ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : อยากได้แนวข้อสอบ กรมสรรพากรครับ
killer034 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

อยากได้แนวข้อสอบ กรมสรรพากรครับ

อยากได้แนวข้อสอบ กรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ครับ หาซื้อไม่มีครับ
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปแนวข้อสอบวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร
แนวข้อสอบวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร
                
1. โดยทั่วไปฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล มาจากฐานภาษีใด
ก. ฐานกำไรสุทธิ
ข. ฐานรายรับรวมที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย
ค. ฐานต้นทุนบริษัทต่อปี
ง. ไม่มีข้อถูก

2. รอบระยะเวลาบัญชีปกติมีระยะเวลาเท่าใด
ก. ไตรมาส 3 เดือน
ข. 6  เดือน
ค. 9 เดือน
ง. 12 เดือน

3. ข้อใดคือความหมายของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินนิติบุคคล คือ
ก. บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ( บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห่างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน)
ข. บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (บริษัทฯ ที่มีกิจการในไทย ขนส่งประเทศไทย ได้รับเงินได้จากประเทศไทย กระทำการได้รับกำไรจากประเทศไทย)
ค. กิจการร่วมค้า ( บริษัท+บริษัท หรือ บริษัท+ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคล+ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/ บริษัท + บุคคลธรรมดา/ คณะบุคคล)
ง. ถูกทุกข้อ

4. กรมสรรพากร เป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีหรือไม่ และใช้ฐานใดในการคำนวณภาษี
ก. ต้องเสียภาษี และใช้ฐานกำไรสุทธิ เสมือนนิติบุคคลทั่วไป
ข. ต้องเสียภาษี และใช้ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ค. ไม่ต้องเสียภาษี เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ง. ไม่ต้องเสียภาษี เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง


5. ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ คำนวณจากฐานกำไรสุทธิ นอกจากกำไรสุทธิแล้ว นอกจากกำไรสุทธิแล้วสามารถคำนวณจากฐานอะไรได้อีก
ก. กำไรสุทธิ
ข. รายได้ก่อนหักรายจ่าย
ค. เงินได้ที่จ่ายหรือในประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ

6. กรณีใดบ้างที่รอบระยะเวลาบัญชีอาจน้อยกว่า 12 เดือน
ก. กิจการตั้งใหม่/เลิกกิจการ
ข. ยื่นคำร้องเปลี่ยนวันสุดท้ายรอบระยะเวลาบัญชี
ค. ควบเข้ากัน
ง. ถูกทุกข้อ

7. การคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ เรียกหลักเกณฑ์นี้ว่าอย่างไร
ก. เกณฑ์สิทธิ
ข. เกณฑ์ภาษีสิทธิ
ค. เกณฑ์ภาษีนิติบุคคล
ง. เกณฑ์กำไรสุทธิ

8. การหักสึกหรอ และค่าเสียมราคาของสินทรัพย์ โดยวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยหากใช้วิธีใดต้องใช้วิธีนั้นตลอดไป หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดต้องขออนุมัติของใคร
ก. รองอธิบดีกรมสรรพากร
ข. อธิบดีกรมกรมสรรพากร
ค. รมต. กระกรวงการคลัง
ง. นายกรัฐมนตรี

9. ผลขาดทุนสุทธิที่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษีย้อนหลังไปได้ไม่เกินกี่ปี
ก. ย้อนหลังไปได้ 3 ปีจากปีปัจจุบัน
ข. ย้อนหลังไปได้ 10 ปีจากปีปัจจุบัน
ค. ย้อนหลังไปได้ 15 ปีจากปีปัจจุบัน
ง. ย้อนหลังไปได้ 20 ปีจากปีปัจจุบัน

10. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีคำนวณจากอะไร
ก. ประมาณการกำไรสุทธิ
ข. ประมาณการของทั้งปีแล้วหารด้วย 2
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

11.  โดยปกติทั่วไปอัตราภาษีเงินได้ของฐานกำไรสุทธิเป็นอัตราใด
ก. ร้อยละ 50
ข. ร้อยละ 40
ค. ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 37

12. การประมาณการกำไรสุทธิหากกรณีใดต้องเสียภาษีเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
ก. ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 25
ข. ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ค. ประมาณการกำไรสุทธิประจำปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 25
ง. ประมาณการกำไรสุทธิประจำปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 30

13. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีใช้แบบแสดงรายการภาษีใด และมีกำหนดยื่นแบบฯเมื่อใด
ก. ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 94 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ข. ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ค. ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 30 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ง.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

14.  การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีใช้แบบแสดงรายการภาษีใด และมีกำหนดยื่นแบบฯเมื่อใด
ก. ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ข. ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 120 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ค. ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 90 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ง. ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 60 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

15. แบบฯภ.ง.ด. 55 คืออะไร
ก. ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข. ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีของธุรกิจนิติบุคคลที่มีเงินได้
ค. ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีเงิน
ง. ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีทุกชนิดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

16. ภาษีใดที่นำใช้แทนภาษีการค้า
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค. ถูกทั้งสองข้อ
ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

17. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไร
ก. 1 มกราคม 2535
ข. 1 มกราคม 2536
ค. 1 มกราคม 2537
ง. 1 มกราคม 2538

18. ใครเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก. ผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า
ข. ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้บริการ
ค. ผู้ผลิต
ง. รัฐบาล

19. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องยื่นแบบชำระคำนวณฐานภาษีจากอะไร
ก. ภาษีซื้อ ลบด้วยภาษีขาย
ข. ภาษีขาย ลบด้วย ภาษีซื้อ
ค. ภาษีซื้อ บวกด้วยภาษีขาย
ง. ภาษีขาย บวกด้วยภาษีซื้อ  
เอกสารแนวข้อสอบวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
สรุปและแนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
กระทรวงการคลังมอบนโยบายจัดเก็บภาษีปี 2555
รูปการบริหารงานของกรมสรรพากร
เจาะข้อสอบสรรพกร ชุดที่  1
เจาะข้อสอบสรรพกร ชุดที่  2
เจาะข้อสอบสรรพกร ชุดที่  3
เจาะข้อสอบสรรพกร ชุดที่  4
แนวข้อสอบเก่า กรมสรรพากร พ.ศ. 2554

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763,083-0724566
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งที่amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้