายนาม ยิ้มแย้ม
              นางสดศรี สัตยธรรม            นายอภิชาต สุขัคคานนท์

14. .   หน่วยงานใดที่เข้าไปดูแลความสงบในลิเบียและทำสงครามกับมูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี
              สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ    หน่วยรักษาสันติภาพและความมั่นคง
              ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ    องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

15. มืองหลวงของประเทศลิเบียคือ
             กรุงตริโปลี         กรุงแบกแดด
              เมืองเนวปูลี      กรุงตริโปเลีย

16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
           
. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
           
. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
           
. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
           
. คณะตุลาการศาลฎีกา

17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน

. การประหยัดพลังงาน

. การป้องกันอุบัติเหตุ

. การมีระเบียบวินัย

. การออกกำลังกาย

18. GDP หมายถึงข้อใด

. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

. อัตราเงินเฟ้อ

19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง

. เงินเฟ้อ

. เงินฝืด

. เงินตึง

. อุปสงค์ อุปทาน

20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี

. APEC

. GMO

. GATT

. FTA
21. ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่
            
. 19
            
. 20
           
. 21
           
. 22
22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกในปัจจุบัน
          
. การศึกษาเพื่อชีวิต
          
. การศึกษาเพื่อความมั่นคง
          
. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
          
. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

23. เศรษฐกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด

. แนวคิด

. ทฤษฎี

. ปรัชญา

. หลักการ

24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย

. NT

. A-NET

. O-NET

. Admission

25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรมนำความรู้

. กระทรวงแรงงาน

. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว

. กระทรวงสาธารณสุข

. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด

. อินเดีย

. จีน

. เวียดนาม

. ไต้หวัน

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด

. 6 เดือน

. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

. 1 ปี

. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

. MTV

. QTV

. EDTV

. ETV

29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด

. ร้อยละ 5

. ร้อยละ 10

. ร้อยละ 15

. ร้อยละ 20

30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส

. ยะลา-ปัตตานี- สตูล

. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา

. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ ครู  ศรช  ครู กศน ภาค ข.
ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ แนวข้อสอบ ครู  ศรช  ครู กศน ภาค ข.
-  การพัฒนาหลักสูตรการสอน  
 -  การจัดการเรียนรู้ 
-  จิตวิทยาสำหรับครู
 
-  การวัดและการประเมินผล 
-  การบริหารจัดการในห้องเรียน 
-  การวิจัยทางการศึกษา
 
-  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- แนวข้อสอบนโยบายการศึกษา กศน.

- แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 - เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ         

สนใจสั่งซื้อมาที่ decho.by@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  
โทร 085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้