ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
kittiya ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก เมื่อเวลา(2011-04-01)
1. ข้อใดจัดเรียงลำดับของระบบส่งจ่ายกำลัง ไฟฟ้าจากต้นทางสู่ปลายทางได้ถูกต้อง
กฟผ. กฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟน. กฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟภ. กฟผ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟภ. กฟน. ผู้ใช้ไฟฟ้า
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
2. ข้อใดเป็นระดับแรงดันในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในส่วนความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในปัจจุบัจ
มากกว่า 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย
มากกว่า 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 4 สาย
115 – 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย
115 – 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 4 สาย
ถูกทุกข้อ

3. ระดับแรงดันใดไม่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวง
69 กิโลโวลต์
24 กิโลโวลต์
22 กิโลโวลต์
12 กิโลโวลต์
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
4. จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ชลบุรี
5. ข้อใดเป็นพื้นที่ที่ใช้ไฟในระบบ 33 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย กระแสสลับ
ทุกจังหวัดในส่วนรับผิดชอบของ กฟผ.
ทุกจังหวัดในส่วนรับผิดชอบของ กฟน.
พื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป
พื้นที่ทางภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดลำปางขึ้นไป
ถูกทุกข้อ
6. ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียมีค่าเท่าใด
115 กิโลโวลต์
69 กิโลโวลต์
30 กิโลโวลต์
2 กิโลโวลต์
ถูกทุกข้อ
7. แรงดันทุติยภูมิของหม้อแปลงการไฟฟ้า นครหลวงที่ใช้แปลงแรงดันจากระบบจำหน่ายมีค่าเท่าใด
660 / 380 โวลต์
416 / 240 โวลต์
400 / 230 โวลต์
380 / 220 โวลต์
ถูกทุกข้อ
8. จากข้อที่ 7 หากเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีค่าเท่าใด
660 / 380 โวลต์
416 / 240 โวลต์
400 / 230 โวลต์
380 / 220 โวลต์
ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานหลักที่จัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ถูกทุกข้อ
10. มาตรฐาน BS เป็นมาตรฐานของประเทศใด
เยอรมัน
อเมริกา
ญี่ปุ่น
อังกฤษ
ไทย
11. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่จำเป็นต้องมีมาตรฐานกำหนดในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้
ความเป็นระเบียบสวยงาม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ถูกทุกข้อ
12. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงลำดับแรกคือ
ความปลอดภัย
ความง่าย
ความเชื่อถือได้
ค่าใช้จ่าย
ถูกทุกข้อ
13.เหตุใดจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
ความทนทาน
ความเชื่อถือได้
อายุใช้งาน
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
14. แบบทางไฟฟ้าหลัก ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง ประกอบด้วย
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว แบบไดอะแกรมสายป้อน
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว แบบผังบริเวณ
แบบรายละเอียดโหลดในแผงย่อย แบบไดอะแกรมสายป้อน แบบผังบริเวณ
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบรายละเอียดโหลดในแผงย่อย แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว
ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการทำงานทางด้าน ไฟฟ้า
ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา เลือกใช้อุปกรณ์
ออกแบบ ติดตั้ง เลือกใช้อุปกรณ์ บำรุงรักษา
ออกแบบ เลือกใช้อุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา
ติดตั้ง ออกแบบ บำรุงรักษา เลือกใช้อุปกรณ์
ถูกทุกข้อ
16. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย มีแรงดันระหว่างสายเส้นไฟเท่ากับ
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
