ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2557
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2557

หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1. ระดับชั้นใดที่มีเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน
ก. ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น
ข. ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค. มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทั้งหมด
เฉลย ง.
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกี่ระดับ
ก. 3 ระดับ  ข. 4 ระดับ
ค. 5 ระดับ  ง. 6 ระดับ
เฉลย  ข.
3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. ระดับ ชั้นเรียน  ข. ระดับสถานศึกษา
ค. ระดับเขตการศึกษา  ง. ระดับชาติ
เฉลย  ก.
4. การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ระดับชั้นเรียน  ข. ระดับสถานศึกษา
ค.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ง. ระดับชาติ
เฉลย  ง.
5. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์?ี่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณ,ักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน   ข. ระดับสถานศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษา  ง. ระดับประถมศึกษา
เฉลย  ง.
6. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ระดับผลการเรียน
ก. ระดับประถมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษา ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
ข. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณ,ัลกษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ค. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่านทั้ง 3 ระดับ
ง. ระดับมัธยมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ
เฉลย  ง.
7. การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ข. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ค. อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  ง. ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
เฉลย  ง.
8. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ ข. 3 ระดับ
ค.4 ระดับ  ง. 5 ระดับ
เฉลย  ง.
9. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ก.ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
ข.ผู้เรียนได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
ค.เป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 39
ง. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษา
กำหนด
เฉลย  ง.
10. การเทียบโอนผลการเรียนผู้ที่จะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานที่รับเทียบโอนเป็นเวลาเท่าใด
ก.1 ภาคเรียน  ข. อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ค. 1 ปีการศึกษา  ง. อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
เฉลย  ง.
11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาระที่จำเป็นสำหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู้
ก. ภาษาไทย ข. วิทยาศาสตร์
ค. สุขศึกษา ง. คอมพิวเตอร์
เฉลย ค.
12. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่เป็นสาระวิชาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพบุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ
ก. ดนตรี กีฬา ข. ศีลธรรม จริยธรรม
ค. ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ง. วิทยาศาสตร์
เฉลย ก.
13. จุดเน้นในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระใด ที่ให้เน้นความสามารถด้านการพูดและการโต้ตอบซึ่งจำเป็นในการสื่อสาร เน้นการอ่านเก็บใจความให้เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการเขียนภาษาให้ถูกต้อง
ก. ภาษาไทย ข. ภาษาอังกฤษ
ค. วิทยาศาสตร์ ง. คณิตศาสตร์
เฉลย ข.
14. "มุ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณเป็นรู้จักการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ" เป็นเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของการศึกษาระดับใด
ก. ระดับปฐมวัย ข. ระดับการศึกษาภาคบังคับ
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉลย ข.
15. "คอร์สแวร์" สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. การพัฒนาครู ข. วิธีการสอนของครู
ค. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ง. การพัฒนาเครือข่าย
เฉลย ค.
16. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึงเอกสารตามข้อใด
ก. ปพ.1  ข. ปพ.2
ค. ปพ.3   ง. ปพ.4
เฉลย ข.
17. ใครมีอำนาจลงนามในเอกสาร ข้อ 66
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ข้อ ก และ ข ร่วมกัน
เฉลย ง.
18. จากข้อ 66 เมื่อผู้จบการศึกษาขอรับพ้นกำหนด 10 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละกี่บาท
ก. 10 บาท    ข. 20 บาท
ค.30 บาท   ง. ไม่เกิน 100 บาท
เฉลย ค.
19. ใครมีอำนาจในการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารตามข้อ 66
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ข้อ ก  หรือ ค ตามความเหมะสม
เฉลย ค.
20. ข้อใดหมายถึงแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ปพ.1   ข. ปพ.2
ค. ปพ.3   ง. ปพ.4
เฉลย ค.
21. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ก. แบบ ปพ.1 ข. แบบ ปพ.2
ค.´แบบ ปพ.3 ง. แบบ ปพ.4
เฉลย ค.
22. สถานศึกษาต้องทำหลักฐานตามข้อ 99 จำนวนกี่ชุด
ก. 1 ชุด ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด ง. 4 ชุด
เฉลย ง.


