ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)2557

1.กิจการการไฟฟ้า (กฝผ.)จัดตั้งเมื่อใด
. 1  พฤษภาคม 2512                            ข. 14  พฤษภาคม 2512
. 4  พฤษภาคม 2512                            ง. 14  พฤษภาคม 2512

2.  การไฟฟ้า (กฝผ.)ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ มีผลบังคับใช้เมื่อเมื่อใด

ก. 4  มีนาคม 2526                                ข.  14  มีนาคม 2535

ค. 4  สิงหาคม 2526                               ง.   12 มีนาคม 2535


3.  การไฟฟ้า (กฝผ.)ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงพลังงาน                                         
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                        ข. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

.  นายสือ  ล้ออุทัย                                  ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการ การไฟฟ้า (กฝผ.)คนปัจจุบัน คือใคร
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                      ข. นายมั่น  พัธโนทัย
ค. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
                ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

6. ผู้ว่าการ การไฟฟ้า (กฝผ.)คนแรก คือใคร
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย
. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                        ง. นายสาย นิธินันท์

7.  การไฟฟ้า (กฝผ.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. Electricity Generating                                    ข. Generating Authority
ค. Electricity Generating Authority of Thailand     
ง. Authority of Thailand

8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นปี่ที่เท่าไร
.  ปีที่ 51                                              ข. ปีที่ 61
. ปีที่ 71                                               ง. ปีที่ 81

9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. ต . ท .ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด
. 19  สิงหาคม 2549                               ข. 29  สิงหาคม 2549
. 19 กันยายน 2549                                ง. 29 กันยายน 2549

10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน                                           
. การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ
. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้ในปัจจุบันนับเป็นฉบับที่เท่าได
.  ฉบับที่ 16                                  ข. ฉบับที่ 17
. ฉบับที่ 18                                    ง. ฉบับที่ 19

12.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  คณะองคมนตรี อยู่วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี
.  3  ปี                                          ข.  4  ปี  
. 5  ปี                                            ง.  6  ปี  

13. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน
.  150  คน                                     ข.  250  คน
.  480  คน                                     ง.   630  คน

14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด
. 4  สิงหาคม 2550                          ข. 14  สิงหาคม 2550
. 21 สิงหาคม 2550                         ง. 24  สิงหาคม 2550

15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
.  35  คน                                       ข.  36  คน
ค.  40  คน                                       ง.   45  คน


เอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ปี 2557 ใหม่ล่าสุด
ทุกตำแหน่งต้องสอบ
เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )  
แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (จะสอบสัมภาษณ์)
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD Aptitude Test และ Mp3 พรบ.ราคา679บาท

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อมาที่   081-6174763 Line : amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com  หรือ ส่งSMS มาที่081-6174763


[font=arial,helvetica,sans-serif    ]****อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ****
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. http:// www.mea.or.th                                                   ค. http:// www.egat.or.th

ข. http:// www.egat.go.th                                                  ง. http:// www.pea.or.th

ตอบ   ค. http:// www.egat.or.th

2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. Electricity Generating Authority of Thailand

ข. Electricity  Authority of Thailand

ค. Provincial Electricity Authority

ง. Metropolitan Electricity Authority

ตอบ    ก. Electricity Generating Authority of Thailand  (EGAT)

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่าอะไร

ก. กปน.                                                                              ค. กฟผ.

ข. กฟน.                                                                              ง. กฟภ.

ตอบ   ค. กฟผ.

4. ผู้ว่าการ กฟผ. คนแรกคือใคร

ก. นายเกษม จาติกวณิช                                                   ค. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

ข. นายสมชัย     สัจจพงษ์                                                ง. นายพรชัย รุจิประภา    

ตอบ  ก. นายเกษม จาติกวณิช

5. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายฐานิสต์  เจนถนอมม้า                                          ค.นายพระนาย   สุวรรณรัฐ

ข. นายสมชัย     สัจจพงษ์                                 ง. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

ตอบ  ง. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

6. กฟผ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 1  มกราคม 2501                                                          ค. 1 พฤษภาคม  2493

ข. 3  ตุลาคม  2514                                                            ง. 1 พฤษภาคม  2512

ตอบ    ง. 1 พฤษภาคม  2512


7. กฟผ. เป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. รัฐบาล                                                                           ค.เอกชน                                              

ข. รัฐวิสาหกิจ                                                                   ง.หน่วยงานอิสระ              

ตอบ   ข.รัฐวิสาหกิจ          
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 22 ม.ค. -21 ก.พ. 2557 จำนวน 533 อัตรา


ตำแหน่ง: จำนวน 533 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 533
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 21 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2557
จำนวน 533 อัตรา
“การสรรหาบุคคลของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้าง บุคคล หรือ เอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้”
การรับสมัครงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก 
เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดย สมัครทางระบบใบสมัคร Online ตั้งแต่ 
วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 
16.00 น. เงื่อนไขตามประกาศรับสมัคร
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ทาง http://www.egat.co.th 

หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน
กำหนดการสอบ
กำหนดทดสอบเบื้องต้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ทาง http://www.egat.co.th 

(กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)
***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร*** bullet
ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานให้ละเอียดก่อนสมัคร
การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
การ
แนบ File รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก นามสกุล File รูปภาพที่สนับสนุน คือ :
jpg , png , jpeg เท่านั้น และ รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ !! 
โปรดอย่านำรูปถ่ายของท่าน Scan ลงในกระดาษ A4 
และขนาดของรูปถ่ายต้องไม่น้อยกว่า 120×120 Pixels !!
เอกสารประกอบการรับ
สมัครงานต้องทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “
PDF File “ ไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ขนาด A4 !! 
โปรดอย่านำเอกสารประกอบการรับสมัครงานทั้งหมด Scan ลงในกระดาษ A4 
ภายในแผ่นเดียว เพราะจะทำให้ขนาดเล็กมาก !!
การตั้งชื่อ File รูปถ่าย และ File เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อ File เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น !! ห้ามใช้ภาษาไทย ตัวเลข หรือสัญญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เช่น * – / @ < เป็นต้น !!
ติดต่อสอบถาม 02-4365311 , 02-4364387 , 02-4364388 , 02-4365310 และ 02-4365319
สคร
งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) งานราชการ ทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟบสคร สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) 2557 สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) 7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดสอ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 29 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 24 เม.ย. 2557
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
 เว็บไซต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่นี่

คลิกถูกใจ facebook เพื่อรับแนวข้อสอบ กฟผ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 57 ใหม่ล่าสุด 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

เนื้อหาประกอปด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )  เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test )
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (จะสอบสัมภาษณ์)สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD Aptitude Test และ Mp3 พรบ.ราคา679บาท

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อมาที่   081-6174763 Line : amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com  หรือ ส่งSMS มาที่081-6174763


****อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ****
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ให้เวลา 1.30 ชั่วโมง - ทำเสร็จก่อนห้ามเปิดไปทำ Part ต่อไป ต้องรอเวลา
1. 15 นาที - 30 ข้อ : เป็นคำนวณ ทำให้ทันได้ยากมาก ฝึกคูณเลข 2-3 หลักเยอะ ๆ , บวกลบเศษส่วน ฯลฯ
2. 15 นาที : Case Study A ให้สถานการณ์มาอ่านแล้วตอบ
3. 15 นาที : Case Study B ให้สถานการณ์มาอ่านแล้วตอบ
4. 15 นาที : ตรรกกะ มีให้ Flow Chart มาแล้วไล่ มากรณีไหน มายังไง ไปยังไง ให้ตัวแปร A กับ B แล้วบอกว่า นาทีถัดไป +1 หรือ -2 แล้วให้เงื่อนไขมาอีก แล้วถามว่า นาทีที่ 8 A,B เป็นเท่าไหร่ ((ข้อนี้ฟังมันพูด แล้วไม่เข้าใจเลย พอดีคุยกันทางโทรศัพท์ด้วย โง่จัดค่ะ))
5. 15 นาที : มันจำ Part นี้ไม่ได้ค่ะ
6. 15 นาที : IQ Test ดูรูป 4 รูป ถามรูปที่ 5

1. คำใดที่มีความหมายใกล้กับคำว่า ซองจดหมาย(envelope) มากที่สุด
ก. ไปรษณีย์ (post)
ข. ห่อหุ้ม (wrap)
ค. จดหมาย (letter)
ง. แสดง (show)


2. คำใดที่ตรงข้ามกับคำว่า กล้องแกล้ง (gangling) มากที่สุด
ก. อ่อนนุ่ม (soft)
ข. เงียบ (quiet)
ค. หนังหุ้มกระดูก (skinny)
ง. อ้วนเตี้ย (dumpy)


3. คำใดที่มีความหมายใกล้กับคำว่า คลุมเครือ (obscure) มากที่สุด
ก. ร่มกันแดด (parasol)
ข. เมฆหมอก (cloud)
ค. ชัดเจน (clear)
ง. มืดมน (blind)


4. คำใดที่มีความหมายใกล้กับคำว่า หวีดเสียงดังแสดงความไม่พอใจ (catcall) มากที่สุด
ก. สรรเสริญ (praise)
ข. กรีดร้อง (scream)
ค. ผิวปาก (whistle)
ง. โห่ร้องแสดงความยินดี (ovation)


5. คำใดที่มีความหมายใกล้กับคำว่า นกฟีนิกซ์ (pheonix) มากที่สุด
ก. นก (bird)
ข. รูปปั้น (statue)
ค. ปลอม (phony)
ง. ไฟ (fire)

แบบทดสอบลักษณะนิสัย

1.บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

( I ) ชอบสันโดษ , คิดก่อน ทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเอง เป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงาน สังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจาก คน. สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วน ใหญ่


2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้อง พิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่าง ไร?