440 โวลต์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
17. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน
กระแสของโหลด
แรงดันระบบ
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ความถี่
ถูกทุกข้อ
18. ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ที่จ่ายให้กับโหลด 3 เฟสสมดุล กระแสในสายเส้นไฟทั้ง 3 เส้น ควรเป็นเช่นใด
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่ามากกว่ากระแสของสายนิวทรัล
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่าเท่ากับกระแสของสายนิวทรัล
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่าน้อยกว่ากระแสของสายนิวทรัล
แตกต่างกันทั้ง 3 เส้น
ถูกทุกข้อ
19. จากข้อ 3 กระแสในสายนิวทรัลควรเป็น เช่นใด
มีค่ามากกว่ากระแสของสายเส้นไฟ 3 เท่า
มีค่าน้อยกว่ากระแสของสายเส้นไฟ 3 เท่า
เท่ากับกระแสของสายเส้นไฟ
ไม่มีกระแสไหล
ถูกทุกข้อ
20. ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย แรงดันระหว่างสายเส้นไฟเทียบกับสายดิน ควรมีค่าเท่าใด
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
0 โวลต์
20 โวลต์
21. จากข้อ 5 แรงดันระหว่างสายนิวทรัลเทียบกับสายดินควรมีค่าเท่าใด
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
0 โวลต์
20 โวลต์
22. โหลดชนิดใดมีค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
หลอดไส้
หลอดฟลูออเรสเซนต์
ตู้เย็น
คอมพิวเตอร์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
23. โหลดชนิดใดมีค่าตัวประกอบกำลังล้าหลัง
ตัวต้านทาน
ตัวเหนี่ยวนำ
คาปาซิเตอร์
สวิตช์
ถูกทุกข้อ
24. โหลดชนิดใดที่ใช้ในการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง
ตัวต้านทาน
ตัวเหนี่ยวนำ
คาปาซิเตอร์
สวิตช์
ถูกทุกข้อ
25. แรงดันพิกัดของสายเส้นไฟที่ใช้กับระบบแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลต์ ควรมีขนาดต่ำสุดเท่าใด
400 โวลต์
400 โวลต์
660 โวลต์
750 โวลต์
ไม่มีข้อถูก
26. ขนาดโหลดระบบแรงต่ำสูงสุดที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมให้ใช้คือ
200 และ 100 แอมแปร์
300 และ 200 แอมเปร์
400 และ 100 แอมแปร์
600 และ 200 แอมแปร์
500 และ 300 แอมแปร์
27. ระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดแรงดัน 12 กิโลโวลต์ จะมีแรงดันเทียบกับดินเท่าใด
6.9 กิโลโวลต์
8.5 กิโลโวลต์
12 กิโลโวลต์
20.8 กิโลโวลต์
ถูกทุกข้อ
28. ข้อใดคือระบบการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำของการไฟฟ้า
1 เฟส 2 สาย
3 เฟส 3 สาย
3 เฟส 4 สาย
3 เฟส 5 สาย
4 เฟส 5 สาย
29. การคำนวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกันและ ขนาดสายไฟฟ้าต้องพิจารณาจาก
กระแสเริ่มทำงาน ตัวประกอบกำลัง อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ขนาดกำลังวัตต์ ตัวประกอบกำลัง กระแสเริ่มทำงาน อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ขนาดกำลังวัตต์ กระแสเริ่มทำงาน ตัวประกอบกำลัง ประสิทธิภาพของโหลด
กระแสใช้งาน ตัวประกอบกำลัง ประสิทธิภาพ อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ถูกทุกข้อ
30. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่าตัวประกอบกำลังต่ำจะมีผลให้
มีกระแสสูง
มีกระแสต่ำ
มีประสิทธิภาพสูง
มีประสิทธิภาพต่ำ
ไม่มีข้อถูก
31. ชนิดของตัวนำสำหรับสายไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคารคือ
ทองแดง
อะลูมิเนียม
ทองเหลือง
ตะกั่ว
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
32. สายไฟฟ้าขนาดกระแสเท่ากัน ตัวนำชนิดใดจะมีขนาดเล็กที่สุด
ทองแดง
อะลูมิเนียม
ทองเหลือง
ตะกั่ว
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
33. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
มอก. 293-2541
ตัวนำอะลูมิเนียม
หุ้มฉนวนพีวีซี
ใช้ในระบบแรงต่ำภายใน
แรงดันเหนี่ยวนำภายนอก
34. สายไฟฟ้าที่สามารถฝังดินได้โดยตรงคือ
สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ
35. สายชนิดใดไม่สามารถใช้กับแรงดัน 380 โวลต์
สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ
36. ข้อใดไม่ใช่วิธีลดแรงดันตกคร่อมในสายที่เหมาะสม
เพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้น
ลดระยะทางสายจากแหล่งจ่ายไปยังโหลด
ใช้สายควบ
ลดแรงดันของแหล่งจ่ายลง
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
37. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้ตัวคูณลดกระแสของสาย
สายทีเอชดับบลิวเดินในรางเดินสายเดียวกัน
ใช้สายควบจ่ายมอเตอร์เดินในท่อเดียวกัน
สายเอ็นวายวาย 3 แกน 2 เส้นเดินในท่อเดียวกัน
สายเอ็นวายวาย 3 แกน 20 เส้น เดินในรางเดียวกัน
ไม่มีข้อถูก
38. สายชนิดใดไม่ต้องนำมาคิดในการคูณลดขนาดกระแสของสาย กรณีที่เดินสายในช่องเดินสาย
สายเส้นไฟสำหรับโหลด 3 เฟส
สายนิวทรัลสำหรับโหลด 1 เฟส
สายดิน
สายเส้นไฟสำหรับโหลด 1 เฟส
ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดไม่ถูกต้องในการเดินสายควบ
สายควบทั้งหมดสามารถเดินสายช่องสายเดียวกันได้ แต่ต้องใช้ตัวคูณลดขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนของสาย
ทิศทางการเดินสายควบอาจแยกเป็นหลายทางได้ แต่ต้นสายและปลายสายของสายควบต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน
ขนาดพิกัดของกระแสของสายควบทั้งหมดต้องมีขนาดเท่ากัน
พื้นที่หน้าตัดของสายควบทั้งหมดต้องมีขนาดเท่ากัน
ไม่มีข้อถูก
40. สายในข้อใดมี 2 แกน
สายทีเอชดับบลิว
สายวีเอเอฟ
สายเอ็นวายวายมีสายนิวทรัล
สายเอ็นวายวายมีสายดิน
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
41. สายไฟฟ้าชนิดใดห้ามเดินในท่อร้อยสาย
สายวีเอเอฟแบน
สายทีเอชดับบลิว
สายเอ็นวายวาย
สายวีซีที
ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดคือชนิดตัวนำสายไฟฟ้า
ทองแดง ทองเหลือง
ทองแดง อะลูมิเนียม
ทองเหลือง อะลูมิเนียม
ทองแดง อัลลอยด์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
43. ข้อใดไม่มีผลต่อการเลือกขนาดสายไฟฟ้า
ขนาดกระแส
ความยาวสาย
อุณหภูมิโดยรอบ
อุณหภูมิโหลด
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
44. ขนาดของกระแสของสายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดเป็นสำคัญ
ชนิดตัวนำ
ฉนวนหุ้มตัวนำ
อุณหภูมิตัวนำ
แรงดันตกคร่อมสาย
ไม่มีข้อถูก
45. สายชนิดใดสามารถใช้ฝังดินโดยตรงได้
สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ
46. ส่วนประกอบใดของฟิวส์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจร
แผ่นไบเมทัล
ผลควอทซ์
กระบอกเซรามิค
ไส้ฟิวส์ภายใน
ถูกทุกข้อ
47. ส่วนประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจรเนื่องจากสภาวะโหลดเกินคือ
แผ่นไบเมทัล
ไส้ฟิวส์ภายใน
คอยล์สนามแม่เหล็ก
กระบอกเซรามิค
ถูกทุกข้อ
48. ส่วนประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจรเนื่องจากกระแสลัดวงจรคือ
แผ่นไบเมทัล
ไส้ฟิวส์ภายใน
คอยล์สนามแม่เหล็ก
กระบอกเซรามิค
ถูกทุกข้อ
49. ฟิวส์ชนิดใดที่มีขนาดกระแสพิกัดมากที่สุด
เอช.อาร์.ซี
ดี
ดีศูนย์
ทรงกระบอก
ถูกทุกข้อ
50. เหตุการณ์ใดในข้อต่อไปนี้ที่ไม่ทำให้ฟิวส์ชนิดดีศูนย์ทำงาน
กระแสเกินเนื่องจากภาวะโหลดเกิน
กระแสเกินเนื่องจากภาวะลัดวงจร
ความร้อนของไส้ฟิวส์สูงเกินกำหนด
ไฟรั่วเกิน 30 มิลลิแอมแปร์
ถูกทุกข้อ
51. ข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องติดตั้ง
เครื่องป้องกันแรงดันเกิน
เครื่องป้องกันกระแสเกิน
เครื่องตัดไฟรั่ว
เครื่องตรวจสอบไฟ
ถูกทุกข้อ
จากรูปที่ 4.7 ฟิวส์ขนาด 60 แอมแปร์ ถ้ากระแสไหลผ่านฟิวส์เท่ากับ 1.5 เท่าของพิกัด ฟิวส์ดังกล่าวจะทำงานที่เวลาเท่าใด
400 วินาที
500 วินาที
600 วินาที
700 วินาที
800 วินาที
53. โดยทั่วไปเครื่องตัดไฟรั่วจะมีกระแสเริ่ม ทำงานเท่ากับ
15 มิลลิแอมแปร์
20 มิลลิแอมแปร์
30 มิลลิแอมแปร์
45 มิลลิแอมแปร์
ถูกทุกข้อ
54. จากข้อที่ 8 ถ้ามีกระแสไฟรั่ว 5 เท่าของกระแสเริ่มทำงาน เครื่องตัดไฟรั่วจะต้องตัดวงจรภายในระยะเวลา
0.04 วินาที
0.05 วินาที
0.06 วินาที
0.07 วินาที
0.08 วินาที
55. ข้อใดไม่ใช่จำนวนวงจรย่อยของตู้โหลด เซ็นเตอร์
12 วงจร
15 วงจร
18 วงจร
24 วงจร
28 วงจร
56. การทำงานตัดวงจรของฟิวส์ใช้หลักการ