การพัฒนาหลักสูตร
23. การใช้ระบบรหัสวิชาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขจำนวนกี่หลัก ?
ก. 4 หลัก ข. 5 หลัก
ค. 6 หลัก ง. 7 หลัก
เฉลย ค.
24. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส  ข. อักษร พ  ค. อักษร ศ  ง. อักษร ง
เฉลย  ง.


25. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส  ข. อักษร พ  ค. อักษร ศ  ง. อักษร ง
เฉลย  ก.
26. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส  ข. อักษร พ  ค. อักษร ศ  ง. อักษร ง
เฉลย  ข.
27. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส  ข. อักษร พ  ค. อักษร ศ  ง. อักษร ง
เฉลย  ค.
28. การใช้ระบบรหัสวิชาหลักที่ 2 แสดงถึงอะไร
ก. ช่วงชั้น ข. ปีที่เรียนวิชา
ค. ประเภทรายวิชา ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ก.
29. การใช้ระบบวิชาหลักที่ 4 แสดงถึงอะไร
ก. ช่วงชั้น ข. ปีที่เรียนรายวิชา
ค. ประเภทรายวิชา ง. ลำดับของรายวิชาแต่ละประเภท
เฉลย ค.
30. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 ปีที่ 2 (ป.2) เป็นรายวิชาพื้นฐานลำดับที่ 1 ใช้รหัสวิชาอย่างไร
ก. ท 1102 ข. ท 11202
ค. ท 12201 ง. ท 12101
เฉลย ง.
31. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ปีที่ 1 (ป.4) รายวิชาพื้นฐานลำดับที่ 1 เขียนแทนรหัสวิชาอย่างไร
ก. ว 24101 ข. ว 21201
ค. ว 21101 ง. ว 21111
เฉลย ค.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2557   ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ประกอบด้วย ภาค ก.
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้ 

แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 

ภาค ข.
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ) 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+ MP3 ติวสอบ พรบ.การศึกษา ราคา 999 บาท
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+VCD การสอบสัมภาษณ์และ VCD ติวสอบ  ราคา 2500 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com
รูปภาพ: ครูสพฐ..jpg
รูปภาพ: ครู.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ
            ตอบ     ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
            ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้                        
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น
            ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น            
ง. ไม่มีข้อถูก
            ตอบ     ง. ไม่มีถูกข้อถูก
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
            ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
            ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
ง. ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ     ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
            ก. ประสบการณ์ความรู้สึก                                     ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
            ค.  เอาแบบอย่างจากพ่อแม่                                  ง. การรับรู้และสิ่งเร้า
            ตอบ     ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
            ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้                                   ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
            ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ                             ง. ไม่มีคำตอบ
            ตอบ     ง. ไม่มีคำตอบ
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
    ที่สุด
            ก.พฤติกรรม                                                        ข. ความรู้สึก
            ค.ความคิด                                                         ง.ไม่มีข้อถูก
ตอบ     ค. ความคิด
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม                                                   ข. การสังเกต
            ค. การตรวจผลงาน                                              ง. ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ     ก. การสอบถาม
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?
            ก. Hilgacd                                                         ข. .Anastasi
            ค. Frederic                                                        ง. Good
             ตอบ    ข. Anastasi
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
            ก. การระลึกได้                                                    ข. การทดสอบ
            ค. การสอน                                                         ง. การเรียนรู้
            ตอบ     ง. การเรียนรู้
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
            ก. กฎระเบียบของโรงเรียน
            ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
            ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์                            
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
ตอบ     ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
            ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน                                       ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
            ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน                   ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
            ตอบ     ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?
            ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว
            ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
             ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
             ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก
            ตอบ     ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร?
            ก. การสัมผัส                                                       ข. การซักถาม
            ค. การสังเกต                                                      ง. การทดสอบ
            ตอบ     ค. การสังเกต
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
            ก. วิทยุ                                                              ข. หนังสือพิมพ์
            ค. โทรทัศน์                                                         ง. นิตยสาร
            ตอบ     ค. โทรทัศน์
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
            ก. Maslow                     ข. Likert                                    ค. Pavlova                     ง. Skinner
            ตอบ     ข. Likert
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้