(S) ดูถึงรายละเอียดของ ข้อมูล , ดูถึงปัญหา ปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็น จริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของ ข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิด ขึ้น


3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับ ปัญหา? (ตัดสินโดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสิน ใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสิน ใจ , ตัดสินใจจากความ ชอบ ความต้องการ , คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของ ตน


4.คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำ วัน , ชอบตั้งเป้าหมายระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบ ตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อ สถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้ อื่น
วิธีการดูเฉลย : ก้อเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ หน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน

ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ "
- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
- ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ ใจ ได้
- ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความ ที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่ง ได้
- ไม่เก่งเรื่องของความ รู้สึก


ISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง "
- เงียบ , ชอบผจญ ภัย และ กีฬา
- ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัว เอง , แก้ปัญหาเก่ง
- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอน เครียด
- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่น อยู่ทั้งดีและไม่ดี


ISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล "
- เงียบ , ใจ ดี , มีสติ
- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและ หน้าที่
- คิดถึงคนอื่นก่อน ตัว , จำคนเก่ง
- เสียกำลังใจเมื่อถูก วิจารณ์
- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง


ISFP - The Artist " ศิลปิน "
- เงียบ , ใจ ดี , จริงจัง และ อ่อน ไหว
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือน ใคร , รักขอบสวยของงาม
- เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเอง กับคนใกล้ชิดเท่านั้น
- ใช้ชีวิตอย่างจริง จัง

INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน "
- ความคิดสร้าง สรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัว เอง
- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
- เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับ ซ้อน , ชอบความเป็นส่วน ตัว
- เข้าใจยาก , มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้ อื่น
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง


INFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ "
- เงียบ , ซื่อ สัตย์ , ชอบอุดมการณ์
- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคน อื่น
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง
- ซื่อสัตย์ต่อตน เอง
- มีความคิดสร้าง สรรค์


INTJ - The Scientist " นัก วิทยาศาสตร์ "
- ฉลาด . มุ่ง มั่น , ไม่เหมือนใคร
- เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจ สูง , มองการณ์ไกล
- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คน เดียว , ชอบด่วนสรุป , ไม่ชอบราย ละเอียด , คิดว่าตนเองถูก เสมอ
- บอกความรู้สึกไม่ เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด


INTP - The Thinker " นักคิด "
- ความคิดสร้าง สรรค์ , เป็นตัวของตัว เอง , มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง
- ไม่อยากถูกนำหรือนำคน อื่น , ไม่ชอบระเบียบ
- ใช้เวลาในหัวตัวเอง มาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว
- เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่า คน อื่นรู้สึกยังไง
- มีอารมณ์ซับ ซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP - The Doer " ผู้กระทำ "
- เป็น มิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ ผลลัพธ์
- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไป เร็ว
- รักสนุก , สามารถทำร้าย จิต ใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
- ไม่ชอบเคารพกฎ ระเบียบ
- เบื่อง่าย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แบบทดสอบด้านจิตวิทยา การทำแบบทดสอบด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ (Personality Test) หรือทัศนคติ (Attitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือผิด เหมือนแบบทดสอบเลข หรือทดสอบความถนัด (Aptitude Test) ที่มีคำตอบเดียว ดังนั้นการทำแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา จึงไม่มีคำตอบที่ดีหรือเลว หรือแย่ หรือทำให้ดูดีได้ เพราะในความเป็นจริง การทำแบบทดสอบนี้จะทำให้ผู้แปลผลเข้าใจถึงบุคลิกภาพประเภทต่างๆ ของคนทำแบบทดสอบได้มากขึ้น การที่คุณไปพยายามหาคำตอบที่ดีที่สุด ที่สามารถสร้างภาพได้ก็จะไม่ใช่ตัวตนของคุณ และผลทดสอบอาจออกมาว่าคำตอบที่ให้มาไม่น่าเชื่อถือเพราะคนตอบเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างนั้น กลับไปกลับมาสับสนตัวเอง ถ้ากำลังแข่งขันเข้าทำงานโอกาสถูกตัดทิ้งเนื่องจากความคลุมเครือในบุคลิกภาพของตนก็จะเสียโอกาสไปในที่สุด เมื่อเขาถามว่าคุณชอบอย่างใดระหว่าง ก.กับข.ก็บอกไปตามตรง เพราะเราไม่รู้ว่าเขากำลังค้นหาใครอยู่ การเดาทางคำตอบเป็นวิธีที่ผิดมากที่สุด เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดยิ่งคุณเปิดใจตอบคำถามมากเท่าใดผลก็จะออกมาเป็นตัวคุณมากเท่านั้น ไม่ต้องคิดอยากเป็นเหมือนคนต้นแบบใดๆ ค่ะ เพราะ nobody's perfect
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้