แรงสนามแม่เหล็ก
พลังงานความร้อน
แรงดันเหนี่ยวนำ
พลังงานกล
ถูกทุกข้อ
57. การทำงานตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ช่วงกระแสโหลดเกินและกระแสลัดวงจร ใช้หลักการ
พลังงานสนามแม่เหล็ก-พลังงานความร้อน
พลังงานความร้อน - พลังงานความร้อน
พลังงานสนามแม่เหล็ก - พลังงานสนามแม่เหล็ก
พลังงานความร้อน - พลังงานสนามแม่เหล็ก
ไม่มีข้อถูก
58. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของเครื่องป้องกันกระแสเกินแบบจำกัดกระแส
ลดขนาดกระแสโหลดเกินสูงสุด
ลดขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด
ลดแรงดันตกคร่อมขณะเกิดลัดวงจร
ลดเวลาตัดวงจรเมื่อเกิดลัดวงจร
ถูกทุกข้อ
59. เหตุผิดปกติแบบใดที่เครื่องตัดไฟรั่วจะไม่ตัดวงจร
ลัดวงจร 1 เฟสลงกราวด์
ลัดวงจร 2 เฟสลงกราวด์
โหลดเกิน
สัมผัสถูกสายเส้นไฟ
ถูกทุกข้อ
60. ขนาดสูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์หลักสำหรับตู้คอนซูมเมอยูนิทต้องไม่เกิน
50 แอมแปร์
100 แอมแปร์
125 แอมแปร์
150 แอมแปร์
180 แอมแปร์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
ข้อสอบรวมวิชาทั่วไป กับเฉพาะตำแหน่ง ประมาณ 800 ข้อ จำนวน 150 หน้า


รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- วิศวกร (ไฟฟ้า)
- วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)
- นักระบบงานคอมพิวเตอร์
- บุคคลากร
- นักบัญชี
- พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
- พนักงานบบัญชี
- พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
- พนักงานพัสดุ
- และตำแหน่งอื่นๆส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวสอบคอมพิวเตอร์ และ VCD ติวสอบ Aptitude Test ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.promotethai.com/read.php?tid=1515
หรือ http://www.facebook.com/#!/Promotethai

kittiya ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบที่ชลจะว่าแล้วก็ยากสำหรับคนอย่างเรา เพราะข้อสอบให้คำนวณ 60% ได้ ส่วนใหญ่ มาจากวิชา  1.  Power System 1-2  ,2.  Circuit 1-2 , 3.  Building ,  4. Protection   โดยเฉพาะข้อ 1 ,2 ออกเยอะ   
  ลองไปดู การหา pu, กระแสฟอลต์, ลัดวงจร L-G, L-L-G , การหาขนาด CB ,หากำลังงาน , หาค่าไฟฟ้า ฯลฯ
  จำได้แค่เนี้ยอะเพื่อน  ขอบอกว่ามั่วอย่างเดียว เพราะลืมหมด ความจิงก้อไม่ได้ยากอะไรถ้ารุ้แนว  เพราะโจทย์ง่ายกว่าตอนที่สอบที่มหาลัย  แต่กุลืมหมด   ถ้าอ่านไปและเตรียมตัวอย่างดีก้อน่าจะทำได้ แล้วข้อสอบที่นี่ก้อดีตรงที่เป็นปรนัยหมด  กุเลยมั่วได้  ส่วนที่อื่นนั้น กุไม่รุ้จาเปนไง  เพราะข้อสอบแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
   ส่วนข้อสอบที่หัวหิน ก้อคล้ายๆกะที่ชลบุรี  แต่จะง่ายกว่า  แต่ว่าตรงคำนวณจะเป็นอัตยัย  แต่ก้อไม่ยากมาก เพราะใช้ Building หมด แล้วก้อคำนวณง่าย  แบบชาวบ้านๆ  ละพอดีพึ่งเรียน Building มากุเลยพอทำได้   แล้วก้อมี Circuit ให้คำนวณ แต่ก้อง่ายกว่าที่ชลเยอะ แบบว่าแค่ใช้ความรู้พื้นฐาน
ying_ying ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบการไฟฟ้าคะ..ขอบคุณคะ
gif ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบการไฟฟ้าคะ..ขอบคุณคะ
arsana ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยครับ ขอบคุณครับ อีเมล์ arsana.woratat@gmail.com
kwang_tom ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยค่ะ  อีเมล์ nookwang_action@hotmail.com
sumikojue ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เหมือนกานค่ะ
ใครมีแนวขอ้สอบการไฟฟ้าดีๆๆ แนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุงค่ะ
sumikojue@hotmail.com
danupol ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบการไฟฟ้า ปวช-ปวส. ขอด่วนเลยนะครับ มีเวลาเตรียมตัวน้อย
Danupol_tom@hotmail.com
hananolu ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยครับ fun_fun555@hotmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
รูปภาพ: กฟภ.2.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้